Sigma nl 20230327

CTE wins at the IAPA Awards with S3 EVO

22/03/22-FR Bas de page

CTE wint bij de IAPA Awards met S3 EVO

B lift 27 with s3 evo 83d

CTE wins at the IAPA Awards with S3 EVO IMAGE SOURCE: CTE Lift

In de "Technologische Innovatie" verovert de slimme S3 EVO de eerste prijs

Innovatie en veiligheid voor CTE zijn gebieden die hand in hand gaan en elkaar ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën die continu verbeteren voor werken op hoogte.

En zo werd CTE op donderdag 10 maart bij de IAPA Awards 2022 in Londen bekroond in de categorie Technological Innovation met S3 EVO.

Geboren als een evolutie van het vorige S3 Smart Stability System (in 2015 op de markt gelanceerd), is S3 EVO nu de meest geavanceerde technologie voor het realtime prestatiebeheersysteem van de hoogwerker, volledig beheerd in CAN BUS-modus om meer efficiëntie te bieden, hoogtestabiliteit en betrouwbaarheid.

De software die de S3 EVO beheert, is een project dat volledig is bedacht en ontwikkeld door CTE, ontworpen voor de reeks CTE ZED, CTE B-LIFT autohoogwerkers en voor de CTE TRACCESS * spiders (* momenteel alleen beschikbaar op TRACCESS 270).
FOCUS OP S3 EVO

Met S3 EVO werkt de machinist op hoogte met de zekerheid "veilig" te zijn. Dankzij het grafische display en de LED's vergemakkelijkt de interface de communicatie tussen gebruiker en machine. Het systeem bewaakt namelijk continu de configuratie van het platform (positie van de giek, capaciteit in de mand, stabilisatie) en communiceert welke manoeuvres zijn toegestaan ​​in overeenstemming met de positie van de giek en het stabilisatiegebied, en alle informatie met betrekking tot de platformparameters.

Het nieuwe CTE S3 EVO-systeem biedt tal van voordelen voor de machinist op het gebied van:

• Veiligheid: dankzij het display op het bedieningsstation heeft u tijdens de werkfasen altijd de platformparameters onder controle. Het systeem blokkeert alle ongeoorloofde manoeuvres (bereik buiten het stabiliteitsgebied van de machine of overmatige capaciteit in de mand) op basis van de configuratie van de machine (stabilisatie, gewicht in de mand).

Productiviteit: de LED's tonen de toegestane manoeuvres op basis van de positie van de giek, het gewicht in de mand en het stabilisatiegebied dat onmiddellijk herkenbaar is.

Gebruiksgemak: door de positie van de joysticks en hendels kunt u comfortabel de gewenste manoeuvres uitvoeren.

Optimalisatie van ruimte en prestaties: hierdoor kan het platform eenvoudig worden gestabiliseerd volgens de benodigde ruimte en vervolgens in alle veiligheid op hoogte werken, met continue controle door het systeem om altijd de maximaal toegestane prestaties te garanderen.

Beheer van werkgebieden: werkgebieden zijn oneindig en de machinist hoeft zich geen zorgen te maken over het controleren van de positie van de giek of de stabilisatoren, omdat het systeem automatisch altijd maximale veiligheid, capaciteit, hoogte en reikwijdte garandeert.

Zed 23 jhv with s3 evo 638

ZED 23 JHV with S3 EVO Image source: CTE Lift

Dit zijn functies waarmee u het platform kunt configureren volgens de behoeften van de klant, die dus kan profiteren van een hogere productiviteit en veiligheid op de werkplek.

We noemen enkele van de nieuwe functies die zijn geïntroduceerd:

AUTOMATISCHE STABILISATIE: De machinist kan, door een enkele knop te selecteren, het platform zowel vanuit de mand als vanaf de grond stabiliseren.

“VIRTUAL ROOF” Hiermee kan een maximale werkhoogte worden ingesteld die kan worden bereikt met behoud van maximale reikwijdte.

"ZTS" (Zero Tail Swing): beperkt de opening van de stroomafnemer en vermijdt het uitschuiven van de achterkant voorbij de afmetingen van het voertuig met de giek, om de rijbaan niet in beslag te nemen en botsingen te veroorzaken.

Alle opties worden in overleg met de klant door CTE Special Project Division ontwikkeld.
CTE Connect in S3 EVO

Dankzij deze technologie kan elk CTE-platform worden verbonden met de cloud en dankzij CTE Connect zal het mogelijk zijn om vlootbeheer, monitoring op afstand, instellingen en assistentie-interventies te optimaliseren.
NJC.© Info: CTE Lift

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/03/22

CTE remporte les IAPA Awards avec S3 EVO

B lift 27 with s3 evo 83d

CTE wins at the IAPA Awards with S3 EVO IMAGE SOURCE: CTE Lift

Dans le "Technological Innovation", le smart S3 EVO conquiert le premier prix

L'innovation et la sécurité pour CTE sont des domaines qui vont de pair, se soutenant mutuellement dans le développement de nouvelles technologies qui s'améliorent continuellement pour le travail en hauteur.

Ainsi, jeudi 10 mars, lors des IAPA Awards 2022 à Londres, CTE a été primé dans la catégorie Innovation Technologique avec S3 EVO.

Né comme une évolution du précédent S3 Smart Stability System (lancé sur le marché en 2015), S3 EVO est désormais la technologie la plus avancée pour le système de gestion des performances en temps réel des PEMP, entièrement géré en mode CAN BUS pour offrir une plus grande efficacité, stabilité en hauteur et fiabilité.

Le logiciel qui gère le S3 EVO est un projet entièrement conçu et développé par CTE, conçu pour la gamme de nacelles montées sur camion CTE ZED, CTE B-LIFT et pour les araignées CTE TRACCESS * (* actuellement disponible uniquement sur TRACCESS 270).
ZOOM SUR S3 EVO

Avec S3 EVO l'opérateur travaille en hauteur avec la certitude d'être "en sécurité". Grâce à l'affichage graphique et aux LED, l'interface facilite la communication utilisateur-machine. En effet, le système surveille en permanence la configuration de la nacelle (position de la flèche, capacité dans le panier, stabilisation) et communique les manœuvres autorisées en fonction de la position de la flèche et de la zone de stabilisation, ainsi que toute information relative à la paramètres de la plate-forme.

Le nouveau système CTE S3 EVO offre de nombreux avantages pour l'opérateur en termes de :

• Sécurité : l'affichage sur le poste de commande permet d'avoir toujours sous contrôle les paramètres de la nacelle pendant les phases de travail. Le système bloquera toute manœuvre non autorisée (déport au-delà de la zone de stabilité de la machine ou capacité excessive dans le panier) en fonction de la configuration de la machine (stabilisation, poids dans le panier).

Productivité : les leds allumées indiquent les manœuvres autorisées en fonction de la position de la flèche, du poids dans le panier et de la zone de stabilisation immédiatement reconnaissable.

Facilité d'utilisation : la position des joysticks et des leviers vous permet d'effectuer confortablement les manœuvres souhaitées.

Optimisation de l'espace et des performances : il permet de stabiliser facilement la plate-forme en fonction des besoins d'espace, puis de travailler en hauteur en toute sécurité, avec un contrôle continu par le système pour toujours garantir les performances maximales autorisées.

Gestion des zones de travail : les zones de travail sont infinies et l'opérateur n'a pas à se soucier de vérifier la position de la flèche ou des stabilisateurs puisque le système garantit automatiquement toujours une sécurité, une capacité, une hauteur et des performances de portée maximales.

Ce sont des fonctions qui permettent de configurer la plateforme en fonction des besoins du client, qui peut ainsi bénéficier d'une plus grande productivité et sécurité sur le lieu de travail.

Zed 23 jhv with s3 evo 638

ZED 23 JHV with S3 EVO Image source: CTE Lift

Nous mentionnons quelques-unes des nouvelles fonctionnalités introduites :

STABILISATION AUTOMATIQUE : L'opérateur peut, en sélectionnant un seul bouton, stabiliser la plate-forme à la fois depuis le panier et depuis le sol.

« TOIT VIRTUEL » Permet de définir une hauteur de travail maximale pouvant être atteinte tout en conservant des performances de déport maximales.

« ZTS » (Zero Tail Swing) : limite l'ouverture du pantographe et évite l'extension arrière au-delà des dimensions du véhicule avec la flèche, pour ne pas occuper la chaussée et provoquer d'éventuelles collisions.

Toutes les options sont développées par la division des projets spéciaux CTE en accord avec le client.
CTE Connect dans S3 EVO

Grâce à cette technologie, chaque plate-forme CTE peut être connectée au cloud et grâce à CTE Connect, il sera possible d'avoir une gestion de flotte optimisée, une surveillance à distance, des réglages et des interventions d'assistance.
NJC.© Info : Ascenseur CTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.