Sigma nl 20230327

CTE turns green - The collaboration with Green-G - Electric Vehicles is born

03/11/21-FR bas de page

CTE wordt groen - De samenwerking met Green-G - Electric Vehicles is geboren

Ecarry piattaforma cte cb7

Green-G - Electric Vehicle IMAGE SOURCE: CTE SpA

voor de engineering van een op een vrachtwagen gemonteerd platform geïnstalleerd op "ecarry", een volledig elektrisch voertuig zonder uitstoot

Het ontwikkelen van nieuwe modellen met een lage milieu-impact en energie-efficiëntiekenmerken maakt deel uit van de programma's van CTE SpA en om dit doel na te streven, heeft het Italiaanse bedrijf Green-G - Electric Vehicles aangewezen als de ideale partner. In feite deelt Green-G - Electric Vehicles belangrijke waarden zoals innovatie en duurzaamheid met CTE en het ontwikkelingsproject van een op een vrachtwagen gemonteerd platform op een volledig elektrisch voertuig is geboren onder de vlag van deze combinatie.

De overeenkomst voorziet in de exclusieve levering door het bedrijf van Villesse (Gorizia) van het elektrische bedrijfsvoertuig ecarry voor de voorbereiding van een op een vrachtwagen gemonteerde hoogwerker van 3,5 t die zal worden gepresenteerd tijdens de volgende evenementen waaraan CTE zal deelnemen .

Het project is de voortzetting van een pad dat in 2007 begon met het eerste op een vrachtwagen gemonteerde platform ZED 14 E, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van degenen die moesten werken in omgevingen die geen uitstoot vereisen en dat vervolgens werd voortgezet met de introductie van de B-LIFT 17 E platform bekroond met de Saie Innovation en IAPA Awards in 2017.

De samenwerking wordt aangekondigd tijdens ECOMONDO, de tentoonstelling gewijd aan de circulaire economie die plaatsvindt in het expositiecentrum van Rimini, dat momenteel aan de gang is.

De Sales Director van CTE SpA Marco Govoni verklaart: “Deze overeenkomst is het natuurlijke gevolg van onze groene visie op de toekomst. We kozen voor "ecarry" en Green-G - Electric Vehicles omdat het een voertuig is dat volledig in Italië is ontwikkeld en geproduceerd en we geloven in de waarde van Italiaanse uitmuntendheid.

Het zal geen enkel model zijn, maar een specifiek assortiment voor alle gebruikers die emissievrije apparatuur nodig hebben "

Stretta di mano piovan e zanin 2c1

From left, Mr Giampaolo Piovan (CTE SpA President) and Mr Pierluigi Zanin (Goriziane Holding SpA President).
Image source: CTE SpA

Antonio Chiello, Managing Director van Green-G - Electric Vehicles, voegt hieraan toe: “Met zijn 1598 mm breed, 5200 mm lang en 1965 mm hoog en een totale grondmassa van 35 kwintalen is de ecarry het meest geavanceerde voertuig in zijn categorie, met prestaties die duidelijk boven De normen. Het is een lichte vrachtwagen op maat gemaakt voor dienstverlenende bedrijven, overheidsinstanties en vervoerders. Bedrijven die actief zijn in Italiaanse metropolen en steden en activiteiten uitvoeren met repetitieve, constante routes en met tal van start & stops, zoals stadshygiëne, stadslogistiek en last-mile leveringen, zelfs in de ZTL. Maar bovenal is ecarry een voertuig ontwikkeld met een 4.0-perspectief en ontworpen met het welzijn van de machinisten in gedachten, in feite is de rijpositie, dankzij de geavanceerde cabine op slechts 38 centimeter van de grond, ontworpen om maximale comfort en de beste werking. Dit vertaalt zich in een minimaal risico op ongevallen en beroepsziekten, waardoor de enkels, knieën en rug van de operator worden beschermd.

Het welzijn van het milieu en de mens centraal stellen, dit is de focus van het project en de samenwerking met CTE, een bedrijf waarvan we het werk herkennen en waarderen en waarmee we zeker weten uitstekende resultaten te behalen.”

NJC.© Info : CTE SpA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/11/21

CTE passe au vert - La collaboration avec Green-G - Electric Vehicles est née

Ecarry piattaforma cte cb7

Green-G - Electric Vehicle IMAGE SOURCE: CTE SpA

pour l'ingénierie d'une plate-forme sur camion installée sur "ecarry", un véhicule entièrement électrique à zéro émission

Le développement de nouveaux modèles à faible impact environnemental et caractéristiques d'efficacité énergétique fait partie des programmes de CTE SpA et pour poursuivre cet objectif, la société italienne a identifié Green-G - Electric Vehicles le partenaire idéal. En fait, Green-G - Electric Vehicles partage des valeurs importantes telles que l'innovation et la durabilité avec CTE et le projet de développement d'une plate-forme montée sur camion sur un véhicule entièrement électrique est né sous la bannière de cette combinaison.

L'accord prévoit la fourniture exclusive par la société de Villesse (Gorizia) du véhicule utilitaire électrique ecarry pour la préparation d'une nacelle élévatrice sur camion de 3,5 t qui sera présentée lors des prochains événements auxquels CTE participera .

Le projet est la continuation d'un chemin commencé en 2007 avec la première plate-forme sur camion ZED 14 E conçue pour répondre aux besoins de ceux qui devaient opérer dans des environnements nécessitant zéro émission, puis s'est poursuivi avec l'introduction du B-LIFT Plateforme 17 E récompensée des Saie Innovation et IAPA Awards en 2017.

Le partenariat est annoncé lors d'ECOMONDO, le salon dédié à l'économie circulaire qui se déroule dans le parc des expositions de Rimini, actuellement en cours.

Stretta di mano piovan e zanin 2c1

From left, Mr Giampaolo Piovan (CTE SpA President) and Mr Pierluigi Zanin (Goriziane Holding SpA President).
Image source: CTE SpA

Le directeur des ventes de CTE SpA Marco Govoni déclare : « Cet accord est la conséquence naturelle de notre vision verte du futur. Nous avons choisi "ecarry" et Green-G - Electric Vehicles car il s'agit d'un véhicule totalement développé et produit en Italie et nous croyons en la valeur de l'excellence italienne.

Il ne s'agira pas d'un modèle unique, mais d'une gamme spécifique dédiée à tous les utilisateurs ayant besoin d'équipements zéro émission"

Ajoute Antonio Chiello, directeur général de Green-G - Véhicules électriques : « Avec ses 1598 mm de large, 5200 mm de long et 1965 mm de haut, et une masse totale au sol de 35 quintaux, l'ecarry est le véhicule le plus avancé de sa catégorie, avec des performances nettement supérieures Les normes. C'est un camion léger sur mesure pour les entreprises de services, les organismes publics et les transporteurs. Entreprises qui opèrent dans les métropoles et les villes italiennes et réalisent des activités avec des itinéraires répétitifs et constants et avec de nombreux départs et arrêts, tels que l'hygiène urbaine, la logistique urbaine et les livraisons du dernier kilomètre, même dans la ZTL. Mais surtout, ecarry est un véhicule développé avec une perspective 4.0 et conçu avec le bien-être des opérateurs à l'esprit, en fait sa position de conduite, grâce à la cabine avancée positionnée à seulement 38 centimètres du sol, est conçue pour assurer un maximum de confort et meilleur fonctionnement. Cela se traduit par un risque minimum d'accidents et de maladies professionnelles, en protégeant les chevilles, les genoux et le dos de l'opérateur.

Mettre le bien-être de l'environnement et de l'homme au centre, c'est l'objectif du projet et de la collaboration avec CTE, une entreprise dont nous reconnaissons et apprécions le travail et avec laquelle, nous en sommes sûrs, nous obtiendrons d'excellents résultats.

NJC.© Info : CTE SpA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.