Mon projet 2 6

BOBCAT L85

FLASH NEWS

21/03/21- FR bas de page

Bobcat onthult de functionaliteit en kenmerken van zijn nieuwe L85 compacte wiellader.

38216 bobcat1


Met de introductie van de assemblagelijn van Bobcat's eerste complete compacte wiellader - het L85-model - is de nieuwe machine van de fabrikant nu volledig in productie gegaan op zijn Tsjechische vestiging in Dobris. Bobcat presenteerde ook in detail de functies en kenmerken van de L85, een van de modellen die werd onthuld tijdens het grote evenement "Next is Now", georganiseerd door het merk in oktober 2020. Dit eerste exemplaar is bedoeld voor het Bobcat Institute, geïnstalleerd op de site van Dobris. , waar het zal worden gebruikt voor het trainen van Bobcat-dealers en klanten.

Bobcat betreedt de categorie wielladers en heeft nu het grootste assortiment laders van alle fabrikanten ter wereld. Om aan de nieuwe eisen te voldoen, werd een vierde productielijn gebouwd in de fabriek van het bedrijf in Tsjechië. De nieuwe productielijn heeft een capaciteit van circa 1000 machines per jaar en zal per ploeg door 15 medewerkers worden bediend. Deze nieuwe wereldwijde investering bedraagt ??meer dan een miljoen euro.

Creatie in het Bobcat Innovation Center

Jiri Karmazin, Product Manager verantwoordelijk voor laders bij Bobcat, zei: “De L85, die is gemaakt in het Bobcat Innovation Center op de Dobris-site, wil een nieuwe benchmark worden in dit marktsegment. Het bevat veel bewezen elementen, zoals de motor, constructies, assen, elektronica en hydraulica, van Bobcat of van onze prestigieuze Tier 1-leveranciers. Een groot deel van de componenten wordt al op grote schaal gebruikt in onze beroemde laders. Compacte graafmachines en verreikers, en de L85 volgt dezelfde montage- en laatste testprocedures als deze machines.?

De combinatie van hydraulisch systeem en krachtige Bobcat-motor levert hoge prestaties, aangevuld met hoge stabiliteit, hoge uitbreekkrachten, duw- en trekkrachten en een uitgebreide selectie Bobcat-aanbouwdelen. Ook gekenmerkt door intuïtieve bediening, groot comfort en opmerkelijk gebruiksgemak, is de L85 compacte wiellader ideaal voor een groot aantal taken in veel verschillende industriële sectoren. Perfect geschikt voor de bouw, landschapsarchitectuur, verhuur, industrieel werk, afvalverwerking en recycling, en landbouw, maar ook zeer comfortabel bij weg- en onderhoudswerkzaamheden, en sneeuwruimen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

38216 bobcat2

Een werkelijk universele machine

Diverse accessoires voor Bobcat-laders zijn al goedgekeurd voor gebruik op de L85. Anderen zullen in de nabije toekomst worden aangekondigd. De huidige reeks aanbouwdelen omvat een bak voor algemeen gebruik, bakken voor licht materiaal, combi-bakken, palletvorken, hoekbezem en sneeuwfrees, waardoor de L85 een werkelijk universele machine is.

Dit model wordt standaard geleverd met het hydraulische Quick-Tach-systeem, dat compatibel is met standaardfittingen die populair zijn in de sector. Om hulpstukken met een hoog debiet te gebruiken, zoals sneeuwturbines en hoekbezems, kan de L85 worden uitgerust met een stroomstapeloptie die een hydraulisch debiet van 100 l / min levert.

Een ander exclusief kenmerk van de L85 is de geavanceerde bediening van accessoires. Met dit revolutionaire systeem kan de machinist de bedieningsdiagrammen van de machine met één druk op de knop wijzigen. Het kan dus onafhankelijk het motortoerental (en de maximale hulpstroom) en de vertaalsnelheid van de machine regelen. Dankzij de 7-pins connector kan de operator intuïtief en efficiënt de meest geavanceerde accessoires bedienen.

Groot gebruiksgemak

Het starten van de motor gebeurt meestal met de standaardsleutel, maar om de motor overdag snel te starten en te stoppen, heeft de machinist ook de mogelijkheid om de slimme knoppen op de rechterconsole te gebruiken. De machine is ook uitgerust met een automatische parkeerrem en Hill Assist. De parkeerrem van de L85 wordt automatisch ingeschakeld en indien nodig losgelaten. Deze functies die gewoonlijk op auto's worden gemonteerd, zijn exclusief voor dit type bouwmachines.

Door de plaatsing van alle bedieningselementen is de L85 eenvoudig en prettig in het gebruik, ook tijdens lange werktijden. Wat betreft de richtingschakelaar [vooruit - neutraal - achteruit], deze bevindt zich aan de voorkant van de manipulator en de operator activeert deze met de wijsvinger. Differentieelslot, schildpad- / haasmodi, zweefstand van de giek en extra stroombediening - al deze bedieningselementen bevinden zich binnen handbereik, bovenop de joystick.

Het navigatiewiel wordt gebruikt om door het 5-inch LED-display van de machine te navigeren en instellingen te bevestigen. Hiermee kunt u ook snel het zicht van de achteruitkijkcamera activeren. De weergave van alle vitale machine-informatie en de instelschermen worden beheerd door het navigatiewiel.

38216 bobcat3

 


Op de operator gericht ontwerp

De cabine van de L85 is gericht op de machinist en biedt veel comfort en onderscheidt zich door het gebruiksgemak van de bedieningselementen, waardoor de machinist lange uren kan werken zonder vermoeid te raken. De stoel en handmatige bedieningselementen zijn gemakkelijk af te stellen naar de behoeften van de machinist. De positie van de manipulator is horizontaal verstelbaar en geïntegreerd in de geveerde stoel van de machinist om het gebruiksgemak en het comfort te optimaliseren. De stuurkolom is ook in twee richtingen verstelbaar: horizontaal en verticaal. Deze twee functies zijn exclusief voor de compacte wielladersector. De cabine is volledig gesloten en onder druk en voldoet aan de strengste FOPS II-veiligheidsnormen.

De twee glazen deuren bieden uitstekend zicht naar links en rechts. Het zicht wordt verder geoptimaliseerd door de lage hoeken van de voorruit, het ontwerp van de kap (wat hem ook een zekere robuustheid geeft), het zicht op de achteruitrijcamera en de kleine draaidiameter. Dankzij dit uitstekende zicht kunnen minder ervaren machinisten snel vertrouwd raken met deze machine, lasten hanteren en zich gemakkelijk over werkterreinen verplaatsen.

De zachte knoppen om de belangrijkste functies van de L85 te bedienen zijn handig op de rechter console geplaatst en er is veel opbergruimte voorzien, inclusief grote waterflessen en bekers, en niet te vergeten een 12 V-oplader en USB-aansluitingen.

38216 bobcat4

Opties voor comfort en prestaties

De L85 wordt standaard geleverd met een verwarmingssysteem, waarbij een compleet verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC) als fabrieksoptie beschikbaar is. Het HVAC-systeem zorgt niet alleen voor optimale werkomstandigheden het hele jaar door, het ontdooit ook en vermindert de luchtvochtigheid in de cabine in het koude seizoen.

Andere items beschikbaar voor comfort en prestaties:

Hydraulisch circuit met cumulatieve stroom
Automatisch rijcontrolesysteem
Emmer niveau-indicator
LED-grootlichtkoplampen
Snelheidsoptie 30 km / u
Bandenopties
Road kit

Info Bobcat

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

21/03/21

Bobcat révèle les fonctionnalités et les caractéristiques de sa nouvelle chargeuse compacte sur pneus L85.

38216 bobcat1


Avec la sortie de la ligne d’assemblage du premier exemplaire complet de chargeuse compacte sur pneus Bobcat - le modèle L85 -, la nouvelle machine du constructeur est désormais entrée dans sa phase de pleine production sur son site tchèque de Dobris. Bobcat a également présenté en détail les fonctions et caractéristiques de la L85, l’un des modèles dévoilés lors de l’événement majeur « Next is Now » organisé par la marque en octobre 2020. Ce premier exemplaire est destiné à l’Institut Bobcat, installé sur le site de Dobris, où il servira à la formation des concessionnaires et clients Bobcat.

En entrant dans la catégorie des chargeuses sur pneus, Bobcat possède désormais le plus grand portefeuille de chargeuses de tous les fabricants au monde. Pour répondre aux nouvelles demandes, une quatrième ligne de production a été construite dans l'usine de la société en République tchèque. La nouvelle ligne de production a une capacité d'environ 1000 machines par an et sera exploitée par 15 travailleurs par équipe. Ce nouvel investissement global s'élève à plus d'un million d'euros.

Création dans le Centre d'innovation Bobcat

Jiri Karmazin, chef de produit responsable des chargeuses chez Bobcat, déclare : « La L85, qui a été créée dans le Centre d’innovation Bobcat, sur le site de Dobris, vise à devenir une nouvelle référence dans ce segment du marché. Elle intègre de nombreux éléments éprouvés, comme le moteur, les structures, les essieux, l’électronique et l’hydraulique, de provenance Bobcat ou issus de chez nos prestigieux fournisseurs Tier 1. Une grande partie de ses composants équipe déjà largement nos célèbres chargeuses compactes, nos mini-pelles et nos télescopiques, et la L85 suit les mêmes procédures d’assemblage et de test final que ces machines. »

La combinaison circuit hydraulique/puissant moteur Bobcat procure de hautes performances, complétées par une grande stabilité, de grandes forces d’arrachement, de poussée et de traction, et un choix complet d’accessoires Bobcat. Également caractérisée par des commandes intuitives, un grand confort et une remarquable facilité d’utilisation, la chargeuse compacte sur pneus L85 est idéale pour une multitude de tâches dans de très nombreux secteurs industriels différents. Parfaitement adaptée à la construction, à l’aménagement paysager, à la location, aux travaux industriels, à la manutention et au recyclage des déchets, et à l’agriculture, elle est aussi très à l’aise dans les travaux routiers et de maintenance, et le déneigement, pour ne citer que quelques exemples.

38216 bobcat2

Une machine véritablement universelle

Plusieurs accessoires pour chargeuses Bobcat ont déjà été approuvés pour être utilisés sur la L85. D'autres seront annoncés dans un avenir proche. La gamme actuelle d'accessoires comprend un godet à usage général, des godets pour matériaux légers, des godets combinés, des fourches à palettes, un balai d'angle et une turbine à neige, ce qui fait de la L85 une machine véritablement universelle.

Ce modèle reçoit de série le système Quick-Tach hydraulique, compatible avec les raccords standard plébiscités dans le secteur. Pour utiliser les accessoires à haut débit comme les turbines à neige et les balais d’angle, la L85 peut être équipée d’une option cumul de débit qui fournit un débit hydraulique de 100 l/min.

Autre fonction exclusive de la L85 : la commande des accessoires avancée. Ce système révolutionnaire permet à l'opérateur de changer de schéma de commande de la machine à l’aide d'un simple bouton. Il peut ainsi commander indépendamment le régime moteur (et le débit auxiliaire maximal) et la vitesse de translation de la machine. Grâce au connecteur à 7 broches, l'opérateur peut commander de façon intuitive et efficace les accessoires les plus sophistiqués.

Une grande facilité d'utilisation

Le démarrage du moteur se fait généralement à l’aide de la clé standard, mais pour démarrer et arrêter rapidement le moteur pendant la journée, l'opérateur a aussi la possibilité d’utiliser les boutons souples astucieusement disposés sur la console de droite. La machine est en outre dotée du frein de stationnement automatique et de l’assistance en pente. Le frein de stationnement de la L85 s’enclenche et se desserre ainsi automatiquement, en fonction des besoins. Ces fonctions qui équipent habituellement les automobiles sont des exclusivités sur ce type de machines de chantier.

La disposition de toutes les commandes fait de la L85 une machine simple et agréable à utiliser, même pendant de longues heures de travail. Quant au contacteur de changement de direction [marche avant - point mort - marche arrière], il se trouve sur l’avant du manipulateur et l'opérateur l’actionne avec l’index. Commandes du blocage de différentiel, des modes tortue/lièvre, de la position flottante de la flèche et du débit auxiliaire : toutes ces commandes sont à portée de main, sur le haut du manipulateur.

La molette de navigation sert à naviguer sur l’écran LED de 5 pouces de la machine et à confirmer les réglages. Elle permet aussi de déclencher rapidement la vue de la caméra de recul. L’affichage de toutes les informations vitales de la machine et les écrans de réglage se gèrent par la molette de navigation.


PRODUCTION DE LA PREMIÈRE CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS BOBCAT

Une conception centrée sur l’opérateur

Axée sur l'opérateur, la cabine de la L85 procure un grand confort et se distingue par la facilité d’utilisation de ses commandes, permettant à l’opérateur d’effectuer de longues heures de travail sans fatigue. Le siège et les commandes manuelles sont facilement réglables en fonction des besoins de l’opérateur. La position du manipulateur est réglable à l’horizontale et intégré au siège suspendu de l’opérateur pour optimiser son agrément et son confort d’utilisation. La colonne de direction est également réglable dans deux sens : à l’horizontale et à la verticale. Ces deux fonctions sont des exclusivités dans le secteur des chargeuses compactes sur pneus. Entièrement fermée et pressurisée, la cabine respecte les normes de sécurité FOPS II les plus strictes.

Ses deux portes vitrées procurent une excellente visibilité à gauche comme à droite. La visibilité est en outre optimisée par les coins bas de la vitre avant, le design du capot (qui confère par ailleurs une robustesse certaine), la vue de la caméra de recul et le petit diamètre de braquage. Grâce à cette excellente visibilité, les opérateurs moins expérimentés peuvent ainsi se familiariser rapidement avec cette machine, manipuler des charges et se déplacer dans les chantiers avec aisance.

Les boutons souples de commande des principales fonctions de la L85 sont judicieusement placés sur la console droite et de nombreux espaces de rangement sont prévus, notamment pour des grandes bouteilles d’eau et des gobelets, sans oublier un chargeur 12 V et des prises USB.

38216 bobcat4

Options pour le confort et les performances

La L85 est équipée de série d'un système de chauffage, un système complet de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) étant disponible en option d’usine. Non seulement le système CVC offre des conditions de travail optimales tout au long de l’année, mais il assure aussi le dégivrage et la réduction de l’humidité dans la cabine en saison froide.

Autres éléments disponibles pour le confort et les performances :

Circuit hydraulique à cumul de débit
Système antitangage automatique
Indicateur de niveau du godet
Feux de route à LED
Option vitesse 30 km/h
Options de pneus
Kit route

Info Bobcat

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Date de dernière mise à jour : 26/04/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.