Mon projet 2 6

AFRICA-AfDB invests $125.3m for new Dam and the Water Treatment Plant in Tanzania

23/03/22-FR Bas de page

AFRICA-AfDB investeert $ 125,3 miljoen voor nieuwe dam en de waterzuiveringsinstallatie in Tanzania

Egypt gabal wwtpDe raad van bestuur van het African Development Fund heeft woensdag een lening van $ 125,3 miljoen goedgekeurd om de eerste fase van het Dodoma Resilient and Sustainable Water Development and Sanitation Program in Tanzania te financieren.

De lening van het African Development Fund, het concessievenster van de African Development Bank Group, zal de bouw dekken van een dam en een waterzuiveringsinstallatie om de leveringsproblemen in Dodoma City en de steden Bahi, Chemba en Chamwino aan te pakken.

Het programma heeft tot doel de watervoorziening voor multifunctioneel gebruik te verbeteren door waterbronnen te ontwikkelen voor Dodoma City en de drie steden. Naar verwachting zal het de toegang tot drinkwater voor twee miljoen mensen verbeteren en tegen 2051 betere sanitaire voorzieningen bieden voor ongeveer 1,5 miljoen mensen. Ongeveer 52% van de begunstigden zal vrouw zijn.

Het zal ook zorgen voor de duurzaamheid van de watervoorraden met daaraan gerelateerd verbeterd gemeenschapsbeheer door bescherming en beheer van stroomgebieden en het opbouwen van veerkracht tegen klimaatverandering en variabiliteit.

Het programma zal meer dan 640 banen creëren (140 permanent en 500 tijdelijk) tijdens de bouw en exploitatie van de dam en de waterzuiveringsinstallatie.

Osward Chanda, de directeur van de bank die verantwoordelijk is voor waterontwikkeling en sanitaire voorzieningen, benadrukte bij de presentatie van het programma aan de raad van bestuur: “Het programma zal bijdragen aan het bereiken van nationale doelstellingen en duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Doel #6) op het gebied van water en sanitaire voorzieningen tegen 2030 en versterken water, sanitaire voorzieningen en hygiëne als essentiële barrières tegen door water overgedragen ziekten, waaronder preventie tegen Covid-19, in gemeenschappen, zorginstellingen, scholen en andere openbare plaatsen.”

De Bank Group financiert 94% van de geschatte kosten van $ 132,9 miljoen van de eerste fase. De Tanzaniaanse overheid zal de resterende 6% tegenwaarde financieren. Het ministerie van Waterstaat voert het programma uit, dat naar verwachting in maart 2022 van start gaat.

Het voorgestelde programma maakt deel uit van een reeks infrastructuurprojecten die worden ondersteund door de Bank Group in Tanzania, gericht op het versnellen van de verwezenlijking van de ontwikkelingsambities van het land op lange termijn om tegen 2025 een middeninkomens- en semi-geïndustrialiseerde economie te worden, zoals uiteengezet in de Tanzania Development Vision 2025. Het programma sluit ook aan bij de doelstellingen van de Bank Group's tienjarenstrategie (2013-2022) van inclusieve groei en geleidelijke overgang naar groene groei. Verwacht wordt dat het zal bijdragen aan een van de High 5-prioriteiten van de Bank, namelijk het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen in Afrika.
NJC.© Info African Development Bank

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/03/22

AFRIQUE-La BAD investit 125,3 millions de dollars pour un nouveau barrage et une station d'épuration en Tanzanie

Egypt gabal wwtpLe conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé mercredi un prêt de 125,3 millions de dollars pour financer la première phase du programme de développement résilient et durable de l'eau et de l'assainissement de Dodoma en Tanzanie.

Plus précisément, le prêt du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, couvrira la construction d'un barrage et d'une usine de traitement de l'eau pour résoudre les problèmes d'approvisionnement dans la ville de Dodoma et les villes de Bahi, Chemba et Chamwino.

Le programme vise à améliorer l'approvisionnement en eau à usages multiples en développant les ressources en eau de la ville de Dodoma et des trois villes. Il devrait améliorer l'accès à l'eau potable pour deux millions de personnes et fournir de meilleurs services d'assainissement à environ 1,5 million de personnes d'ici 2051. Environ 52 % des bénéficiaires seront des femmes.

Il assurera également la durabilité des ressources en eau avec une gestion communautaire améliorée connexe par la protection et la gestion des bassins versants et renforcera la résilience face au changement et à la variabilité climatiques.

Le programme créera plus de 640 emplois (140 permanents et 500 temporaires) pendant la construction et l'exploitation du barrage et de la station d'épuration.

Présentant le programme au Conseil, le directeur de la Banque chargé du développement de l'eau et de l'assainissement, Osward Chanda, a souligné : « Le programme contribuera à la réalisation des cibles nationales et des objectifs de développement durable (objectif n° 6) sur l'eau et l'assainissement d'ici 2030 et renforcera les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène en tant que barrières essentielles aux maladies d'origine hydrique, y compris la prévention contre le Covid-19, dans les communautés, les établissements de santé, les écoles et autres lieux publics.

Le Groupe de la Banque finance 94 % du coût estimé de 132,9 millions de dollars de la première phase. Le gouvernement tanzanien fournira un financement de contrepartie des 6 % restants. Le ministère de l'Eau exécutera le programme, qui devrait démarrer en mars 2022.

Le programme proposé fait partie d'une série de projets d'infrastructure soutenus par le Groupe de la Banque en Tanzanie, visant à accélérer la réalisation des aspirations de développement à long terme du pays consistant à devenir une économie à revenu intermédiaire et semi-industrialisée d'ici 2025, comme indiqué dans le Tanzanie Development Vision 2025. Le programme s'aligne également sur les objectifs de la Stratégie décennale du Groupe de la Banque (2013-2022) de croissance inclusive et de transition progressive vers une croissance verte. Il devrait contribuer à l'une des priorités du High 5 de la Banque, à savoir l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines.
NJC.© Info African Development Bank

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.