Sigma nl 20230327

European Rental...

19/04/21 - FR bas de page

De shortlists voor de European Rental Awards 2021 zijn gekozen door de juryleden. Het panel beoordeelde meer dan 74 inzendingen - een van de grootste in de geschiedenis van de prijzen - waaronder 23 voor product van het jaar en 21 voor de beste digitale innovatie.

20210317 114832 european rental awards logo

De awards worden gezamenlijk georganiseerd door de European Rental Association (ERA) en International Rental News (IRN).

De winnaars zullen worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking die wordt gehouden tijdens de jaarlijkse conventie van de European Rental Association in september of oktober van dit jaar, op een datum en locatie die nog moeten worden bevestigd.

De shortlists zijn:

Klein verhuurbedrijf van het jaar (omzet <€ 15 miljoen)

    Elavation Platforms (VK)
    PSM Plant (VK)
    Noleggio Lorini (Italië)
    Vertex (Rusland)

Groot verhuurbedrijf van het jaar (> € 15 mln omzet)

    Ardent Hire Solutions (VK)
    LoxamHune (Spanje)
    Sunbelt Rentals (VK)
    WeRent (Italië)

Huurproduct van het jaar

    GenQuip Groundhog - Unisex hybride toilet op zonne-energie
    JCB - 525-60E elektrische verreiker
    Niftylift - HR15NE elektrische giek
    Nixon Hire - Solar Pod
    Trime - X-Solar Hybride LED-verlichtingstoren

Beste digitale innovatie

    Ardent Hire Solutions - Ardent digitaal platform
    Mollo Noleggio - Digitalisering van huurdocumenten
    Spartan Solutions - PROPHES voorspellende analyses
    Sunbelt Rentals - Sunfest virtueel festival
    Trackunit - Trackunit Kin voor niet-aangedreven activa
    Zeppelin Rental - interface voor eProcurement voor klanten

ERA-onderscheiding voor technisch comité
(Beoordeeld door de technische commissie van ERA)

    Geest
    JCB
    Manitou
    (Let op: deze prijs is niet gebaseerd op ingezonden inzendingen, maar op commissiekeuzes.)

Prijs voor duurzaamheidscomité: beste innovatie op het gebied van veiligheid
(Beoordeeld door ERA's Duurzaamheidscommissie)

    Vurige huur
    Kiloutou
    Wacker Neuson

Huurpersoon van het jaar

    Wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking.

Levenslange prestatie prijs

    Wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking.

De jury zei dat de inzendingen veel van de belangrijkste trends in de verhuursector weerspiegelden, waaronder de reactie op Covid-19, duurzaamheid en digitalisering; “Het was fantastisch om zoveel inzendingen te zien tijdens een periode van uitdagingen voor de verhuursector.

“Het was duidelijk uit de inzendingen dat de verhuursector op de pandemie heeft gereageerd met enorme flexibiliteit, innovatie en - in veel gevallen - een oprechte toewijding aan de gezondheid en het welzijn van hun werknemers en klanten, inclusief de gratis schenking van machines om te helpen bij Covid-gerelateerde projecten. Veel van de inzendingen waren inspirerend.

"Het aantal en de hoge kwaliteit van inzendingen in de categorie digitale innovatie toonden aan dat de Europese verhuurbedrijven en technologiespecialisten hun digitale programma's hebben versneld.

“Evenzo werd de focus op de ontwikkeling van duurzamere apparatuur weerspiegeld in veel van de product van het jaar-inzendingen. Alle vijf de producten op de shortlist zijn elektrische of hybride machines.

"We bedanken alle bedrijven die prijzen hebben ingezonden en kijken ernaar uit om de bedrijven op de shortlist en de winnaars later dit jaar te vieren tijdens het prijsuitreikingsdiner."

De juryleden waren:

    Pierre Boels, ERA President & CEO, Boels Rental
    Peter Douglas, CEO, IPAF
    Bernd Holz, algemeen directeur, Ammann Group
    Murray Pollok, hoofdredacteur, International Rental News
    Dan Vorsholt, CEO, GSV Materieludlejning
    Rechtersvoorzitter zonder stemrecht: Michel Petitjean


Info ERA - IRN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19/04/21

Présélection des European Rental Awards 2021 ont été choisies par les juges. Le jury a évalué plus de 74 candidatures - l'une des plus nombreuses de l'histoire des prix - dont 23 pour le produit de l'année et 21 pour la meilleure innovation numérique.

20210317 114832 european rental awards logo

Les prix sont organisés conjointement par l'European Rental Association (ERA) et International Rental News (IRN).

Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra lors de la convention annuelle de l'European Rental Association en septembre ou octobre de cette année, à une date et un lieu à confirmer.

Les listes restreintes sont:

Petit loueur de l'année (<15 M € de chiffre d'affaires)

    Plateformes d'élavation (Royaume-Uni)
    Usine PSM (Royaume-Uni)
    Noleggio Lorini (Italie)
    Vertex (Russie)

Grand loueur de l'année (> 15 M € de chiffre d'affaires)

    Ardent Hire Solutions (Royaume-Uni)
    LoxamHune (Espagne)
    Sunbelt Rentals (Royaume-Uni)
    WeRent (Italie)

Produit de location de l'année

    GenQuip Groundhog - Toilette hybride solaire unisexe
    JCB - 525-60E Loadall électrique
    Niftylift - Flèche électrique HR15NE
    Nixon Hire - Pod solaire
    Trime - Tour d'éclairage LED hybride X-Solar

Meilleure innovation numérique

    Ardent Hire Solutions - Plateforme numérique Ardent
    Mollo Noleggio - Numérisation des documents de location
    Solutions Spartan - Analyse prédictive PROPHES
    Sunbelt Rentals - Festival virtuel Sunfest
    Trackunit - Trackunit Kin pour les actifs non alimentés
    Zeppelin Rental - Interface eProcurement client

Prix ??du comité technique de l'ERA
(Jugé par le comité technique de l’ERA)

    Génie
    JCB
    Manitou
    (Remarque: ce prix n'est pas basé sur les candidatures soumises, mais sur les choix du comité.)

Prix ??du comité de durabilité: Meilleure innovation en matière de sécurité
(Jugé par le comité de durabilité de l'ERA)

    Location ardente
    Kiloutou
    Wacker Neuson

Personne de location de l'année

    Sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix.

Prix ??de la reussite de vie

    Sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix.

Les juges ont déclaré que les entrées reflétaient de nombreuses tendances clés dans le secteur de la location, y compris la réponse à Covid-19, la durabilité et la numérisation; «C'était fantastique de voir autant d'entrées pendant une période de défis pour le secteur de la location.

«Il ressort clairement des entrées que le secteur de la location a répondu à la pandémie avec une flexibilité, une innovation et - dans de nombreux cas - un véritable engagement pour la santé et le bien-être de leurs employés et clients, y compris le don gratuit de machines pour aider sur Projets liés à Covid. De nombreuses entrées étaient inspirantes.

«Le nombre et la qualité élevée des candidatures dans la catégorie de l’innovation numérique ont démontré que les sociétés de location et les spécialistes de la technologie en Europe ont accéléré leurs programmes numériques.

«De même, l'accent mis sur le développement d'équipements plus durables s'est reflété dans de nombreux produits de l'année. Les cinq produits présélectionnés sont des machines électriques ou hybrides.

«Nous remercions toutes les entreprises qui ont soumis des prix et nous sommes impatients de célébrer les entreprises présélectionnées, ainsi que les gagnants, lors du dîner de remise des prix de location plus tard cette année.»

Les juges étaient:

    Pierre Boels, président et chef de la direction d'ERA, Boels Rental
    Peter Douglas, PDG, IPAF
    Bernd Holz, directeur général, Ammann Group
    Murray Pollok, rédacteur en chef, International Rental News
    Dan Vorsholt, PDG, GSV Materieludlejning
    Président des juges sans droit de vote: Michel Petitjean


Info ERA - IRN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !