Mon projet 2 6

DAF Trucks in 2021 solid performances in a challenging year

02/02/22-FR Bas de page

DAF Trucks in 2021 solide prestatie in uitdagend jaar

Daf trucks in 2021 solid performances in a challenging year 01

Europees marktleider in zes landen en in tractorsegment

DAF Trucks kan terugkijken op een uitstekend jaar. De productie van vrachtwagens bereikte 60.000 eenheden, een duidelijke weerspiegeling van de grote vraag naar transport als gevolg van het sterke herstel van de economie. Het onbetwiste hoogtepunt was de introductie van de nieuwe generatie DAF XF, XG en XG⁺. Deze modellen voor het langeafstandstransport resulteerden in een vol orderboek voor de Eindhovense vrachtwagenfabrikant.

 
DAF-Trucks-in-2021-solide-prestaties-in-een-uitdagend-jaar-01
DAF Trucks kan terugkijken op een uitstekend jaar. De productie van vrachtwagens bereikte 60.000 eenheden. Het onbetwiste hoogtepunt was de introductie van de nieuwe generatie DAF XF, XG en XG⁺, uitgeroepen tot ‘International Truck of the Year 2022’.
 
Het kroonjuweel was de toekenning van de twee meest prestigieuze prijzen in de vrachtwagenindustrie. De nieuwe generatie XF, XG en XG⁺ werden uitgeroepen tot 'International Truck of the Year 2022' vanwege de nieuwe norm die ze hebben gesteld op het gebied van efficiëntie, veiligheid en chauffeurscomfort. Daarnaast won de DAF XF H2 concepttruck met waterstofverbrandingsmotor de felbegeerde ‘Truck Innovation Award 2022’. Dit alles bevestigt dat de nieuwe generatie DAF-trucks een gloednieuw platform vertegenwoordigen; een die klaar is voor nieuwe alternatieve aandrijflijnen en de belofte van een nog schonere toekomst.
60.000 vrachtwagens

Het spreekt voor zich dat als gevolg van de Covid-19 pandemie ook 2021 een zeer uitdagend jaar was voor DAF, grotendeels door de schaarste aan onderdelen. In feite was het niet de vraag naar vrachtwagens die uiteindelijk de productieaantallen bepaalde, maar eerder de beschikbaarheid van chips en andere componenten. In 2021 kwamen ongeveer 49.000 zware en middelzware CF- en XF-trucks van de productielijn (vergeleken met 37.600 in 2020) evenals ongeveer 11.000 LF-distributietrucks (9.000 in 2020).
Marktleider in 6 Europese landen

DAF behaalde een marktaandeel van 15,9% (2020: 16,3%) in Europa in het zware (16 ton+) segment en 10,1% (was 9,5%) in het lichte segment. Net als in voorgaande jaren was DAF in 2021 de heavy duty-marktleider in Nederland (28,5%), het VK (29,4%), Polen (24,3%), Hongarije (24,8%), Bulgarije (23,8%) en Portugal (19,0%). ). Ook in het heavy duty trekkersegment bleef DAF de onbetwiste marktleider in Europa.
Verkoop buiten Europa DAF

verkocht in 2021 8.600 vrachtwagens buiten de Europese Unie, vergeleken met 5.900 in 2020. Dit omvatte een grote order voor zware vrachtwagens uit Colombia en een order voor enkele tientallen volledig ingerichte vuilniswagens in Ghana. Verder werd de 10.000e lokaal gebouwde vrachtwagen geproduceerd in Taiwan, waar DAF marktleider is onder de Europese merken in het zware segment. DAF sloot het jaar ook af als marktleider in Israël en maakte grote stappen in onder meer Australië en Brazilië.
10% meer PACCAR aandrijflijnen verkocht

In 2021 verkocht DAF 2.250 PACCAR-motoren aan toonaangevende fabrikanten van touringcars, bussen en speciale voertuigen. Dit is een stijging van ruim 10% ten opzichte van 2020, toen DAF Components 2.000 motoren verkocht. DAF ontving in 2021 ook twee opdrachten van de Belgische krijgsmacht. De komende jaren zullen in totaal zo'n 900 voertuigen met vierwielaandrijving, uitgerust met of zonder ballistische cabine, geleverd worden.
'Record na record'

“Maar liefst 40% van alle nieuw verkochte gebruikte trucks werd geleverd met een DAF MultiSupport reparatie- en onderhoudscontract – een record”, aldus Richard Zink, lid van de DAF Board of Management en verantwoordelijk voor Marketing en Sales. “Dit betekent dat steeds meer klanten kiezen voor maximale uptime-ondersteuning, zowel qua kosten als qua beschikbaarheid van voertuigen. Een recordaantal vervoerders maakte gebruik van de diensten van PACCAR Financial, dat ook een ongekend aantal gebruikte voertuigen verkocht.”
Verdere groei in 2022

“Dankzij de aantrekkende economie is er een toenemende vraag naar trucks in Europa en met de Nieuwe Generatie DAF XF, XG en XG⁺ heeft DAF een uitstekend product in handen”, zegt Harry Wolters, president van DAF Trucks. “Dit zijn de eerste en enige trucks op de markt die voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving voor voertuigmassa's en -afmetingen. Hiermee zetten de XF, XG en XG⁺ een nieuwe maatstaf op het gebied van efficiëntie, veiligheid en chauffeurscomfort. We verwachten dat de Europese truckmarkt in 2022 ergens tussen de 260.000 en 300.000 voertuigen zal bereiken. Dankzij ons toonaangevende modelprogramma en eersteklas services zijn we klaar om samen met onze professionele dealers verdere groei te realiseren.”
NJC.© Info DAF Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/02/22

DAF Trucks en 2021 de solides performances au cours d'une année difficile

Daf trucks in 2021 solid performances in a challenging year 01

Leader du marché européen dans six pays et dans le segment des tracteurs

DAF Trucks peut se prévaloir d'une excellente année. La production de camions a atteint 60 000 unités, ce qui reflète clairement la forte demande de transport résultant de la forte reprise de l'économie. Le point culminant incontestable a été l'introduction de la nouvelle génération de DAF XF, XG et XG⁺. Ces modèles pour le transport longue distance ont donné lieu à un carnet de commandes bien rempli pour le constructeur de camions d'Eindhoven.

 
DAF-Trucks-en-2021-de-solides-performances-au-cours-d-une-annee-difficile-01
DAF Trucks peut se prévaloir d'une excellente année. La production de camions a atteint 60 000 unités. Le point culminant a été sans aucun doute l'introduction de la nouvelle génération de DAF XF, XG et XG⁺, nommé « Camion international de l'année 2022 ».
 
Le joyau de la couronne a été l'attribution des deux prix les plus prestigieux de l'industrie du camion. Les XF, XG et XG⁺ de nouvelle génération ont été élus « Camion international de l'année 2022 » en raison de la nouvelle norme qu'ils ont établie en matière d'efficacité, de sécurité et de confort de conduite. De plus, le camion concept DAF XF H2 avec moteur à combustion à hydrogène a remporté le très convoité « Truck Innovation Award 2022 ». Tout cela confirme que les camions DAF de nouvelle génération représentent une toute nouvelle plate-forme ; un qui est prêt pour de nouvelles transmissions alternatives et la promesse d'un avenir encore plus propre.
60 000 camions

Il va sans dire qu'en raison de la pandémie de Covid-19, 2021 a également été une année très difficile pour DAF, en grande partie en raison de la rareté des pièces. En fait, ce n'est pas la demande de camions qui a finalement déterminé les chiffres de production, mais plutôt la disponibilité des puces et autres composants. En 2021, environ 49 000 camions lourds et moyens CF et XF sont sortis de la chaîne de production (contre 37 600 en 2020) ainsi qu'environ 11 000 camions de distribution LF (9 000 en 2020).
Leader du marché dans 6 pays européens

DAF a atteint une part de marché de 15,9 % (2020 : 16,3 %) en Europe dans le segment lourd (16 tonnes et plus) et de 10,1 % (contre 9,5 %) dans le segment léger. Comme les années précédentes, DAF était le leader du marché des poids lourds en 2021 aux Pays-Bas (28,5 %), au Royaume-Uni (29,4 %), en Pologne (24,3 %), en Hongrie (24,8 %), en Bulgarie (23,8 %) et au Portugal (19,0 %). ). DAF est également resté le leader incontesté en Europe dans le segment des tracteurs lourds.
Ventes hors Europe DAF

a vendu 8 600 camions hors Union européenne en 2021, contre 5 900 en 2020. Cela comprenait une commande importante de camions lourds en provenance de Colombie et une commande de plusieurs dizaines de boîtes de camions à ordures entièrement équipés au Ghana. De plus, le 10 000e camion construit localement a été produit à Taïwan, où DAF est le leader du marché parmi les marques européennes dans le segment des poids lourds. DAF a également terminé l'année en tant que leader du marché en Israël et a fait de grands progrès, entre autres en Australie et au Brésil.
10 % de transmissions PACCAR en plus vendues

En 2021, DAF a vendu 2 250 moteurs PACCAR aux principaux fabricants d'autocars, d'autobus et de véhicules spéciaux. Cela représente une augmentation de plus de 10 % par rapport à 2020, lorsque DAF Components avait vendu 2 000 moteurs. DAF a également reçu deux commandes de l'armée belge en 2021. Au cours des prochaines années, environ 900 véhicules à traction intégrale, équipés ou non d'une cabine balistique, seront livrés au total.
"Enregistrement après enregistrement"

« Pas moins de 40 % de tous les camions d'occasion nouvellement vendus ont été livrés avec un contrat de réparation et d'entretien DAF MultiSupport – un record », selon Richard Zink, membre du conseil d'administration de DAF en charge du marketing et des ventes. « Cela signifie que de plus en plus de clients optent pour une disponibilité maximale, tant en termes de coûts que de disponibilité des véhicules. Un nombre record d'opérateurs de transport ont fait appel aux services de PACCAR Financial, qui a également vendu un nombre sans précédent de véhicules d'occasion.
Poursuite de la croissance en 2022

"Grâce à la reprise de l'économie, il y a une demande croissante de camions en Europe et avec la nouvelle génération de DAF XF, XG et XG⁺, DAF dispose d'un excellent produit", déclare Harry Wolters, président de DAF Trucks. « Ce sont les premiers et les seuls camions du marché à se conformer aux nouvelles réglementations européennes sur les masses et dimensions des véhicules. Cela signifie que les XF, XG et XG⁺ établissent une nouvelle référence dans les domaines de l'efficacité, de la sécurité et du confort du conducteur. Nous prévoyons que le marché européen des camions atteindra entre 260 000 et 300 000 véhicules en 2022. Grâce à notre programme de modèles à la pointe de l'industrie et à nos services de première classe, nous sommes prêts, avec nos concessionnaires professionnels, à poursuivre notre croissance.
NJC© Info DAF Trucks

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.