Sigma nl 20230327

Capotex news Spain

04/06/21-FR bas de page

Capotex

01 foto 9c3

 

Capotex is een Spaans bedrijf gespecialiseerd in het afdekken en beschermen van transportbanden. Dit bedrijf werd opgericht in 1996 en heeft meer dan 1.500 km aan dekkingen in meer dan 50 landen afgelegd.

Capotex Covers biedt zelfdragende kappen en oplossingen op maat.

Ongelukken worden vermeden tijdens het monteren en hanteren van deksels dankzij de verpande randen en afgeronde hoeken.

Inspectievensters zijn een geweldige oplossing omdat ze het mogelijk maken de band te bewaken zonder de afdekstructuur te demonteren.

Materialen: We bieden een breed scala aan materialen, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de mate van corrosie.

Waarom is het belangrijk om een ​​transportband af te dekken?

1. Werkzekerheid: het gebruik van afdekkingen verbetert de veiligheid in de operatie en vermijdt het risico van beknelling, trawlvisserijongevallen en materiële vallen.

2. Stofvermindering: dankzij de afdekkingen wordt de stofemissie verminderd door zowel het milieu als de nabijgelegen bevolking en de gezondheid van de werknemers te beschermen.

3. Aanvullende systemen: De afdekkingen vergemakkelijken de installatie van andere systemen die zijn ontworpen om de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden te verbeteren: anti-brand-, anti-explosie-, anti-geluidssystemen, stofonderdrukkingssproeisystemen.

4. Efficiënt transport: De afdekkingen op de banden verminderen productverliezen door ontsnapping, val of materiaalverlies.

5. Transportbandbescherming: Een hoes verlaagt de onderhoudskosten door de lagere slijtage van de materialen, het lagere gewicht, de bescherming die het biedt tegen atmosferische factoren (wind, regen, vochtigheid) en verlengt de levensduur van de componenten.

Info Anmopyc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/06/21

Capotex

01 foto 9c3

 

Capotex est une entreprise espagnole spécialisée dans la couverture et la protection de convoyeurs à bande. Cette société a été fondée en 1996 et a couvert plus de 1 500 km de couvertures dans plus de 50 pays.

Capotex Covers propose des capots autoportants et des solutions sur mesure.

Les accidents sont évités lors du montage et de la manipulation des couvertures grâce aux bords gagés et aux coins arrondis.

Les fenêtres d'inspection sont une excellente solution car elles permettent de surveiller la bande sans démonter la structure du couvercle.

Matériaux : Nous proposons une large gamme de matériaux en fonction des conditions environnementales et du degré de corrosion.

Pourquoi est-il important de couvrir une bande transporteuse ?

1. Sécurité d'emploi : L'utilisation de couvertures améliore la sécurité de l'opération en évitant les risques de coincement, d'accidents de chalutage et de chutes de matériaux.

2. Réduction de la poussière : Grâce aux couvertures, les émissions de poussière sont réduites en protégeant à la fois l'environnement et les populations environnantes et la santé des travailleurs.

3. Systèmes complémentaires : Les capots facilitent l'installation d'autres systèmes destinés à améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité : systèmes anti-incendie, anti-explosion, anti-bruit, systèmes de pulvérisation de dépoussiérage.

4. Efficacité du transport : Les couvertures sur les bandes réduisent les pertes de produit transporté par fuite, chute ou perte de matière.

5. Protection de bande transporteuse : Une couverture réduit les coûts de maintenance en raison de la moindre usure des matériaux, du poids réduit, de la protection qu'elle offre contre les facteurs atmosphériques (vent, pluie, humidité) et prolonge la durée de vie des composants.

Info Anmopyc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.