Mon projet 2 6

AI Clearing Announces Strategic Global Partnership With Doosan

01/09/21-FR bas de page

AI Clearing, een marktleider in geautomatiseerde analyse voor grootschalige bouw- en infrastructuurprojecten, heeft vandaag een wereldwijde samenwerking aangekondigd met Doosan Mobility Innovation, Inc. (DMI), onderdeel van het toonaangevende industriële bedrijf Doosan Group.

800x0 s3 53631 mnsw ai dmi 1

Het partnerschap zal AI Clearing's AI-aangedreven capaciteiten voor het bewaken van de voortgang van de bouw integreren in DMI's eerste-van-a-kind waterstof-aangedreven drone-producten om granulaire zichtbaarheid te bieden voor grote infrastructuurprojecten.

Waterstof-aangedreven drones kunnen meer dan 2 uur in de lucht blijven, wat 3 tot 4 keer langer is dan LiPo (lithium-ion-polymeer) drones, waardoor er minder batterijen en lanceerpunten nodig zijn. Gezamenlijk biedt de efficiëntie en zichtbaarheid van de gezamenlijke oplossing bouwteams waardevolle, bijna realtime inzichten in luchtgegevens.

Veel bouwteams vertrouwen nog steeds op op mensen gebaseerde metingen en gegevensverwerking, die gevoelig zijn voor fouten en manipulatie en slechts een deel van de bouwplaats kunnen bestrijken. Wanneer tot 80 procent van dergelijke projecten het budget overschrijden, is er een groeiende marktbehoefte om efficiënter nauwkeurige gegevens te verzamelen die als een enkele bron van waarheid kunnen dienen, waardoor een beter inzicht wordt geboden in het beheren van de voortgang en het identificeren van mogelijke verstoringen.
Naadloze integratie over meerdere gegevensbronnen biedt unieke digitale inzichten

AI Clearing biedt bouwteams een AI-aangedreven systeem voor het bijna realtime volgen van civiele werken en het volgen van de voortgang van de infrastructuurbouw. De schaal van deze projecten is aanzienlijk qua oppervlakte, duur en kosten, wat betekent dat elke afwijking van de oorspronkelijke schattingen kan leiden tot enorme verliezen. Het systeem van AI Clearing maakt gebruik van volledige automatisering bij het vergelijken van dronebeelden met schema's en ontwerpen, waardoor teams volledig inzicht krijgen in het voltooide werk en eventuele afwijkingen in het ontwerp kunnen opsporen, aldus het bedrijf.

Het AI Clearing-platform biedt naadloze integratie van meerdere gegevensbronnen - waaronder GIS, drone-gegevens en ontwerpinformatie - om unieke en volledig digitale inzichten te genereren over grote infrastructuur- en energieprojecten, en bouwteams te voorzien van bijna realtime updates over de voortgang op locatie.

Door gezamenlijk de oplossing van AI Clearing aan te bieden met de door waterstof aangedreven drones van DMI, kunnen projectteams nog meer waarde halen uit reeds beschikbare gegevens, aldus het bedrijf.

"Veel bouwteams vinden het verzamelen van gegevens met drones een uitdaging, omdat ze heel vaak batterijen moeten vervangen, wat tijd kost. Door de hardware van DMI te combineren met de softwareoplossing van AI Clearing, hebben onze klanten toegang tot bijna realtime rapportage op afstand", zegt Michael Mazur, CEO en co- oprichter bij AI Clearing. "We zijn erg trots om een ​​partnerschap aan te gaan met een bedrijf uit de Doosan-groep die werd opgericht in 1896 en een van de grootste fabrikanten van bouwmachines ter wereld is."

DMI levert commerciële drone-platforms met brandstofcel-powerpacks om de drone-prestaties voor industriële en inspectieactiviteiten te maximaliseren. DMI's door waterstof aangedreven drones kunnen veel langer in de lucht blijven dan traditionele drones, en kunnen binnen drie minuten worden opgeladen door simpelweg de waterstoftank te vervangen, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor industriële toepassingen. Veel drones worden beperkt door korte vliegperioden en minimale analysemogelijkheden, wat voor uitdagingen zorgt bij het inspecteren van commerciële en industriële omgevingen.

Bovendien stelt de combinatie van DMI met AI Clearing bouwteams in staat om al hun data snel te verwerken met AI. De sterke compatibiliteit tussen de twee technologieën maakt het mogelijk om zinvolle inzichten te leveren die moeilijk te verkrijgen zijn vanwege de enorme omvang van deze projecten en het proces van menselijk toezicht.

"Bedrijven die bedrijfswaarde zijn gaan realiseren die is afgeleid van gegevens die door drones zijn verzameld, eisen steeds meer een langere vliegtijd. Dit is het geval voor locaties die moeilijk toegankelijk zijn in één vlucht, locaties waar de efficiëntie aanzienlijk wordt verminderd met batterijdrones vanwege de grote schaal, of wanneer je meerdere missies wilt uitvoeren met een lange vliegtijd", zegt Doo Soon Lee, CEO van Doosan Mobility Innovation.

"De combinatie van AI Clearing's AI-aangedreven oplossing voor het bewaken van de voortgang van de bouw en de langdurige drone-oplossing van DMI zal voldoen aan deze groeiende behoeften van klanten en meer mogelijkheden bieden voor drone-industrialisatie."

De gezamenlijke inspanning zal ook gericht zijn op R&D met als doel edge computing mogelijk te maken voor bouwvoortgang die voorheen onmogelijk was vanwege beperkingen in rekenkracht en de afstandsmogelijkheden van de meeste drones. De eerste oplossing in de sector zal ook de snelheid van realtime rapportage van de bouwvoortgang aanzienlijk verhogen, aldus het bedrijf.

Klanten die grote bouw- en infrastructuurprojecten beheren, zullen grote waarde vinden in de synergieën tussen het geografische netwerk, de industriefocus en het productaanbod van de twee bedrijven. De gezamenlijke oplossing is bedoeld om autonome drones in staat te stellen dagelijks enorm grote datasets te verzamelen op een enkele vlucht, terwijl het systeem van AI Clearing binnen enkele minuten voortgangsrapporten kan genereren.
Over AI Clearing

AI Clearing Inc. biedt een gepatenteerde oplossing die kunstmatige intelligentie gebruikt om afbeeldingen en gegevens van bouwontwerpen en werklocaties te analyseren, waardoor aannemers, ontwikkelaars en investeerders de voortgang van infrastructuurprojecten tot 144 keer sneller kunnen volgen dan via door mensen aangedreven processen. Het in Austin gevestigde bedrijf met een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Warschau, Polen, werd opgericht in 2019

900x0 s3 53631 mnsw ai dmi 2 png

Doosan Mobility Innovation creëert 's werelds eerste gecommercialiseerde waterstofbrandstofcelsysteem voor drones. Met een lange levensduur worden de waterstofdrones van DMI gebruikt in verschillende industriële gebieden, waaronder inspectie van nutsvoorzieningen, levering, milieumonitoring en openbare veiligheid. Op basis van deze groene technologie heeft DMI in 2019 met succes zijn producten gelanceerd in de VS, China en Korea en zal het zijn activiteiten wereldwijd uitbreiden.

Info https://www.aiclearing.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/09/21

AI Clearing, un leader du marché de l'analyse automatisée pour les projets de construction et d'infrastructure à grande échelle, a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial avec Doosan Mobility Innovation, Inc. (DMI), qui fait partie de la principale société industrielle Doosan Group.

800x0 s3 53631 mnsw ai dmi 1

Le partenariat intégrera les capacités de surveillance de l'avancement de la construction alimentées par l'IA d'AI Clearing dans les produits de drones à hydrogène uniques de DMI pour offrir une visibilité granulaire pour les grands projets d'infrastructure.

Les drones à hydrogène sont capables de rester dans les airs pendant plus de 2 heures, soit 3 à 4 fois plus longtemps que les drones LiPo (lithium-ion polymère), ce qui réduit le besoin de plusieurs batteries et points de lancement. Collectivement, l'efficacité et la visibilité de la solution commune fournissent aux équipes de construction des informations précieuses sur les données aériennes en temps quasi réel.

De nombreuses équipes de construction s'appuient encore sur l'arpentage et le traitement des données humains, qui sont sujets aux erreurs et à la manipulation et ne peuvent couvrir qu'une partie du chantier de construction. Lorsque jusqu'à 80 % de ces projets dépassent leur budget, il existe un besoin croissant du marché de collecter plus efficacement des données précises pouvant servir de source unique de vérité, offrant une meilleure visibilité sur la gestion des progrès et l'identification des perturbations potentielles.
L'intégration transparente entre plusieurs sources de données fournit des informations numériques uniques

AI Clearing fournit aux équipes de construction un système alimenté par l'IA pour le suivi des travaux de génie civil et de la construction d'infrastructures en temps quasi réel. L'échelle de ces projets est importante en termes de superficie, de durée et de coût, ce qui signifie que tout écart par rapport aux estimations initiales peut potentiellement entraîner des pertes énormes. Le système d'AI Clearing s'appuie sur une automatisation complète pour comparer les images de drones avec les calendriers et les conceptions, offrant aux équipes une visibilité complète sur le travail qui a été effectué et détectant tout écart de conception, selon l'entreprise.

La plate-forme AI Clearing offre une intégration transparente de plusieurs sources de données - y compris les données SIG, les données de drones et les informations de conception - pour générer des informations uniques et entièrement numériques sur les grands projets d'infrastructure et d'énergie, fournissant aux équipes de construction des mises à jour en temps quasi réel sur les progrès sur site.

En proposant conjointement la solution d'AI Clearing avec les drones à hydrogène de DMI, les équipes de projet pourront tirer encore plus de valeur des données déjà disponibles, a déclaré la société.

« De nombreuses équipes de construction trouvent difficile la collecte de données avec des drones car elles doivent changer les batteries très souvent, ce qui prend du temps. La combinaison du matériel de DMI avec la solution logicielle d'AI Clearing permet à nos clients d'accéder à distance à des rapports en temps quasi réel », a déclaré Michael Mazur, PDG et co- fondateur chez AI Clearing. "Nous sommes très fiers de former un partenariat avec une entreprise du groupe Doosan qui a été fondée en 1896 et qui est l'un des plus grands fabricants de machines de construction au monde."

DMI fournit des plates-formes de drones commerciaux avec des blocs d'alimentation à pile à combustible pour maximiser les performances des drones pour les opérations industrielles et d'inspection. Les drones à hydrogène de DMI ont la capacité de rester dans les airs beaucoup plus longtemps que les drones traditionnels et peuvent être chargés en trois minutes en remplaçant simplement le réservoir d'hydrogène, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications industrielles. De nombreux drones sont limités par de courtes périodes de vol et des capacités d'analyse minimales, ce qui crée des défis lors de l'inspection des environnements commerciaux et industriels.

De plus, la combinaison de DMI avec AI Clearing permet aux équipes de construction de traiter rapidement toutes leurs données avec l'IA. La forte compatibilité entre les deux technologies permet de fournir des informations significatives qui sont difficiles à obtenir en raison de la taille de ces projets et du processus de supervision humaine.

« Les entreprises qui ont réalisé une valeur commerciale dérivée des données recueillies par les drones exigent de plus en plus des temps de vol plus longs. C'est le cas des sites difficiles d'accès en un seul vol, des sites où l'efficacité est considérablement réduite avec les drones à batterie en raison de la grande échelle, ou lorsque vous souhaitez effectuer plusieurs missions en utilisant une longue durée de vol », a déclaré Doo Soon Lee, PDG de Doosan Mobility Innovation.

« La combinaison de la solution de surveillance de l'avancement de la construction alimentée par l'IA d'AI Clearing et de la solution de drones à longue endurance de DMI répondra à ces besoins croissants des clients et ouvrira davantage d'opportunités pour l'industrialisation des drones. »

L'effort conjoint se concentrera également sur la R&D dans le but de permettre l'informatique de pointe pour les progrès de la construction qui étaient auparavant impossibles en raison des limites de la puissance de calcul et des capacités de distance de la plupart des drones. La première solution de l'industrie augmentera également considérablement la vitesse des rapports d'avancement de la construction en temps réel, a déclaré la société.

Les clients gérant de grands projets de construction et d'infrastructure trouveront une grande valeur dans les synergies entre le réseau géographique, l'orientation sectorielle et les offres de produits des deux sociétés. La solution commune vise à permettre aux drones autonomes de collecter quotidiennement des ensembles de données extrêmement volumineux sur un seul vol, tandis que le système d'AI Clearing sera capable de générer des rapports d'avancement en quelques minutes.
À propos de la compensation de l'IA

AI Clearing Inc. propose une solution exclusive qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les images et les données des conceptions de construction et des chantiers, permettant aux entrepreneurs, développeurs et investisseurs de suivre l'avancement des projets d'infrastructure jusqu'à 144 fois plus rapidement qu'au moyen de processus humains. La société basée à Austin avec un centre de recherche et développement à Varsovie, en Pologne, a été créée en 2019.

900x0 s3 53631 mnsw ai dmi 2 png

Doosan Mobility Innovation crée le premier système de pile à combustible à hydrogène commercialisé au monde pour les drones. Avec une longue endurance, les drones à hydrogène de DMI sont utilisés dans divers domaines industriels, notamment l'inspection des services publics, la livraison, la surveillance environnementale et la sécurité publique. Sur la base de cette technologie verte, DMI a lancé avec succès ses produits aux États-Unis, en Chine et en Corée en 2019 et étendra ses activités à l'échelle mondiale.

Info https://www.aiclearing.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Date de dernière mise à jour : 31/08/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.