Mon projet 2 6

CATERPILLAR new M319

08/07/21-FR bas de page

DE NIEUWE CAT® M319 HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE OP WIELEN BIEDT UITZONDERLIJKE PRESTATIES MET EEN COMPACTE AFMETINGEN VOOR EN ACHTER

Zonder concessies te doen aan de prestaties, heeft de nieuwe Cat® M319 mobiele graafmachine een kleine voorkant en een kleine voetafdruk aan de achterkant voor efficiënt werken in krappe ruimtes.

43273 cat

Met 15% meer koppel dan eerdere modellen, kunt u met deze nieuwe generatie hydraulische graafmachine snel werken. Een specifieke oriëntatiepomp zorgt voor een betere bedrijfsefficiëntie door constant vermogen te leveren voor een betere uitvoering van meerdere taken.

De nieuwe M319 biedt de beste prestaties en hoge productie en wordt aangedreven door de Cat C4.4 128 kW (171 pk) motor die voldoet aan de Europese Stage V- en US EPA Tier 4 Final-emissienormen. Met functies zoals de Eco-modus om het brandstofverbruik voor minder veeleisende toepassingen te minimaliseren, verbruikt de graafmachine tot 5% minder brandstof dan eerdere modellen, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd.

Hoge prestaties, beperkt zwenken
De nieuwe M319 besteedt meer tijd aan het werk omdat hij snel tussen werkterreinen beweegt met snelheden tot 35 km/u (21,7 mph). Met een minimale radius van de achterklep van 1900 mm kunnen machinisten graaf-, zwenk- en stortwerkzaamheden uitvoeren met een beperkte zijwaartse overhang bij het werken op beperkte bouwplaatsen.

De bijgewerkte geavanceerde hydrauliek biedt de optimale balans tussen vermogen en efficiëntie, terwijl het de controle geeft die nodig is om aan precieze behoeften te voldoen. Om de flexibiliteit van de machine te vergroten, kunnen de extra hydraulische circuitopties van midden- en hogedrukcircuits met uni-/bidirectionele hogedrukstroom een ​​algemene aannemer in staat stellen de configuratie van de machine aan te passen voor het gebruik van een breed scala van Katten uitrusting.

Of het nu in stof of op asfaltoppervlakken is, de M319 kan verschillende projecten uitvoeren, van de nutssector tot het graven van sleuven en algemene graafwerkzaamheden. Met een hoge omgevingstemperatuur van 50˚ C (125 ˚F) en een koude start van -18 ˚C (0 ˚F), plus de mogelijkheid om op 3000 m (9.843 ft) hoogte te werken. voldoet aan de behoeften van algemene aannemers om projecten productief uit te voeren in verschillende operationele omgevingen

Eersteklas comfort
De cabine is opnieuw ontworpen om de efficiëntie en het comfort te verbeteren en biedt een uitzonderlijke bestuurderservaring. Machinisten navigeren intuïtief door de machinefuncties vanaf de grote 240 mm (10 inch) touchscreenmonitor met duimwiel. Machinisten kunnen de configuratie van de manipulator en invoervoorkeuren programmeren, en de nieuwe hydraulische graafmachine roept specifieke instellingen op op basis van de unieke machinist-ID. De interne cabinetemperatuur biedt de hele dag comfort en kan vanaf de nieuwe monitor worden aangepast aan het gewenste niveau van de bestuurder.

Een nieuwe kantelbare linkerconsole vereenvoudigt het in- en uitstappen uit de cabine nog meer. Met behulp van geavanceerde viskeuze montagebeugels dempt de M319 machinetrillingen, waardoor de machinist minder vermoeid raakt. Gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen verhogen het comfort, terwijl de automatische asblokkering automatisch detecteert of de bedrijfsrem moet worden vergrendeld of ontgrendeld, waardoor het aantal handelingen van de bestuurder wordt verminderd.

Deluxe en Premium hutten beschikbaar. De Deluxe-versie wordt standaard geleverd met een verwarmde stoel met verstelbare luchtvering, terwijl de Premium-versie wordt geleverd met een verwarmde, geventileerde en automatisch aanpasbare stoel.

Lagere onderhoudskosten
De nieuwe M319 is uitgerust met een filter dat de levensduur van het brandstoffilter verdubbelt, met vervanging van het brandstoffilter met gesynchroniseerde intervallen van 1000 uur. De brandstofintegriteit en de uptime van de machine zijn verbeterd met tweetraps roetfiltratie in diesel. Het hydraulische systeem biedt ook geavanceerde filtratieprestaties dankzij terugslagkleppen die de olie perfect schoon houden wanneer het filter wordt vervangen en een 50% langere levensduur van het filter na 3000 uur. Al deze functies gecombineerd helpen de onderhoudskosten te verlagen.

Cat S O ∙ SSM vloeistofbemonsteringspoorten, dagelijkse onderhoudspunten en motoroliepeilstok zijn allemaal toegankelijk op grondniveau om de onderhoudsefficiëntie aanzienlijk te verbeteren. Machinisten kunnen de levensduur van het filter en de onderhoudsintervallen eenvoudig vanuit de cabine volgen vanaf de touchscreenmonitor, wat de onderhoudsplanning vereenvoudigt.

Versterkte beveiliging

Met de activering van de startfunctie via een drukknop met behulp van een unieke chauffeurs-ID, biedt de nieuwe M319 een hoger veiligheidsniveau op het niveau van de graafmachine en het gebruik ervan. Door de operationele efficiëntie en de veiligheid te verhogen, helpen standaardcamera's aan de achterkant en rechterkant, evenals grote cabineramen en kleine cabinestijlen, het zicht op het werkterrein voor de machinist te vergroten. Een optioneel 360°-zichtsysteem combineert beelden van meerdere camera's rondom de machine om machinisten een ongekende blik op hun omgeving te geven. De platte motorkap van de hydraulische graafmachine verbetert het zicht nog verder.

Controlepunten voor dagelijks onderhoud op maaiveldhoogte en het bovenste onderhoudsplatform verhogen de veiligheid bij het werken met de M319. Een standaard hydraulische veiligheidshendel blokkeert alle hydraulische en rijfuncties, terwijl een draaitafelvergrendeling voorkomt dat de fronthef tijdens het rijden beweegt

M319 PRODUCTEIGENSCHAPPEN

43273 cat 3

Het geadverteerde nettovermogen is het vermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator die op minimaal toerental werkt, een luchtinlaatsysteem, een uitlaatsysteem en een dynamo.

www.cat.com
CATERPILLAR-info

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/07/21

LA NOUVELLE PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS M319 CAT® OFFRE DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES AVEC UN ENCOMBREMENT AVANT ET ARRIÈRE COMPACT

Sans faire de compromis en matière de performances, la nouvelle pelle hydraulique sur pneus M319 Cat® présente une petite extrémité avant et peu d'encombrement arrière pour un travail efficace dans les espaces confinés.

43273 cat

Avec un couple de rotation supérieur de 15 % par rapport aux modèles précédents, cette pelle hydraulique de nouvelle génération permet de travailler vite. Une pompe d'orientation spécifique permet une meilleure efficacité de fonctionnement en offrant une puissance constante pour une meilleure réalisation de tâches multiples.

La nouvelle M319 offre les meilleures performances et une production élevée et elle est alimentée par le moteur C4.4 Cat 128 kW (171 hp) conforme aux normes européennes Stage V et américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions. Grâce à des fonctionnalités telles que le mode Éco pour réduire au minimum la consommation de carburant pour les applications moins exigeantes, la pelle hydraulique consomme jusqu'à 5 % de carburant de moins que les modèles précédents, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation à long terme.

Performances élevées, pivotement limité
La nouvelle M319 passe plus de temps à travailler car elle se déplace rapidement entre les chantiers à des vitesses atteignant 35 km/h (21,7 mph). Grâce à son rayon d'encombrement arrière minimal de 1900 mm (6-ft, 3in), les conducteurs peuvent procéder à des opérations d'excavation, de pivotement et de vidage avec un surplomb latéral limité lorsqu'ils travaillent sur des chantiers de construction restreints.

Son circuit hydraulique avancé mis à jour offre l'équilibre optimal de puissance et d'efficacité tout en donnant le contrôle nécessaire pour répondre aux besoins précis. Afin d'accroître la flexibilité de la machine, les options de circuit hydraulique auxiliaire de circuits moyenne et haute pression avec débit haute pression uni/bidirectionnel, permettent à une Entreprise générale de personnaliser la configuration de la machine pour l'utilisation d'une large gamme d'équipements Cat.

Que ce soit dans la poussière ou sur des surfaces en asphalte, la M319 peut réaliser différents projets du secteur des services publics au creusement de tranchées en passant par des opérations générales d'excavation. Avec une capacité de température ambiante élevée de 50˚ C (125 ˚F) et une capacité de démarrage à froid de -18 ˚C (0 ˚F), plus la capacité de travailler à 3000 m (9 843 ft) d'altitude sans détarage, la pelle hydraulique répond aux besoins des Entreprises générales pour la réalisation de projets de manière productive dans différents environnements de fonctionnement

Confort Premium
Repensée pour renforcer l'efficacité et le confort, la cabine offre une expérience de conducteur exceptionnelle. Les conducteurs naviguent de manière intuitive ente les fonctions de la machine depuis le grand moniteur à écran tactile de 240 mm (10 in) avec molette. Les conducteurs peuvent programmer la configuration du manipulateur et les préférences d'alimentation, et la nouvelle pelle hydraulique rappelle les réglages spécifiques en fonction de l'ID conducteur unique. La température interne de la cabine, offre le confort tout au long de la journée, et elle peut être réglée au niveau préféré du conducteur depuis le nouveau moniteur.

Une nouvelle console gauche à basculement simplifie encore davantage l'entrée et la sortie de la cabine. Grâce à des supports de fixation visqueux avancés, la M319 amortit les vibrations de la machine, réduisant ainsi la fatigue du conducteur. Des commandes faciles d'accès augmentent le confort, tandis que le blocage automatique de l'essieu détecte automatiquement si le frein de manœuvre doit être verrouillé ou déverrouillé, afin de réduire le nombre d'actions nécessaires au conducteur.

Cabines Deluxe et Premium disponibles. La version Deluxe est proposée en série avec un siège chauffant à suspension pneumatique réglable, tandis que la version Premium est dotée d'un siège chauffé, ventilé et qui s'adapte automatiquement.

Des coûts d'entretien réduits
La nouvelle M319 est équipée d'un filtre dont la durée de vie est multipliée par deux, avec un remplacement des filtres à carburant à intervalles synchronisés de 1 000 heures. L'intégrité carburant et le temps productif de la machine sont améliorés grâce à la filtration à deux niveaux des particules dans le diesel. Le circuit hydraulique présente également des performances de filtration avancées grâce aux clapets antiretour qui permettent à l'huile de rester parfaitement propre lorsque le filtre est remplacé et une durée de vie du filtre supérieure de 50 % à 3 000 heures. Toutes combinées, ces caractéristiques permettent de réduire les coûts d'entretien.

Les orifices S∙O∙SSM Cat de prélèvement d'échantillon de fluide, les points d'entretien quotidien et la jauge d'huile moteur sont tous accessibles au niveau du sol afin d'améliorer de manière significative l'efficacité de l'entretien. Les conducteurs peuvent facilement suivre la durée de vie des filtres et les intervalles de maintenance depuis l'intérieur de la cabine à partir du moniteur à écran tactile, ce qui simplifie la planification de la maintenance.

Sécurité renforcée

Avec l'activation de la fonction de démarrage via un bouton-poussoir à l'aide d'un ID conducteur unique, la nouvelle M319 offre un niveau de sécurité supérieur au niveau de la pelle et de son utilisation. En augmentant l'efficacité opérationnelle, ainsi que la sécurité, des caméras arrière et sur le côté droit de série, ainsi que de larges vitres de cabine et de petits montants de cabine, contribuent à accroître la visibilité sur le chantier pour le conducteur. Un système de visibilité à 360° en option combine les images de plusieurs caméras autour de la machine pour donner aux conducteurs un aperçu sans précédent de leur environnement. Le capot de moteur plat de la pelle hydraulique améliore encore davantage la visibilité.

Les points de contrôle d'entretien quotidien au niveau du sol et la plate-forme d'entretien supérieure améliorent la sécurité lors des travaux avec la M319. Un levier de sécurité hydraulique standard inhibe toutes les fonctions hydrauliques et de translation, tandis qu'un verrouillage de tourelle prévient tout mouvement de la timonerie avant lors des trajets

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT M319

43273 cat 3

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale, d'un circuit d'admission d’air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.

www.cat.com
Info CATERPILLAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.