Mon projet 2 6

Exhibitor at MATEXPO

MATEXPO Nomination AWARDS 2021

07/09/21-

GALA AWARDS

12 3

Verhelst et pre sentatrice

De winnaars zijn……

INTERPARTS die 2 Awards wint: Innovation Award en Safety Award voor zijn transparante bak en LODAX voor de Safety Award ook voor zijn stabilisatorblokken. De uitreiking van zijn Awards vond die avond plaats, we waren aanwezig "Road Equipment News" tijdens de officiële openingsceremonie van Matexpo in aanwezigheid van Johan Verhelst President van Matexpo voor een menigte van enthousiasme, waanzinnige avond die eindigde in de vroege uurtjes ... ...

Les gagnants sont .....

INTERPARTS qui rafle 2 Awards : l’Innovation Award et le Safety Award pour son godet transparent et LODAX pour le safety Award également pour ses blocs stabilisateurs. La remise de ses Awards à eu lieu ce soir , nous étions présent "Road Equipment News" lors de la cérémonie d’ouverture officielle  de Matexpo en présence de Johan Verhelst Président de Matexpo devant une foule enthousiaste soirée endiablé qui se termina au p'tite heures ....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/07/21- FR bas de page

GENOMINEERDEN MATEXPO AWARDS 2021 BEKENDGEMAAKT

12

De genomineerden voor de MATEXPO Awards 2021 zijn gekend. De onafhankelijke jury bestaande uit specialisten uit de sector selecteerde onder leiding van juryvoorzitter Danny Van Parys de drie genomineerden voor de drie Awards – de Innovation Award powered by ING voor het meest innovatieve product, de Green Award voor het product met de meest milieuvriendelijke eigenschappen en de Safety Award voor de meest vernieuwende veiligheidstoepassing – dewelke u hieronder in willekeurige volgorde terugvindt. In totaal werden dit jaar 51 dossiers ingediend: 22 voor de Innovation Award powered by ING, 17 voor de Green Award en 12 voor de Safety Award. De winnaars per categorie worden bekendgemaakt op dinsdagavond 7 september tijdens de officiële openingsceremonie van MATEXPO.

INNOVATION AWARD POWERED BY ING

Atlas Copco Belgium BV - Power Technique – ZenergiZe energieopslagsysteem (Atlas Copco)
Atlas Copco’s ZenergiZe is een nieuwe serie lithium-ion energieopslagsystemen die kunnen worden gebruikt als standalone oplossing of in combinatie met generatoren om een hybride energieoplossing, hernieuwbare energiebronnen of microgrids te creëren. ZenergiZe stoot noch CO2 noch NOx uit, maakt geen lawaai en heeft vrijwel geen onderhoudsbehoeften, waardoor operators de impact op het milieu kunnen minimaliseren en tegelijkertijd kunnen profiteren van een lage cost of ownership.

Interparts – Transparante laadbak voor wielladers (DOOSAN)
De transparante laadbak van Doosan is een volledig geïntegreerd systeem waarmee de bestuurder van een wiellader de blinde hoeken voor de bak op de machine kan zien via de monitor in de cabine. Het gepatenteerde systeem registreert beelden aan de voorzijde van de wiellader met twee camera's gemonteerd aan de boven- en onderzijde van de machine en toont de gecombineerde beelden in realtime op de monitor in de cabine met behulp van een gebogen projectiemethode.

Olivier NV & ProFound – ProsecO 430 Verwisselbare en recycleerbare boorkroon (Olivier & ProFound)
In samenwerking met ProFound heeft Olivier nv een boorkroon ontwikkeld die op de werf in slechts 10 minuten kan worden vervangen. Bovendien is dit proces erg milieuvriendelijk, want de versleten boorkronen kunnen voor 100% worden gerecycleerd. Het door Olivier nv gepatenteerde wisselsysteem, dat bestaat uit 4 pluggen, zorgt ervoor dat een versleten boorkroon gemakkelijk kan worden losgemaakt. Dit wisselsysteem gaat perfect samen met de door ProFound gepatenteerde gietijzeren boorkroon.

GREEN AWARD

Firma Luyckx NV – H2 Dual Fuel Techniek (Hitachi ZX350-7 & New Holland T5.140 AC)
De hoge belastingsfactoren van dieselmotoren bij graafmachines en landbouwtractoren laat op dit ogenblik niet toe om machines op een “commercieel kostenefficiënte manier” uit te rusten met batterijen en/of brandstofceltechnologie. Om een oplossing te bieden werden in samenwerking met CMB.TECH de Hitachi ZX350-7 en de New Holland T5.140 AC omgebouwd om waterstof bij in de dieselmotor te mengen. Deze voorbehandeling zorgt ervoor dat de CO2- en de NOx-uitstoot van de machine drastisch gereduceerd kan worden.

Manitou Benelux – Reviv’Oil hydrauliekoliebeheer (Manitou)
Vervuiling is de oorzaak van 70% van de defecten aan mechanische onderdelen in hydraulische en smeersystemen. Manitou biedt een oplossing met een hydraulisch reservoir dat ontworpen is om de monstername en reiniging van hydraulische olie te vergemakkelijken. Dankzij het 3-in-1 mobiele apparaat (monstername/reiniging/verversing) kan men gemakkelijk een oliemonster nemen voor analyse, de olie filtreren om deze te reinigen tijdens preventief onderhoud en/of vervangen wanneer een olieverversing noodzakelijk is.

Near grid Solutions BV – Power Booster mobiele stadsbatterij (Near grid Solutions)
De Power Booster is een alternatief voor dieselgroepen op werven. Het betreft een mobiele stadsbatterij die men aansluit op het laagspanningsnet van 400 V 3 fasen 25 A. De batterij levert het hoge elektrische vermogen voor de torenkraan en werfmachines. De Power Booster ‘tankt bij ‘ van het net, zodra dit kan, met een laag elektrisch vermogen. De Power Booster is even snel en vlot inzetbaar als dieselgroepen, maar heeft niet de nadelen ervan. Het is een betrouwbare, duurzame oplossing, stil en flexibel, met bewezen track record.

SAFETY AWARD

CGK Group – Stabilisatieblokken (LODAX)
LODAX stabilisatieblokken zijn ontworpen om voornamelijk statische belastingen (bv. zware machines of producten) veilig te ondersteunen en te stabiliseren. De kunststof blokken kunnen veilig op elkaar worden gestapeld en zorgen voor een meerlaagse en stevige ondersteuning. De blokken, gemaakt van gerecycled plastic materiaal, kunnen gebruikt worden om zware machines te ondersteunen tijdens elke onderhoudsactiviteit.

Husqvarna Construction – Doorslijper met beschermkap tegen terugslag (Husqvarna K 970 SmartGuard & K 770 SmartGuard)
SmartGuard is een verlengde zaagbladbeschermkap die de kansen op een ongeval en omstandigheden waarbij een terugslag optreedt, verkleint, door de nadruk te leggen op een correcte techniek en een correcte zaagwijze. De twee benzinedoorslijpers K 770 en K 970 zijn beide verkrijgbaar met een af-fabriek voorgemonteerde SmartGuard beschermkap, die tevens ook los verkrijgbaar is om achteraf te worden gemonteerd op een K 770 en K 970.

Interparts – Transparante laadbak voor wielladers (DOOSAN)
De transparante laadbak van Doosan is een volledig geïntegreerd systeem waarmee de bestuurder van een wiellader de blinde hoeken voor de bak op de machine kan zien via de monitor in de cabine. Het gepatenteerde systeem registreert beelden aan de voorzijde van de wiellader met twee camera's gemonteerd aan de boven- en onderzijde van de machine en toont de gecombineerde beelden in realtime op de monitor in de cabine met behulp van een gebogen projectiemethode.

Info MATEXPO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/07/21

CANDIDATS NOMINÉS AUX MATEXPO AWARDS 2021

12

Les nominés pour les Matexpo Awards 2021 sont connus. Sous la direction du président du jury Danny Van Parys, le jury indépendant composé de spécialistes du secteur a sélectionné les trois nominés pour les trois prix - l'Innovation Award powered by ING pour le produit le plus innovant, le Green Award pour le produit présentant les caractéristiques les plus respectueuses de l'environnement et le Safety Award pour l'application de sécurité la plus innovante - que vous pouvez découvrir ci-dessous dans un ordre aléatoire. Au total, 51 candidatures ont été soumises cette année: 22 pour l'Innovation Award powered by ING, 17 pour le Green Award et 12 pour le Safety Award. Les lauréats de chaque catégorie seront annoncés dans la soirée du mardi 7 septembre lors de la cérémonie d'ouverture officielle de MATEXPO.

INNOVATION AWARD POWERED BY ING

Atlas Copco Belgium BV - Power Technique – Système de stockage d'énergie ZenergiZe (Atlas Copco)
ZenergiZe d'Atlas Copco est une nouvelle gamme de systèmes de stockage d'énergie lithium-ion qui peuvent être utilisés comme solution autonome ou combinés à des groupes électrogènes pour créer une solution d'alimentation hybride, des sources d'énergie renouvelables ou des micro-réseaux. ZenergiZe n'émet ni CO2 ni NOx, ne fait pas de bruit et ne nécessite pratiquement aucune entretien, ce qui permet aux opérateurs de minimiser l'impact environnemental tout en bénéficiant d'un faible coût de possession.

Interparts – Godet transparent pour chargeurs sur roues (DOOSAN)
Le godet transparent de Doosan est un système entièrement intégré qui permet à l'opérateur d'une chargeuse sur pneus de voir les angles morts situés devant le godet de la machine via le moniteur de la cabine. Le système breveté capture des images de l'avant de la chargeuse sur pneus à l'aide de deux caméras montées sur le dessus et le dessous de la machine et affiche les images combinées en temps réel sur l'écran de la cabine en utilisant une méthode de projection incurvée.

Olivier NV & ProFound – ProsecO 430 Couronne de forage interchangeable et recyclable (Olivier & ProFound)
En collaboration avec ProFound, Olivier NV a développé une couronne de forage qui peut être remplacée sur place en 10 minutes seulement. En outre, ce procédé est très respectueux de l'environnement, car les couronnes de forage usées peuvent être recyclées à 100%. Le système de changement breveté par Olivier NV, qui se compose de 4 chevilles, permet de retirer facilement une couronne de forage usée. Ce système de changement est parfaitement compatible avec le trépan en fonte breveté de ProFound.

GREEN AWARD

Firma Luyckx NV – Technologie H2 Dual Fuel (Hitachi ZX350-7 & New Holland T5.140 AC)
Les facteurs de charge élevés des moteurs diesel des excavatrices et des machines agricoles ne permettent pas actuellement d'équiper les machines de batteries et/ou de la technologie des piles à combustible d'une manière 'commercialement rentable'. Pour apporter une solution, en collaboration avec CMB.TECH, le Hitachi ZX350-7 et le New Holland T5.140 AC ont été convertis pour mélanger de l'hydrogène au moteur diesel. Ce prétraitement permet de réduire considérablement les émissions de CO2 et de NOx de la machine.

Manitou Benelux – Reviv'Oil gestion de l’huile hydraulique (Manitou)
La pollution est à l’origine de 70% des pannes de composants mécaniques dans les circuits hydraulique et de lubrification. Manitou propose une solution avec un bac hydraulique prédisposé pour faciliter le prélèvement et la dépollution de l’huile hydraulique. Grâce à un équipement mobile 3 en 1 (prélèvement/dépollution/vidange), on peut facilement prélever un échantillon d’huile pour la faire analyser, filtrer l’huile afin de la dépolluer lors d’une maintenance préventive et/ou la remplacer lorsque la vidange est nécessaire.

Near grid Solutions BV – Batterie urbaine mobile Power Booster (Near grid Solutions)
Le Power Booster est une alternative aux groupes diesel sur les chantiers de construction. Il s'agit d'une batterie urbaine mobile qui est connectée au réseau basse tension de 400 V 3 phases 25 A. La batterie fournit la puissance électrique élevée pour la grue à tour et les machines du chantier. Le Power Booster se recharge sur le réseau, dès que cela est possible, avec une faible puissance électrique. Le Power Booster est aussi rapide et facile à utiliser que l'énergie diesel, mais n'en a pas les inconvénients. C'est une solution fiable, durable, silencieuse et flexible qui a fait ses preuves.

SAFETY AWARD

CGK Group – Blocs stabilisateurs (LODAX)
Les blocs de stabilisation LODAX sont conçus pour soutenir et stabiliser en toute sécurité des charges principalement statiques (par exemple, des machines ou des produits lourds). Les blocs en plastique peuvent être empilés en toute sécurité les uns sur les autres et constituent un support solide et multicouche. Fabriqués en plastique recyclé, les blocs peuvent être utilisés pour soutenir des machines lourdes pendant toute activité de maintenance.

Husqvarna Construction – Découpeuse avec protection contre le rebond (Husqvarna K 970 SmartGuard & K 770 SmartGuard)
SmartGuard est un carter de disque qui réduit les risques d'accident et de rebond, en mettant l'accent sur une technique correcte et une coupe adéquate. Les deux découpeuses à essence K 770 et K 970 sont disponibles avec une protection SmartGuard montée en usine, qui est également disponible séparément pour un montage ultérieur sur une K 770 ou une K 970.

Interparts – Godet transparent pour chargeurs sur roues (DOOSAN)
Le godet transparent de Doosan est un système entièrement intégré qui permet à l'opérateur d'une chargeuse sur pneus de voir les angles morts situés devant le godet de la machine via le moniteur de la cabine. Le système breveté capture des images de l'avant de la chargeuse sur pneus à l'aide de deux caméras montées sur le dessus et le dessous de la machine et affiche les images combinées en temps réel sur l'écran de la cabine en utilisant une méthode de projection incurvée.

Info MATEXPO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 2

Beste klanten en lezers, we publiceren alleen artikelen die "via ons Road Equipment News-perspunt" zijn ontvangen met informatie van Belgische importeurs die exposeren op MATEXPO.

Onze artikelen die elke dag op onze website worden gepubliceerd, zijn flash-nieuwsinformatie die rechtstreeks door fabrikanten over de hele wereld wordt ontvangen.
Goede bezoeken aan MATEXPO welkom

-----------------------------------------------------

Chers clients et lecteurs nous publions uniquement les articles reçu "via notre point presse Road Equipment News" informations des importateurs Belges qui expose à MATEXPO .

Nos articles publiés chaque jours sur notre website sont des flash news informations reçue directement par les constructeurs dans le monde.
Bonne visites à MATEXPO bienvenue

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/08/21 VIDEOS MATEXPO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESS articles (1/12)

Logo top MULTAVEX VIBRA SCREENING BUCKET- importateur ACIKO MARC LAMBERT Belgium

Logo top HITACHI-CMB.TECH-LUYCKX Belgium

Logo top Mercedes-Benz utility Belgium

Logo top Steelwrist Belgium

Logo top CATERPILLAR-Bergerat Monnoyeur Belgium

Logo top KOMATSU-BIA Belgium

Logo top VOLVO-SMT Belgium

Logo top HBM Construction Equipment Belgium

Logo top AHLMANN Benelux

Logo top MAN Trucks Belgium

Logo top RENAULT Trucks Belgium

Logo top Interview-MATEXPO 21-Grégory Olszewski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/08/21-FR bas de page

MULTAVEX VIBRA SCREENING BUCKET- importateur ACIKO MARC LAMBERT

Stand A17 SEMAT INTERPARTS

Zeefbak voor zwaar gebruik! MultaVEX Vibra heeft veel voordelen. Het heeft een eenvoudige structuur en een betrouwbaar werkingsprincipe: een direct aangedreven nokkenas die de spijlen in de bodem van de zeefbak in een ander tempo beweegt.


VOORDELEN VAN MULTAVEX VIBRA SRENNING BAK

De zeefmaat kan in slechts enkele minuten worden aangepast van 25 mm naar grotere maten.
De bedrijfskosten van deze zeefbak zijn erg klein in vergelijking met andere zeefbakken.
Afhankelijk van het model heeft de zeefbak slechts 20-80 liter hydraulisch debiet nodig met een druk van 160 bar → hij kan ook worden gebruikt met "Tilt rotaor"
Framemateriaal van slijtvast 400HB staal.
Alle MultaVEX zeefbakken zijn ook verkrijgbaar als zogenaamde Super-modellen, die zijn uitgerust met tanden en verstevigingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Vibra 25 35 toimintaperiaateVibra 25 35 tankojen vaihto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/08/21

MULTAVEX VIBRA SCREENING BUCKET- importateur ACIKO MARC LAMBERT

Stand A 17 SEMAT INTERPARTS

Godet cribleur pour usage intensif ! MultaVEX Vibra présente de nombreux avantages. Il a une structure simple et un principe de fonctionnement fiable : un arbre à cames à entraînement direct qui déplace les barres au fond du godet de criblage à un rythme différent.


AVANTAGES DU GODET DE CRIBLAGE MULTAVEX VIBRA

La taille du criblage peut être ajustée de 25 mm à des tailles plus grandes en quelques minutes seulement.
Les coûts d'exploitation de ce godet cribleur sont très faibles par rapport aux autres godets cribleurs.
Selon le modèle, le godet cribleur ne nécessite que 20 à 80 litres de débit hydraulique avec une pression de 160 bars → il peut également être utilisé avec un "Tilt rotateur".
Matériau du cadre en acier 400HB résistant à l'usure.
Tous les godets cribleurs MultaVEX sont également disponibles en tant que modèles Super, équipés de dents et de renforts.

DOMAINES D'UTILISATION

Vibra 25 35 toimintaperiaateVibra 25 35 tankojen vaihto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/08/21-FR bas de page

HITACHI-CMB.TECH en Luyckx stellen graafmachine op waterstof voor

TE ZIEN OP MATEXPO 21 STAND A12 LUYCKX

Sv4jmmcg 4Jos Luyckx & Roy Campe

26.08.2021 - stellen CMB.TECH en Luyckx de eerste dual fuel graafmachine op waterstof voor.

-ROAD EQUIPMENT NEWS wij waren aanwezig-

Deze machine zorgt voor een graduele
vergroening binnen de zware bouw- en grondverzet sector. Hiermee kunnen
bedrijven binnen de sector inzetten op de energietransitie met de machines van
vandaag zonder permanent afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van
waterstof.

“Gedreven door de wensen van onze eindgebruikers en fleetowners startten
we op eigen initiatief een haalbaarheidsstudie naar mogelijke alternatieve
oplossingen die helpen de CO2-emissie te reduceren, het machinepark te
verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We zijn
hiervoor al enkele jaren op zoek naar de juiste oplossingen. De uitdaging zat
vooral in de energie eisen van zware machines. Vanuit die visie werd de
samenwerking met CMB.TECH opgestart om een 37 ton graafmachine
(Hitachi ZX350LC-7) om te bouwen met een dual fuel motor
(waterstof/diesel), zodat er een eerste concrete stap wordt gezet naar
vergroening binnen de sector.”, aldus Jos Luyckx – CEO Luyckx.
Het is de eerste oplossing binnen de volledige sector van zware graafmachines
die concrete vergroening mogelijk maakt zonder de machine te beperken in
vermogen of autonomie. De traditionele brandstof blijft beschikbaar en de
machine kan verder functioneren als de bevoorrading van waterstof niet
mogelijk is. De machine kan m.a.w. vandaag aangekocht en in gebruik genomen
worden, ook al is het waterstofvraagstuk voor de klant of site nog niet volledig
uitgewerkt. Met deze eerste generatie dual fuel machines kan de CO2 uitstoot
gereduceerd worden tot 50%.
“De meerkost van de machines in de sector is eerder beperkt waarbij de
gebruikte kg’s waterstof meteen leiden tot CO2-reductie. Vanaf vandaag
bieden we de applicaties aan om zonder operationele beperkingen en voor
de laagst mogelijke kost tot 8 ton CO2-reductie per site per dag mogelijk te
maken, om het even waar in de Benelux.”, vertelt Roy Campe – CTO

Rwqohzrw 2

OVER CMB.TECH.

Img 20210826 144718 2Img 20210826 154455 2

Photos Road Equipment News ©

Naast de graafmachine, stelt CMB.TECH vandaag ook haar nieuwe mobiele
waterstoftankstation voor. Deze kan tot 600 kg groene waterstof op 350 bar tot
bij de verbruiker brengen. Dit werkt voor graafmachines, maar ook voor andere
applicaties zoals vrachtwagens, port equipment, schepen en gensets. Het
mobiele tankstation is hét antwoord op de bevoorrading van waterstof bij
maritieme en industriële toepassingen.

Over Luyckx

Img 20210826 144731 2Img 20210826 154156 2Img 20210826 144439 2

Photos Road Equipment News ©

Over Luyckx

Sinds 1952 staat Luyckx bekend als specialist in de distributie en service van
machines voor de burgerlijke bouwkunde, goederenbehandeling en landbouw.
Luyckx verdeelt kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare machines en is een
belangrijke referentie in de ontwikkeling van speciale applicaties binnen haar
sector.
Naast een performant en innovatief bedrijf met vestigingen in België en de
Verenigde Arabische Emiraten is Luyckx ook een familiebedrijf in hart en nieren.
De bedrijfswaarden en -normen worden over de generaties heen doorgegeven.
Dit resulteert steeds opnieuw in solide lange-termijnrelaties, waarbij klanten zich
zorgeloos kunnen focussen op hun core business.

Over CMB en CMB.TECH

CMB (Compagnie Maritime Belge) is een gediversifieerde scheepvaart- en
logistieke groep gevestigd in Antwerpen, België. CMB bezit en exploiteert 139
zeeschepen in droge bulk (Bocimar), containervervoer (Delphis),
chemicaliëntankers (Bochem) & crew transfer schepen (Windcat). CMB is ook
actief in cleantech (CMB.TECH) en vastgoed (Reslea, Maritieme Campus
Antwerpen). CMB heeft kantoren in Tokio, Singapore, Hong Kong, Duitsland
(Hamburg) , UK (Lowestoft en Brentwood) en Nederland (Amsterdam).
CMB.TECH is de cleantech divisie van CMB. Het bedrijf is een actieve
ontwikkelaar en integrator van waterstofoplossingen met de focus op
engineering, waterstofproductie, industriële en maritieme toepassingen.

Info LUYCKX - CMB.TECH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/08/21

CMB.TECH et Luyckx présentent une pelle à hydrogène

A VOIR A MATEXPO 21 STAND A12 LUYCKX

Sv4jmmcg 4Jos Luyckx & Roy Campe

 

Démonstration le 26.08.2021 - nous étions présent-ROAD EQUIPMENT NEWS-

CMB.TECH et Luyckx présentent le premier bicarburant pelle à hydrogène.

Rwqohzrw 2Cette machine offre un plus dans le secteur de la construction lourde et du terrassement.
Les entreprises du secteur s'engagent dans la transition énergétique avec les machines
d'aujourd'hui sans dépendre en permanence de la disponibilité de
l' hydrogène.
« Poussés par les souhaits de nos utilisateurs et propriétaires de flottes, nous avons commencé
une étude de faisabilité de notre propre initiative sur d'éventuelles alternatives
des solutions qui aident à réduire les émissions de CO2, à garder des machines
fiable et responsable socialement des entreprises.
Cela fait plusieurs années que nous cherchons les bonnes solutions pour cela. Le défi était
en particulier dans les besoins énergétiques de la machinerie lourde. De cette vision,
a commencé la coopération avec CMB.TECH pour construire une pelle de 37 tonnes
(Hitachi ZX350LC-7) convertible avec un moteur bicarburant
(hydrogène/diesel), afin qu'un premier pas concret soit franchi vers
l'écologisation au sein du secteur », déclare Jos Luyckx - CEO Luyckx.
C'est la première solution dans l'ensemble de l'industrie des pelles lourdes
qui permet le verdissement du béton sans limiter la machine en
puissance ou autonomie. Le combustible traditionnel reste disponible et
la machine peut continuer à fonctionner si l'alimentation en hydrogène n'est pas
 possible. En d'autres termes, la machine peut être achetée et mise en service aujourd'hui
même si la problématique hydrogène pour le client ou le site  n'est pas encore terminée.
.Avec cette première génération de machines bicarburant, les émissions de CO2 peuvent être réduite à 50 %.
« Le surcoût des machines du secteur est assez limité,
Les kilos d'hydrogène utilisés entraînent immédiatement une réduction de CO2. À partir d'aujourd'hui
nous offrons les applications à utiliser sans limitations opérationnelles et pour
le coût le plus bas possible jusqu'à 8 tonnes de réduction de CO2 par site et par jour
partout dans le Benelux. », déclare Roy Campe – CTO

A PROPOS DE CMB.TECH.

Img 20210826 144718 2Img 20210826 154455 2

Photos Road Equipment News ©

En plus de la pelle, CMB.TECH présente également sa nouvelle
station mobile de remplissage d'hydrogène. Celui-ci peut traiter jusqu'à 600 kg d'hydrogène vert à 350 bar
au consommateur. Cela fonctionne pour les excavatrices, mais aussi pour d'autres
applications telles que les camions, les équipements portuaires, les navires et les groupes électrogènes. Cette
station-service mobile est la réponse à l'approvisionnement en hydrogène à
l'application maritimes et industrielles.

À propos de Luyckx

Img 20210826 144731 2Img 20210826 154156 2Img 20210826 144439 2

Photos Road Equipment News ©

À propos de Luyckx

Depuis 1952, Luyckx est connu comme un spécialiste de la distribution et du service de
machines pour le génie civil, la manutention et l'agriculture.
Luyckx distribue des machines de haute qualité et fiables est une
référence importante dans le développement d'applications spéciales au sein du
secteur. En plus d'une entreprise performante et innovante avec des succursales

en Belgique et dans les Emirats Arabes Unis, Luyckx est aussi une entreprise familiale.
Les valeurs et les normes de l'entreprise sont transmises de génération en génération.
Cela se traduit à maintes reprises par des relations solides à long terme, où les clients
peuvent se concentrer sur leur métier sans aucun souci.

À propos de CMB et CMB.TECH

CMB (Compagnie Maritime Belge) est une compagnie maritime diversifiée et
groupe logistique basé à Anvers, Belgique. CMB possède et exploite 139
navires de mer en vrac sec (Bocimar), transport de conteneurs (Delphis),
chimiquiers (Bochem) et navires de transfert d'équipage (Windcat). CMB est aussi
active dans les cleantech (CMB.TECH) et l'immobilier (Reslea, Campus Maritime
Anvers). CMB a des bureaux à Tokyo, Singapour, Hong Kong, Allemagne
(Hambourg), Royaume-Uni (Lowestoft et Brentwood) et Pays-Bas (Amsterdam).
CMB.TECH est la division cleantech de CMB. L'entreprise est active
développeur et intégrateur de solutions hydrogène avec un focus sur
ingénierie, production d'hydrogène, applications industrielles et maritimes.

Info LUYCKX - CMB.TECH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/08/21-FR BAS DE PAGE

MB - EXCLUSIEF | ONTDEK DE NIEUWE CITAN OP MATEXPO 2021.

Unnamed 1

De geheel nieuwe allrounder Citan wacht op u op de stand van Mercedes-Benz.

Dankzij zijn compacte buitenafmetingen, royale binnenruimte en hoog laadvermogen is de nieuwe Citan een veelzijdig model voor professionals, bezorgdiensten of zelfs voor personenvervoer.

Kom langs bij de stand van Mercedes-Benz en ontdek het opmerkelijk sportieve design, de intelligente assistentiesystemen en de vele praktische details die uw dagelijkse werk aanzienlijk zullen vereenvoudigen.

De nieuwe Citan. Alle ruimte om je te ontwikkelen.

Info MB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/08/21

MB - EXCLUSIF | DÉCOUVREZ LE NOUVEAU CITAN À MATEXPO 2021.

Unnamed 1

Le tout nouveau Citan polyvalent vous attend au stand de Mercedes-Benz.

Grâce à ses dimensions extérieures compactes, à son espace intérieur généreux et à sa capacité utile élevée, le nouveau Citan est un modèle de polyvalence pour les professionnels, les services de livraison ou même pour le transport des passagers.

Passez au stand de Mercedes-Benz pour découvrir son design remarquablement sportif, ses systèmes d’assistance intelligents et ses nombreux détails pratiques qui vous simplifieront largement le travail au quotidien.

Le nouveau Citan. Tout l’espace pour se développer.

Info MB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/08/21-FR bas de page

Matexpo 2021 Steelwrist

Steelwrist bucket high

Bijvoorbeeld een eenvoudige Demolition Tiltrotator wordt ontworpen. Dat wil zeggen dat met ditkantelstuk gewerkt kan worden zonder elektronica elektronica kan eenvoudig op meer (sloop) graafmachines, die uitgerust met een sloep-sorteerfunctie. Said alles zonder elektronica en met hydraulische snelwissel aan de elektronische van het draaikantelstuk.

Verder zullen er verschillende (hydraulische) tools te zien zijn zoals, het nieuwe TCX kantelstukje voor graafmachines tot 2 ton en krachtige Steelwrist een nieuwe ster in het verkoopteam-firmament.

Daarnaast hangen er aan verschillende (OEM) partner machines producten van Steelwrist en zijn er Steelwrist SQ kopplaten te zien op verschillende uitrustingsstukken.

Info Steelwrist  https://steelwrist.com/fr/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matexpo 2021 Steelwrist

Steelwrist bucket high

Par exemple, un simple Tiltrotator de démolition est introduit. Cela signifie que ce tiltrotateur peut être utilisé sans aucune électronique requise sur la machine, il peut donc facilement être utilisé sur plusieurs pelles (de démolition), qui sont équipées d'une fonction de tri de démolition. Tout cela sans électronique et avec attache rapide hydraulique sur la face inférieure du tiltrotateur.

De plus, divers outils (hydrauliques) seront exposés, tels que la nouvelle pièce basculante TCX pour pelles jusqu'à 2 tonnes et Steelwrist introduira une nouvelle étoile au firmament de l'équipe de vente.

En outre, il existe des produits Steelwrist sur diverses machines partenaires (OEM) et des plaques de tête Steelwrist SQ peuvent être vues sur divers équipements.

Info Steelwrist  https://steelwrist.com/fr/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/08/21

CATERPILLAR - Bergerat Monnoyeur

Cm20181218 38347 48970

Wat mag je van Bergerat Monnoyeur verwachten? Nieuwe machines biedt superieure diensten, spitstechnologie, innoveert eigenschappen in functies… alles op maat van uw noden.

Laten we beginnen met de nieuwe Cat D5 dozer: hij is de opvolger van de bekende D6N met superieure prestaties, een volautomatische verzonden in de meest uitgebreide selectie technologiefuncties. Hij is behendig en reactief en beschikt over voldoende vermogen voor het dozeren in finesse voor het nivelleren.

Benieuwd naar de compacte rupslader Cat 299D3. Of wil je de efficiëntie en comfort van de nieuwe Next Gen Cat M316 en M319 banden uittesten of de unieke Blackkranen Edition 315 rupskraan bewonderen. Ook de nieuwe wielladers laten hun van hun beste kant zien.

Elke machine kan worden uitgerust met Cat tools (hamers, bakken, multiprocessors…) volgens uw noden en projecten.

Naast de Catpillar nieuwigheden kan je natuurlijk het complete assortiment bewonderen: de wielladers en graafmachines spelen een belangrijke rol in taken zoals wegenbouw, recycling, mijnbouw, sloep, spoorwerken, stortstorten, overslag in industry.

BM Rent by Bergerat Monnoyeur

Naast nieuwe machines, stelt bergerat Monnoyeur graag BM Verhuur door Bergerat Monnoyeur-verhuurafdeling voor tijdens Matexpo. Huurmachines zijn een belangrijk segment in het kader van specifieke projecten op korte en lange termijn.

Eneria

De energie divisie Eneria heeft ook niet stilgestaan. Tijdens Matexpo pakken ze ook hieruit puts elf laatste innovaties inzake Stage 5-emissietechnologie van Cat-motoren en de milieuvriendelijke XQP-generatoren voor constructie en verhuur activiteiten (voor verkoop, leasing).

 Voor meer informatie: Bergerat Monnoyeur België

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATERPILLAR - Bergerat Monnoyeur

Cm20181218 38347 48970

Que pouvez-vous attendre de Bergerat Monnoyeur . De nouvelles machines avec des performances supérieures, une technologie de pointe, des caractéristiques et des fonctions innovantes… tout est adapté à vos besoins.

Commençons par le nouveau bouteur Cat D5 de taille moyenne : c'est le successeur du célèbre D6N avec des performances supérieures, une transmission entièrement automatique et le plus grand choix de fonctionnalités technologiques. Agile et réactif, il a amplement de puissance pour somnoler et de finesse pour le nivellement.

Curieux de connaître la chargeuse compacte sur chenilles Cat 299D3 . Ou voulez-vous tester l'efficacité et le confort des nouvelles grues sur pneus Next Gen Cat M316 et M319 ou admirer la grue sur chenilles Black Edition 315 unique . Les nouvelles chargeuses sur pneus montrent également leur meilleur côté.

Chaque machine peut être équipée d'outils Cat (marteaux, godets, multiprocesseurs…) selon vos besoins et vos projets.

En plus des nouveautés Caterpillar, vous pouvez bien sûr admirer la gamme complète : les chargeuses sur pneus et pelles jouent un rôle important dans des secteurs en croissance tels que la construction routière, le recyclage, l'exploitation minière, la démolition, les travaux ferroviaires, l'élimination des déchets, le transbordement et l'industrie.

BM Rent par Bergerat Monnoyeur

En plus des nouvelles machines, bergerat Monnoyeur a le plaisir de présenter le département location BM Rent by Bergerat Monnoyeur lors de Matexpo. Les machines de location sont un segment important dans le cadre de projets spécifiques à court et long terme.

Eneria

La division énergie Eneria ne s'est pas non plus arrêtée. À Matexpo, ils en profiteront également avec nos dernières innovations en matière de technologie d'émissions Stage 5 des moteurs Cat et les groupes électrogènes XQP respectueux de l'environnement pour les activités de construction et de location (vente, location).

 Pour plus d'informations : Bergerat Monnoyeur Belgique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/08/21 - FR bas de page

BIA op MATEXPO
Uw Solutions Partner!

D71pxi 24 imc20Metsonordtracki908s crpPc290lci 11 imc

 

 

 

 

 

Ausa dr601ahg crp

Dankzij een breed aanbod complementaire producten en diensten, levert BIA                                                                 

totaaloplossingen
waarbij maximale productiviteit en minimale Total Cost of Ownership centraal staan en met
het oog op een langetermijn relatie. Zo stelt BIA zich op als Total Solution Partner voor de
klant.BIA begeleidt de klant doorheen het volledige investeringstraject: vanaf de behoefte-analyse
over de keuze van de juiste machine met een gepaste financiering tot een intensieve
machinistenopleiding bij de aflevering. Een servicecontract op maat tenslotte, garandeert
optimale gemoedsrust.

Komatsu innovaties
Als Komatsu invoerder presenteert BIA op Matexpo de laatste innovaties van het Japanse merk
dat dit jaar zijn 100 ste verjaardag viert.
Allereerst is er de D71PXi-24, de totaal nieuwe 24-tons bulldozer uitgerust met de nieuwste
generatie Intelligent Machine Control 2.0. Als pionier in de geïntegreerde 3D machinesturing
ontwikkelde Komatsu deze innovatieve technologie verder door met een nog efficiëntere en
gebruiksvriendelijke machine als resultaat.


De PC290LCi-11 graafmachine van 30 ton

beschikt eveneens over iMC 2.0 sturing, die extra
functies voor de automatische kantelbakbediening meekrijgt. Hiermee kan de machine complexe
graafbewegingen in één handeling uitvoeren. Dat resulteert niet alleen in een snellere en
nauwkeurige afwerking, maar het is ook een bijzonder vlot te bedienen machine. iMC 2.0 is
eveneens verkrijgbaar in de PC210-11 en de PC360-11.


Verder is er de WA475-10 wiellader

met zijn hydromechanische aandrijving. Een bijzonder
krachtige en zuinige machine waarmee het aangenaam werken is; eigenschappen die intussen
door de klanten unaniem geapprecieerd worden, want BIA mocht al verschillende van deze
revolutionaire wielladers leveren.
In het segment van de bandenkranen vinden we de PW158-11, Komatsu’s nieuwe krachtige 16-
tons model, die als “short tail” uitstekend geschikt is voor de zwaarte klussen in een krappe
stedelijke omgeving.


Komatsu Driving Experience Truck
BIA zorgt dit jaar voor een extra attractie op Matexpo : de gloednieuwe Komatsu Driving
Experience truck. Het betreft een 13 meter lange trailer die is uitgerust met maar liefst 3
machinesimulatoren waarmee klanten, machinisten en andere bezoekers de machines in een

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIA à Matexpo

votre Partenaire de Solutions Globales !

D71pxi 24 imc20Metsonordtracki908s crpPc290lci 11 imc

 

 

 

 

 

Ausa dr601ahg crpGrâce à une large gamme de produits et services complémentaires, BIA fournit des solutions        

globales qui accordent une place centrale à une productivité maximale et à un Total Cost of
Ownership minimal, tout en visant une relation à long terme. BIA se positionne ainsi comme
Total Solution Partner pour le client.

BIA accompagne le client tout au long du trajet d’investissement : de l’analyse des besoins au
choix de la bonne machine avec un financement approprié, en passant par une formation
intensive des opérateurs lors de la livraison. Enfin, un contrat de service sur mesure garantit une tranquillité d’esprit.

 

Innovations Komatsu
En tant qu’importateur Komatsu, BIA présente les dernières innovations de la marque
japonaise centenaire. Tout d’abord, le D71PXi-24, le tout nouveau bulldozer de 24 tonnes
équipé de l'Intelligent Machine Control 2.0 de dernière génération. En tant que pionnier dans le
domaine de la commande de machine 3D intégrée, Komatsu a peaufiné cette technologie
innovante pour parvenir à une machine encore plus efficace et facile à utiliser.


La pelle PC290LCi-11 de 30 tonnes,

également équipée du iMC 2.0, dispose de fonctions
supplémentaires pour la commande automatique de la benne basculante. La machine est ainsi
capable d’effectuer des mouvements d'excavation complexes en une seule opération. Cela
permet non seulement une finition plus rapide et plus précise, mais aussi une commande
particulièrement facile. L'iMC 2.0 est également disponible sur les PC210-11 et PC360-11.
Ensuite il y a la chargeuse WA475-10 avec sa transmission hydromécanique. Une machine
particulièrement puissante et économique qui rend le travail agréable. Des caractéristiques
unanimement appréciées par les clients car BIA a déjà pu livrer plusieurs de ces engins
révolutionnaires.


Dans le segment des pelles à pneus, nous trouvons la PW158-11, le nouveau modèle 16 tonnes.
Une machine puissante qui, grâce à son rayon court, convient parfaitement pour les travaux les
plus lourds dans un environnement urbain exigu.


Komatsu Driving Experience Truck
Cette année, BIA amène une attraction supplémentaire à Matexpo : le tout nouveau Komatsu
Driving Experience truck. Il s'agit d'une semi-remorque de 13 mètres équipée de 3 simulateurs
de machine avec lesquels clients, opérateurs et autres visiteurs peuvent conduire les machines
dans un environnement virtuel mais étonnamment réaliste, assistés par des instructeurs
expérimentés.

Actualités chez Metso et Ausa
Dans la gamme AUSA, BIA dévoilera notamment le nouveau dumper DR601AHG de 6 tonnes
avec son remarquable poste de conduite pivotant à 180° qui permet de conduire la machine
dans les deux sens. Le chariot élévateur tout terrain C251H et le télescopique T144H seront
aussi exposés.


Le Metso Nordtrack I908S est un concasseur à percussion mobile compact qui, grâce à son
crible intégré et à son convoyeur de retour pivotant à 180°, peut être utilisé de manière très
polyvalente pour diverses tâches de concassage et de recyclage. Ce broyeur fait partie de la
nouvelle gamme Nordtrack, qui compte 21 concasseurs et cribles entre 23 et 56 tonnes. Ils se
caractérisent par leur simplicité de configuration et leur facilité d’utilisation, ce qui les rend
parfaitement adaptés aux besoins des entrepreneurs de taille moyenne.
Le crible compacte et polyvalent Portafill MR-5 sera également présenté sur le stand
Au total, les visiteurs de Matexpo pourront découvrir une vingtaine de machines sur le stand de
BIA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/08/21- FR bas de page

Tijdens de 39e editie van de Matexpo toont SMT naast een aantal primeurs van Volvo en Sennebogen ook een zeer opmerkelijke machine, namelijk een unieke Volvo EC200E in Gold Rush editie.

L 2108190514434805

Tijdens de beurs kan u deze unieke Volvo EC200E Gold Rush bewonderen op de SMT-stand. De graafmachine werd ontworpen ter ere van het 10de seizoen van het programma Gold Rush op Discovery Channel. De 20-tons machine, beschilderd met een goudlaag ter waarde van 6000 euro, werd geveild ten voordele van het goede doel. De opbrengst werd geschonken aan twee non-profitorganisaties: Building Homes for Veterans en Habitat for Humanity. De Belgische SMT-klant, De Baere uit Knesselare, is nu trotse eigenaar van deze prachtige machine.

Daarnaast worden voor het eerst op een beurs de 35 tons EC350E rupsgraafmachine en de compacte 13 tons mobiele EWR130E graafmachine van Volvo getoont. Dit wordt aangevuld met de compacte ECR50F minigraver, A40G knikdumper, L120H wiellader en DD25B tandemwals.

Van Sennebogen wordt er de 835 Hybride G-serie mobiele overslagmachine getoond. Dit is de eerste machine uit de nieuwe G-serie van Sennebogen.

SMT is ook leverancier van Holms veegborstels, hiervan tonen ze de PH300 opvangborstel en veegborstel.
Applicaties & online toepassingen

Via een simulator kunnen geïnteresseerden de toepassingen van Volvo Co-Pilot ontdekken. Hier kan men alles te weten komen over Dig Assist, Load Assist, Haul Assist, Compact Asssist of Pave Assist!

Ook het nieuwe online platform MySMT wordt getoond tijdens de beurs. Via dit plaform heeft de klant 24/7 toegang tot machine-informatie, administratie (offertes, orders en facturen), garantie-claims en kan u bovendien ook uw onderdelen eenvoudig online bestellen.

SMT Belgium

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lors de la 39ème édition du Matexpo, SMT présentera une machine très remarquable en plus de plusieurs premières Volvo et Sennebogen, à savoir une Volvo EC200E unique en édition Gold Rush.

L 2108190514434805

Pendant le salon, vous pourrez admirer cette Volvo EC200E Gold Rush unique sur le stand SMT. L'excavatrice a été conçue en l'honneur de la 10e saison du programme Gold Rush de Discovery Channel. La machine de 20 tonnes, peinte d'une couche d'or d'une valeur de 6000 euros, a été vendue aux enchères au profit de l'association. Les profits ont été versés à deux organismes à but non lucratif : Building Homes for Veterans et Habitat for Humanity. Le client belge de SMT, De Baere de Knesselare, est désormais l'heureux propriétaire de cette belle machine.

En outre, la pelle sur chenilles EC350E de 35 tonnes et la pelle sur pneus compacte EWR130E de 13 tonnes de Volvo seront présentées pour la première fois lors d'un salon professionnel. Ceci est complété par la mini pelle compacte ECR50F, le tombereau articulé A40G, la chargeuse sur pneus L120H et le rouleau tandem DD25B.

La machine de transfert mobile 835 Hybrid G-series de Sennebogen est exposée. Il s'agit de la première machine de la nouvelle série G de Sennebogen.

SMT est également un fournisseur de brosses de balayage Holms, dont ils présentent la brosse de collection PH300 et la brosse de balayage.
Candidatures et candidatures en ligne

Les personnes intéressées peuvent découvrir les applications de Volvo Co-Pilot via un simulateur. Ici, vous pouvez tout savoir sur Dig Assist, Load Assist, Haul Assist, Compact Assist ou Pave Assist !

La nouvelle plateforme en ligne MySMT sera également présentée pendant le salon. Grâce à cette plateforme, le client a accès 24h/24 et 7j/7 aux informations de la machine, à l'administration (devis, commandes et factures), aux demandes de garantie et vous pouvez également commander facilement vos pièces en ligne.

SMT Belgium

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/08/21 - FR bas de page

HMB Construction Equipment zal tijdens de Matexpo 2021 een grootdeel van haar leveringsprogramma tonen in de vorm van Hyundai graafmachines en wielladers. Daarnaast toont men ook de Morooka rupsdumper, aangevuld met Daemo sloopuitrustingsstukken.

Hx85al hyundai 2 5fbd616d4527c 5fbd61881aadeZoals gewend van HMB pakken ze groots uit met Hyundai machines op de stand. De reeks begint met de mini- en midigravers R17Z-9A, R25Z-9AK, R30Z-9AK, R35Z-9AK, R60CR-9A en afsluitend met de nieuwe HX85 die uitgerust is met een meerweg verstelbaar schuifblad.

Bij de mobiele graafmachines tonen ze de HW140 en HW160 en van de rupsgraafmachines de compacte HX145LCR en de nieuwe HX220AL die uitgerust is met een Cummins Stage 5 motor. Ook bij de wielladers zal er een nieuwe Stage 5 model getoond worden in de vorm van een HL970A.

Op de stand zal tevens een Morooka MST 3000VDR rupsdumper met roterende bovenwagen en een laadvermogen van 16 ton getoond worden.

Naast Hyundai en Morooka levert HMB ook Sherpa miniladers, Daemo sloopuitrustingsstukken, Keestrack zeven en Rubble Master brekers.
 Verhuuractiviteiten worden uitgebreid

Vanuit de tweede vestiging aan de Paul Christianstraat 5 in Assenede start HMB met verhuuractiviteit van Hyundai machines vanaf 8 ton. Deze verhuurservice zal operationeel worden begin 2022. Op deze wijze wil HMB nieuwe machinisten en eigenaren overtuigen van de degelijkheid, comfort en precisie van Hyundai.
Info Hyundai Machines Belgium

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HMB Construction Equipment présentera une grande partie de son programme de livraison sous la forme de pelles et de chargeuses sur pneus Hyundai lors du Matexpo 2021. En outre, le dumper sur chenilles Morooka est également exposé, complété par l'équipement de démolition Daemo.

Hx85al hyundai 2 5fbd616d4527c 5fbd61881aadeComme d'habitude chez HMB, ils voient grand avec des machines Hyundai sur le stand. La gamme commence avec les mini-pelles et midi pelles R17Z-9A, R25Z-9AK, R30Z-9AK, R35Z-9AK, R60CR-9A et se termine par la nouvelle HX85 qui est équipée d'une lame de bulldozer réglable multidirectionnelle.

Parmi les pelles sur pneus, ils présenteront les HW140 et HW160, et parmi les pelles sur chenilles la compacte HX145LCR et la nouvelle HX220AL équipée d'un moteur Cummins Stage 5. Un nouveau modèle Stage 5 sera également présenté sur les chargeuses sur pneus sous la forme d'une HL970A.

Un dumper sur chenilles Morooka MST 3000VDR avec superstructure tournante et une charge utile de 16 tonnes sera également exposé sur le stand.

En plus de Hyundai et Morooka, HMB fournit également des mini-chargeuses Sherpa, des accessoires de démolition Daemo, des tamis Keestrack et des concasseurs Rubble Master.
 Les activités de location se développent

A partir du deuxième emplacement à Paul Christianstraat 5 à Assenede, HMB démarre avec l'activité de location de machines Hyundai à partir de 8 tonnes. Ce service de location deviendra opérationnel début 2022. HMB souhaite ainsi convaincre les nouveaux opérateurs et propriétaires de la fiabilité, du confort et de la précision de Hyundai.
Infos Hyundai Machines Belgium

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/08/21 - FR bas de page

Ahlmann toont tijdens de Matexpo 2021 haar nieuwste aanwinst: de zwenklader AZ 55f. Naast de zwenkladers toont Ahlmann ook de Greenjob machines voor het onderhouden van beplanting, bermen en sloten.

3az55f03510

De Ahlmann Zwenklader AZ 55f beleeft haar publieksprimeur op de aankomende Matexpo. De kleinste zwenklader revolutioneert het werken en levert topprestaties door wendbaarheid, stabiliteit en compactheid. Tegelijkertijd rijden, manoeuvreren en zwenken is de sleutel tot het verrichten van meer werk in kortere tijd.
Kies voor wendbaarheid

Bouwplaatsen zijn vaak overvol en werkruimte is beperkt. Daarom heeft de AZ 55f een star chassis met 3 stuurinstellingen en is de terreinvaardigheid voor 100% verzekerd.

Omdat het laadframe onafhankelijk zwenkt ten opzichte van het sturen is de draaicirkel veel kleiner dan van de conventionele wiellader en kun je manoeuvreren op de krapste locaties. Groot voordeel: tijdens het sturen beweegt de bak niet mee. In de praktijk: je bent sneller, kunt beter egaliseren en bespaart een grondwerker voor de afwerking langs bijvoorbeeld de bandenlijn. Ook bij het wegnemen van een pallet die ergens tussenin staat breng je jezelf bij het wegdraaien niet in de problemen dankzij het zwenken.
Kies voor stabiliteit

De machine is ontworpen om de basis werkzaamheden van de infrawerken uit te voeren. Het bijrijden van aan pakket straatstenen is hierbij de maatstaaf. Ongeacht wat aan de voorkant wordt getild kan 180° worden gezwenkt. Door het automatische lastafhankelijke stabilisatiesysteem en gewichtsverdeling deinst de machine niet terug om een stelconplaat te verplaatsen.
GreenJob

Voor het onderhoud van beplanting, bermen en sloten brengt Ahlmann Nederland, onder de naam GreenJob, een aantal unieke maar bovenal veelzijdige machines op de markt. Zo zijn de mobiele Mecalac graafmachines 7, 9 en 11MWR uitermate geschikt om als basis voor een berm-/slootmaaimachine te dienen. Doordat de maaigiek in korte tijd gedemonteerd kan worden, kunnen de machines buiten het seizoensgebonden werk gemakkelijk ingezet worden in de groene sector, het loonwerk of in de grond-, water- of wegenbouw.

Door de constructie van de giek reikt de maaikorf tot tegen de banden. Zo kan over een afrastering heen gewerkt en tussen de machine en afrastering gelost worden. Het Load Sensing systeem garandeert een optimale kracht van de arm. Rijaandrijving gescheiden van werkhydrauliek.
Matexpo

Traditiegetrouw laat Ahlmann ca. 60 ton zand aanvoeren op haar stand waarop continu zal worden gedemonstreerd.

Info Ahlmann

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahlmann présentera son dernier-né au Matexpo 2021 : la chargeuse pivotante AZ 55f. En plus des chargeuses pivotantes, Ahlmann présente également les machines Greenjob pour l'entretien des plantes, des accotements et des fossés.

3az55f03510

L'Ahlmann Swing Loader AZ 55f fera l'expérience de son public pour la première fois au prochain Matexpo. La plus petite chargeuse pivotante révolutionne le travail et offre des performances optimales grâce à la maniabilité, la stabilité et la compacité. Conduire, manœuvrer et tourner en même temps est la clé pour faire plus de travail en moins de temps.
Choisissez l'agilité

Les chantiers de construction sont souvent surpeuplés et l'espace de travail est limité. C'est pourquoi l'AZ 55f a un châssis rigide avec 3 réglages de direction et une capacité tout-terrain à 100% est assurée.

Parce que le cadre de chargement pivote indépendamment de la direction, le rayon de braquage est beaucoup plus petit que celui de la chargeuse sur pneus conventionnelle et vous pouvez manœuvrer dans les endroits les plus étroits. Gros avantage : le godet ne bouge pas lors du braquage. En pratique : vous êtes plus rapide, pouvez mieux niveler et économisez un travailleur au sol pour finir le long de la ligne des pneus, par exemple. Même en enlevant une palette qui se trouve quelque part entre les deux, vous ne vous attirerez pas d'ennuis en vous détournant grâce au pivotement.
Choisissez la stabilité

La machine est conçue pour effectuer le travail de base des travaux d'infrastructure. L'ajout d'un paquet de pavés est ici la mesure. Indépendamment de ce qui est soulevé à l'avant, il peut être pivoté à 180°. Grâce au système de stabilisation automatique en fonction de la charge et à la répartition du poids, la machine n'hésite pas à déplacer une plaque stelcon.
Emploi Vert

Pour l'entretien des plantes, des accotements et des fossés, Ahlmann Nederland, sous le nom de GreenJob, met sur le marché un certain nombre de machines uniques mais surtout polyvalentes. Par exemple, les pelles mobiles Mecalac 7, 9 et 11MWR sont parfaitement adaptées pour servir de base à une faucheuse d'accotement/fossé. Parce que la flèche de fauche peut être démontée en peu de temps, les machines peuvent facilement être utilisées en dehors des travaux saisonniers dans le secteur vert, des travaux contractuels ou dans la construction de sols, hydrauliques ou routières.

En raison de la construction de la flèche, le godet de tonte atteint les pneus. De cette façon, vous pouvez travailler sur une clôture et décharger entre la machine et la clôture. Le système Load Sensing garantit une force de bras optimale. Entraînement de déplacement séparé de l'hydraulique de travail.
Matexpo

Traditionnellement, Ahlmann fera livrer environ 60 tonnes de sable sur son stand, qui sera utilisé pour des démonstrations en continu.

Info Ahlmann

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/08/21 - FR bas de page

Het hart van de nieuwe MAN Truck Generation is de chauffeurscabine die van het dak tot aan de voetruimte volledig opnieuw ontworpen werd. Het beste voorbeeld hiervan is het multifunctionele stuurwiel: een duidelijke clustering van functies in rij-assistentie, menubediening en infotainment. Met MAN SmartSelect als het centrale Multi Media Truck (MMT) bedieningselement zet MAN bovendien eens te meer dé norm op het gebied van bedieningsgemak voor de chauffeur.

Camion conteneur man new generation 33 dot 470 6x4 bl nn containerhaak wb 3600 2021 6734813

 

Ook het exterieur van de trucks werd grondig aangepakt met krachtige designlijnen, LED-koplampen en de karakteristieke MAN-radiatorgrille die nu nog meer dynamiek uitstraalt. Inspanningen die duidelijk hun vruchten afwierpen met prijzen als de 'iF Design Award 2021' en de 'German Design Award Gold 2021'. De MAN TGX wist het bovendien te schoppen tot 'International Truck of the Year 2021', uitgeroepen door een internationale vakjury. Als marktleider in het (zware) bouwsegment laat MAN niets aan het toeval over om de trucks optimaal af te stemmen op de meest uitdagende jobs in de moeilijkste omstandigheden. Een breed scala aan uiterst zuinige Euro 6d motoren, rijhulpsystemen en de inschakelbare hydrostatische voorwielaandrijving HydroDrive zijn maar enkele van de vele troeven waar MAN hét verschil maakt.

Het volledige MAN gamma, in de meest uiteenlopende configuraties, is te ontdekken op Matexpo in Hall 5. De experts van MAN helpen u bovendien graag verder met de MAN Digital Services servicepakketten, financieringsoplossingen op maat met MAN Financial Services en MAN TopUsed certified tweedehandsvoertuigen.
Info MAN Trucks


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une gamme complète dans laquelle le design, l'innovation et l'ingéniosité technologique sont au centre. Ainsi, la nouvelle génération MAN établit de nouvelles normes pour les systèmes d'assistance à la conduite, l'orientation du conducteur et la mise en réseau numérique. En regardant et en écoutant exactement ce que les conducteurs attendent d'un véhicule, nous avons développé une génération de véhicules utilitaires qui répondent parfaitement aux besoins d'un conducteur.

Camion conteneur man new generation 33 dot 470 6x4 bl nn containerhaak wb 3600 2021 6734813

Le cœur de la nouvelle génération de camions MAN est la cabine de conduite, qui a été entièrement repensée du toit au plancher. Le meilleur exemple en est le volant multifonction : un regroupement clair de fonctions d'aide à la conduite, de commande de menu et d'infodivertissement. Avec MAN SmartSelect comme élément de commande central Multi Media Truck (MMT), MAN établit une nouvelle fois la norme en termes de confort d'utilisation pour le conducteur.

L'extérieur des camions a également été entièrement repensé avec des lignes de design puissantes, des phares à LED et la calandre caractéristique MAN, qui rayonne désormais encore plus de dynamisme. Des efforts qui ont clairement porté leurs fruits avec des prix tels que le « iF Design Award 2021 » et le « German Design Award Gold 2021 ». Le MAN TGX a également réussi à devenir « International Truck of the Year 2021 », déclaré par un jury international d'experts. En tant que leader du marché dans le segment de la construction (lourde), MAN ne laisse rien au hasard pour adapter de manière optimale les camions aux travaux les plus difficiles dans les conditions les plus difficiles. Une large gamme de moteurs Euro 6d extrêmement économiques, des systèmes d'aide à la conduite et la traction avant hydrostatique commutable HydroDrive ne sont que quelques-uns des nombreux atouts où MAN fait la différence.

Toute la gamme MAN, dans les configurations les plus diverses, est à découvrir à Matexpo dans le hall 5. Les experts MAN sont également heureux de vous aider avec les packages de services MAN Digital Services, des solutions de financement sur mesure avec MAN Financial Services et MAN TopUsed certifié véhicules d'occasion.
Info MAN Trucks

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/08/21 - FR bas de page

Een primeur is de  Renault Trucks T 520 Evolution die in 2021 is gelanceerd en hier voor de eerste keer in België wordt getoond. Renault Trucks heeft zijn gamma's voor lange afstandstransport (T High en T) en de bouwsector (C en K) laten evolueren op het vlak van comfort, veiligheid en productiviteit. Dit is de meest uitgebreide ontwikkeling sinds de totale revisie van de segmenten in 2013.

Rik 7239 1024x683

De Renault Trucks C 480 6x4 Optitrack met AJK opbouw is een voertuig specifiek geschikt voor het bouw- en constructiesegment. Optitrack is een inschakelbare hydraulische aandrijving op de voorwielen die het verbruik en de veelzijdigheid van het voertuig optimaliseert. De Renault Trucks C is uiterst comfortabel voor de chauffeur dankzij de toegankelijke cabine, uitstekende zetels en het overzichtelijke instrumentenbord. Verder heeft de Renault Trucks C een uitstekende tractie, een verhoogde bodemvrijheid en een uitstekende automatiseerde versnellingsbak.

Daarnaast wordt ook een 100% elektrische Renault Trucks Master Z.E. bestelwagen getoond.  Het laadvolume van deze robuste van is identiek aan dat van zijn dieselequivalent, waarbij de batterijen onder de voorstoelen zijn geplaatst.

Technische specificaties van de Renault Trucks Master Z.E.:
- PTAC: 3,1 tot 3,5 ton
- Elektromotor met een vermogen van 57 kW
- Maximaal koppel: 225 Nm
- Maximale snelheid: 100 km/u
- Energieopslag: lithium-ionbatterijen van 33 kWh
- Bereik op NDEC-cyclus: 200 km
- Echte autonomie: tot 120 km

Info Renault Trucks

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une première est le Renault Trucks T 520 Evolution, lancé en 2021 et présenté ici pour la première fois en Belgique. Renault Trucks fait évoluer ses gammes pour le transport long-courrier (T High et T) et le BTP (C et K) en termes de confort, de sécurité et de productivité. Il s'agit de l'évolution la plus complète depuis la refonte totale des segments en 2013.

Rik 7239 1024x683

Le Renault Trucks C 480 6x4 Optitrack avec superstructure AJK est un véhicule spécifiquement adapté au segment du bâtiment et de la construction. Optitrack est un entraînement hydraulique commutable sur les roues avant qui optimise la consommation et la polyvalence du véhicule. Le Renault Trucks C est extrêmement confortable pour le conducteur grâce à sa cabine accessible, ses excellents sièges et son tableau de bord clair. De plus, le Renault Trucks C bénéficie d'une excellente motricité, d'une garde au sol accrue et d'une excellente boîte de vitesses automatisée.

De plus, un Renault Trucks Master Z.E. 100 % électrique. fourgon montré. Le volume de chargement de ce fourgon robuste est identique à celui de son équivalent diesel, avec les batteries situées sous les sièges avant.

Caractéristiques techniques du Renault Trucks Master Z.E. :
- PTAC : 3,1 à 3,5 tonnes
- Moteur électrique d'une puissance de 57 kW
- Couple maxi : 225 Nm
- Vitesse maximale : 100 km/h
- Stockage d'énergie : batteries lithium-ion de 33 kWh.
- Autonomie sur cycle NDEC : 200 km
- Véritable autonomie : jusqu'à 120 km

Info Renault Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/08/21 - FR bas de page

12 2

Zoals eerder gemeld, worden beurzen NIET als evenementen beschouwd. Er is een specifiek protocol dat onder het handelsprotocol Ressorteert. Er is geen beperking op het aantal bezoekers en het voorleggen van één of ander attest is ook niet nodig, noch voor exposanten, noch voor bezoekers.

De organisatie van Matexpo zet zelf volop in op ventilatie. Er zijn voldoende ventilatiemogelijkheden voorzien in tent of container (ramen / deuren die open kunnen aan zoveel mogelijk zijdes). De grote opbouwpoorten van de hallen zelf zullen zoveel mogelijk worden opengezet om ook voor exposities en bezoekers binnen een gezonde omgeving te creëren. Voor catering op de stand wordt het weer gewoon het horecaprotocol gevolgd. ongeveer zegt 8 personen per tafel. De verwachting is echter dat er tegen september nog enkele versoepelingen zitten aan te komen.

De organisatie is er rotsvast van overtuigd dat deze 39e editie van Matexpo een schot in de roos wordt voor exposities en bezoekers. In als iedereen gezond verstand aan de dag legt, dan wordt het zelfs een memorabele editie.
Info MATEXPO

Interview met Grégory Olszewski manager en organisator van MATEXPO en Norbert Jean Ceuppens redacteur ROAD EQUIPMENT NEWS :

Gregory olszewski managing director matexpo demo days   Img 20190912 134452 copie 3


NJC - Hoe gaan de reserveringen tot nu toe ?
G.O - We hebben nog steeds ontvangen tussen mei en juni
een sterke vraag naar deelname op het laatste moment
we konden niet aan alle verzoeken voldoen.
We zullen compleet zijn.
NJC. Hoe zit het met covid waakzaamheid tijdens de beurs ?
G.O - We zullen in de tussentijd waakzaam zijn op de ventilatie van de stands en het respecteren van de basismaatregelen die iedereen kent.
NJC - Wat is er nieuw voor dit jaar ?
G.0 - We hebben dit jaar veel nieuwe functies (machines - accessoires - Trucks en meer),
Ik geloof en blijf ervan overtuigd dat 2021 uitzonderlijk wordt
virus inbegrepen.
NJC - Ik wens Grégory Olszewski en zijn team
evenals voor de exposanten een prachtige beurs constructief en winstgevend voor iedereen.
Welkom allemaal
ROAD EQUIPMENT NEWS zal aanwezig zijn
Norbert Jean Ceuppens redacteur

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/08/21

12 2

Comme mentionné précédemment, les foires ne sont PAS considérées comme des événements. Il y a un protocole spécifique qui relève du protocole commercial. Il n'y a pas de limite au nombre absolu de visiteurs et la présentation de tout type de certificat n'est pas non plus nécessaire, ni pour les exposants ni pour les visiteurs.

L'organisation de Matexpo est pleinement engagée dans la ventilation. C'est pourquoi ils insistent pour que les exposants disposant d'un stand extérieur offrent des possibilités de ventilation suffisantes dans la tente ou le conteneur (fenêtres/portes pouvant être ouvertes sur le plus de côté possible). Les grandes portes de construction des halls eux-mêmes seront ouvertes autant que possible pour créer un environnement sain pour les exposants et les visiteurs. Pour la restauration sur stand, le protocole de restauration est alors à nouveau respecté. Actuellement, cela signifie 8 personnes par table. Cependant, on s'attend à ce qu'un certain assouplissement se produise d'ici septembre.

L'organisation est fermement convaincue que cette 39e édition de Matexpo sera un véritable point de mire pour les exposants et les visiteurs. Et si tout le monde fait preuve de bon sens, ce sera même une édition mémorable.
Info MATEXPO

Interview avec Grégory Olszewski manager organisateur de MATEXPO et Norbert Jean Ceuppens rédacteur ROAD EQUIPMENT NEWS :

Gregory olszewski managing director matexpo demo days  Img 20190912 134452 copie 3


NJC - Comment se présentent à ce jour les réservations ?
G.O - Nous avons encore reçu entre mai et juin
une forte demande de participation de firmes, en dernière minute
nous n'avons pas pu satisfaire toutes les demandes.
Nous serons complets.
NJC . Qu'en est il sur la vigilance du covid  pendant la foire ?
G.O - Nous serons vigilants sur la ventilation des stands et le respect des mesures de bases connues par tous entre-temps .
NJC - Des nouveautés prévues cette année ?
G.0 - Nous avons beaucoup de nouveauté cette année, machines, accessoires, Trucks et plus
je crois et reste persuadé que 2021 sera une cuvée exceptionelle
vu la situation .
NJC - Je souhaite à Grégory Olszewski et son équipe
ainsi qu'aux exposants une superbe foire constructive et profitable à tous.
Bienvenue à tous
ROAD EQUIPMENT NEWS sera présent
Norbert Jean Ceuppens rédacteur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour : 08/09/2021

  • 35 votes. Moyenne 5 sur 5.