Mon projet 2 6

EU funds extra €5m for Počitelj-Zvirovići subsection in Bosnia and Herzegovina

24/11/21-FR Bas de page

EU-fondsen extra € 5 miljoen voor Počitelj-Zvirovići subsectie in Bosnië en Herzegovina

Bosnia pocitelj zvirovici subsectionDe Europese Investeringsbank (EIB) en het ministerie van Financiën van Bosnië en Herzegovina hebben een overeenkomst ondertekend voor een EU-subsidie ​​van € 5 miljoen voor het toezicht op bouwwerkzaamheden voor de onderafdeling Počitelj-Zvirovići van Corridor Vc.

Eenmaal voltooid in 2022, zal het ongeveer 21 km ononderbroken snelweg bieden tussen Počitelj en Bijača aan de zuidelijke grens van Bosnië en Herzegovina met de Europese Unie in Kroatië. Corridor Vc is het vervoersnetwerk met de hoogste prioriteit in Bosnië en Herzegovina en zal bijdragen aan meer duurzame economische ontwikkeling, regionale handel en betere levensomstandigheden voor meer dan 50% van de bevolking van het land die in het gebied rond de route woont.

Hoofd van de EU-delegatie en speciale vertegenwoordiger van de EU in Bosnië en Herzegovina ambassadeur Johann Sattler zei: “Deze nieuwe subsidie ​​van € 5 miljoen die vandaag is ondertekend, is een nieuwe belangrijke stap in de richting van de voltooiing van de vitale Corridor Vc. Betere banden binnen het land zullen de economische en grensoverschrijdende integratie verdiepen en de ontwikkeling van lokale transnationale Euregio's versterken, waardoor een positieve spiraal van economische groei en diepere Europese integratie ontstaat. De Europese Unie heeft tot dusver meer dan 225 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van Corridor Vc. Onze steun zal worden voortgezet naast het economisch en investeringsplan, dat een substantieel investeringspakket bevat ter ondersteuning van de connectiviteit in de regio.”

De totale investering in de 11,07 km lange Počitelj-Zvirovići-subsectie bedraagt ​​€ 111,2 miljoen, inclusief € 5 miljoen aan subsidies van de Europese Unie. Het project zal leiden tot de bouw van een brug, een tunnel, drie viaducten, een knooppunt en een tol in Počitelj, het interregionale knooppunt van lokale wegen en aansluiting op andere snelwegen, een viaduct en drie onderdoorgangen. Het belangrijkste bouwwerk dat al in aanbouw is, is de kolossale Počitelj-brug, die zich over 980 meter over de rivier de Neretva uitstrekt, met een maximale hoogte van 97 meter.

EIB-vicevoorzitter Lilyana Pavlova, verantwoordelijk voor de Westelijke Balkan, zei: “De ontwikkeling van Corridor Vc in Bosnië en Herzegovina is erg belangrijk voor het verbeteren van de levensstandaard, het verlichten van armoede en het versnellen van het herstel van de COVID-19-pandemie. Meer dan 95% van het goederen- en personenvervoer in Bosnië en Herzegovina vindt plaats over de weg, waardoor het essentieel is voor lokale, regionale en internationale handel en economische uitwisseling. De EIB blijft de aanleg van deze belangrijke regionale doorvoerroute op Corridor Vc steunen en we zijn blij dat de werkzaamheden ondanks de pandemie vorderen, ten behoeve van mensen in heel Bosnië en Herzegovina en voor betere connectiviteit in de westelijke Balkan. ”

Corridor Vc is een belangrijke doorvoerweg tussen de landen van de regio die door Bosnië en Herzegovina loopt en werd daarom geïdentificeerd als "Flagship 2, Connecting North to South" in het Economisch en Investeringsplan voor de Westelijke Balkan 2021-2027 van de Europese Commissie. Na de uitbreiding van de TEN-T-mediterrane corridor naar de westelijke Balkan, begint Corridor Vc in Boedapest, loopt via Noord-Kroatië (Osijek), doorkruist 325 kilometer door Bosnië en Herzegovina via Doboj, Zenica, Sarajevo en Mostar, en eindigt in de Kroatische haven van Ploe.

De minister van Financiën en Financiën van Bosnië en Herzegovina Vjekoslav Bevanda verklaarde: “De verkeersfrequentie langs dit traject zal beslist hoog zijn, waardoor de plaats van Bosnië en Herzegovina op de wegenkaarten belangrijker wordt. Passagiers uit de Europese Unie zullen ons niet ontwijken, zij zullen door BiH reizen en hopelijk hier blijven. Dit is voor ons een manier om ons toerisme, onze economie en onze algemene levensstandaard te ontwikkelen”.

De Europese Unie verleent voortdurende steun aan de bouw van Corridor Vc in Bosnië en Herzegovina door subsidies uit te betalen via het Europees Gemeenschappelijk Fonds voor de Westelijke Balkan in het kader van het Investeringskader voor de Westelijke Balkan (WBIF). Het gehele Corridor Vc-bouwproject is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina, de Europese Unie, de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, waardoor veiligere en betere vervoersverbindingen worden gecreëerd en nieuwe werkgelegenheid en bedrijven ontstaan. kansen in het land.
EU-fondsen extra € 5 miljoen voor Počitelj-Zvirovići subsectie in Bosnië en Herzegovina
Bosnië en Herzegovina: EU verstrekt extra € 5 miljoen voor Počitelj-Zvirovići onderafdeling van Corridor Vc. © Goran Sivački/WBIF.
NJC.© Info: Europese Investeringsbank

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/11/21

L'UE finance 5 millions d'euros supplémentaires pour la sous-section Počitelj-Zvirovići en Bosnie-Herzégovine

Bosnia pocitelj zvirovici subsectionLa Banque européenne d'investissement (BEI) et le ministère des Finances de Bosnie-Herzégovine ont signé un accord pour une subvention de l'UE de 5 millions d'euros pour la supervision des travaux de construction de la sous-section Počitelj-Zvirovići du corridor Vc.

Une fois achevé en 2022, il fournira environ 21 km d'autoroute continue entre Počitelj et Bijača à la frontière sud de la Bosnie-Herzégovine avec l'Union européenne en Croatie. Le corridor Vc est le réseau de transport prioritaire en Bosnie-Herzégovine et contribuera à un développement économique plus soutenu, au commerce régional et à l'amélioration des conditions de vie de plus de 50 % de la population du pays vivant dans la zone autour de la route.

Le chef de la délégation de l'UE et représentant spécial de l'UE en Bosnie-Herzégovine, l'ambassadeur Johann Sattler, a déclaré : « Cette nouvelle subvention de 5 millions d'euros signée aujourd'hui représente une autre étape importante vers l'achèvement du corridor vital Vc. De meilleurs liens à l'intérieur du pays permettront d'approfondir l'intégration économique et transfrontalière, ainsi que de renforcer le développement des eurorégions transnationales locales, créant un cercle vertueux de croissance économique et d'intégration européenne plus profonde. L'Union européenne a jusqu'à présent alloué plus de 225 millions d'euros pour la construction du Corridor Vc. Notre soutien se poursuivra parallèlement au Plan économique et d'investissement, qui met en place un important paquet d'investissements soutenant la connectivité dans la région. »

L'investissement total dans le tronçon Počitelj-Zvirovići de 11,07 km de long s'élève à 111,2 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de subventions de l'Union européenne. Le projet conduira à la construction d'un pont, d'un tunnel, de trois viaducs, d'un échangeur et d'un péage à Počitelj, l'échangeur interrégional des routes locales et la connexion à d'autres autoroutes, un viaduc et trois passages souterrains. La structure la plus importante déjà en construction est le colossal pont Počitelj, qui s'étend sur 980 mètres au-dessus de la rivière Neretva, avec une hauteur maximale de 97 mètres.

La vice-présidente de la BEI, Lilyana Pavlova, en charge des Balkans occidentaux, a déclaré : « Le développement du corridor Vc en Bosnie-Herzégovine est très important pour améliorer le niveau de vie, réduire la pauvreté et accélérer la reprise après la pandémie de COVID-19. Plus de 95 % du transport de marchandises et de passagers en Bosnie-Herzégovine se fait par route, ce qui le rend essentiel pour le commerce et les échanges économiques locaux, régionaux et internationaux. La BEI continue de soutenir la construction de cette grande route de transit régionale sur le corridor Vc et nous sommes heureux que les travaux progressent malgré la pandémie, pour le bien des habitants de Bosnie-Herzégovine et pour une meilleure connectivité dans la région des Balkans occidentaux. "

Le corridor Vc est une route de transit majeure entre les pays de la région qui traverse la Bosnie-Herzégovine, et a donc été identifié comme « phare 2, reliant le nord au sud » dans le plan économique et d'investissement de la Commission européenne pour les Balkans occidentaux 2021-2027. Après l'extension du corridor méditerranéen RTE-T vers les Balkans occidentaux, le corridor Vc commence à Budapest, traverse le nord de la Croatie (Osijek), traverse 325 kilomètres à travers la Bosnie-Herzégovine via Doboj, Zenica, Sarajevo et Mostar, et se termine dans le port croate de Ploce.

Le ministre des Finances et du Trésor de Bosnie-Herzégovine, Vjekoslav Bevanda, a déclaré : « La fréquence du trafic le long de cette section sera certainement élevée, ce qui donnera de l'importance à la place de la Bosnie-Herzégovine sur les cartes routières. Nous ne serons pas évités par les passagers de l'Union européenne, ils passeront par la BiH et, espérons-le, resteront ici. C'est un moyen pour nous de développer notre tourisme, notre économie et notre niveau de vie en général ».

L'Union européenne apporte un soutien continu à la construction du corridor Vc en Bosnie-Herzégovine, en accordant des subventions par le biais du Fonds commun européen pour les Balkans occidentaux dans le cadre du cadre d'investissement pour les Balkans occidentaux (WBIF). L'ensemble du projet de construction du Corridor Vc est le résultat des efforts conjoints des autorités de Bosnie-Herzégovine, de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, créant des liaisons de transport plus sûres et meilleures et ouvrant de nouveaux emplois et entreprises opportunités dans le pays.
L'UE finance 5 millions d'euros supplémentaires pour la sous-section Počitelj-Zvirovići en Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine : l'UE fournit 5 millions d'euros supplémentaires pour la sous-section Počitelj-Zvirovići du corridor Vc. © Goran Sivački/WBIF.
NJC.© Info : Banque Européenne d'Investissement

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.