Mon projet 2 6

HITACHI-CMB.TECH and Luyckx present a hydrogen shovel "in Belgium"

27/08/21-FR bas de page

HITACHI-CMB.TECH en Luyckx stellen graafmachine op waterstof voor

TE ZIEN OP MATEXPO 21 STAND A12 LUYCKX

Sv4jmmcg 4Image - Jos Luyckx & Roy Campe

26.08.2021 - stellen CMB.TECH en Luyckx de eerste dual fuel graafmachine op waterstof voor.

"ROAD EQUIPMENT NEWS wij waren aanwezig"

Deze machine zorgt voor een graduele
vergroening binnen de zware bouw- en grondverzet sector. Hiermee kunnen
bedrijven binnen de sector inzetten op de energietransitie met de machines van
vandaag zonder permanent afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van
waterstof.

“Gedreven door de wensen van onze eindgebruikers en fleetowners startten
we op eigen initiatief een haalbaarheidsstudie naar mogelijke alternatieve
oplossingen die helpen de CO2-emissie te reduceren, het machinepark te
verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We zijn
hiervoor al enkele jaren op zoek naar de juiste oplossingen. De uitdaging zat
vooral in de energie eisen van zware machines. Vanuit die visie werd de
samenwerking met CMB.TECH opgestart om een 37 ton graafmachine
(Hitachi ZX350LC-7) om te bouwen met een dual fuel motor
(waterstof/diesel), zodat er een eerste concrete stap wordt gezet naar
vergroening binnen de sector.”, aldus Jos Luyckx – CEO Luyckx.
Het is de eerste oplossing binnen de volledige sector van zware graafmachines
die concrete vergroening mogelijk maakt zonder de machine te beperken in
vermogen of autonomie. De traditionele brandstof blijft beschikbaar en de
machine kan verder functioneren als de bevoorrading van waterstof niet
mogelijk is. De machine kan m.a.w. vandaag aangekocht en in gebruik genomen
worden, ook al is het waterstofvraagstuk voor de klant of site nog niet volledig
uitgewerkt. Met deze eerste generatie dual fuel machines kan de CO2 uitstoot
gereduceerd worden tot 50%.
“De meerkost van de machines in de sector is eerder beperkt waarbij de
gebruikte kg’s waterstof meteen leiden tot CO2-reductie. Vanaf vandaag
bieden we de applicaties aan om zonder operationele beperkingen en voor
de laagst mogelijke kost tot 8 ton CO2-reductie per site per dag mogelijk te
maken, om het even waar in de Benelux.”, vertelt Roy Campe – CTO

Rwqohzrw 2

OVER CMB.TECH.

Img 20210826 144718 2Img 20210826 154455 2

NJC.© image Road Equipment News

Naast de graafmachine, stelt CMB.TECH vandaag ook haar nieuwe mobiele
waterstoftankstation voor. Deze kan tot 600 kg groene waterstof op 350 bar tot
bij de verbruiker brengen. Dit werkt voor graafmachines, maar ook voor andere
applicaties zoals vrachtwagens, port equipment, schepen en gensets. Het
mobiele tankstation is hét antwoord op de bevoorrading van waterstof bij
maritieme en industriële toepassingen.

Over Luyckx

Img 20210826 144731 2Img 20210826 154156 2Img 20210826 144439 2

NJC.© image Road Equipment News

Over Luyckx

Sinds 1952 staat Luyckx bekend als specialist in de distributie en service van
machines voor de burgerlijke bouwkunde, goederenbehandeling en landbouw.
Luyckx verdeelt kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare machines en is een
belangrijke referentie in de ontwikkeling van speciale applicaties binnen haar
sector.
Naast een performant en innovatief bedrijf met vestigingen in België en de
Verenigde Arabische Emiraten is Luyckx ook een familiebedrijf in hart en nieren.
De bedrijfswaarden en -normen worden over de generaties heen doorgegeven.
Dit resulteert steeds opnieuw in solide lange-termijnrelaties, waarbij klanten zich
zorgeloos kunnen focussen op hun core business.

Over CMB en CMB.TECH

CMB (Compagnie Maritime Belge) is een gediversifieerde scheepvaart- en
logistieke groep gevestigd in Antwerpen, België. CMB bezit en exploiteert 139
zeeschepen in droge bulk (Bocimar), containervervoer (Delphis),
chemicaliëntankers (Bochem) & crew transfer schepen (Windcat). CMB is ook
actief in cleantech (CMB.TECH) en vastgoed (Reslea, Maritieme Campus
Antwerpen). CMB heeft kantoren in Tokio, Singapore, Hong Kong, Duitsland
(Hamburg) , UK (Lowestoft en Brentwood) en Nederland (Amsterdam).
CMB.TECH is de cleantech divisie van CMB. Het bedrijf is een actieve
ontwikkelaar en integrator van waterstofoplossingen met de focus op
engineering, waterstofproductie, industriële en maritieme toepassingen.

NJC.© Info LUYCKX - CMB.TECH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/08/21

CMB.TECH et Luyckx présentent une pelle à hydrogène

A VOIR A MATEXPO 21 STAND A12 LUYCKX

Sv4jmmcg 4Jos Luyckx & Roy Campe

 

Démonstration le 26.08.2021 - nous étions présent-ROAD EQUIPMENT NEWS-

CMB.TECH et Luyckx présentent le premier bicarburant pelle à hydrogène.

Rwqohzrw 2Cette machine offre un plus dans le secteur de la construction lourde et du terrassement.
Les entreprises du secteur s'engagent dans la transition énergétique avec les machines
d'aujourd'hui sans dépendre en permanence de la disponibilité de
l' hydrogène.
« Poussés par les souhaits de nos utilisateurs et propriétaires de flottes, nous avons commencé
une étude de faisabilité de notre propre initiative sur d'éventuelles alternatives
des solutions qui aident à réduire les émissions de CO2, à garder des machines
fiable et responsable socialement des entreprises.
Cela fait plusieurs années que nous cherchons les bonnes solutions pour cela. Le défi était
en particulier dans les besoins énergétiques de la machinerie lourde. De cette vision,
a commencé la coopération avec CMB.TECH pour construire une pelle de 37 tonnes
(Hitachi ZX350LC-7) convertible avec un moteur bicarburant
(hydrogène/diesel), afin qu'un premier pas concret soit franchi vers
l'écologisation au sein du secteur », déclare Jos Luyckx - CEO Luyckx.
C'est la première solution dans l'ensemble de l'industrie des pelles lourdes
qui permet le verdissement du béton sans limiter la machine en
puissance ou autonomie. Le combustible traditionnel reste disponible et
la machine peut continuer à fonctionner si l'alimentation en hydrogène n'est pas
 possible. En d'autres termes, la machine peut être achetée et mise en service aujourd'hui
même si la problématique hydrogène pour le client ou le site  n'est pas encore terminée.
.Avec cette première génération de machines bicarburant, les émissions de CO2 peuvent être réduite à 50 %.
« Le surcoût des machines du secteur est assez limité,
Les kilos d'hydrogène utilisés entraînent immédiatement une réduction de CO2. À partir d'aujourd'hui
nous offrons les applications à utiliser sans limitations opérationnelles et pour
le coût le plus bas possible jusqu'à 8 tonnes de réduction de CO2 par site et par jour
partout dans le Benelux. », déclare Roy Campe – CTO

A PROPOS DE CMB.TECH.

Img 20210826 144718 2Img 20210826 154455 2

NJC.© image Road Equipment News

En plus de la pelle, CMB.TECH présente également sa nouvelle
station mobile de remplissage d'hydrogène. Celui-ci peut traiter jusqu'à 600 kg d'hydrogène vert à 350 bar
au consommateur. Cela fonctionne pour les excavatrices, mais aussi pour d'autres
applications telles que les camions, les équipements portuaires, les navires et les groupes électrogènes. Cette
station-service mobile est la réponse à l'approvisionnement en hydrogène à
l'application maritimes et industrielles.

À propos de Luyckx

Img 20210826 144731 2Img 20210826 154156 2Img 20210826 144439 2

NJC.© image Road Equipment News

À propos de Luyckx

Depuis 1952, Luyckx est connu comme un spécialiste de la distribution et du service de
machines pour le génie civil, la manutention et l'agriculture.
Luyckx distribue des machines de haute qualité et fiables est une
référence importante dans le développement d'applications spéciales au sein du
secteur. En plus d'une entreprise performante et innovante avec des succursales

en Belgique et dans les Emirats Arabes Unis, Luyckx est aussi une entreprise familiale.
Les valeurs et les normes de l'entreprise sont transmises de génération en génération.
Cela se traduit à maintes reprises par des relations solides à long terme, où les clients
peuvent se concentrer sur leur métier sans aucun souci.

À propos de CMB et CMB.TECH

CMB (Compagnie Maritime Belge) est une compagnie maritime diversifiée et
groupe logistique basé à Anvers, Belgique. CMB possède et exploite 139
navires de mer en vrac sec (Bocimar), transport de conteneurs (Delphis),
chimiquiers (Bochem) et navires de transfert d'équipage (Windcat). CMB est aussi
active dans les cleantech (CMB.TECH) et l'immobilier (Reslea, Campus Maritime
Anvers). CMB a des bureaux à Tokyo, Singapour, Hong Kong, Allemagne
(Hambourg), Royaume-Uni (Lowestoft et Brentwood) et Pays-Bas (Amsterdam).
CMB.TECH est la division cleantech de CMB. L'entreprise est active
développeur et intégrateur de solutions hydrogène avec un focus sur
ingénierie, production d'hydrogène, applications industrielles et maritimes.

NJC.© Info LUYCKX - CMB.TECH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 20/05/2022

  • 30 votes. Moyenne 5 sur 5.