Sigma nl 20230327

Danfoss in autonomous technology partnership

15/07/21 - FR bas de page

Danfoss in autonoom technologiepartnerschap

20210713 163027 cr dps partnership 1

Danfoss Power Solutions (DPS) zei een samenwerking aan te gaan met Carnegie Robotics, een leverancier van geavanceerde robotica-sensoren en -systemen voor toepassingen in de landbouw, mijnbouw, infrastructuur, mobiele en energie-industrie. De samenwerking is bedoeld om het DPS-portfolio van autonome producten en oplossingen voor off-highway-toepassingen te versterken. Er werd geen financiële of contractuele informatie verstrekt.
Samenwerking Danfoss Power Solutions met Carnegie Robotics Danfoss Power Solutions werkt samen met Carnegie Robotics, een leverancier van geavanceerde roboticasensoren en -systemen, om zijn portfolio van autonome producten en oplossingen voor off-highway-toepassingen te versterken.

"Autonomie maakt deel uit van de oplossing voor wereldwijde megatrends zoals verstedelijking, digitalisering, elektrificatie, klimaatverandering, beperkte voedselvoorziening, bevolkingsgroei en een jonger personeelsbestand", zegt Peter Bleday, hoofd Autonomous Vehicles van Danfoss Power Solutions. “We zijn enorm verheugd om samen te werken met een gerespecteerde wereldleider in autonome technologieën zoals Carnegie Robotics. We verwachten een sterke, langdurige relatie terwijl we de toekomst van autonome voertuigen tegemoet gaan.”

Verbetering van het XM100-controllerplatform

Danfoss Power Solutions zei dat zijn eerste autonome voertuigcontroller, de XM100 en zijn Plus+1-softwareplatform machinefabrikanten zullen helpen de precisie en autonome prestaties te verhogen door middel van geïntegreerde technologie en ondersteuning van Carnegie Robotics. Als onderdeel van de samenwerking zal Carnegie een geavanceerd traagheidsnavigatie- en pose-inschattingssysteem leveren dat zal worden ingebed in de XM100 autonome controller van Danfoss Power Solutions. Het krachtige hardwareplatform met hoge verwerkingskracht stelt machinefabrikanten in staat om de eerste stap naar autonomie te zetten, aldus Danfoss Power Solutions.

Carnegie Robotics heeft meer dan tien jaar commerciële ervaring met het ontwikkelen van positie-, perceptie- en navigatiesystemen. Het systeem zal ook worden opgenomen in het Danfoss Plus+1 softwareplatform, waarmee programmeurs autonome machinefunctionaliteit kunnen bouwen door gebruik te maken van voorgeprogrammeerde functieblokken en deze te verfijnen, met als doel ontwikkelingstijd te besparen. De systeemtoevoeging en samenwerking met Carnegie Robotics zullen de hele oplossing naar een hoger niveau tillen door verhoogde precisie en de mogelijkheid om machines te automatiseren met de Plus+1 Autonomy Control Library, aldus Danfoss Power Solutions.

Door samen te werken, zeiden de twee bedrijven dat ze van plan zijn te beantwoorden aan de behoefte aan autonome oplossingen om het situationeel bewustzijn, de precisie en de productiviteit van de operator in meerdere industrieën te verbeteren, van gespecialiseerde landbouw in Californië tot mijnbouw in Australië.

"Carnegie Robotics is trots om samen te werken met Danfoss, en we zijn verheugd om samen te werken aan het ontwerp en de levering van geavanceerde autonome bouwstenen die een breed scala aan machinemogelijkheden in verschillende industrieën mogelijk zullen maken", aldus John Bares, president en CEO van Carnegie-robotica. “Het is een opwindende tijd waarin we getuige zijn van snelle verbeteringen in zowel het bewustzijn van de machinist als de automatiseringsmogelijkheden. We zijn enthousiast over de kansen en uitdagingen die Danfoss biedt. Danfoss zal ons bedrijf naar een nieuw niveau tillen.”
Info Danfoss Power Solutions (DPS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/07/21

Danfoss dans un partenariat technologique autonome

20210713 163027 cr dps partnership 1

Danfoss Power Solutions (DPS) a annoncé son partenariat avec Carnegie Robotics, un fournisseur de capteurs et de systèmes robotiques avancés pour les applications agricoles, minières, d'infrastructure, mobiles et énergétiques. Le partenariat vise à renforcer le portefeuille DPS de produits et de solutions autonomes pour les applications hors route. Aucune information financière ou contractuelle n'a été fournie.
Partenariat de Danfoss Power Solutions avec Carnegie Robotics Danfoss Power Solutions s'associe à Carnegie Robotics, un fournisseur de capteurs et de systèmes robotiques avancés, pour renforcer son portefeuille de produits et de solutions autonomes pour les applications hors route.

« L'autonomie fait partie de la solution aux grandes tendances mondiales telles que l'urbanisation, la numérisation, l'électrification, le changement climatique, l'approvisionnement alimentaire limité, la croissance démographique et une main-d'œuvre plus jeune », a déclaré Peter Bleday, responsable des véhicules autonomes de Danfoss Power Solutions. « Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à un leader mondial respecté des technologies autonomes comme Carnegie Robotics. Nous prévoyons une relation solide et durable alors que nous nous dirigeons vers l'avenir des véhicules autonomes. »

Amélioration de la plate-forme de contrôleur XM100

Danfoss Power Solutions a déclaré que son premier contrôleur de véhicule autonome, le XM100 et sa plate-forme logicielle Plus+1, aideront les fabricants de machines à augmenter la précision et les performances autonomes grâce à la technologie intégrée et au support de Carnegie Robotics. Dans le cadre de ce partenariat, Carnegie fournira un système avancé de navigation inertielle et d'estimation de pose qui sera intégré au contrôleur autonome XM100 de Danfoss Power Solutions. La plate-forme matérielle à haute puissance de traitement permettra aux fabricants de machines de faire le premier pas vers l'autonomie, a déclaré Danfoss Power Solutions.

Carnegie Robotics a plus d'une décennie d'expérience commerciale dans le développement de systèmes de positionnement, de perception et de navigation. Le système sera également inclus dans la plate-forme logicielle Danfoss Plus+1, qui permet aux programmeurs de créer des fonctionnalités de machine autonomes en utilisant et en affinant des blocs fonctionnels préprogrammés, afin de gagner du temps de développement. L'ajout du système et le partenariat avec Carnegie Robotics amélioreront l'ensemble de la solution grâce à une précision accrue et à la capacité d'automatiser les machines avec la bibliothèque de contrôle d'autonomie Plus+1, a déclaré Danfoss Power Solutions.

En s'associant, les deux sociétés ont déclaré qu'elles avaient l'intention de répondre au besoin de solutions autonomes pour améliorer la connaissance de la situation, la précision et la productivité des opérateurs dans plusieurs secteurs, de l'agriculture spécialisée en Californie à l'exploitation minière en Australie.

« Carnegie Robotics est fier de s'associer à Danfoss, et nous sommes ravis de collaborer à la conception et à la livraison de blocs de construction autonomes de pointe qui permettront une grande variété de capacités de machines dans divers secteurs », a déclaré John Bares, président et PDG de Robotique Carnegie. « C'est une période passionnante où nous assistons à des améliorations rapides à la fois de la sensibilisation des opérateurs et des capacités d'automatisation. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités et les défis que Danfoss propose. Danfoss va pousser notre entreprise à un nouveau niveau.
Info Danfoss Power Solutions (DPS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.