Mon projet 2 6

FEDBETON

06/04/21 -FR bas de la page

Zeggen dat de betonindustrie wordt gedomineerd door mannen, is een understatement. In deze sector bekleden meerdere vrouwen echter hogere functies. Dit is het geval met Marie-Sophie Foucart, Directeur Beton bij CCB Beton. Namens FEDBETON hebben we hem een ??paar vragen gesteld over zijn achtergrond.

FEDBETON - Bedankt dat je de tijd hebt genomen om met ons te praten, Marie-Sophie. Kunt u een korte beschrijving geven van uw opleiding en uw professionele achtergrond?

Mariesophiefoucart

Marie-Sophie Foucart - “Ik ben afgestudeerd aan de Louvain School of Management in Management Sciences en aan de Faculteit Letteren van de KUL in Master of Professional Language. Als deze universitaire opleiding mij de mogelijkheid heeft gegeven om ijverig de horizon te verbreden, dan is de beste school het vak. Ik begon mijn carrière in de wereld van koudwalsen van staal. Een verrassend begin dat me ertoe bracht om deel te nemen aan het creëren van een profilerende productieactiviteit en het opzetten van een organisatiestructuur die me in staat stelt een echte ondernemersgeest te leven en een stalen moraal te verwerven, maar dat was voordat ... ik de wereld van beton kende.?

FEDBETON - Hoe ben je bij CCB Beton terecht gekomen en welke rol vervul je daar? Wat zijn de verantwoordelijkheden die bij uw taken horen?

Marie-Sophie Foucart - “Een kans deed zich voor binnen de BPE-divisie van de CCB. Ik ben begonnen als administratief manager. Toen het contract eenmaal was vervuld, was het uitgesloten om het daar achter te laten. Dit onverzadigbare verlangen om te leren en te begrijpen, deze nieuwsgierigheid naar een beroep dat te weinig bekend is, stelde me in staat persoonlijk te groeien in de organisatie, me aan te sluiten bij de exploitatie van betoncentrales en vandaag de verantwoordelijkheid te nemen voor de activiteit van de BPE van de CCB, een dochteronderneming van de Cementir-groep. De betondivisie vertegenwoordigt 14 fabrieken in België en Frankrijk, en de rijkdom van de functie ligt in het feit dat elke eenheid moet worden beschouwd als een KMO, gericht op klanten, met coördinatie en daadwerkelijke harmonisatie van de teams. Sportief in hart en nieren, ik vergelijk de rol van een manager graag met de voorbereiding op een sportcompetitie: je moet een doel stellen en er alles aan doen om dat te bereiken. Dit vereist natuurlijk inspanning, training, obstakels tegenkomen, vragen stellen, maar vooral door en met een team waarmee we overwinningen en nederlagen delen.?

FEDBETON - Denk je dat de positie die je vandaag bekleedt moeilijker is voor een vrouw dan voor een man?

Marie-Sophie Foucart - "Voordat ik een kwestie van mannen of vrouwen ben, ben ik ervan overtuigd dat het, veel meer dan geslacht, vooral een kwestie is van vaardigheden, maar ook en vooral van waarden. Het is waar dat deze man - vrouw veel inkt laat vloeien. Of we het er nu over hebben "voor goed of slecht", we praten erover. Mentaliteiten veranderen (ook recruiters) en de voordeur wordt breder, wat uiteindelijk meer diversiteit in onze sector oplevert. Op deze diversiteit moeten we bouwen. Ik kan je verzekeren dat als er alleen vrouwen of mannen bij CCB waren, het niet zou werken.?

FEDBETON - Waarom zou volgens u de aanwezigheid van vrouwen belangrijker (of niet) moeten zijn in de sector?

Marie-Sophie Foucart - "Genderdiversiteit binnen de sector is van het grootste belang om innovatie te stimuleren en adequate strategieën te implementeren. Diversiteit in de sector zal zeker een meerwaarde bieden bij het oplossen van complexe problemen en een groter innovatievermogen mogelijk maken. Deze investering in diversiteit is gebaseerd op mijn overtuiging dat de welvaart van ons beroep in de eerste plaats afhangt van de waarden van mensen en van diversiteit in termen van leeftijd, cultuur en geslacht. Het is essentieel om onze talentenpool te verbreden om oplossingen te vinden voor de meest urgente uitdagingen waar we voor staan, nu en in de toekomst.?

FEDBETON - Hoe ziet u de toekomstige ontwikkeling van de sector en de genderdiversiteit in de sector?

Marie-Sophie Foucart - "De kwestie van de evolutie van generaties is een echte zorg. Onze sector moet zich zeker aanpassen, niet alleen aan de diversiteit aan genres maar ook aan de evolutie van de generaties X, Y of Z. De digital natives zijn de toekomst en worden eerder gekenmerkt door een gebrek aan interesse en vertrouwen in onze branche. Het is aan ons om onszelf de juiste vragen te stellen, zodat onze branche de talenten van morgen blijft aantrekken. We moeten concrete dynamiek tonen.?
Info FEDBETON

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/04/21

Affirmer que le secteur du béton est dominé par les hommes est un euphémisme. Toutefois, plusieurs femmes occupent des fonctions haut placées dans ce secteur. C’est le cas de Marie-Sophie Foucart, directrice Bétons chez CCB Beton. Au nom de FEDBETON, nous lui avons posé quelques questions au sujet de son parcours.

FEDBETON – Merci de prendre le temps nous parler, Marie-Sophie. Pourriez-vous nous décrire brièvement votre formation ainsi que votre parcours professionnel ?

Mariesophiefoucart

Marie-Sophie Foucart – « Je suis diplômée de la Louvain School of Management en Sciences de Gestion ainsi que de la Faculté de Lettres de la KUL en Maîtrise de la Langue Professionnelle. Si ce parcours universitaire m’a transmis la faculté d’élargir diligemment les horizons, la meilleure école reste le terrain. J’ai entamé ma carrière dans le monde du laminage à froid de l’acier. Des débuts surprenants qui m’ont amenée à participer à la création d’une activité de production de profilage et à la mise en place d’une structure organisationnelle me permettant de vivre un réel esprit entrepreneurial et d’acquérir un moral d’acier, mais ça, c’était avant … de connaitre le monde du béton. »

FEDBETON – Comment avez-vous atterri chez CCB Beton et quelle est la fonction que vous y exercez ? Quelles sont les responsabilités liées à vos tâches ?

Marie-Sophie Foucart – « Une opportunité s’est présentée à moi au sein de la division BPE de la CCB. J’ai commencé en tant que responsable administratif. Une fois le contrat rempli, il était hors de question d’en rester là. Cette envie insatiable d’apprendre et de comprendre, cette curiosité d’un métier trop peu connu m’ont permis de grandir personnellement dans l’organisation, pour rejoindre l’exploitation des centrales à béton et aujourd’hui assumer la responsabilité de l’activité du BPE de la CCB, filiale du groupe Cementir. La division béton représente 14 centrales situées en Belgique et en France, et la richesse de la fonction réside dans le fait que chaque unité est à considérer comme une PME, orientée vers les clients, impliquant une coordination et une vraie harmonisation des équipes. Sportive dans l’âme, j’aime comparer le rôle d’un manager à la préparation d’une compétition sportive : il faut se fixer un objectif, et mettre tout en œuvre pour y parvenir. Cela passe bien sûr par des efforts, de l’entraînement, la rencontre d’obstacles, des remises en question, mais surtout par et avec une équipe avec qui l’on partagera les victoires et les défaites. »

FEDBETON – Pensez-vous que la fonction que vous occupez aujourd'hui est plus difficile à décrocher pour une femme que pour un homme ?

Marie-Sophie Foucart – « Avant d’être une question d’hommes ou de femmes, je suis persuadée que, bien plus que le genre, il s’agit avant tout d’une question de compétences, mais aussi et surtout de valeurs. Il est vrai que ce sujet homme – femme fait couler beaucoup d’encre. Qu’on en parle « en bien ou en mal », on en parle. Les mentalités évoluent (les recruteurs aussi) et la porte d’entrée s’élargit, offrant finalement plus de diversité dans notre secteur. C’est sur cette diversité qu’il faut miser. Je peux vous assurer que s’il n’y avait que des femmes ou que des hommes chez CCB, ça ne pourrait pas fonctionner. »

FEDBETON – Selon vous, pourquoi la présence de femmes doit être plus importante (ou non) dans le secteur ?

Marie-Sophie Foucart – « La diversité des genres au sein du secteur est d’une importance capitale pour stimuler l'innovation et pour mettre en œuvre des stratégies adéquates. La diversité dans le secteur apportera certainement une plus-value dans la résolution des problèmes complexes et permettra une plus grande capacité d’innovation. Cet investissement dans la diversité se fonde sur ma conviction que la prospérité de notre métier dépend d’abord des valeurs des personnes, et de la diversité en termes d’âge, de culture et de genre. Il est primordial d’élargir notre vivier de talents afin de trouver des solutions aux défis les plus urgents qui se posent à nous, pour aujourd’hui comme pour demain. »

FEDBETON – Comment envisagez-vous l’évolution future du secteur et de la diversité des genres dans le secteur ?

Marie-Sophie Foucart – « La question de l’évolution des générations est une vraie préoccupation. Notre secteur doit certainement s’adapter, non pas uniquement à la diversité des genres mais aussi à l’évolution des générations X, Y ou Z. Les natifs du numérique sont l’avenir et sont plutôt caractérisés par un manque d’intérêt et de confiance à l’égard de notre secteur. À nous de nous poser les bonnes questions afin que notre industrie continue à attirer les talents de demain. Nous devons faire preuve de dynamisme concret. »
Info FEDBETON

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !