Sigma nl 20230327

Concrete Formworks – Recommended Safety Measures and Checklist

31/03/22-FR Bas de page

Betonbekisting – Aanbevolen veiligheidsmaatregelen en checklist

Meva5Als bouwer is het essentieel dat je veiligheidsmaatregelen voor bekistingen op de bouwplaats en tijdens de bouw plant en implementeert.

Onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik van bekisting kan uw structurele elementen beschadigen en uw personeel in gevaar brengen. Hier zijn enkele veiligheidstips en een checklist met betrekking tot bekisting.

Betonnen bekistingen - Aanbevolen veiligheidsmaatregelen en checklist
Bekistingsontwerp

Bij het ontwerp van uw bekisting moet rekening worden gehouden met de structurele elementen en de werkomstandigheden ter plaatse. Daarnaast moet u ook rekening houden met de volgende factoren:

De totale belasting die de bekisting aankan tijdens het storten van betonnen constructiedelen.
Het bekistingsmateriaal moet voldoende sterkte hebben om de verwachte structurele belasting te dragen.
De stortsnelheid van het beton, de storthoogte, de temperatuur en de volgorde en het schema van het gieten van het beton.
De bekistingstekeningen moeten uitgebreide dimensionale informatie bevatten met details over de gietgrootte, verdichtingsopeningen en reinigingen.
De grond moet voldoende draagkracht hebben voor de bekisting.

Tijdens de bouw

Elke inspectie van een betonnen bekistingssysteem moet het volgende omvatten:

De juiste belastingsoverdracht van de bekisting
De kruisingen, ladders, opritten, landingsbanen en steigers
De afscherming in de perifere randen en vloeropeningen
 Voldoende en veilige werkruimte
 Alle persoonlijke beschermingsmiddelen

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle werkgebieden en doorgangen vrij zijn van obstakels. Bovendien moet elke werknemer een adequate opleiding krijgen in het gebruik van betonbekisting.

Betonnen bekistingen - Aanbevolen veiligheidsmaatregelen en checklist
Procedure voor het betonneren van bekistingen

Ten eerste moet u ervoor zorgen dat alle werknemers goede toegang hebben tot hun betonverdichtings- en afwerkingstaken. Een ervaren leidinggevende dient voortdurend te controleren op onveilige situaties.

Behalve dat u over voldoende vakmensen beschikt, moet u er ook voor zorgen dat uw bouwproject over voldoende bouten, klemmen, reservesteunen en wiggen beschikt. Houd tijdens het betonneren altijd de uitlijning, het camber, het niveau en het verticale loodrecht. Zorg er verder voor dat u de effectieve diepte tussen de boven- en onderwapening niet verstoort.

Hier is een lijst met extra taken die u tijdens het betonneren moet uitvoeren:

Behoud de dekking van beton rond het wapeningsstaal
Neem onmiddellijk corrigerende maatregelen tegen elk groutverlies
Losse wiggen repareren
Volg strikt de juiste volgorde voor het gieten van beton
Voorkom ophoping van beton en vallen met hoge impact
Houd de betonsnelheid binnen de toegestane limieten
Mogelijk moet u een naaldvibrator gebruiken om te zorgen voor een goede hechting van de betonlagen

Bekisting opvallende procedure

Meva4Het ontwerp en de lay-out van uw bekisting moeten soepel vallen en, indien mogelijk, in de juiste volgorde zijn. Voordat u echter een van de bekistingssystemen verwijdert, moet u ervoor zorgen dat het beton sterk genoeg is om zijn eigen gewicht en de aangewezen belasting te weerstaan. Bovendien is de verwijderingstijd afhankelijk van de volgende factoren:

Omgevingstemperatuur
Grootte, vorm en overspanning van het betonelement
Betonmixkwaliteit
Cementtype:
Mate van uitharding
Aanwinst van kracht tarief
Weersomstandigheden

Je moet er ook voor zorgen dat de volgende taken worden uitgevoerd:

Zorg ervoor dat de randen en hoeken onbeschadigd zijn bij het verwijderen van de zijvorm
Maak de klemmen, banden en wiggen los en verwijder ze geleidelijk
De verwijderingstijd moet de gespecificeerde branchecode volgen
Verwijder de balken en platen in fasen, beginnend vanaf het midden van de overspanning naar buiten toe
Verzamel alle bouten, klemmen, moeren en wiggen in een enkele container
 Vermijd het gebruik van koevoeten om open formulieren te forceren; gebruik in plaats daarvan houten wiggen
Laat de bekisting zakken en verwijder de panelen voorzichtig om te voorkomen dat ze vallen of beschadigd raken
Plaats de panelen op een vlakke ondergrond nadat ze zijn verwijderd
Zet het gebied af waar de verwijderde bekisting wordt geplaatst
Zorg ervoor dat u tijdens de operatie over een competente kraanmachinist of voorman beschikt

Bekisting reinigen en opslaan

Meva3Zorg ervoor dat u, indien van toepassing, onderstaande werkzaamheden uitvoert:

Reinig de bekisting met een harde borstel om vuil, stof, voegspecie en eventuele resterende betonresten te verwijderen
Smeer het houten oppervlak en het triplex in met een lossingsmiddel voordat u ze opbergt
Voorkom dat de stalen vormen corroderen door ze licht in te smeren met olie
Sorteer en repareer beschadigde bekisting voordat u deze opbergt
Maak het oppervlak van de bekisting glad door eventuele inzinkingen en spijkergaten te repareren
Bewaar de panelen face-to-face om het oppervlak te beschermen en bewaar ze op horizontale en vlakke vloeren
Houd de opslagruimte goed geventileerd en beschermd tegen regen en vocht
Het kan nodig zijn om de respectieve panelen te nummeren om ervoor te zorgen dat ze bij hergebruik goed op elkaar aansluiten
Bewaar de bouten, klemmen, moeren, pennen, banden en wiggen in aparte dozen

Conclusie

Veiligheid staat voorop bij alle bouwprojecten. Neem daarom in elke fase, van bekistingsontwerp tot opslag, altijd beveiligingen in. Of u nu houten of stalen bekistingen gebruikt, de veiligheid van uw werknemers staat voorop. Daarnaast is het ook economisch verstandig om de bekistingssystemen te hergebruiken bij toekomstige projecten.
NJC.© Info MEVA Formwork Systems Ltd

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/03/22

Coffrages à béton - Mesures de sécurité recommandées et liste de contrôle

Meva5En tant que constructeur, il est essentiel que vous planifiiez et mettiez en œuvre des mesures de sécurité pour les coffrages sur le chantier et pendant la construction.

Une installation incorrecte ou une mauvaise utilisation des coffrages peuvent endommager vos éléments de structure et mettre en danger votre main-d'œuvre. Voici quelques conseils de sécurité et une liste de vérification relative au coffrage.

Coffrages à béton - Mesures de sécurité recommandées et liste de contrôle
Conception de coffrage

La conception de votre coffrage doit tenir compte des éléments structuraux et des conditions de travail sur le chantier. En outre, vous devez également tenir compte des facteurs suivants :

La charge totale que le coffrage supportera lors de la coulée des éléments de structure en béton.
Le matériau de coffrage doit avoir une résistance suffisante pour supporter la charge structurelle attendue.
Le débit de coulée du béton, la hauteur de coulée, la température, ainsi que la séquence et le calendrier de coulée du béton.
Les dessins de coffrage doivent inclure des informations dimensionnelles complètes détaillant la taille de coulée, les ouvertures de compactage et les nettoyages.
Le sol du sol doit avoir une capacité portante suffisante pour le coffrage.

Pendant la construction

Meva4Toute inspection d'un système de coffrage en béton doit impliquer les tests suivants :

Le bon transfert de charge du coffrage
Les passages à niveau, échelles, rampes, pistes et échafaudages
La protection dans les bords périphériques et les ouvertures de plancher
 Espace de travail adéquat et sûr
 Tous les équipements de protection individuelle

Il est également important de s'assurer que toutes les zones de travail et tous les passages sont libres d'obstructions. De plus, chaque travailleur devrait recevoir une formation adéquate à l'utilisation des coffrages à béton.

Coffrages à béton - Mesures de sécurité recommandées et liste de contrôle
Procédure de bétonnage des coffrages

Tout d'abord, vous devez vous assurer que tous les travailleurs ont un accès approprié à leurs tâches de compactage et de finition du béton. Un superviseur expérimenté doit constamment vérifier toute situation dangereuse.

En plus d'avoir suffisamment de travailleurs qualifiés, vous devez également vous assurer que votre projet de construction dispose d'un approvisionnement adéquat en boulons, pinces, étais de rechange et cales. Maintenez toujours l'alignement, la cambrure, le niveau et l'aplomb vertical pendant le bétonnage. De plus, assurez-vous de ne pas perturber la profondeur effective entre le renfort supérieur et inférieur.

Voici une liste de tâches supplémentaires que vous devez effectuer pendant le bétonnage :

Maintenir la couverture de béton autour de l'acier d'armature
Prendre des mesures correctives immédiates contre toute perte de coulis
Réparez les cales desserrées
Suivez strictement la séquence de coulage du béton appropriée
Prévenir l'entassement du béton et les chutes à fort impact
Maintenir le taux de bétonnage dans les limites autorisées
Vous devrez peut-être utiliser un vibrateur à aiguille pour assurer la bonne adhérence des couches de béton

Procédure de décoffrage

Meva3La conception et la disposition de votre coffrage doivent inclure une frappe en douceur et, si possible, être dans un ordre séquentiel. Cependant, avant de retirer l'un des systèmes de coffrage, assurez-vous que le béton est suffisamment solide pour supporter son propre poids et la charge désignée. De plus, le temps de retrait dépendra des facteurs suivants :

Température ambiante
Taille, forme et portée de l'élément en béton
Grade de mélange de béton
Type de ciment
Étendue du durcissement
Taux de gain de force
Conditions météorologiques

Vous devez également vous assurer que les tâches suivantes sont effectuées :

Assurez-vous que les bords et les coins ne sont pas endommagés lors du retrait de la forme latérale
Desserrez les pinces, les attaches et les cales, puis retirez-les progressivement
Le temps de retrait doit suivre le code de l'industrie spécifié
Retirez les poutres et les dalles par étapes, en partant de la mi-portée vers l'extérieur
Rassemblez tous les boulons, colliers, écrous et cales dans un seul conteneur
 Évitez d'utiliser des leviers pour forcer les formulaires ouverts ; utilisez plutôt des cales en bois
Abaisser le coffrage et retirer les panneaux avec précaution pour éviter les risques de chute ou de détérioration
Placez les panneaux sur une surface plane après les avoir retirés
Délimiter la zone où le coffrage retiré sera placé
Assurez-vous d'avoir un grutier ou un contremaître compétent pendant l'opération

Nettoyer et ranger les coffrages

Le cas échéant, assurez-vous d'effectuer les travaux décrits ci-dessous :

Nettoyez le coffrage avec une brosse dure pour enlever la saleté, la poussière, le coulis et tout morceau de béton restant
Enduisez la surface en bois et le contreplaqué d'un agent de démoulage avant de les ranger
Empêcher les coffrages en acier de se corroder en les enduisant légèrement d'huile
Trier et réparer tout coffrage endommagé avant de le stocker
Lisser la surface du coffrage en réparant les dépressions et les trous de clous
Stockez les panneaux face à face pour protéger la surface, et stockez-les sur des sols horizontaux et nivelés
Gardez la zone de stockage bien ventilée et protégée de la pluie et de l'humidité
Il peut être nécessaire de numéroter les panneaux respectifs pour assurer une bonne correspondance lors de leur réutilisation
Stockez les boulons, colliers, écrous, goupilles, attaches et cales dans des boîtes séparées

Conclusion

La sécurité est primordiale pour tous les projets de construction. Pour cette raison, vous devez toujours intégrer des protections à chaque phase, de la conception du coffrage au stockage. Que vous utilisiez des coffrages en bois ou en acier, la sécurité de vos travailleurs est prioritaire. En outre, il est également économiquement judicieux de réutiliser les systèmes de coffrage sur de futurs projets.
NJC.© Info MEVA Formwork Systems Ltd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.