Sigma nl 20230327

DAF Trucks Flanders 3,000,000 axles in 50 years

05/10/21-FR bas de page

DAF Trucks Vlaanderen 3.000.000 assen in 50 jaar

Daf trucks flanders 3000000 axles in 50 years

Om optimale prestaties te garanderen en de efficiëntie van de aandrijflijnen te garanderen, ontwikkelt en bouwt DAF Trucks al een groot deel van haar lange geschiedenis bijna al haar eigen assen. In 1971 werd de productie verplaatst naar de fabriek in Westerlo, waar ook de hoogwaardige cabines van DAF worden vervaardigd.

Elke dag worden er meer dan 600 voor- en achterassen geproduceerd in de fabriek op de E313 tussen Luik en Antwerpen. “Aangezien elke vrachtwagen uniek is, zijn ook de assen afgestemd op de specifieke toepassing”, legt George Beekwilder, Plant Manager bij de assenfabriek, uit. “Voorassen, voorloopassen, voorloopassen, enkel- en dubbelaangedreven tandems, stuurassen, assen met of zonder naafreductie – de mogelijkheden die DAF biedt zijn eindeloos. En net zoals onze fabrieken in Eindhoven en Leyland in staat zijn om door de klant gebouwde vrachtwagens te produceren, doen we hier in Westerlo precies hetzelfde met de assen. Hierdoor kunnen we voor elke truck optimale prestaties en maximale efficiëntie garanderen.”
Hoofdleverancier aan busfabrikanten

Naast assen voor vrachtwagens produceert DAF Trucks Vlaanderen jaarlijks ook enkele duizenden assen voor autobus- en touringcarfabrikanten en voor gespecialiseerde voertuigen. Deze assen zijn over de hele wereld te vinden, veelal in combinatie met door DAF gebouwde PACCAR-motoren.
Efficiënter

Voor de leek zien assen er tegenwoordig ongeveer hetzelfde uit als altijd. De assen bij DAF hebben de afgelopen decennia echter een enorme evolutie doorgemaakt. Ze zijn steeds lichter geworden, maar ook sterker en stijver om een ​​optimale levensduur te garanderen. Ook op het gebied van efficiëntie zijn belangrijke stappen gezet, waaronder een nieuw bewerkingsproces waardoor de tandwielen in het differentieel nog preciezer en efficiënter in elkaar kunnen grijpen.
Nieuwe generatie achterassen

Op het gebied van efficiency betekenen de achterassen van de Nieuwe Generatie DAF XF, XG en XG⁺, die DAF begin oktober in productie gaat nemen voor het langeafstandstransport, weer een belangrijke stap voorwaarts. Deze assen zijn niet alleen veel lichter en robuuster dan hun voorgangers, maar ook en vooral 3% efficiënter. Dit is bereikt door het wrijvingsverlies in het ashuis te verminderen door toepassing van nieuwe rondsellagers en afdichtingen en een lager oliepeil.
Investering in processen

Ook aan al deze nieuwe ontwikkelingen komt geen einde in zicht, onthult Beekwilder. “DAF investeert momenteel tientallen miljoenen in de assenfabriek, zodat we het gehele assenproductieproces kunnen beheersen: van lassen en stralen tot het vervaardigen van naven. Dit levert DAF en haar klanten een enorm voordeel op, omdat voertuigen en assen hierdoor altijd perfect op elkaar zijn afgestemd voor een optimale levensduur, hoge prestaties en de laagst mogelijke kilometerkost.”
Zowel mens als planeet beschermen

De investeringen zullen de 600 medewerkers van de 25.000 m2 grote assenfabriek en niet te vergeten het milieu ten goede komen. “Machines worden veel stiller en zwaar werk zal worden uitgevoerd door hi-tech robots. De verduurzaming van onze processen heeft bijvoorbeeld geleid tot een enorme reductie van 98% van het chemisch afval. Zo kunnen ergonomie en milieuzorg hand in hand gaan met verdere verbeteringen in kwaliteit en efficiëntie.”

NJC.© Info DAF Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/10/21

DAF Trucks Flanders 3 000 000 d'essieux en 50 ans

Daf trucks flanders 3000000 axles in 50 years

Pour assurer des performances optimales et garantir l'efficacité de ses chaînes cinématiques, DAF Trucks a développé et construit la quasi-totalité de ses propres essieux pendant une grande partie de sa longue histoire. En 1971, la production a été transférée dans l'usine de Westerlo, où les cabines de haute qualité de DAF sont également fabriquées.

Chaque jour, plus de 600 essieux avant et arrière sont produits dans l'usine de l'E313 entre Liège et Anvers. « Étant donné que chaque camion est unique, les essieux sont également affinés pour correspondre à l'application spécifique », explique George Beekwilder, directeur d'usine à l'usine d'essieux. « Essieux avant, essieux moteurs, essieux poussés, tandems à simple et double entraînement, essieux directeurs, essieux avec ou sans réduction de moyeu - les possibilités offertes par DAF sont infinies. Et tout comme nos usines d'Eindhoven et de Leyland sont capables de produire des camions construits par nos clients, ici à Westerlo, nous faisons la même chose avec les essieux. Cela nous permet de garantir des performances optimales et une efficacité maximale pour chaque camion.
Fournisseur principal des constructeurs de bus

En plus des essieux pour camions, DAF Trucks Vlaanderen produit également plusieurs milliers d'essieux chaque année pour les constructeurs d'autobus et d'autocars, ainsi que pour les véhicules spécialisés. Ces essieux peuvent être trouvés partout dans le monde, généralement en combinaison avec des moteurs PACCAR construits par DAF.
Plus efficace

Pour le profane, les essieux ressemblent aujourd'hui à ce qu'ils ont toujours été. Cependant, les essieux de DAF ont connu une énorme évolution au cours des dernières décennies. Ils sont devenus de plus en plus légers, mais aussi plus solides et plus rigides afin d'assurer une durée de vie optimale. Des mesures importantes ont également été prises en matière d'efficacité, notamment un nouveau procédé d'usinage qui permet aux roues dentées du différentiel de s'enclencher de manière encore plus précise et efficace.
Nouvelle génération d'essieux arrière

En ce qui concerne l'efficacité, les essieux arrière des DAF XF, XG et XG⁺ de nouvelle génération, que DAF mettra en production début octobre pour le transport longue distance, représentent un autre pas en avant important. Ces essieux sont non seulement beaucoup plus légers et robustes que leurs prédécesseurs mais aussi, et surtout, 3% plus performants. Ceci a été réalisé en réduisant les pertes par friction dans le carter d'essieu grâce à l'application de nouveaux roulements de pignon et joints et d'un niveau d'huile inférieur.
Investissement dans les processus

Il n'y a pas non plus de fin en vue pour tous ces nouveaux développements, révèle Beekwilder. « DAF investit actuellement des dizaines de millions dans l'usine d'essieux afin de pouvoir contrôler l'ensemble du processus de production d'essieux : du soudage et du grenaillage à la fabrication des moyeux. Cela offrira à DAF et à ses clients un énorme avantage, car cela signifie que les véhicules et les essieux seront toujours parfaitement adaptés les uns aux autres pour garantir une durée de vie optimale, des performances élevées et le coût par kilomètre le plus bas possible. »
Protéger les hommes et la planète

Les investissements bénéficieront aux 600 employés de l'usine d'essieux de 25 000 m2, sans oublier l'environnement. « Les machines deviennent beaucoup plus silencieuses et les travaux lourds seront effectués par des robots de haute technologie. La durabilité accrue de nos processus a conduit, par exemple, à une réduction massive de 98 % des déchets chimiques. De cette façon, l'ergonomie et les préoccupations environnementales peuvent aller de pair avec de nouvelles améliorations de la qualité et de l'efficacité.

NJC.© Info DAF Trucks

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 03/10/2021

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.