Mon projet 2 6

BOMAG Advanced Pave

27/05/21-FR bas de page

BOMAG Advanced Pave, de digitale copiloot van de wegenbouwmachine


BOMAG presenteert zijn nieuwe generatie universele straatstenen en wegenbouwmachines. De modellen BF 600 C-3, BF 600 P-3, BF 700 C-3 en BF 800 C-3 zijn wereldwijd verkrijgbaar. Deze straatstenen zijn van bijzonder belang voor de bestuurder en de aannemer van de wegenbouw en zijn voorzien van het baanbrekende digitale assistentiesysteem Advanced Pave en de nieuwe elektronische beugel voor zijbediening.

41122 ewew

Het intuïtieve dashboard met volledig grafisch display past naadloos in het algemene ergonomische concept. Dankzij de digitale copiloot kan de machinist moeiteloos werken, wat de tijd en moeite die nodig is voor het leggen van het asfalt aanzienlijk vermindert. De optionele multifunctionele stoel verhoogt het comfort van de gebruiker: met de bedieningseenheden in de armleuningen houdt de bestuurder alle belangrijke functies onder controle en kan hij zich volledig concentreren op de houding. De straatstenen sturen de werfgegevens in realtime naar het digitale werfbeheersysteem via BOMAG Joblink, de voortgang van de werken is zo transparant en direct gedocumenteerd.

De derde generatie BOMAG universele straatstenen en wegenbouwmachines zijn uitgerust met het nieuwe digitale assistentiesysteem Advanced Pave, dat is ontwikkeld om de bestuurder maximale ontlasting te bieden tijdens complexe werkzaamheden.

Coating: een set gewijd aan perfectie
Het begint met het ergonomische ontwerp van de werkplek. De comfortabele, draaibare stoel geeft de bestuurder een perfect zicht rondom, terwijl hij alle belangrijke informatie in de gaten houdt dankzij het gestroomlijnde dashboard - compleet met een volledig grafisch display. De optionele speciale uitrusting met een multifunctionele draaistoel gaat nog verder op het gebied van gebruikscomfort en biedt aanvullende individuele aanpassingen. Een doorslaggevend voordeel: de multifunctionele stoel integreert de belangrijkste bedieningsfuncties in de ergonomische armleuningen waardoor ze perfect toegankelijk zijn: de bedieningshendel kan ook worden gebruikt om de kiepkleppen en de voorklep rechtstreeks te bedienen. Optioneel kan de positie van het instrumentenpaneel worden aangepast aan de individuele behoeften, zodat de bestuurder de bestuurder altijd in de gaten kan houden, ongeacht zijn werkhouding.

Digitaal hulpsysteem: kwaliteit en snelheid, een kwestie van afstelling
Met Advanced Pave brengt BOMAG volledige transparantie naar de controlekamer. De chauffeur kan op elk moment op het intuïtieve scherm alle machine- en procesfuncties bekijken en dienovereenkomstig ingrijpen. Met voorgeprogrammeerde en individuele instellingen automatiseert Advanced Pave ook complexe en terugkerende instelprocedures: een waardevolle tijdbesparing bij het instellen van de machine. Bovendien wordt het gemakkelijk om exact dezelfde kwaliteit te reproduceren met bewezen instellingen, ongeacht de driver. De instellingen kunnen op elk moment eenvoudig met één druk op de knop worden opgehaald uit het "geheugen" van de machine. Dit is precies wat A-Pave Smartpave doet: één bewerking is nu voldoende waar voorheen meerdere nodig waren. De operator selecteert eenvoudig de gewenste laag, waarna de assistent zorgt voor de optimale machine-instellingen voor de schraaptransporteur, vijzels, tafel temperatuur, stamperfrequentie en trillingsfrequentie.

Met de A-Pave Set zet u de machine in een paar seconden in transport- of werkpositie. De wizard bereidt alle functies voor en de machine is klaar om te werken of te worden geladen. A-Pave Start denkt ook na over het starten of stoppen van het werkproces: de tafel wordt automatisch gelost, geblokkeerd en teruggebracht naar de zweefstand.

Laterale controlestation: ontdek meer voor een betere installatie
Met het nieuwe volledig elektronische zijbedieningsstation zet BOMAG opnieuw de norm op het gebied van informatiebeheer en samenwerking. De machinist heeft nog nooit zo gemakkelijke zijdelingse en realtime toegang gehad tot alle relevante informatie over de installatie en instellingen van de machine. De intelligente materiaalcalculator blijkt hierbij een grote hulp: hij voorspelt nauwkeurig de materiaalvereisten voor de klus en geeft betrouwbaar aan hoeveel materiaal er al is gelegd. Hellingcontrole is ook geïntegreerd. Dankzij de automatische profielcontrole visualiseert de chauffeur op elk moment intuïtief de hellingaanpassing en het dakprofiel over een gedefinieerde afstand. Dakprofiel, wormblok, sabotagefrequentie of elke andere instelling, ze zijn altijd toegankelijk voor de bestuurder dankzij het strakke grafische display aan de zijkant. Om de installatie beter te kunnen controleren, bewaakt een optionele sensor de temperatuur van het materiaal.

De nieuwe elektronische bedieningsconsole aan de zijkant van BOMAG biedt toegang tot meer informatie met een intelligente en intuïtieve bediening. Zelfs zonder intensieve training van personeel biedt het dus een hoge meerwaarde op het gebied van veiligheid, efficiëntie en kwaliteit bij het leggen van asfalt.

Verbeter wat is bewezen
Daarom zijn veel bewezen functies ook in de derde generatie terug te vinden. Hier vinden we in het bijzonder het gepatenteerde Sideview-concept, waardoor de bestuurdersplaats zijwaarts schuift voor perfect zicht, evenals het innovatieve verwarmingssysteem van de BOMAG Magmalife-tafel. Naast de snelle opwarming zorgen de gietaluminium verwarmingsstaven voor een gelijkmatige warmteverdeling. Magmalife is ook kostenbesparend dankzij de lange levensduur van de verwarmingselementen. Het populaire snelspansysteem maakt, zoals gewoonlijk, snelle insteltijden mogelijk.

De derde generatie BOMAG universele straatstenen en snelwegstraatstenen is beschikbaar voor vele bestratingsbreedtes en biedt ook maximale flexibiliteit, met basistafels die verkrijgbaar zijn van 2,55 tot 5,0 m of 3,0 tot 6,0 m. De BF 600 C-3 is ontworpen voor bestratingsbreedtes tot 8,0 m, de BF 700 C-3 tot 9,0 m en de BF 800 C-3 tot 10,0 m. De machines van de derde generatie zijn uitgerust met krachtige Deutz 6-cilindermotoren met 116 kW (BF 600 C-3), 129 kW (BF 600 P-3, BF 700 C-3) en 140 kW (BF 800 C-3). Uiteraard voldoen dieselmotoren aan de uitlaatemissienormen van Stage IIIa / TIER3 of Stage V / TIER 4f. Intelligent motor- en hydraulisch beheer optimaliseert het brandstofverbruik en zorgt voor een relatief lage geluidsemissie. Het BOMAG Ecomode-systeem past het hydraulisch vermogen altijd dynamisch aan de huidige vraag aan.

Info BOMAG www.bomag.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/05/21

BOMAG Advanced Pave, le copilote numérique du finisseur de routes


BOMAG présente sa nouvelle génération de finisseurs universels et autoroutiers. Les modèles BF 600 C-3, BF 600 P-3, BF 700 C-3 et BF 800 C-3 sont disponibles dans le monde entier. Particulièrement intéressants aux yeux du conducteur et des entrepreneurs de la construction routière, ces finisseurs sont dotés du système d'assistance numérique pionnier Advanced Pave ainsi que du nouveau support de commande latérale électronique.

41122 ewew

Le tableau de bord intuitif avec affichage graphique complet s’intègre harmonieusement au concept ergonomique global. Grâce au copilote numérique, le conducteur travaille sans peine, ce qui réduit nettement le temps et les efforts nécessaires à la pose des enrobés. Le siège multifonctionnel en option augmente le confort d'utilisation : les unités de commande étant situées dans les accoudoirs, le conducteur garde toutes les fonctions importantes sous contrôle et peut se reconcentrer pleinement sur la pose. Les finisseurs transmettent en temps réel les données du chantier au système de gestion numérique du chantier via BOMAG Joblink, la progression des travaux est ainsi transparente et la documentée directement.

La troisième génération de finisseurs universels et autoroutiers BOMAG est équipée du nouveau système d'assistance numérique Advanced Pave, lequel a été développé pour soulager au maximum le conducteur pendant des travaux complexes.

Enrobage : un ensemble dédié à la perfection
Cela commence par la conception ergonomique du poste de travail. Le siège pivotant confortable offre au conducteur une parfaite vue panoramique, tout en gardant un œil sur toutes les informations importantes grâce au tableau de bord épuré – doté d’un affichage graphique complet. L'équipement spécial en option avec un siège pivotant multifonction va encore plus loin en termes de confort d'utilisation et propose des réglages individuels supplémentaires. Un avantage décisif : le siège multifonction intègre les fonctions de commande les plus importantes dans les accoudoirs ergonomiques les rendant parfaitement accessibles : la manette de conduite s’utilise aussi pour commander directement les volets de la benne et le volet avant. En option, la position du tableau de bord s’ajuste aux besoins individuels permettant au conducteur de conserver en permanence un œil sur ce dernier quelle que soit sa position de travail.

Système d'assistance numérique : la qualité et la rapidité, une simple question de réglage
Avec Advanced Pave, BOMAG apporte une transparence totale au poste de commande. Le conducteur visualise à tout moment toutes les fonctions relatives à l’engin et au processus sur l'écran intuitif, et peut intervenir en fonction. Avec des réglages préprogrammés et individuels, Advanced Pave automatise également les procédures de réglage complexes et récurrentes : un précieux gain de temps lors du réglage de la machine. En outre, il devient simple de reproduire exactement la même qualité avec des réglages éprouvés, et ce quel que soit le conducteur. Les réglages sont simplement récupérés à tout moment depuis la « mémoire » de l’engin par simple bouton. C'est exactement ce que fait A-Pave Smartpave : une seule manipulation suffit désormais là où plusieurs étaient auparavant nécessaires. Le conducteur se contente de sélectionner la couche souhaitée, puis l'assistant se charge des réglages optimaux de la machine pour le convoyeur à grattoirs, les vis sans fin, la température de la table, la fréquence des dameurs et celle de la vibration.

A-Pave Set permet de mettre l’engin en position de transport ou de travail en quelques secondes. L'assistant prépare toutes les fonctions et la machine est prête à fonctionner ou à être chargée. A-Pave Start réfléchit également au moment de démarrer ou d'interrompre le processus de travail : la table est automatiquement déchargée, bloquée et remise en position flottante.

Poste de commande latéral : en savoir plus pour une meilleure pose
Avec le nouveau poste de commande latéral entièrement électronique, BOMAG établit encore une fois un standard en termes de gestion de l'information et de la collaboration. Le conducteur n’a jamais eu aussi facilement accès latéralement et en temps réel à toutes les informations pertinentes sur la pose et les réglages de l’engin. Le calculateur de matériaux intelligent s’avère ici être une aide précieuse : il prévoit précisément les besoins en matériau pour le travail et indique de manière fiable la quantité de matériau déjà posée. Le contrôle de nivellement est également intégré. Grâce au contrôle automatique du profil, le conducteur visualise à tout moment intuitivement le réglage de la pente ainsi que le profil du toit sur une distance définie. Profil du toit, bloc de la vis sans fin, fréquence du dameur ou tout autre réglage, ils restent toujours accessibles au conducteur grâce à l'écran graphique épuré latéral. Afin de mieux contrôler la pose, un capteur en option surveille la température du matériau.

Le nouveau pupitre de commande latéral électronique de BOMAG donne accès à plus d'informations en s’appuyant sur un fonctionnement intelligent et intuitif. Même sans formation intensive du personnel, il offre ainsi une forte valeur ajoutée en termes de sécurité, d'efficacité et de qualité lors de la pose d'enrobés.

Améliorer ce qui a fait ses preuves
C'est pourquoi de nombreuses fonctions éprouvées se retrouvent également dans la troisième génération. On retrouve ici notamment le concept breveté Sideview grâce auquel le poste de conduite coulisse latéralement pour une parfaite visibilité ainsi que le système innovant de chauffage de la table Magmalife de BOMAG. Outre un chauffage rapide, les barres chauffantes coulées en aluminium garantissent une répartition homogène de la chaleur. Magmalife est également rentable grâce à la longévité des éléments chauffants. Le système populaire de fixation rapide permet, comme d'habitude, des temps de mise en place rapides.

Disponible pour de nombreuses largeurs de pose, la troisième génération des finisseurs universel et autoroutiers de BOMAG offre également une flexibilité maximale, avec des tables de base disponibles de 2,55 à 5,0 m ou de 3,0 à 6,0 m. Le BF 600 C-3 est conçu pour des largeurs de pose allant jusqu'à 8,0 m, le BF 700 C-3 jusqu'à 9,0 m et le BF 800 C-3 jusqu'à 10,0 m. Les engins de troisième génération sont équipées de puissants moteurs Deutz 6 cylindres de 116 kW (BF 600 C-3), 129 kW (BF 600 P-3, BF 700 C-3) et 140 kW (BF 800 C-3). Bien entendu, les moteurs diesel sont conformes aux normes d'émissions sur les gaz d'échappement Stage IIIa / TIER3 ou Stage V / TIER 4f. La gestion intelligente du moteur et de l'hydraulique optimise la consommation de carburant et garantit des émissions sonores relativement faibles. Le système Ecomode de BOMAG adapte toujours de façon dynamique la puissance hydraulique à la demande actuelle.

Info Bomag www.bomag.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.