Sigma nl 20230327

FIEC news_Brussels Belgium

07/06/21-FR bas de page

FIEC: Spotlight op koolstof

20210421 093241 bliska wola skyline

Federatie van de bouwsector onderzoekt de richtlijn energieprestatie in gebouwen

Kort na de lancering van de Europese Green Deal in 2019 meldde FIEC in deze column dat we probeerden te anticiperen op wat de beleidsmakers zouden doen aan koolstof in de bouw.

Er waren geruchten over het opnemen van de bouw in het Emissiehandelssysteem (ETS). We wisten dat het probleem niet zou verdwijnen en dat de EU-instellingen vroeg of laat zouden stoppen met praten over koolstof in de bouw en beginnen met reguleren.

Snel vooruit naar het heden en we kunnen beter zien waar het beleid naartoe gaat. Het eerste grote wetgevingsvoorstel voor de Technische Commissie van FIEC is uit de startblokken.

We werken momenteel aan onze reactie op de consultatie over de herziening van de richtlijn energieprestatie in gebouwen (EPBD 2010/31/EU[1]).

We verwachten de rest van 2021 aan dit wetgevingsinitiatief te werken.

Waarom nog een herziening van EPBD?

Een paar maanden geleden stelde FIEC deze vraag in een ontmoeting met de Europese Commissie. Bij de recent aangenomen revisie was de inkt immers amper droog.

Het antwoord was duidelijk. De nieuwe klimaatambities van de EU konden niet worden verwezenlijkt zonder een overeenkomstige upgrade van de richtlijn.

De onvermijdelijkheid hiervan betekende dat FIEC al snel niet meer vroeg waarom en begon te discussiëren over het hoe. Nauwelijks was onze EPBD-werkgroep voor het eerst bijeengekomen of de consultatie werd gepubliceerd.

Het onderzoek gaat onder meer in op het concept van emissievrije gebouwen en rapportage over de koolstofemissies van gebouwen gedurende de hele levensduur.

Voor onze Werkgroep is het duidelijk dat er twee grote uitdagingen zijn, die bovendien onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De eerste is hoe de EPBD te koppelen aan circulariteit en ervoor te zorgen dat deze twee beleidsterreinen worden geïntegreerd en niet afzonderlijk worden aangepakt.

De tweede is de overgang van "zero energy" naar "zero emission".

Energie-efficiëntie is altijd gekoppeld aan decarbonisatie, maar nu evolueert deze relatie naarmate de nadruk meer op het laatste komt te liggen.

hele leven koolstof

De focus van de EPBD lag lange tijd op het energieverbruik van gebouwen. Nu staat de discussie over embodied carbon bovenaan de agenda van alle videoconferenties die momenteel de agenda van FIEC vullen.

Ter herinnering: belichaamde koolstof wordt voornamelijk gegenereerd door de productie van bouwmaterialen, het bouwproces op de bouwplaats en het transport van materialen naar – en afval van – bouwplaatsen.

De uitdaging van energie-efficiëntie is niet verdwenen, maar onvermijdelijk, naarmate de energieprestaties verbeteren, neemt het percentage belichaamde koolstof in de hele levenscyclus van een gebouw toe. Daarom kan het niet langer worden genegeerd.

Maar zelfs weten waar te beginnen met het ontwikkelen van beleid en uiteindelijke regelgeving is ongelooflijk moeilijk. Ten eerste is er een gebrek aan consensus over de beschikbare gegevens over embodied carbon.

De cijfers lopen sterk uiteen, variërend van "respectievelijk 2-38% en 9-46% van de totale emissies gedurende de levenscyclus voor een conventioneel gebouw en een energiezuinig gebouw"[2]. Hoe kan een reductiedoelstelling worden vastgesteld zonder duidelijke en betrouwbare basisgegevens?

De tweede uitdaging is welke belichaamde koolstof moet worden aangepakt? Is de productie van bouwproducten de quick win, of ligt deze elders in het ecosysteem? Voor de beste kans op succes moet aan alles worden gedacht.

Laten we dit dus bekijken vanuit het perspectief van aannemers.

Emissieloos bouwen - verre of nabije horizon?

Vergeleken met nog maar anderhalf jaar geleden zijn de zaken echt in beweging. Vooral grotere aannemers pakken deze uitdaging aan en plannen de overgang naar emissievrije machines op de locatie en het transport van zowel materialen als personeel tussen de locatie en het laad-/recyclingpunt of kantoor/huis.

Elektrificatie is al aan de gang, hoewel sommige aannemers melden dat het moeilijk blijft om voldoende elektrische machines te kopen/huren; en waterstof aangedreven machines zullen naar verwachting binnen drie tot tien jaar in gebruik zijn.

De kosten van deze overgang worden echter gedragen door de first movers, waarbij emissievrije machines gemiddeld maar liefst twee tot drie keer zo duur zijn als een dieselmachine.

De implicaties zijn duidelijk: emissievrije bouwlocaties zijn nu mogelijk, maar de bouwprijs moet – in ieder geval op korte termijn – stijgen om deze locaties in de praktijk haalbaar te maken.

In FIEC zeggen we vaak dat aannemers bouwen waar klanten om vragen. Dit betekent niet dat aannemers geen invloed kunnen uitoefenen op de overgang naar emissievrije terreinen.

Ze zijn zelfs de drijvende kracht achter de verandering. Dit is goed nieuws voor beleidsmakers, omdat de industrie zich zal aanpassen aan veranderingen in de regelgeving die bedoeld zijn om belichaamde koolstof aan te pakken.

Er is echter de potentiële weerstand van de markt om de onvermijdelijke stijging van de bouwprijs te accepteren, wat zal resulteren in duurdere gebouwen en infrastructuur, evenals renovatie en onderhoud.

Sommige organisaties, waarvan de retoriek vaak de argumenten van de industrie dreigt te verdrinken - die tenslotte de kennis en ervaring heeft en de oplossingen zal moeten leveren - zouden er goed aan doen de belangrijke rol van de markt en de bredere samenleving in ondersteunen van het bouwecosysteem tijdens de transitie.

Beschuldigingen dat de industrie traag is en geen ambitie heeft op het gebied van milieuverplichtingen, zijn gewoon niet juist, laat staan ​​eerlijk!

FIEC

Represent and promote the interests of the European construction industry towards the European Institutions while helping to increase knowledge of the sector among policymakers.

Address: Brussels, Belgium.

Tel: +32 2 514 55 35;

e-mail: info@fiec.eu

Website: www.fiec.eu

Twitter: @FIEC_Brussels

LinkedIn: FIEC EU

Recognised “Sectoral Social Partner” (employers)

Info FIEC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/06/21

FIEC : Pleins feux sur le carbone

20210421 093241 bliska wola skyline

La fédération de l'industrie de la construction examine la directive sur la performance énergétique des bâtiments

Peu de temps après le lancement du Green Deal européen en 2019, la FIEC a rapporté dans cette chronique que nous essayions d'anticiper ce que les décideurs politiques feraient à propos du carbone dans la construction.

Il y avait des rumeurs sur l'inclusion de la construction dans le système d'échange de quotas d'émission (ETS). Nous savions que le problème ne disparaîtrait pas et que tôt ou tard, les institutions européennes cesseraient de simplement parler de carbone dans la construction et commenceraient à réglementer.

Avance rapide jusqu'au présent et nous pouvons mieux voir où la politique se dirige. La première grande proposition législative pour la Commission technique de la FIEC est sortie des starting-blocks.

Nous travaillons actuellement sur notre réponse à la consultation sur la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD 2010/31/UE[1]).

Nous prévoyons de travailler sur cette initiative législative pour le reste de 2021.

Pourquoi une autre révision de l'EPBD ?

Il y a quelques mois, lors d'une réunion avec la Commission européenne, la FIEC a posé cette question. Après tout, l'encre était à peine sèche sur la révision récemment adoptée.

La réponse était claire. Les nouvelles ambitions climatiques de l'UE ne pourraient être atteintes sans une mise à jour correspondante de la directive.

L'inévitabilité de cela signifiait que la FIEC a rapidement cessé de se demander pourquoi et a commencé à discuter du comment. À peine notre groupe de travail EPBD s'est-il réuni pour la première fois que la consultation a été publiée.

L'enquête aborde, entre autres, le concept de bâtiments à zéro émission et le rapport sur les émissions de carbone sur toute la durée de vie des bâtiments.

Pour notre groupe de travail, il est clair qu'il y a deux grands défis, qui sont, par ailleurs, inextricablement liés.

Le premier est de savoir comment lier l'EPBD à la circularité et s'assurer que ces deux domaines politiques sont intégrés et non traités séparément.

Le second est le passage du « zéro énergie » au « zéro émission ».

L'efficacité énergétique a toujours été liée à la décarbonisation, mais maintenant cette relation évolue à mesure que l'accent est mis davantage sur cette dernière.

Carbone à vie

Pendant longtemps, l'EPBD s'est concentré sur la consommation d'énergie des bâtiments. Désormais, la discussion sur le carbone incorporé est en tête de l'agenda de toutes les visioconférences qui remplissent actuellement l'agenda de la FIEC.

Pour rappel, le carbone incorporé est principalement généré par la production de matériaux de construction, le processus de construction sur site et le transport des matériaux vers – et des déchets – des chantiers de construction.

Le défi de l'efficacité énergétique n'a pas disparu, mais inévitablement, à mesure que les performances énergétiques s'améliorent, le pourcentage de carbone incorporé dans l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment augmente. Par conséquent, il ne peut plus être ignoré.

Cependant, même savoir par où commencer en termes d'élaboration de politiques et d'éventuelles réglementations est incroyablement difficile. Premièrement, il y a un manque de consensus sur les données disponibles sur le carbone incorporé.

Les chiffres divergent considérablement, allant de « 2 à 38 % et 9 à 46 % des émissions totales du cycle de vie pour un bâtiment conventionnel et un bâtiment à faible consommation d'énergie respectivement »[2]. Sans données de référence claires et fiables, comment définir un objectif de réduction ?

Le deuxième défi est de savoir à quel carbone incarné s'attaquer ? La production de produits de construction représente-t-elle le gain rapide ou est-ce ailleurs dans l'écosystème ? Pour avoir les meilleures chances de succès, tout doit être pris en compte.

Voyons donc cela du point de vue des entrepreneurs.

Construction zéro émission – horizon lointain ou proche ?

Par rapport à il y a seulement dix-huit mois, les choses bougent vraiment. Les plus grands entrepreneurs s'attaquent en particulier à ce défi, en planifiant la transition vers des machines de chantier à zéro émission ainsi que le transport des matériaux et du personnel entre le site et le point de chargement/recyclage ou le bureau/la maison.

L'électrification est déjà en cours, bien que certains entrepreneurs signalent qu'il reste difficile d'acquérir/louer suffisamment de machines électriques ; et les machines à hydrogène devraient être utilisées d'ici trois à dix ans.

Cependant, les pionniers supportent le coût de cette transition, avec des machines à zéro émission qui coûtent en moyenne deux à trois fois le prix d'une machine diesel.

Les implications sont évidentes : des chantiers à zéro émission sont désormais possibles, mais le prix de la construction – au moins à court terme – doit augmenter, pour rendre ces chantiers réalisables dans la réalité.

À la FIEC, nous disons souvent que les entrepreneurs construisent ce que les clients leur demandent. Cela ne signifie pas que les entrepreneurs ne peuvent pas influencer la transition vers des sites zéro émission.

En effet, ils sont même le moteur du changement. C'est une bonne nouvelle pour les décideurs politiques, car l'industrie s'adaptera aux changements réglementaires conçus pour lutter contre le carbone incorporé.

Cependant, il existe une résistance potentielle du marché à accepter la hausse inévitable du prix de la construction, qui se traduira par des bâtiments et des infrastructures plus coûteux ainsi que des rénovations et des entretiens.

Certaines des organisations, dont la rhétorique menace fréquemment de noyer les arguments de l'industrie - qui après tout a les connaissances et l'expérience et devra apporter les solutions - feraient bien de comprendre le rôle important du marché et de la société au sens large dans accompagner l'écosystème de la construction tout au long de la transition.

Les accusations selon lesquelles l'industrie traîne les pieds et manque d'ambition en termes d'obligations environnementales ne sont tout simplement pas exactes, et encore moins justes !

FIEC

Represent and promote the interests of the European construction industry towards the European Institutions while helping to increase knowledge of the sector among policymakers.

Address: Brussels, Belgium.

Tel: +32 2 514 55 35;

e-mail: info@fiec.eu

Website: www.fiec.eu

Twitter: @FIEC_Brussels

LinkedIn: FIEC EU

Recognised “Sectoral Social Partner” (employers)

Info la FIEC,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.