Mon projet 2 6

100 t telescopic crawler crane expands SENNEBOGEN’s product portfolio: 6103 E telecrane impresses with its long reach and flexibility

15/02/22-FR Bas de page

100 t telescopische rupskraan breidt productportfolio van SENNEBOGEN uit: 6103 E telekraan maakt indruk met zijn grote reikwijdte en flexibiliteit

Image sennebogen 6103e pickandcarry 93eHet SENNEBOGEN telescopische rupskraanconcept is al vele jaren succesvol bij klanten over de hele wereld en is aanwezig in tal van markten. Met de populaire prestatieklasse tot 100 ton laadvermogen breidt SENNEBOGEN nu zijn uitgebreide portfolio van telekranen uit met een nieuw topmodel en markeert ook een klein jubileum

Met 30 jaar ervaring heeft SENNEBOGEN zich sinds 1992 met succes op de internationale markt gevestigd met mobiele en rupstelescoopkranen. Klanten uit de bouw- en kraanverhuurindustrie over de hele wereld vertrouwen op de betrouwbaarheid van SENNEBOGEN telescoopkranen. In het jubileumjaar introduceert SENNEBOGEN een nieuw 100 t-model, een kraan die het gat tussen de bestaande modellen opvult en een interessante oplossing zal zijn voor bouwbedrijven in de bouw en civiele techniek en voor kraanverhuurbedrijven in het bijzonder. Met zijn huidige productportfolio van 16 t tot 130 t draagvermogen dekt SENNEBOGEN al een breed scala aan toepassingen, waarbij met name de telescopische rupskranen veel voordelen bieden bij het heffen, verplaatsen en positioneren van grote lasten. De nieuwe SENNEBOGEN 6103 E is een telescoopkraan met een draagvermogen van 100 ton en een maximale gieklengte tot 62 m, speciaal ontworpen voor veeleisende Pick and Carry-toepassingen. De nieuwe toevoeging aan de productlijn is uitgerust met een 186 kW dieselmotor van emissieklasse V, die ook de krachtige rupsaandrijving van de 100 t-machine hydraulisch aandrijft, evenals hoofd- en hulplieren met elk 100 kN trekkracht en kabelsnelheden mogelijk maakt van 125 m/min. Dankzij een breed scala aan uitrustingsoplossingen kan de machine ook worden geconfigureerd om te voldoen aan een breed scala aan klantspecifieke eisen in de speciale civiele techniek of waterbouw, bijvoorbeeld met werkgebiedbeperking, veiligheids- en lagetemperatuurpakket of voor gebruik met biologische oliën.

Uitstekende werkhoogten met pinboom: de 5-delige pinboom van de nieuwe 6103 E heeft een maximale lengte van 46,8 m voor de bestuurder in standaardconfiguratie. De reikwijdte kan optioneel worden geoptimaliseerd tot 62 m met de fly jib en extension. Het gieksysteem maakt zo comfortabele werkhoogten tot 50 m mogelijk. De bediening verloopt eenvoudig en intuïtief via joystickbeweging.

Image sennebogen 6103e jobsite ffaMaximale flexibiliteit: net als alle SENNEBOGEN telescoopkranen op rupsen, kunt u met de machine van 100 ton ook op ruw terrein werken. Dankzij het robuuste, telescopische rupsonderstel met een maximale spoorbreedte van 4,20 m is het tijdrovende positioneren of ondersteunen van de machine niet nodig. Het rupsonderstel is ook stabiel en veilig tijdens kraanbedrijf. Het extreem robuuste ontwerp van de gehele machine, evenals de giek, valt vooral op bij het werken op hellingen tot vier graden en met hoge draagvermogens. De 6103 E zet hier een indrukwekkende standaard in zijn prestatieklasse. Als Pick and Carry kraan kan de telescopische rupskraan ook met tot 100% belasting aan de haak worden verplaatst en biedt daarmee een breed scala aan toepassingen, met name bij de prefab montage van onderdelen en componenten en op grote bouwplaatsen.

Meer comfort en maximale veiligheid: naast de beproefde uitrustingskenmerken biedt de ruime Maxcab bestuurders nog meer mogelijkheden om het dagelijkse werk bijzonder comfortabel en veilig te maken. De telescoopkraan heeft standaard een cabine die 20 graden kan kantelen. Optioneel kan de cabine hydraulisch worden verhoogd tot een ooghoogte van 5,60 m. Grootschalige raamelementen en de beproefde toegangszone met schuifdeur laten niets te wensen over en zorgen voor een optimale werkplek voor de chauffeur. Er is ook de mogelijkheid om de kraan van buiten de cabine te bedienen via een radiografische afstandsbediening, wat in veel toepassingen extra precisie en veiligheid biedt.

Flexibel transport en eenvoudige installatie: voor zowel aannemers als verhuurbedrijven zijn transportkosten en insteltijden echter de belangrijkste criteria voor efficiënt kraangebruik. De nieuwe SENNEBOGEN 6103 E telescopische rupskraan biedt hierbij twee grote voordelen. De machine kan volledig in één stuk vervoerd worden. Hiervoor hoeft alleen de ballast te worden verwijderd om een ​​transportgewicht van ongeveer 61 t en een breedte van 3,48 m te bereiken. De kraan weegt nog geen 40 ton en is daardoor nog makkelijker te vervoeren met een dieplader, wanneer de rupsbanden vooraf worden verwijderd. Het hoogtepunt is dat alle montagestappen door de machine zelf kunnen worden uitgevoerd. Hulpkranen zijn niet nodig dankzij het SENNEBOGEN zelfmontagesysteem.

Met het nieuwe premiummodel voegt SENNEBOGEN een echt hoogtepunt toe aan zijn productassortiment voor het 30-jarig jubileum van de groene telescoopkraan, die zeker opschudding zal veroorzaken in de populaire 100t-klasse - zoals indrukwekkend werd aangetoond in de eerste testtoepassingen van de machine in veeleisende klanttoepassingen.

NJC.© Info: SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/02/22

La grue télescopique sur chenilles de 100 t élargit la gamme de produits de SENNEBOGEN : la télégrue 6103 E impressionne par sa longue portée et sa flexibilité

Image sennebogen 6103e pickandcarry 93eLe concept de grue télescopique sur chenilles SENNEBOGEN s'est établi avec succès auprès de clients du monde entier depuis de nombreuses années et est présent sur de nombreux marchés. Avec la classe de performance populaire jusqu'à 100 t de capacité de charge, SENNEBOGEN élargit maintenant sa vaste gamme de télégrues avec un nouveau modèle haut de gamme, et marque également un petit anniversaire

Avec 30 ans d'expérience, SENNEBOGEN s'est établie avec succès sur le marché international des grues télescopiques mobiles et sur chenilles depuis 1992. Les clients des secteurs de la construction et de la location de grues du monde entier font confiance à la fiabilité des grues télescopiques SENNEBOGEN. Dans son année anniversaire, SENNEBOGEN présente un nouveau modèle de 100 t, une grue qui comblera le vide entre les modèles existants et sera une solution intéressante pour les entreprises de construction dans le bâtiment et le génie civil et pour les loueurs de grues en particulier. Avec son portefeuille de produits actuel allant de 16 t à 130 t de capacité de charge, SENNEBOGEN couvre déjà un large éventail d'applications, où les grues télescopiques sur chenilles en particulier offrent de nombreux avantages lors du levage, du déplacement et du positionnement de charges importantes. La nouvelle SENNEBOGEN 6103 E est une grue télescopique d'une capacité de charge de 100 t et d'une longueur de flèche maximale de 62 m, spécialement conçue pour les applications Pick and Carry exigeantes. Le nouvel ajout à la gamme de produits est équipé d'un moteur diesel de 186 kW de niveau d'émissions V, qui entraîne également hydrauliquement le puissant entraînement à chenilles de la machine de 100 t ainsi que des treuils principaux et auxiliaires avec une force de traction de 100 kN chacun et permet des vitesses de câble de 125 m/min. Grâce à une large gamme de solutions d'équipement, la machine peut également être configurée pour répondre à un large éventail d'exigences spécifiques aux clients dans le génie civil spécial ou le génie hydraulique, par exemple avec limitation de la zone de travail, ensemble de sécurité et basse température ou pour un fonctionnement avec huiles organiques.

Des hauteurs de travail exceptionnelles avec la flèche à axes : La flèche à axes à 5 éléments de la nouvelle 6103 E a une longueur maximale pour le conducteur de 46,8 m en configuration standard. La portée peut être optimisée en option jusqu'à 62 m avec le fly jib et l'extension. Le système de flèche permet ainsi des hauteurs de travail confortables jusqu'à 50 m. La commande s'effectue de manière simple et intuitive via le mouvement du joystick

Image sennebogen 6103e jobsite ffaFlexibilité maximale : Comme toutes les grues télescopiques sur chenilles SENNEBOGEN, la machine de 100 t vous permet également de travailler sur des terrains accidentés. Grâce au châssis à chenilles robuste et télescopique avec une largeur de voie maximale de 4,20 m, il n'est pas nécessaire de positionner ou de soutenir la machine. Le train de roulement à chenilles est également stable et sécurisé pendant le fonctionnement de la grue. La conception extrêmement robuste de l'ensemble de la machine, ainsi que de la flèche, est particulièrement visible lors de travaux sur des pentes allant jusqu'à quatre degrés et avec des capacités de charge élevées. Le 6103 E établit ici une norme impressionnante dans sa catégorie de performances. En tant que grue Pick and Carry, la grue télescopique sur chenilles peut également être déplacée avec jusqu'à 100 % de charge sur le crochet et offre ainsi un large éventail d'applications, en particulier dans l'assemblage de pièces et composants préfabriqués et sur les grands chantiers de construction.

Plus de confort et une sécurité maximale : En plus des caractéristiques d'équipement éprouvées, la cabine Maxcab spacieuse offre aux opérateurs encore plus d'options pour rendre le travail quotidien particulièrement confortable et sûr. La grue télescopique a une cabine qui peut s'incliner de 20 degrés en standard. En option, la cabine peut être élevée hydrauliquement jusqu'à une hauteur des yeux de 5,60 m. Les éléments de fenêtre à grande échelle et la zone d'accès éprouvée avec porte coulissante ne laissent rien à désirer et offrent un poste de travail optimal pour le conducteur. Il est également possible de faire fonctionner la grue depuis l'extérieur de la cabine via une télécommande radio, ce qui offre une précision et une sécurité accrues dans de nombreuses applications.

Transport flexible et installation facile : Cependant, tant pour les entrepreneurs que pour les sociétés de location, les coûts de transport et les temps d'installation sont des critères clés pour une utilisation efficace de la grue. La nouvelle grue télescopique sur chenilles SENNEBOGEN 6103 E offre ici deux avantages majeurs. La machine peut être transportée complètement en une seule pièce. Pour cela, seul le lest doit être enlevé pour atteindre un poids de transport d'environ 61 t et une largeur de 3,48 m. La grue pèse moins de 40 t et est donc encore plus facile à transporter par surbaissée, lorsque les chenilles sont retirées au préalable. Le point fort est que toutes les étapes de montage peuvent être effectuées par la machine elle-même. Les grues auxiliaires ne sont plus nécessaires grâce au système d'auto-assemblage SENNEBOGEN.

Avec le nouveau modèle haut de gamme, SENNEBOGEN ajoute un véritable point fort à sa gamme de produits pour le 30e anniversaire de la grue télescopique verte, qui ne manquera pas de faire sensation dans la classe populaire des 100 t - comme cela a été démontré de manière impressionnante dans les premières applications de test de la machine dans les applications client exigeantes.

NJC.© Info : SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.