Sigma nl 20230327

BAUMER HÜBNER

FLASH NEWS

23/03/21- FR bas de page

BAUMER HÜBNER
Baumer Hübner is de bron van ongelooflijk sterke en betrouwbare HeavyDuty-encoders, die ze in hun brede productassortiment presenteren. Deze sensoren zijn populair bij fabrikanten van kranen en takels, en niet voor niets: juist in deze veeleisende toepassingen demonstreren ze hun voordelen, namelijk hun robuustheid, nauwkeurigheid, duurzaamheid en lange levensduur.

25897 003 baumer heavyduty hmg10 pmg10

Encoders op kranen moeten jarenlang sterke schokken, trillingen of krachten op de rotatieas kunnen weerstaan ??zonder aan functionaliteit in te boeten. Baumer Hübner biedt een breed scala aan HeavyDuty-encoders die zichzelf al decennia lang hebben bewezen, zelfs onder de moeilijkste omgevingsomstandigheden.

Kraanvogels zijn in zekere zin de olifanten van het dierenrijk van machines: ze zijn zelf zwaargewichten, maar moeten ook dag in dag uit zwaar werk verrichten in vaak ongunstige omstandigheden. Ze worden namelijk blootgesteld aan stof op bouwplaatsen en bestrijden zout water en wind in havens. Ze zijn overgeleverd aan slecht weer en werken net zo goed bij een hittegolf als bij temperaturen onder het vriespunt. Net als in de natuur hebben de minder stoere mensen geen kans om te overleven. Componenten, zoals sensoren die de snelheden en hoekposities van aandrijvingen of machine-assen bewaken, zogenaamde "encoders", worden ook beïnvloed. Om deze reden worden HeavyDuty encoders in veel grote takels en kranen geïnstalleerd.

HeavyDuty betekent "zeer resistent". In het geval van encoders is de term HeavyDuty niet alleen synoniem voor dikke muren en roestbescherming, maar ook een belofte van prestaties over de hele lijn. Deze detectoren voeren de hun toegewezen taken betrouwbaar uit, gedurende een lange periode en zonder de gebruiker ooit teleur te stellen. Deze belofte van prestatie gaat gepaard met zeer specifieke eisen waaraan een codeur moet voldoen om de aanduiding "HeavyDuty" te mogen dragen.

Wat zijn de kenmerken van een HeavyDuty-encoder?

Encoders op kranen en zwaar hijsmateriaal moeten jarenlang zware schokken, trillingen of krachten op de rotatieas kunnen weerstaan ??zonder aan functionaliteit in te boeten. Mechanische robuustheid staat daarom centraal: een robuuste koffer met dikke wanden is natuurlijk een goed begin, maar niet voldoende. Massieve lagers met een maximale tussenruimte aan beide uiteinden van de behuizing moeten axiale en radiale krachten compenseren en het gehele interieur moet bestand zijn tegen schokken en trillingen. HeavyDuty encoders moeten ook ongevoelig zijn voor elektromagnetische velden zoals die worden uitgezonden door niet-afgeschermde spanningvoerende kabels. Een geschikte afscherming van de elektronica in de encoder is bedoeld om deze te beschermen tegen dodelijke schokken en om foutieve meetsignalen te voorkomen. Elektrische isolatie is nodig om elke stroom door de as te weerstaan, die de lagersmering kan verbranden en vernietigen.

Een ander belangrijk kenmerk is waterdichtheid. Aangezien HeavyDuty encoders vaak worden gebruikt in stoffige, vuile en vochtige omgevingen, moeten de kritische punten, namelijk de schacht en de elektrische aansluiting, worden afgedicht. Ook moet worden gezorgd voor een goede bescherming tegen corrosie door zout water of chemicaliën. Ten slotte moet een HeavyDuty-encoder net zo nauwkeurig zijn als een "kleine" industriële detector - het is tenslotte zijn taak om schijven en generatoren nauwkeurig te bedienen. Betrouwbare doorvoer van nauwkeurige signalen is vereist: de kleinste fout kan ernstige en mogelijk fatale gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een lading van enkele tonnen.

Absolute, incrementele en flexibele verbinding

Een vraag is fundamenteel voor de selectie van de geschikte encoder: vereist de toepassing het gebruik van een incrementele of absolute encoder? Baumer Hübner biedt een breed scala aan opties voor beide varianten, waaronder bijvoorbeeld de HOG 10 / POG 10 incrementele encoders, waarvan de reputatie op het gebied van betrouwbaarheid op kranen goed ingeburgerd is en algemeen wordt beschouwd als de maatstaf op dit gebied. Van HeavyDuty encoders. Het assortiment omvat ook de HMG 10 / PMG 10 absolute encoders, die steeds belangrijker worden in kraantoepassingen omdat ze een exacte positie kunnen overbrengen, bijvoorbeeld via Profinet. Omdat incrementele signalen ook nodig zijn voor snelheidsregeling met behulp van absolute encoders, geven HeavyDuty absolute encoders niet alleen de absolute positie aan, maar ook de incrementele positie, bijvoorbeeld als een HTL- of TTL-signaal, via seriële digitale interfaces zoals SSI of veldbussen. Sommige versies zijn ook uitgerust met een snelheidsschakelaar die een snelheidslimiet signaleert via een schakeluitgang.

Er zijn verschillende montagemogelijkheden, van de holle as (aan één zijde open of open) tot de conische as via de massieve as met de mogelijkheid tot bevestiging met EURO B10 flens. Indien nodig kunnen HeavyDuty-encoders, snelheidsschakelaars en tachogenen worden gecombineerd tot een robuuste, ruimtebesparende eenheid die tegelijkertijd een breed scala aan uitgangssignalen op een aandrijfas ontvangt. Grote encoders zoals de HOG 16/22/28 van Baumer worden gebruikt wanneer toerentalbewaking van aandrijvingen op maximaal vermogen vereist is of onder zeer moeilijke omstandigheden zoals blootstelling aan koolstofstof, lucht, zeezout of de gloeiende hitte van een staalfabriek.

HeavyDuty encoders geven kraan- en takelgebruikers de controle die ze nodig hebben om ladingen van meerdere ton snel, efficiënt en met millimeterprecisie te heffen en te positioneren - onder de moeilijkste omstandigheden, betrouwbaar, gedurende lange perioden, vele jaren en zonder verlies aan precisie.

Mocht u hier meer over willen weten, dan adviseren de HeavyDuty experts van Baumer u graag.

25897 003 baumer heavyduty hog10

De incrementele encoders van de HOG10-serie bepalen de norm op het gebied van HeavyDuty-encoders. Dankzij de beproefde HeavyDuty-constructie, dubbelzijdige lagers en een zeer robuust detectiesysteem garanderen ze een maximale uptime, zelfs onder de moeilijkste omgevingsomstandigheden.

25897 003 baumer heavyduty krananlage

Het revolutionaire concept van HeavyDuty HMG10 / PMG10 absolute encoders combineert een beproefd bilateraal lager met nauwkeurige magnetische detectie en een gepatenteerde Energy Harvesting-microgenerator.
Info BAUMER

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

23/03/21

BAUMER HÜBNER
L’entreprise Baumer Hübner est à l’origine de codeurs HeavyDuty incroyablement résistants et fiables, qu’elle présente dans sa large gamme de produits. Ces détecteurs sont très prisés des fabricants de grues et d’engins de levage, et pour cause : c’est précisément dans ces applications exigeantes qu’ils font valoir leurs avantages, à savoir leur robustesse, leur précision, leur durabilité et leur longévité.

25897 003 baumer heavyduty hmg10 pmg10

Les codeurs situés sur les grues doivent résister pendant de nombreuses années aux chocs violents, aux vibrations ou aux forces exercées sur l’axe rotatif sans pour autant faire l’impasse sur la fonctionnalité. Baumer Hübner propose une large gamme de codeurs HeavyDuty qui ont fait leurs preuves depuis des décennies, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles.

Les grues sont en quelque sorte les éléphants du règne animal des machines : elles-mêmes poids lourds, elles doivent également effectuer jour après jour des travaux difficiles dans des conditions souvent peu propices. Elles sont en effet exposées à la poussière sur les chantiers et luttent contre l’eau salée et le vent dans les ports. Elles sont à la merci des intempéries et fonctionnent aussi bien en pleine canicule que par des températures glaciales. Comme dans la nature, les moins coriaces n’ont aucune chance de survivre. Les composants, tels que les détecteurs qui surveillent les vitesses et les positions angulaires des entraînements ou des axes de machine, appelés « codeurs », sont également concernés. C’est pour cette raison que les codeurs HeavyDuty sont installés dans de nombreux engins de levage et grues de grandes taille.

HeavyDuty signifie « hautement résistant ». Dans le cas des codeurs, le terme HeavyDuty n’est pas uniquement synonyme de parois épaisses et d’une protection contre la rouille, mais également une promesse de performance sur toute la ligne. Ces détecteurs effectuent les tâches qui leur sont confiées de manière fiable, sur une longue période de temps et sans jamais décevoir l’utilisateur. Cette promesse de performance est associée à des exigences très spécifiques qu’un codeur doit remplir pour pouvoir porter l’appellation « HeavyDuty ».

Quelles sont les caractéristiques d’un codeur HeavyDuty ?

Les codeurs situés sur les grues et les engins de levage lourds doivent résister pendant de nombreuses années aux chocs violents, aux vibrations ou aux forces exercées sur l’axe rotatif sans pour autant faire l’impasse sur la fonctionnalité. La robustesse mécanique est donc un facteur central : un boîtier robuste avec des parois épaisses est bien entendu un bon début, mais cela n’est pas suffisant. Des roulements massifs espacés au maximum aux deux extrémités du boîtier doivent compenser les forces axiales et radiales, et tout l’intérieur doit être conçu de manière à résister aux chocs et aux vibrations. Les codeurs HeavyDuty doivent également être insensibles aux champs électromagnétiques tels que ceux émis par des câbles sous tension non blindés. Un blindage approprié de l’électronique dans le codeur a pour objectif de la protéger de tout choc fatal et d’empêcher les signaux de mesure défectueux. Une isolation électrique est nécessaire pour résister aux éventuels passages de courant à travers l’axe, qui risquent de brûler la lubrification du roulement et d’entraîner sa destruction.

L’étanchéité représente une autre caractéristique importante. Les codeurs HeavyDuty étant souvent utilisés dans des milieux poussiéreux, sales et humides, les points névralgique, à savoir l’axe et le raccordement électrique, doivent être étanches. Une bonne protection contre la corrosion due à l’eau salée ou aux produits chimiques doit également être assurée. Enfin, un codeur HeavyDuty doit être aussi précis qu’un « petit » détecteur industriel - après tout, son rôle est de faire fonctionner avec précision les entraînements et les générateurs. Une débit fiable de signaux précis est requise : la moindre erreur peut avoir des conséquences graves et potentiellement mortelles, par exemple lors de la pose d’une charge pesant plusieurs tonnes.

Un raccordement absolu, incrémental et flexible

Une question est fondamentale pour la sélection du codeur adapté : l’application exige-t-elle l’utilisation d’un codeur incrémental ou absolu ? Baumer Hübner propose un large éventail d’options pour les deux variantes, comprenant par exemple les codeurs incrémentaux HOG 10 / POG 10, dont la réputation en matière de fiabilité sur les grues n’est plus à faire et généralement considérés comme la référence en matière de codeurs HeavyDuty. La gamme inclut également les codeurs absolus HMG 10 / PMG 10, qui prennent de plus en plus d’importance dans les applications de grues car ils sont en mesure de transmettre une position exacte, par exemple via Profinet. Étant donné que des signaux incrémentaux sont également requis pour la régulation de la vitesse à l’aide de codeurs absolus, les codeurs HeavyDuty absolus indiquent non seulement la position absolue, mais également la position incrémentale, par exemple sous forme de signal HTL ou TTL, via des interfaces numériques de série telles que SSI ou des bus de terrain. Certaines versions sont également équipées d’un commutateur de vitesse qui signale une vitesse limite via une sortie de commutation.

Différentes options de montage sont disponibles, de l’axe creux (ouvert ou ouvert d’un côté) à l’axe conique en passant par l’axe plein avec possibilité de fixation par bride EURO B10. Si nécessaire, il est possible de combiner les codeurs HeavyDuty, les commutateurs de vitesse et les dynamos tachymétriques pour former une unité robuste et peu encombrante afin de recevoir simultanément une grande variété de signaux de sortie sur un axe d’entraînement. Les grands codeurs tels que les HOG 16 / 22 / 28 de Baumer sont utilisés lorsqu’une surveillance de la vitesse des entraînements à puissance maximale est demandée ou dans des conditions très difficiles telles qu’une exposition à la poussière de charbon, l’air marin salin ou la chaleur incandescente d’une aciérie.

Les codeurs HeavyDuty offrent aux utilisateurs de grues et d’engins de levage le contrôle nécessaire pour lever et positionner des charges de plusieurs tonnes rapidement, efficacement et avec une précision millimétrique, et ce dans les conditions les plus difficiles, de manière fiable, pendant de nombreuses années et sans perte de précision.

Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, les experts HeavyDuty de Baumer se feront un plaisir de vous conseiller.

25897 003 baumer heavyduty hog10

Les codeurs incrémentaux de la série HOG10 font office de référence dans le domaine des codeurs HeavyDuty. Grâce à la construction HeavyDuty éprouvée, aux paliers bilatéraux et à un système de détection très robuste, ils garantissent une disponibilité maximale, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles.

25897 003 baumer heavyduty krananlage

Le concept révolutionnaire des codeurs absolus HeavyDuty HMG10 / PMG10 combine un palier bilatéral éprouvé avec une détection de précision magnétique et un micro- générateur Energy Harvesting breveté.
Info BAUMER

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date de dernière mise à jour : 26/04/2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !