Mon projet 2 6

Blumaq, when quality comes from inside

02/03/22-FR Bas de page

Blumaq, als kwaliteit van binnenuit komt

1 83bImage source ; Blumaq

 Kwaliteit heeft vele betekenissen en nuances, afhankelijk van het perspectief van waaruit het wordt geanalyseerd.

Vanuit het perspectief van waarde betekent kwaliteit bijvoorbeeld het bieden van toegevoegde waarde; kwaliteit betekent voor een productiemedewerker voldoen aan specificaties; en voor een klant is kwaliteit gewoon het hulpmiddel om een ​​product te beoordelen als gelijk, beter of slechter dan andere.
Kwaliteit is klanttevredenheid

Blumaq is ervan overtuigd dat productkwaliteit de belangrijkste drijfveer is om klanttevredenheid te bereiken en daarom de enige manier om een ​​continue bedrijfsgroei te ondersteunen. Als gevolg hiervan zet het zich in voor een grote investering op technisch gebied die leidt tot wat we vandaag kennen als Blumaq Technical Center.

4 656

Image source ; Blumaq

Blumaq Technical Center (BTC) is een solide organisatie bestaande uit een deskundig team van onderzoeks-, ontwerp- en ontwikkelingsingenieurs (gespecialiseerd in de verschillende systemen van de machine), een wereldwijd kwaliteitsmanagementteam, kwaliteitscontrole-ingenieurs voor reserveonderdelen (inspectie) en leverancierskwaliteit ingenieurs die in het veld over de hele wereld werken.

De BTC heeft ook nieuwe en onafhankelijke faciliteiten van de centrale kantoren in Spanje, faciliteiten die exclusief zijn gewijd aan de technische ontwikkeling van Blumaq, waardoor het engineeringteam de perfecte werkomgeving krijgt om hun dagelijkse activiteiten te ontwikkelen, dankzij het metrologisch laboratorium (uitgerust met de nieuwste technologieën zoals 3D-lasermeting), de onderdelenanalyseruimte, de testbanken, de werkplaatsruimte en zelfs een fotostudio.

2 d98

Image source ; Blumaq

Vanuit elke hoek gezien, heeft Blumaq een nieuwe technische standaard in de reserveonderdelenindustrie vastgesteld en een ultramodern technisch centrum ontwikkeld dat als OEM opereert op het gebied van kwaliteitsborgingsnormen. De zero-defects-strategie is verwoord in 3 hoofdprincipes:

Onderzoek, ontwerp en ontwikkeling:

3 b53Image source ; Blumaq

Definitie, inspectie en controle van elke kritische specificatie voor 100% van de onderdelen ontworpen en ontwikkeld door Blumaq.

Validatie en inspectie van prototypes en 1e productiebatches als essentieel onderdeel van het ontwikkelingsproces van nieuwe Blumaq-onderdelen.

Jaarlijks worden ongeveer 1000 nieuwe onderdelen ontwikkeld.

Productinspectie:

5 06bImage source ; Blumaq

Dagelijkse controle van 100% van het ontvangen materiaal via het Blumaq-algoritme voor kwaliteitscontrole dat het product identificeert en selecteert dat moet worden geïnspecteerd.

Het voor inspectie geselecteerde product gaat direct na ontvangst automatisch naar de BTC voor validatie.

Alleen goedgekeurd materiaal wordt gedeblokkeerd in voorraad, waardoor de risico's van falen voor klanten worden geminimaliseerd.

Kwaliteitsbeheer leveranciers:

6 d5aImage source ; Blumaq

Inzet op het gebied van een wereldwijd netwerk van supplier quality assurance (SQA) engineers permanent werkzaam in Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten. Hierdoor kan Blumaq elk detail controleren en controleren in direct contact met fabrikanten.

BQ3-kwaliteitsplan; driemaandelijkse beoordelingen van kwaliteitsprestaties op 3 niveaus (onderdeelniveau, productfamilieniveau en leveranciersniveau) om ervoor te zorgen dat elk probleem onmiddellijk wordt geïdentificeerd en gecorrigeerd.

Naast al het bovenstaande, in het zeldzame geval van een klantprobleem, is Blumaq er trots op het beste after-sales ondersteuningssysteem op de internationale scène te hebben. Elk mogelijk probleem, ongeacht de locatie in de wereld, wordt automatisch overgedragen aan de technici van het Blumaq Technical Center via het kwaliteitssysteem dat is ontworpen door Blumaq om een ​​snelle en nauwkeurige oplossing te bieden aan zijn klanten. Deze after-sales klantenservice, speciaal ontworpen voor klanttevredenheid, bevestigt Blumaq alleen maar als 's werelds toonaangevende bedrijf op het gebied van kwaliteit binnen de sector reserveonderdelen.

Zijn hoge technische capaciteiten en sterke toewijding aan klanttevredenheid zorgen ervoor dat Blumaq zich onderscheidt van zijn concurrenten.
NJC.© Info https://www.blumaq.com/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/03/22

Blumaq, quand la qualité vient de l'intérieur

1 83bImage source ; Blumaq

 La qualité a de nombreuses significations et nuances selon la perspective à partir de laquelle elle est analysée.

Par exemple, du point de vue de la valeur, la qualité signifie offrir une valeur ajoutée ; pour un employé de production, la qualité signifie le respect d'un cahier des charges ; et pour un client, la qualité est simplement l'outil pour évaluer un produit comme égal, meilleur ou pire que les autres.
La qualité est la satisfaction du client

Blumaq est convaincu que la qualité des produits est le principal moteur de la satisfaction du client et, par conséquent, le seul moyen de maintenir une croissance continue de l'entreprise. En conséquence, il s'est engagé à investir massivement dans le domaine technique qui mène à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Blumaq Technical Center.

2 d98

Image source ; Blumaq

Blumaq Technical Center (BTC) est une organisation solide composée d'une équipe d'experts d'ingénieurs de recherche, de conception et de développement (spécialisés dans les différents systèmes de la machine), d'une équipe de gestion de la qualité globale, d'ingénieurs de contrôle de la qualité des pièces de rechange (inspection) et de la qualité des fournisseurs. ingénieurs travaillant dans le domaine à travers le monde.

Le BTC dispose également de nouvelles installations indépendantes des bureaux centraux en Espagne, des installations consacrées exclusivement au développement technique de Blumaq, offrant à l'équipe d'ingénierie l'environnement de travail idéal pour développer leurs activités quotidiennes, grâce au laboratoire de métrologie (équipé des dernières technologies telles que la mesure laser 3D), la zone d'analyse des pièces, les bancs d'essais, la zone atelier ou encore un studio photo.

3 b53

Image source ; Blumaq

Vu sous tous les angles, Blumaq a établi une nouvelle norme technique dans l'industrie des pièces de rechange, en développant un centre technique de pointe qui fonctionne comme un OEM en termes de normes d'assurance qualité. Sa stratégie zéro défaut s'articule autour de 3 grands principes :

Recherche, conception et développement :

4 656Image source ; Blumaq

Définition, inspection et contrôle de chaque spécification critique pour 100% des pièces conçues et développées par Blumaq.

Validation et inspection des prototypes et des premiers lots de production en tant qu'élément essentiel du processus de développement de nouvelles pièces Blumaq.

Environ 1000 nouvelles pièces développées chaque année.

Contrôle du produit :

5 06bImage source ; Blumaq

Contrôle quotidien de 100 % du matériel reçu via l'algorithme d'inspection de la qualité Blumaq qui identifie et sélectionne le produit à inspecter.

Le produit sélectionné pour inspection est automatiquement acheminé vers le BTC pour validation, immédiatement après réception.

Seul le matériel approuvé est débloqué en stock minimisant les risques d'échec pour les clients.

Gestion de la qualité fournisseur :

6 d5aImage source ; Blumaq

Déploiement sur le terrain d'un réseau mondial d'ingénieurs en assurance qualité fournisseur (SQA) travaillant en permanence en Amérique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Cela permet à Blumaq d'auditer et de contrôler chaque détail en contact direct avec les fabricants.

plan qualité BQ3 ; des revues trimestrielles des performances qualité à 3 niveaux (niveau pièce, niveau famille de produits et niveau fournisseur) pour s'assurer que tout problème est identifié et corrigé immédiatement.

En plus de tout ce qui précède, dans les rares cas de problème client, Blumaq est fier d'avoir le meilleur système de support après-vente sur la scène internationale. Tout problème éventuel, quel que soit son emplacement dans le monde, est automatiquement transféré aux ingénieurs du centre technique de Blumaq via le système de qualité conçu par Blumaq pour fournir une solution rapide et précise à ses clients. Ce service après-vente, spécialement conçu pour la satisfaction du client, ne fait que confirmer Blumaq comme le leader mondial en termes de qualité dans le secteur des pièces détachées.

Ses capacités techniques élevées et son fort engagement envers la satisfaction du client font que Blumaq se démarque de ses concurrents.
NJC.© Info https://www.blumaq.com/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.