Mon projet 2 6

ERA sustainability event..

09/04/21 - FR bas de page

ERA

kHet recente webinar van het ERA heeft de verhuursector benadrukt als een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid in de bouwsector.

20210408 093742 wibotic powerpad 4

Het evenement ‘Bouwen aan een duurzame toekomst - Overgang naar een circulaire en koolstofarme bouwsector’ vond plaats op 31 maart en bestond uit experts uit de Europese beleidsvorming en de Europese bouwsector.

Het webinar was opgebouwd rond twee panelen, waarbij het eerste, gemodereerd door ERA-manager Carole Bachmann, naar de beleidsaspecten van de bouw keek als een prioritaire sector voor het bevorderen van circulaire principes en het verminderen van emissies.

De tweede, gemodereerd door Murray Pollock van International Rental News, had een perspectief op de bouwsector.

Tijdens het eerste panel zei Philippe Moseley, beleidsmedewerker - Duurzaam industriebeleid en constructie - Europese Commissie, dat verhuur het potentieel heeft om duurzaamheid te stimuleren door het vermogen om stilstand voor machines te minimaliseren.

"Verhuur is duurzamer omdat het de tijd dat machines kunnen worden gebruikt, verlengt", zei hij.

Het huurmodel leende zich ook goed voor het idee van 'producten als een service', zei hij, daarbij verwijzend naar het voorbeeld van liften in gebouwen, die steeds meer werden gestructureerd als een serviceaanbod.

Hij bevestigde ook dat de bouw een belangrijk aandachtspunt was voor het actieplan voor circulaire economie van het Europees Parlement, dat een aanzienlijk potentieel voor circulariteit biedt.

Ondertussen zag het tweede panel Douglas McLuckie, Managing Director of Environment, Social & Governance - Ashtead Group, de verhuursector beschrijven als een sterke potentiële beïnvloeder van OEM's bij het op de markt brengen van nieuwe en innovatieve technologieën om duurzaamheid te ondersteunen.

McLuckie zei dat er echter meer kan worden gedaan om de duurzaamheid in de verhuursector te stimuleren en waarschuwde voor de gevaren van het kopen van apparatuur uitsluitend op basis van de prijs. Investeren in goedkope machines leverde geen goede resultaten op voor het milieu, zei hij.

Meer in het algemeen bevestigde het EP-lid van Iskra Mihaylova in de eerste paneldiscussie over het beleid de bouwsector als de prioriteit voor het verminderen van de koolstofemissies in de context van de Europese Green Deal.

Audrey Nugent, Head of Advocacy, World Green Building Council, benadrukte de mogelijkheid voor ambitieuzere doelstellingen in de deal, en voegde eraan toe dat de bouwsector de behoefte had vastgesteld om zich te concentreren op klimaatactie, gezondheid en welzijn, en middelen en circulariteit.

In de tweede discussie over de bouwsector zei Sue Arundale, Directeur Technische en Milieuzaken - European Construction Industry Federation, dat terwijl de bouwsector zich inzet voor duurzaamheid, ze geconfronteerd werd met een aantal regelgevende belemmeringen. Ze zei dat bouwbedrijven proactief met leveranciers moeten samenwerken om efficiënter met hulpbronnen om te gaan.

Peter Jordansson, Senior Vice President of Purchasing, Volvo Construction Equipment, zei dat de COVID-19-pandemie de behoefte aan verandering meer op de duurzaamheid in de bouwsector heeft gedrukt.

Het webinar werd afgesloten met een showcase van het ERA Sustainable Supplier Framework en ERA Equipment CO2 Calculator van Michel Petitjean, secretaris-generaal, ERA.

De CO2-calculator van ERA Equipment is een onafhankelijke en gratis te gebruiken online tool waarmee belanghebbenden van materieel duurzamere keuzes kunnen maken bij het gebruik van bouwmachines.

Info ERA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/04/21

kLe récent webinaire de l'ERA a mis en évidence le secteur de la location comme un important contributeur à la durabilité dans le secteur de la construction.

20210408 093742 wibotic powerpad 4

L’événement «Construire un avenir durable - Transition vers un secteur de la construction circulaire et à faible émission de carbone» a eu lieu le 31 mars et a réuni des experts de l’élaboration des politiques européennes et du secteur de la construction en Europe.

Le webinaire était structuré autour de deux panels, le premier, animé par Carole Bachmann, directrice de l'ERA, examinant les aspects politiques de la construction en tant que secteur prioritaire pour la promotion des principes circulaires et la réduction des émissions.

La seconde, animée par Murray Pollock de International Rental News, présentait une perspective de l'industrie de la construction.

Au cours du premier panel, Philippe Moseley, chargé de mission - Politique industrielle durable et construction - Commission européenne, a déclaré que la location avait le potentiel de favoriser la durabilité grâce à sa capacité à minimiser les temps d'arrêt des machines.

«La location est plus durable car elle augmente la durée d'utilisation des machines», a-t-il déclaré.

Le modèle de location se prête également bien à l'idée de «produits en tant que service», a-t-il déclaré, citant l'exemple des ascenseurs à l'intérieur des immeubles, de plus en plus structurés comme une offre de services.

Il a également confirmé que la construction était un élément clé du plan d’action pour l’économie circulaire du Parlement européen, offrant un potentiel important de circularité.

Pendant ce temps, le deuxième panel a vu Douglas McLuckie, directeur général de l'environnement, des affaires sociales et de la gouvernance - Ashtead Group, décrire le secteur de la location comme un puissant influenceur potentiel sur les OEM en apportant des technologies nouvelles et innovantes sur le marché pour soutenir la durabilité.

McLuckie a déclaré que davantage pourrait être fait pour promouvoir la durabilité dans le secteur de la location, et a mis en garde contre les dangers de l'achat d'équipement uniquement sur le prix. Investir dans des machines à faible coût n'a pas donné de bons résultats environnementaux, a-t-il déclaré.

Plus largement, lors de la discussion politique du premier panel, la députée Iskra Mihaylova a confirmé que le secteur de la construction était la priorité pour réduire les émissions de carbone dans le cadre du Green Deal européen.

Audrey Nugent, responsable du plaidoyer, World Green Building Council, a souligné l'opportunité de fixer des objectifs plus ambitieux dans l'accord, ajoutant qu'un besoin avait été identifié par le Conseil pour le secteur de la construction de se concentrer sur l'action climatique, la santé et le bien-être, et les ressources et circularité.

Au cours de la deuxième discussion axée sur l'industrie de la construction, Sue Arundale, directrice, Affaires techniques et environnementales - Fédération européenne de l'industrie de la construction, a déclaré que si l'industrie de la construction était attachée à la durabilité, elle se heurtait à un certain nombre d'obstacles réglementaires. Elle a déclaré que les entreprises de construction devraient s'engager de manière proactive avec les fournisseurs pour devenir plus économes en ressources.

Peter Jordansson, vice-président principal des achats chez Volvo Construction Equipment, a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait rendu le besoin de changement plus urgent pour la durabilité dans le secteur de la construction.

Le webinaire s'est conclu par une présentation du cadre des fournisseurs durables ERA et du calculateur de CO2 des équipements ERA de Michel Petitjean, secrétaire général, ERA.

Le calculateur de CO2 ERA Equipment est un outil en ligne indépendant et gratuit qui permet aux acteurs de l'équipement de faire des choix plus durables lorsqu'ils utilisent des équipements de construction.

Info ERA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !