Mon projet 2 6

CAT 992

03/04/21-FR bas de page

CAT 992

Voortbouwend op een erfenis van meer dan een halve eeuw, zet de nieuwe Cat 992 wiellader een nieuwe norm door tot 32 procent meer productiviteit te bieden.

800x0 s3 51660 mnsw wl cat 992 1

Deze nieuwe grote mijnbouwlader verlaagt de onderhoudskosten met maar liefst 10 procent en biedt volgens de fabrikant tot 48 procent meer laadvermogen per brandstofefficiëntie dan het eerdere model 992K.

Aangedreven door de nieuwe Cat C32B-motor met Amerikaanse EPA Tier IV Final / EU Stage V en Tier II-equivalente emissiemotoropties, voldoet de nieuwe 992 aan de wereldwijde vraag van de industrie naar hoogproductieve apparatuur met een groter laadvermogen. Verbeteringen in het ontwerp van de aandrijflijn aan de transmissie, assen en eindaandrijving, samen met de nieuwe motor, zorgen voor een 20 procent langer interval voor geplande vervanging van onderdelen.

Met zowel standaard- als high-lift configuraties, levert de 992 de laagste kosten per ton in combinatie met een wagenpark van Cat 775, 777 en 785 vrachtwagens. Het laadvermogen met standaard hefvermogen bereikt 25,5 ton (23,1 t) voor toepassingen in steengroeven en 30 ton (27,2 t) voor het hanteren van los materiaal, terwijl de hefcapaciteiten 22,5 ton (20,4 t) en 27 ton (24,5 t) in respectievelijke toepassingen bereiken .

Productiever, efficiënter

Een nieuwe Z-stang, geoptimaliseerd voor prestaties, en verbeteringen in trekkracht en opbreekkracht, zorgen voor een grotere machinecapaciteit en efficiëntie. De nieuwe 992 heeft in praktijktests een tot 48 procent hoger laadvermogen per brandstofefficiëntie aangetoond in toepassingen waarbij vier gangen overeenkomen met vrachtwagens van 100 ton (90,7 t), vergeleken met vijf gangen met de 992K. De krachtige en efficiënte 992 biedt tot 9,5 procent meer trekkracht tijdens het graven en tot 20 procent meer opbreekkracht, wat de productiviteit verhoogt, aldus de fabrikant.

De nieuwe Cat 992 wiellader heeft een gasklepstand op aanvraag om de efficiëntie van het laadvermogen per brandstof te optimaliseren zonder de productie te vertragen. Nieuwe standaard automatische vertragingsbedieningen schakelen de waaierkoppeling uit, schakelen de blokkeerkoppeling in en gebruiken de uitrustingsstuk- en ventilatorpompen die vertragen om de machine op niveau te vertragen. De beschikbare geavanceerde automatische vertragingsbediening met motorremfunctie biedt volledige controle over de snelheid van de lader op hellingen om de gewenste houdsnelheid te behouden.

De optionele nieuwe autodig-componenten automatiseren cruciale graafcycluselementen en verbeteren de productiviteit en efficiëntie verder terwijl de bandenslijtage wordt verminderd. Om slippen te voorkomen voordat het gebeurt, vermindert een voorziening voor het voorkomen van slippen van de banden de trekkracht voordat de banden worden ingesteld en verhoogt deze de trekkracht wanneer er neerwaartse kracht op de band wordt uitgeoefend. De bandensetfunctie detecteert poolcontact en wordt automatisch tegen de stapel opgetild om de banden te plaatsen en de beschikbare tractie te vergroten.

De functie voor het voorkomen van het heffen van overtrekken beheert automatisch de trekkracht bij het graven om te voorkomen dat het hydraulisch afslaan tijdens het heffen door het oppervlak, zodat de 992 minder tijd in de stapel doorbrengt.

De optionele nieuwe overbelastingspreventie van de nuttige lading maakt productiviteits- en efficiëntieverbeteringen mogelijk door een bak te bieden die groot genoeg is om te worden gebruikt om de gewenste pass-match te bereiken over een reeks materiaaldichtheden zonder het risico van overbelasting. Met de overbelastingswaarde volledig instelbaar op basis van het beoogde laadvermogen, kan deze functie worden geconfigureerd om automatisch de liftfunctie te stoppen of te vertragen wanneer de overbelastingswaarde wordt overschreden.

Verbeteringen aan de tegenslag en de hoeken van het slagvlak, een langere bakbodem en een sterkere en grotere bodemsectie verhogen de bakvulfactor met 10 procent. De hogere zijplaat met een vlak bovenoppervlak helpt om het zicht voorbij de bakrand naar de materiaalstapel te verbeteren.

Dankzij de beschikbare coaching van operators kunnen operators hun productiviteitsdoelstellingen overtreffen door ze te meten en feedback te geven om de juiste bedieningstechnieken aan te leren. Naast andere bedieningstechnieken laat deze functie zien hoe u de reis op de juiste manier kunt verkorten, ontrafelen bij het graven kunt voorkomen, de stapel kunt betreden met een vlakke bak, de storthoogte kunt verkleinen en de terugslag kunt gebruiken.

Verhoogd comfort, veiligheid

De nieuw ontworpen Cat 992-wielladercabine verbetert het zicht, biedt intuïtieve bediening en bevat technologie van de volgende generatie om de efficiëntie te verhogen door gemakkelijk toegankelijke informatie te verstrekken. De grotere voorruit vergroot het glasoppervlak met 25 procent, wat resulteert in 10 procent meer zicht. Machinisten zullen de meer dan 50 procent grotere beenruimte en meer breedte bij de knieën in de cabine waarderen.

De nieuwe 992-bedieningselementen bieden bedieningscomfort voor een lange dienst en zijn voorzien van een elektrohydraulische snelheidsafhankelijke besturing met forcefeedback. Twee 10-in. kleuren-LED-monitoren geven de machinebesturing en bedieningsfuncties weer. Een aparte 8-in. scherm biedt een speciale kijkfeed van de standaard achteruitkijkcamera, uitbreidbaar met een optioneel zicht van 270 graden en objectdetectie.

900x0 s3 51660 mnsw wl cat 992 2

Lage totale eigendomskosten

De verlengde levensduur van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe 992 en verbeterde toegang voor onderhoud leveren volgens de fabrikant tot 10 procent lagere onderhoudskosten op.

Automatische smering van verbindingspennen met Z-stang met robuuste bescherming zorgt voor een betrouwbaardere werking. Een loopplatform aan de voorzijde vereenvoudigt het reinigen van cabinevensters. Twee grote openingen per machinezijde bieden snelle en gemakkelijke toegang tot het verbeterde koelpakket, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Verbeterde filtratie van hydraulische systemen en pompprognose voor de uitrustingsstukpomp verminderen de stilstand van de machine. De nieuwe lader geeft de resterende levensduur van het motorluchtfilter weer, zodat monteurs vooruit kunnen plannen voor het onderhoud van de machine.

Het servicecentrum biedt gemakkelijke en verbeterde toegang tot onderhoudsitems en is samen met de brandstoftanks verplaatst naar de linkerkant van de machine. S · O · S-vloeistofbemonsteringspoorten zijn veilig toegankelijk vanaf de grond en de filters zijn gerangschikt op type en vervangingsinterval om de onderhoudsefficiëntie te verhogen.

INFO CAT.

 

===================================================================================================

03/04/21

CAT 992

S'appuyant sur un héritage de plus d'un demi-siècle, la nouvelle chargeuse sur pneus Cat 992 établit une nouvelle norme en offrant jusqu'à 32% de productivité en plus.

800x0 s3 51660 mnsw wl cat 992 1

Ce nouveau grand chargeur minier réduit les coûts de maintenance jusqu'à 10% et offre une efficacité de charge utile par carburant jusqu'à 48% supérieure à celle du modèle précédent 992K, selon le fabricant.

Propulsé par le nouveau moteur Cat C32B avec des options de moteur antipollution équivalentes aux normes américaines EPA Tier IV Final / EU Stage V et Tier II, le nouveau 992 répond à la demande de l'industrie mondiale pour des équipements de haute production avec des charges utiles plus importantes. Les améliorations de la conception du groupe motopropulseur de la transmission, des essieux et de la transmission finale, ainsi que du nouveau moteur, offrent un intervalle de 20% plus long pour le remplacement prévu des composants.

Offrant à la fois des configurations standard et à levage élevé, le 992 offre le coût par tonne le plus bas lorsqu'il est associé à des flottes de camions Cat 775, 777 et 785. Les capacités de charge utile de levage standard atteignent 25,5 tonnes (23,1 t) pour les applications de face de carrière et 30 tonnes (27,2 t) pour la manutention de matériaux en vrac, tandis que les capacités de levage élevé atteignent 22,5 tonnes (20,4 t) et 27 tonnes (24,5 t) dans les applications respectives .

Plus productif, plus efficace

Une nouvelle liaison à barre en Z optimisée pour les performances et des améliorations de la force de traction à la jante et d'arrachement, offrent une capacité et une efficacité de la machine supérieures. Le nouveau 992 a démontré, lors d'essais sur le terrain, une efficacité de charge utile par carburant jusqu'à 48% supérieure dans les applications où une correspondance en quatre passes avec des camions de 100 tonnes (90,7 t) a été obtenue, par rapport à cinq passes avec le 992K. Selon le fabricant, le 992 puissant et efficace fournit jusqu'à 9,5% d'effort à la jante en plus pendant le creusement et jusqu'à 20% de force d'arrachement en plus, augmentant ainsi la productivité.

La nouvelle chargeuse sur pneus Cat 992 dispose d'un mode d'accélération à la demande pour optimiser l'efficacité de la charge utile par carburant sans ralentir la production. De nouvelles commandes de ralentissement automatique de série désactivent l'embrayage de la roue, activent l'embrayage de verrouillage et utilisent le ralentissement des pompes d'équipement et de ventilateur pour ralentir la machine en pente. Les commandes de ralentissement automatiques avancées disponibles avec fonction de frein moteur offrent un contrôle total de la vitesse du chargeur sur la pente pour maintenir la vitesse de maintien souhaitée.

En automatisant les éléments critiques du cycle d'excavation, les nouveaux composants autodig en option améliorent encore la productivité et l'efficacité tout en réduisant l'usure des pneus. Pour arrêter le patinage avant qu'il ne se produise, une fonction de prévention du glissement des pneus réduit l'effort à la jante avant que les pneus ne soient fixés et augmente l'effort à la jante lorsqu'une force descendante est appliquée au pneu. La fonction de réglage des pneus détecte le contact de la pile et se soulève automatiquement contre la pile pour régler les pneus et augmenter la traction disponible.

La fonction de prévention du décrochage du levage gère automatiquement le creusement à la jante pour empêcher le décrochage hydraulique lors du levage à travers le front, de sorte que le 992 passe moins de temps dans le tas.

La nouvelle prévention de surcharge de la charge utile en option permet d'améliorer la productivité et l'efficacité en fournissant un godet suffisamment grand pour être utilisé pour atteindre la correspondance de niveau cible sur une plage de densités de matériaux sans risque de surcharge. La valeur de surcharge étant entièrement réglable en fonction de la charge utile cible, cette fonction peut être configurée pour arrêter ou ralentir automatiquement la fonction de levage lorsque la valeur de surcharge est dépassée.

Les améliorations apportées aux angles de retrait et de plan de frappe, un plancher de godet plus long et une section inférieure plus solide et plus grande augmentent le facteur de remplissage du godet de 10%. La plaque latérale plus haute avec une surface supérieure plane contribue à améliorer la visibilité au-delà du bord du godet jusqu'à la pile de matériau.

Le coaching des opérateurs disponible permet aux opérateurs de dépasser les objectifs de productivité en mesurant et en fournissant des commentaires pour enseigner les techniques d'exploitation appropriées. Entre autres techniques de fonctionnement, cette fonction montre comment raccourcir correctement le déplacement, éviter de dérailler dans le creusement, entrer dans la pile avec un godet de niveau, réduire la hauteur de décharge et utiliser le kickout.

Confort élevé, sécurité

La cabine de la chargeuse sur pneus Cat 992 nouvellement redessinée augmente la visibilité, offre un contrôle intuitif et intègre une technologie de nouvelle génération pour accroître l'efficacité en fournissant des informations facilement accessibles. Son pare-brise plus haut augmente la surface vitrée de 25%, ce qui se traduit par une visibilité 10% supérieure. Les conducteurs apprécieront l'augmentation de 50% de l'espace pour les jambes et de la largeur des genoux de la cabine.

Offrant un confort d'utilisation tout au long de la période de travail, les nouvelles commandes 992 sont dotées d'une direction électrohydraulique à détection de vitesse avec retour de force. Deux 10 pouces. Les moniteurs LED couleur affichent les fonctions de commande et d'exploitation de la machine. Un 8 pouces séparé. L'écran fournit un flux de visualisation dédié de la caméra de recul standard, pouvant être mis à niveau avec une vision à 270 degrés et une détection d'objet en option.

900x0 s3 51660 mnsw wl cat 992 2

Faible coût total de possession

Selon le fabricant, la durée de vie prolongée des principaux composants du nouveau 992 et l'amélioration de l'accès aux services permettent de réduire jusqu'à 10% les coûts de maintenance.

La lubrification automatique des axes de liaison de la barre en Z avec une protection robuste permet de garantir un fonctionnement plus fiable. Une plate-forme de contournement avant simplifie le nettoyage des vitres de la cabine. Deux grandes ouvertures par côté de la machine offrent un accès rapide et pratique à l'ensemble de refroidissement amélioré, réduisant le temps de nettoyage.

La filtration améliorée des systèmes hydrauliques et les pronostics de pompe pour la pompe d'équipement réduisent les temps d'arrêt de la machine. Le nouveau chargeur affiche la durée de vie utile restante du filtre à air du moteur, ce qui permet aux techniciens de planifier à l'avance l'entretien de la machine.

Offrant un accès pratique et amélioré aux éléments de maintenance, le centre de service a été déplacé sur le côté gauche de la machine, avec les réservoirs de carburant. Les orifices d'échantillonnage de fluide S · O · S sont accessibles en toute sécurité à partir du niveau du sol et les filtres sont organisés par type et par intervalle de changement pour augmenter l'efficacité de la maintenance.

Info CAT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 26/04/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.