Sigma nl 20230327

Deutz Company says its hydrogen engine has reached “market maturity”

16/08/21-FR bas de page

Deutz Company zegt dat zijn waterstofmotor "marktrijpheid" heeft bereikt

20210812 082538 deutz latestThe Deutz engine production line. Deutz said it achieved further growth in the second quarter of 2021.

Deutz zei dat het in het tweede kwartaal van 2021 verdere groei realiseerde en de eerste helft van het jaar positief afsloot en vooruitgang boekte met zijn ontwikkelingsplannen voor waterstofmotoren.

Het in Keulen, Duitsland gevestigde bedrijf zei dat de omzet voor het tweede kwartaal met 52,3% steeg in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot € 426,8 miljoen. De winst vóór rente en belastingen (EBIT) vóór bijzondere posten kwam uit op € 16,0 miljoen, vergeleken met een operationeel verlies van € 38,1 miljoen in het tweede kwartaal van 2020.
De Deutz-motorproductielijn. Deutz zei dat het in het tweede kwartaal van 2021 verdere groei realiseerde.

Het bedrijfsresultaat voor de eerste helft van 2021 bedroeg € 16,8 miljoen, vergeleken met een verlies van € 49,9 miljoen voor dezelfde periode in 2020.

"Ondanks de coronaviruscrisis bleven we onze strategische groei-initiatieven nastreven en bleven we gefocust op het omarmen van nieuwe technologieën en het stimuleren van de ontwikkeling van ons portfolio", aldus Dr. Frank Hiller, CEO van de Deutz Group.

Hij voegde eraan toe: “Onze waterstofmotor heeft nu marktrijpheid bereikt en dit zal ons weer een stap dichter bij een toekomst van klimaatneutrale off-highway aandrijfoplossingen brengen. Nu de investeringsbereidheid van onze klanten weer toeneemt, zien we een groeiende belangstelling voor nieuwe, innovatieve aandrijfsystemen, of het nu op waterstof of elektrisch is.”

In maart 2019 kondigde Deutz aan dat het een intentieverklaring had ondertekend voor samenwerking met de in München gevestigde start-up Keyou. Waterstof voegt een verdere mogelijkheid toe voor koolstofneutrale aandrijfsystemen naast zijn elektrificatiestrategie, zei Deutz.

Die aankondiging zei dat Deutz en Keyou van plan zijn om gezamenlijk waterstofmotoren te ontwikkelen voor off-road en on-road toepassingen, evenals voor stroomopwekking, en deze motoren in productie te brengen.

Bij de aankondiging van de laatste resultaten zei Deutz dat het sterk de nadruk legde op de voortdurende uitbreiding van zijn winstgevende serviceactiviteiten

Het zei dat strategische partnerschappen en allianties een concept zijn dat het al lang vóór de coronaviruscrisis nastreefde. De impact van de pandemie op de goederenstroom over de hele wereld en op de wereldwijde toeleveringsketens heeft het belang van deze relaties verder vergroot, voegde het eraan toe. Begin februari sloot het een langlopende leveringsovereenkomst met landbouwmachinefabrikant SDF, die naar verwachting op middellange termijn een jaarlijkse bijdrage aan de omzet in de dubbele cijfers van miljoenen euro's zal genereren.

Begin juli werd opnieuw een partnership gesloten met AGCO. Naast een overeenkomst voor de levering van bijgewerkte 6,1 liter en 4,1 liter motoren voor Fendt-tractoren, zullen Deutz en AGCO ook samenwerken aan toekomstige motortechnologieën. Daarnaast zullen de twee bedrijven de mogelijkheid onderzoeken om hun samenwerking uit te breiden naar motoren van minder dan 150 pk en de bijbehorende componenten.

In de eerste helft van 2021 bedroeg het totaal aantal nieuwe orders dat Deutz ontving € 1.028,8 miljoen – een stijging van 65% in vergelijking met de periode van vorig jaar, die zwaar werd getroffen door het uitbreken van de pandemie. Alle regio's en toepassingssegmenten behaalden procentuele stijgingen met dubbele cijfers dankzij de groeiende investeringsbereidheid van klanten, aldus Deutz.

Op 30 juni 2021 bedroegen de beschikbare orders van Deutz Group € 531,3 miljoen (30 juni 2020: € 253,5 miljoen). De bestellingen in de servicebusiness stegen met 62,5% tot € 35,1 miljoen.

Nieuwe bestellingen in juni 2021 werden met bijna € 100 miljoen gestimuleerd door de eenmalige effecten van het vervroegen van uitgaven, wat mede verklaart waarom de toename van nieuwe bestellingen hoger was in vergelijking met de toename van de verkoop per eenheid en de omzet zoals beschreven in de volgende sectie, zei Deutz. Deze situatie ontstond voornamelijk doordat klantenorders naar voren werden geschoven als reactie op zowel prijsaanpassingen als langere doorlooptijden als gevolg van wereldwijde materiaaltekorten en logistieke knelpunten, voegde het eraan toe.

Met een totaal van 93.627 verkochte motoren, registreerde de Deutz Group een stijging van de verkoop van eenheden met 26,8% in de verslagperiode. Het aantal verkochte Deutz-motoren (exclusief elektrische bootaandrijvingen van dochteronderneming Torqeedo) steeg met 30,9% tot 75.431. Torqeedo verkocht 18.196 elektrische bootaandrijvingen, 12,0% meer dan in de eerste helft van 2020.

De EMEA-regio, die momenteel de grootste afzetmarkt van Deutz is, kende de sterkste stijging (+34,3%). Deze groei was voornamelijk te danken aan het toepassingssegment Material Handling, waarvan de verkoop per eenheid bijna verdubbelde.

Alle regio's droegen bij aan de omzetstijging met groeipercentages van dubbele cijfers. Vooral de Duitse afzetmarkt kende een forse stijging van 31,5%. De omzet in China, de grootste afzetmarkt voor de regionale groeistrategie van Deutz, steeg met 40,4% in vergelijking met de eerste helft van 2020 tot € 76,4 miljoen.

Het kan worden aangenomen dat wereldwijde problemen met de levering van inputmaterialen zullen blijven wegen op de bedrijfsprestaties en dat leveringsproblemen voor bepaalde componenten zullen blijven bestaan, aldus het bedrijf.

"In het licht van onze positieve prestaties in de eerste helft van dit jaar en het huidige niveau van beschikbare bestellingen, blijven we erop vertrouwen dat we op schema liggen om te bereiken wat we hadden voorspeld in de verbeterde jaarprognose voor 2021 in april," zei Hiller.

De verkoop van eenheden zal naar verwachting nog steeds tussen de 140.000 en 155.000 Deutz-motoren bedragen (exclusief de verkoop van Torqeedo) in 2021. Dit zou moeten leiden tot een stijging van de omzet tot tussen de € 1,5 miljard en € 1,6 miljard, aldus Deutz.
Info DEUTZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/08/21

Deutz Company affirme que son moteur à hydrogène a atteint la « maturité du marché »

20210812 082538 deutz latestThe Deutz engine production line. Deutz said it achieved further growth in the second quarter of 2021.

Deutz a déclaré avoir poursuivi sa croissance au deuxième trimestre 2021, terminant le premier semestre de l'année sur une note positive et révélant des progrès dans ses plans de développement de moteurs à hydrogène.

La société basée à Cologne, en Allemagne, a déclaré que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre avait augmenté de 52,3% par rapport à la période de l'année précédente, pour atteindre 426,8 millions d'euros. Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) avant éléments exceptionnels s'élève à 16,0 millions d'euros, contre une perte d'exploitation de 38,1 millions d'euros au deuxième trimestre 2020.
La ligne de production de moteurs Deutz. Deutz a déclaré avoir poursuivi sa croissance au deuxième trimestre 2021.

Le résultat opérationnel du premier semestre 2021 s'élève à 16,8 millions d'euros contre une perte de 49,9 millions d'euros pour la même période en 2020.

« Nous avons continué à poursuivre nos initiatives de croissance stratégique malgré la crise des coronavirus et sommes restés concentrés sur l'adoption de nouvelles technologies et la promotion du développement de notre portefeuille », a déclaré le Dr Frank Hiller, PDG du groupe Deutz.

Il a ajouté : « Notre moteur à hydrogène a maintenant atteint la maturité du marché et cela nous rapprochera encore plus d'un avenir de solutions de conduite hors route climatiquement neutres. Alors que la volonté d'investir de nos clients repart, nous constatons un intérêt croissant pour de nouveaux systèmes d'entraînement innovants, qu'ils soient à hydrogène ou électriques.

En mars 2019, Deutz a annoncé avoir signé une lettre d'intention de collaboration avec la start-up munichoise Keyou. L'hydrogène ajoute une autre possibilité pour les systèmes d'entraînement neutres en carbone parallèlement à sa stratégie d'électrification, a déclaré Deutz.

Cette annonce indiquait que Deutz et Keyou avaient l'intention de développer conjointement des moteurs à hydrogène pour des applications tout-terrain et sur route, ainsi que pour la production d'électricité, et de mettre ces moteurs en état de production.

En annonçant les derniers résultats, Deutz a déclaré qu'il mettait fortement l'accent sur l'expansion continue de son activité de services rentable

Il a déclaré que les partenariats et les alliances stratégiques sont un concept qu'il avait déjà poursuivi bien avant la crise des coronavirus. L'impact de la pandémie sur le flux de marchandises dans le monde et sur les chaînes d'approvisionnement mondiales a encore accru l'importance de ces relations, a-t-il ajouté. Début février, elle a conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec le fabricant de machines agricoles SDF, qui devrait générer des contributions annuelles au chiffre d'affaires à deux chiffres en millions d'euros à moyen terme.

Début juillet, un autre partenariat a été conclu avec AGCO. Parallèlement à un accord pour la fourniture de moteurs mis à jour de 6,1 litres et 4,1 litres pour les tracteurs Fendt, Deutz et AGCO coopéreront également sur les futures technologies de moteur. De plus, les deux sociétés exploreront la possibilité d'étendre leur collaboration aux moteurs de moins de 150 ch et aux composants associés.

Au premier semestre 2021, les nouvelles commandes reçues par Deutz se sont élevées à 1 028,8 millions d'euros, soit une augmentation de 65 % par rapport à la période de l'année précédente, qui avait été fortement touchée par le déclenchement de la pandémie. Toutes les régions et tous les segments d'application ont enregistré des augmentations en pourcentage à deux chiffres grâce à la volonté croissante des clients d'investir, a déclaré Deutz.

Au 30 juin 2021, les commandes en main du groupe Deutz s'élevaient à 531,3 millions d'euros (30 juin 2020 : 253,5 millions d'euros). Le carnet de commandes de l'activité services est en hausse de 62,5 % à 35,1 millions d'euros.

Les entrées de commandes en juin 2021 ont été dynamisées de près de 100 millions d'euros du fait d'effets ponctuels d'anticipations de dépenses, ce qui permet d'expliquer pourquoi l'augmentation des entrées de commandes a été plus élevée par rapport à l'augmentation des ventes unitaires et du chiffre d'affaires telle que décrite dans le section suivante, a déclaré Deutz. Cette situation est principalement due à l'avance des commandes des clients en réponse à la fois à des ajustements de prix et à des délais plus longs résultant de pénuries mondiales de matériaux et de goulots d'étranglement logistiques, a-t-il ajouté.

Avec un total de 93 627 moteurs vendus, le groupe Deutz a enregistré une augmentation des ventes unitaires de 26,8 % au cours de la période considérée. Le nombre de moteurs Deutz vendus (hors motorisations de bateaux électriques de sa filiale Torqeedo) a augmenté de 30,9 % à 75 431. Torqeedo a vendu 18 196 moteurs de bateaux électriques, soit 12,0% de plus qu'au premier semestre 2020.

La région EMEA, qui est actuellement le plus grand marché de vente de Deutz, a connu la plus forte hausse (en hausse de 34,3 %). Cette croissance est principalement tirée par le segment des applications de manutention, dont les ventes unitaires ont presque doublé.

Toutes les régions ont contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires avec des taux de croissance en pourcentage à deux chiffres. Le marché des ventes allemand a connu une hausse particulièrement forte de 31,5%. Le chiffre d'affaires en Chine, premier marché de vente de la stratégie de croissance régionale de Deutz, a progressé de 40,4 % par rapport au premier semestre 2020 pour atteindre 76,4 millions d'euros.

On peut supposer que les problèmes mondiaux d'approvisionnement en matières premières continueront de peser sur les performances commerciales et que les problèmes d'approvisionnement pour certains composants persisteront, a déclaré la société.

« À la lumière de nos performances positives au premier semestre de cette année et du niveau actuel des commandes en cours, nous restons convaincus que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser ce que nous avons prédit dans les prévisions révisées pour l'année 2021 en avril », a déclaré Hiller.

Les ventes unitaires devraient toujours atteindre entre 140 000 et 155 000 moteurs Deutz (hors ventes Torqeedo) en 2021. Cela devrait entraîner une augmentation du chiffre d'affaires entre 1,5 milliard et 1,6 milliard d'euros, a déclaré Deutz.
Info DEUTZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 15/08/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.