Mon projet 2 6

EPIROC BOOMER M21

FLASH X-CAREER

25/03/21- FR bas de la page

EPIROC BOOMER M21

Met beschermde hydraulica, sensoren en kabels is de nieuwe Boomer M20 van Epiroc ontworpen en gebouwd om ongeplande stops te minimaliseren en de inzetbaarheid en prestaties te maximaliseren bij veeleisende werkzaamheden.

Een uitdagend onderdeel van ondergronds werk is de dagelijkse slijtage van hydraulische slangen. Vallende stenen en puin en voortdurende slijtage van de tunnelbodem en -wanden zorgen voor constante slangreparaties.

Het slangloze giekontwerp van de Boomer M20 voor zwaar gebruik minimaliseert ongeplande stops voor slangreparaties, waardoor de machine zelfs in de zwaarste omstandigheden blijft werken, aldus de fabrikant.

De Boomer M20 is ontwikkeld in samenwerking met belangrijke klanten en is het resultaat van uitgebreid onderzoek en praktijktesten. De rig is de perfecte keuze voor mijnbouwhuizen en aannemers die de concurrentie willen overtreffen door middel van innovatie.
Geautomatiseerde functies voor betere prestaties, betrouwbaarheid en kwaliteit

Hoge precisie en prestaties zijn gegarandeerd dankzij de automatiseringsfuncties aan boord, de mogelijkheden op afstand op afstand en digitale boorplannen, die een hogere betrouwbaarheid en kwaliteit van de volledige boorcyclus bieden. Door gebruik te maken van hoogwaardige ontwikkeling, stelt de Boomer M20 de operator in staat om boorplannen direct op het oppervlak aan te passen en te downloaden, waardoor er geen aanpassingen aan het oppervlak nodig zijn.

Met digitale afhandeling van boorplannen zullen boorrondes langer en nauwkeuriger zijn en geven ze minder overbelasting, aldus de fabrikant. Totale kostenbesparingen tot 25 procent en tot 40 procent productiviteitsverhoging kunnen worden bereikt door gebruik te maken van hoogwaardige ontwikkeling.
Veiligere werkomgeving

De Boomer M20 is ontworpen met het oog op veiligheid; Dankzij verschillende kenmerken verzekert de rig een veilige werkomgeving voor operators.

Door middel van teleremote-mogelijkheden kunnen operators boren vanaf een veilige afstand, weg van gevaarlijke gebieden aan de voorkant van de tunnel en de productie gaande houden tijdens ploegwisselingen.

Dankzij de multifunctionele joysticks kunnen operators hun ogen altijd op de taak gericht houden. De unieke cabine is ontworpen om optimaal zicht te bieden en geluids- en trillingsdempende materialen houden het geluidsniveau zo laag als slechts 65 decibel. De veilige boutplatforms zijn een ander voordeel, omdat hierdoor elke operatie onder een niet-ondersteunde rots wordt vermeden.
Optie voor batterijaandrijving

Epiroc zet de koers naar elektrificatie in ondergrondse mijnbouw voort en de nieuwe Boomer M20 wordt geleverd met een batterij-elektrische aandrijflijn. Een Boomer M20 op batterijen zorgt voor extra besparingen op gezondheid, onderhoud, ventilatie en koeling.

Met de ingebouwde lader hoeft de operator het opladen niet te plannen, omdat dit automatisch gebeurt terwijl hij op het net is aangesloten om te boren. Door de accu met hoge capaciteit heeft de Boomer M20 een groter rijbereik en is er volgens de fabrikant niets dat de driftcyclus verstoort.

"Naast kostenbesparingen draagt ??de Boomer M20 ook bij aan een gezondere en veiligere werkomgeving voor mijnwerkers overal, dankzij de optionele batterij-elektrische aandrijflijn", aldus Travis Battley, underground business manager van Noord-Amerika.
Mijnbouw vanuit een nieuw perspectief

Om de innovatie onder de aandacht te brengen, is er een campagnevideo gemaakt, met een schilderachtige achtergrond waarop de Boomer M20 op een bergtop balanceert. De President en CEO van Epiroc, Helena Hedblom, loopt voorop in de campagnevideo.

"We doen dit voor de sensatie van het oplossen van het echte probleem. Voor het avontuur en de energie die in nieuwe perspectieven wordt gevonden. De Boomer M20 is weer een geweldig voorbeeld van hoe we een verschil maken door middel van innovatie", aldus Hedblom.

Info EPIROC

==========================================================================================================================

25/03/21

EPIROC BOOMER M 21

 

Avec un système hydraulique, des capteurs et des câbles protégés, le nouveau Boomer M20 d'Epiroc est conçu et construit pour minimiser les arrêts imprévus et maximiser le temps de fonctionnement et les performances dans les opérations très exigeantes.

Une partie difficile des travaux souterrains est l'usure quotidienne des flexibles hydrauliques. Les chutes de pierres et de débris et l'usure continue du sol et des murs du tunnel signifient des réparations constantes des tuyaux.

La conception robuste de la flèche sans tuyau du Boomer M20 minimise les arrêts imprévus pour les réparations de tuyaux, ce qui maintient la plate-forme en état de marche même dans les conditions les plus difficiles, selon le fabricant.

Le Boomer M20 a été développé en collaboration avec des clients clés et est le résultat de recherches approfondies et de tests dans le monde réel. La plate-forme est le choix parfait pour les maisons minières et les entrepreneurs qui souhaitent surpasser la concurrence grâce à l'innovation.
Fonctionnalités automatisées pour des performances, une fiabilité et une qualité accrues

La haute précision et les performances sont assurées grâce aux fonctions d'automatisation embarquées, aux capacités de télé-télécommande et aux plans de forage numériques, qui offrent une fiabilité et une qualité accrues du cycle de forage complet. En utilisant un développement haute performance, le Boomer M20 permet à l'opérateur d'ajuster et de télécharger des plans de forage directement sur le visage, ce qui élimine le besoin d'ajustements sur la surface.

Avec la gestion numérique des plans de forage, les tours de forage seront plus longs, plus précis et donneront moins de cassure, selon le fabricant. Des économies totales allant jusqu'à 25 pour cent et une augmentation de la productivité jusqu'à 40 pour cent peuvent être réalisées en utilisant un développement haute performance.
Environnement de travail plus sûr

Le Boomer M20 est conçu avec la sécurité à l'esprit; grâce à plusieurs caractéristiques, la plate-forme garantit un environnement de travail sûr pour les opérateurs.

Grâce aux capacités de télérémote, les opérateurs peuvent forer à une distance sûre des zones dangereuses à l'avant du tunnel et poursuivre la production pendant les changements de quart de travail.

Les joysticks multifonctionnels permettent aux opérateurs de garder les yeux sur la tâche à tout moment. La cabine unique est conçue pour offrir une visibilité optimale et des matériaux amortissant le bruit et les vibrations maintiennent le niveau de bruit aussi bas que 65 décibels. Les plates-formes de boulonnage sûres sont un autre avantage car cela évite toute opération sous une roche non supportée.
Option de chaîne cinématique de batterie

Epiroc continue la charge vers l'électrification dans les mines souterraines et le nouveau Boomer M20 est livré avec une option de transmission électrique à batterie. Un Boomer M20 alimenté par batterie permet des économies supplémentaires sur la santé, la maintenance, la ventilation et le refroidissement.

Avec le chargeur embarqué, l'opérateur n'a pas besoin de planifier la charge, car elle a lieu automatiquement lorsqu'il est connecté à la grille pour le forage. En raison de la batterie haute capacité, le Boomer M20 a une autonomie améliorée et rien ne perturbe le cycle de dérive, selon le fabricant.

«En plus des économies de coûts, le Boomer M20 contribue également à un environnement de travail plus sain et plus sûr pour les mineurs du monde entier, grâce à la transmission électrique à batterie en option», a déclaré Travis Battley, directeur des activités souterraines en Amérique du Nord.
L'exploitation minière d'une nouvelle perspective

Pour souligner l'innovation, une vidéo de campagne a été produite, avec une toile de fond mettant en valeur le Boomer M20 en équilibre au sommet d'une montagne. La présidente et PDG d'Epiroc, Helena Hedblom, présente la nouvelle innovation dans la vidéo de la campagne.

"Nous sommes là pour le plaisir de résoudre le vrai problème. Pour l'aventure et l'énergie trouvées dans de nouvelles perspectives. Le Boomer M20 est un autre excellent exemple de la façon dont nous faisons la différence grâce à l'innovation", a déclaré Hedblom.

Info EPIROC

===============================================================================================================

Date de dernière mise à jour : 26/04/2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !