Mon projet 2 6

CASE machines set the stage for Florence's historic football match

12/11/21-FR bas de page

CASE-machines bereiden het terrein voor op de historische voetbalwedstrijd in Florence

Case prepara il campo per il calcio storico fiorentino 01Onlangs werden twee CASE-machines ingeschakeld om een ​​unieke operatie uit te voeren voor Florence: het voorbereiden van een speeltuin in het hart van de stad, in de suggestieve setting van Piazza Santa Croce.

Hier vond medio september de Calcio Storico Fiorentino plaats, wat zich vertaalt naar "historische Florentijnse voetbalwedstrijd", een kostuumwedstrijd uit de 16e eeuw. Dit traditionele evenement combineert voetbal, rugby en worstelen. De teams van de vier historische stadsdelen, bestaande uit 27 spelers of “kickers”, nemen het tegen elkaar op. De wedstrijd is een wedstrijd die Henri III van Frankrijk omschreef als "te klein om een ​​oorlog te zijn, te hevig om een ​​spel te zijn".

Dit jaar, na te zijn afgelast in 2020, vond het evenement vanwege de COVID-regelgeving achter gesloten deuren plaats en werd daarom voor het eerst wereldwijd live uitgezonden. Er waren maar twee teams bij betrokken: de Verdi van San Giovanni en de Azzurri van Santa Croce, die met 12-1 wonnen.

Voor dit evenement is het plein aangelegd zoals het was aan het begin van het spel, enkele eeuwen geleden, in de vorm van een stoffige, onverharde esplanade. Daarom bestond de voorbereiding van de speelplaats uit het afdekken met zand, wat in twee werkdagen werd gedaan in samenwerking met Vangi Srl, een bedrijf gevestigd in Calenzano, Florence, dat actief is in Toscane en zijn diensten levert. en openbare lichamen. Er werden twee CASE Construction Equipment-machines gebruikt: een 721G wiellader en een TV450 compacte rupslader.

Fulvio Vangi, Managing Director van Vangi Srl, legt uit: “Er werd 600 m3 zand naar Santa Croce gebracht. Dertig ritten waren nodig. Maar dankzij de twee CASE-machines die in tandem werkten, konden we de vrachtwagens lossen en het zand voorzichtig verspreiden in slechts twee dagen ”.

Case prepara il campo per il calcio storico fiorentino 02Daarna waren er nog twee dagen nodig om de geplaveide vloer van Piazza Santa Croce schoon te maken, om deze te herstellen in de staat die wordt verwacht door de duizenden toeristen die de stad elk jaar bezoeken. De wedstrijd was een prestigieuze showcase voor Vangi, die ook de trots is van Ghetti, CASE-dealer voor Toscane. "Vangi is onze klant sinds 2017 en we zijn blij met de vertrouwensrelatie die is ontstaan", zegt Lorenzo Ghetti, directeur van de Ghetti Concession. “De CASE-vloot van het bedrijf bestaat uit maar liefst tien machines, waaronder rupsgraafmachines, wielladers, minigraafmachines en een compacte rupslader. We kunnen zien dat ze tevreden zijn met het product en de service, en we zijn verheugd ”.

De klant vertrouwt ook op Ghetti voor de levering van originele CASE-reserveonderdelen en voor onderhoud, inclusief routine- en buitengewoon onderhoud.

Ghetti Bedrijfs- en industriële voertuigen
Ghetti Commercial and Industrial Vehicles, opgericht in 1956 door Auto-meccanica Ghetti, dat al sinds 1938 bestaat, was een distributeur van SIMCA, industriële voertuigen en OM-vorkheftrucks. Auto-meccanica Ghetti is een IVECO-dealer sinds 1975, toen IVECO werd opgericht; sinds 2012 is het ASTRA-dealer voor Toscane en de provincie La Spezia en sinds 2017 is het een CASE-dealer voor Toscane.

De dealer heeft drie verkoopkantoren in Florence, Arezzo en Sarzana, en een netwerk van geautoriseerde werkplaatsen in heel Toscane. Met zo'n 90 medewerkers houdt het zich ook bezig met de verhuur en het gepland onderhoud van bouwvoertuigen en grondverzetmaterieel.

"Nabijheid tot de klant en service zijn van fundamenteel belang voor ons", zegt Lorenzo Ghetti. “We leveren gespecialiseerde consultants voor commercieel, technisch en financieel advies. En als het op ondersteuning aankomt, staat Ghetti altijd bekend om zijn vermogen om in te grijpen en problemen op te lossen, zowel met zijn eigen werkplaats, open van 7.00 tot 20.00 uur, als zijn netwerk van werkplaatsen in heel Toscane. 24 uur per dag ".
NJC.© Info CASE Europa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/11/21

Les machines CASE préparent le terrain pour le match de football historique de Florence

Case prepara il campo per il calcio storico fiorentino 01Deux machines CASE ont récemment été appelées à réaliser une opération unique à Florence : préparer un terrain de jeu au cœur de la ville, dans le cadre évocateur de la Piazza Santa Croce.

C'est ici qu'a eu lieu, à la mi-septembre, le Calcio Storico Fiorentino, qui se traduit par « match de football historique florentin », un match en costume datant du 16e siècle. Cet événement traditionnel mêle football, rugby et lutte. Les équipes des quatre quartiers historiques de la ville, composées de 27 joueurs ou « kickers », s'affrontent. Le match est une compétition qu'Henri III de France décrivait comme « trop petite pour être une guerre, trop féroce pour être un jeu ».

Cette année, après avoir été annulé en 2020, l'événement s'est tenu à huis clos en raison de la réglementation de la COVID et a donc été diffusé en direct dans le monde entier pour la première fois. Seules deux équipes étaient engagées : les Verdi de San Giovanni et les Azzurri de Santa Croce, qui ont gagné 12-1.

Pour cet événement, la place a été aménagée comme elle l'était au début du jeu, il y a plusieurs siècles, sous la forme d'une esplanade poussiéreuse et non pavée. Par conséquent, la préparation du terrain de jeu a consisté à le recouvrir de sable, ce qui a été fait en deux jours de travail avec la collaboration de Vangi Srl, une société basée à Calenzano, Florence, qui opère en Toscane et fournit ses services aux grands groupes industriels, aux entrepreneurs et aux organismes publics. Deux machines CASE Construction Equipment ont été utilisées : une chargeuse sur pneus 721G et une chargeuse sur chenilles compacte TV450.

Fulvio Vangi, administrateur délégué de Vangi Srl, nous explique : « 600 m3 de sable ont été apportés à Santa Croce. Trente voyages ont été nécessaires. Mais grâce aux deux machines CASE travaillant en tandem, nous avons pu décharger les camions et répandre soigneusement le sable en deux jours seulement ».

Case prepara il campo per il calcio storico fiorentino 02Deux autres journées ont ensuite été nécessaires pour nettoyer le sol pavé de la Piazza Santa Croce, afin de la remettre dans l'état attendu par les milliers de touristes qui visitent la ville chaque année. Le match a été une vitrine prestigieuse pour Vangi qui fait également la fierté de Ghetti, concessionnaire CASE pour la Toscane. « Vangi est notre client depuis 2017 et nous sommes heureux de la relation de confiance qui s'est créée », déclare Lorenzo Ghetti, directeur de la Concession Ghetti. « La flotte CASE de l'entreprise ne compte pas moins de dix machines, dont des pelles sur chenilles, des chargeuses sur pneus, des mini-pelles et une chargeuse compacte sur chenilles. Nous pouvons constater qu'ils sont satisfaits du produit et du service, et nous en sommes ravis ».

Le client compte également sur Ghetti pour la fourniture de pièces de rechange originales CASE et pour l'entretien, y compris l'entretien courant et extraordinaire.

Ghetti Véhicules commerciaux et industriels
Fondée en 1956 par Auto-meccanica Ghetti, qui existait depuis 1938, Ghetti Commercial and Industrial Vehicles était un distributeur de SIMCA, de véhicules industriels et de chariots élévateurs OM. Auto-meccanica Ghetti est concessionnaire IVECO depuis 1975, année de la naissance d'IVECO ; depuis 2012, elle est concessionnaire ASTRA pour la Toscane et la province de La Spezia et depuis 2017, elle est concessionnaire CASE pour la Toscane.

Le concessionnaire dispose de trois bureaux de vente à Florence, Arezzo et Sarzana, et d'un réseau d'ateliers agréés dans toute la Toscane. Avec environ 90 employés, elle travaille également à la location et à l'entretien programmé de véhicules de construction et d'engins de terrassement.

« La proximité avec le client et le service sont fondamentaux pour nous », déclare Lorenzo Ghetti. « Nous mettons à disposition des consultants spécialisés pour offrir des conseils commerciaux, techniques et financiers. Et, en matière d'assistance, Ghetti a toujours été connu pour sa capacité à intervenir et à résoudre les problèmes, aussi bien avec son atelier interne, ouvert de 7 à 20 heures, qu'avec son réseau d'ateliers dans toute la Toscane, disponibles 24 heures sur 24 ».
NJC.© Info CASE europe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.