Sigma nl 20230327

BELGIUM ! Optimistic outlook for European construction

24/02/22-FR Bas de page

Optimistische vooruitzichten voor de Europese bouw

20220222 113627 eu construction output forecastUit een onderzoek onder Europese aannemers in de bouw, uitgevoerd door brancheanalist ING, blijkt dat de meesten denken dat de vraag tot 2022 zal toenemen en over het algemeen het pre-Covid-niveau zal bereiken.

De positieve respons op de enquête weerspiegelt de eigen Eurostat-prognose van de Europese Unie van een gemiddelde groei van 2,5% in de EU in 2022.

Dit optimisme komt ondanks aanhoudende problemen voor de industrie, zoals materiaaltekorten en prijsstijgingen van energie en materialen in de meeste landen.

ING meldde: “In augustus gaf een recordpercentage [18%] van de EU-aannemers een lagere productie aan vanwege een gebrek aan bouwmaterialen of op zijn minst een vertraging in hun levering. Dit percentage schoot omhoog met [29%] in januari 2022, met de grootste tekorten in Frankrijk en Duitsland.”

De situatie in Frankrijk – waar het bouwvolume van vóór Covid nog niet is bereikt – wordt verergerd door het feit dat de regering onlangs nieuwe voorschriften heeft ingevoerd die vereisen dat ten minste 50% van de materialen die bij de bouw van openbare gebouwen worden gebruikt, hout of andere biobased materialen.

ING zei dat Duitsland, Oostenrijk en Nederland een toenemende vraag zien, wat de toeleveringsketens onder druk zet. Dit is volgens het bedrijf deels te wijten aan het 'nul-covid'-beleid van China, dat de verplaatsing van materialen in havens heeft verminderd.

Omgekeerd rapporteerde ING dat zeer weinig bouwbedrijven in België, Spanje en Turkije materiaaltekorten meldden.

Met de verwachte groei in zowel 2022 als 2023, zei het bedrijf: "De bouwvolumes kunnen worden gestimuleerd door nieuwe investeringen uit het EU Recovery Fund. Aanhoudende woningtekorten en hoge huizenprijzen zorgen voor een structurele vraag naar nieuwbouw.

“Bovendien zal de utiliteitsbouw een opleving zien naarmate de Covid-crisis vervaagt, en ondernemers zijn minder terughoudend om te investeren in nieuwe bedrijfspanden of hun bestaande panden te renoveren.”
NJC.© Info ING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/02/22

Perspectives optimistes pour la construction européenne

20220222 113627 eu construction output forecastUne enquête auprès des entrepreneurs de construction européens, menée par l'analyste du secteur ING, a révélé que la plupart pensent que la demande augmentera jusqu'en 2022, atteignant généralement les niveaux d'avant Covid.

La réponse positive à l'enquête reflète les propres prévisions d'Eurostat de l'Union européenne d'une croissance moyenne de 2,5 % dans l'UE en 2022.

Cet optimisme survient malgré les problèmes persistants de l'industrie, tels que les pénuries de matériaux et la hausse des prix de l'énergie et des matériaux dans la plupart des pays.

ING a rapporté : « En août, un pourcentage record [18 %] d'entrepreneurs de l'UE ont indiqué une baisse de la production en raison d'un manque de matériaux de construction ou au moins d'un retard dans leur livraison. Ce pourcentage a grimpé [29%] en janvier 2022, avec les pénuries les plus élevées en France et en Allemagne.

La situation en France - où les niveaux de volume de construction d'avant Covid n'ont pas encore été atteints - est exacerbée par le fait que le gouvernement a récemment introduit de nouvelles réglementations exigeant qu'au moins 50% des matériaux utilisés dans la construction de bâtiments publics soient soit bois ou autres matériaux biosourcés.

ING a déclaré que l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas connaissent une demande croissante, ce qui exerce une pression sur les chaînes d'approvisionnement. Cela, a déclaré la société, est en partie dû aux politiques «zéro-Covid» de la Chine, qui ont réduit le mouvement des matériaux dans les ports.

À l'inverse, ING a signalé que très peu d'entreprises de construction en Belgique, en Espagne et en Turquie signalaient des pénuries de matériaux.

Avec une croissance attendue à la fois en 2022 et 2023, la société a déclaré: «Les volumes de construction peuvent être stimulés par de nouveaux investissements du fonds de relance de l'UE. Les pénuries de logements persistantes et les prix élevés des logements alimentent la demande structurelle de nouvelles constructions résidentielles.

"De plus, la construction non résidentielle connaîtra un rebond à mesure que la crise de Covid s'estompera, et les entrepreneurs sont moins réticents à investir dans de nouveaux locaux d'entreprise ou à rénover leurs propriétés existantes."
NJC.© Infos ING

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 23/02/2022

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.