Mon projet 2 6

Groundbreaking Electro-Hydraulic System Wins Volvo Technology Award

13/09/21-FR bas de page

Het Common Pressure Rail Hybrid-systeem van Volvo Construction Equipment (Volvo CE), baanbrekend voor hydraulische efficiëntie in graafmachines, is nog een andere innovatie die de prestaties verbetert en de CO2-uitstoot vermindert, in overeenstemming met de ambities van de Volvo Group tegen 2040.

800x0 s3 53705 6a00d8341c4fbe53ef027880469c02200d 500wi

Het Volvo CE-team uit Zweden en Zuid-Korea heeft nauw samengewerkt met het Finse bedrijf Norrhydro in het onderzoeksproject, gebruikmakend van een idee dat oorspronkelijk voortkwam uit academische samenwerkingen. Vandaag is de innovatie uitgegroeid tot een echte oplossing met voortdurende tests van klanten in het veld en zal naar verwachting de introductie van e-mobiliteit op het grotere graafmachineplatform van Volvo CE versnellen. Het bedrijf verwacht dat de nieuwe technologie in de nabije toekomst beschikbaar zal zijn op de graafmachinemarkt.

"Deze innovatie stelt Volvo CE in staat om zijn klanten een werkelijk unieke elektrohydraulische oplossing te bieden, waardoor het brandstofverbruik naar een nieuw niveau wordt getild. Het toont de passie van onze ingenieurs om klantgerichte oplossingen en systemen naar voren te brengen die de transformatie naar netto-nul zullen stimuleren Het is ook weer een voorbeeld van onze kracht door in partnerschappen te werken en verbluffende resultaten te behalen", aldus Lars Stenqvist, CTO Volvo Group.

Hoe het werkt

De innovatie maakt nieuwe manieren mogelijk om energieverliezen in de hydrauliek te verminderen. In de nieuwe systeemarchitectuur zijn alle werkfuncties van de machine verbonden met een hydraulische energieopslag via een gemeenschappelijke drukrail, bestaande uit twee of meer drukleidingen. De energieopslag, die bestaat uit hydraulische accumulatoren, maakt een energiezuinige terugwinning van kinetische energie en piekvermogen mogelijk.

Voor cilinderaangedreven functies worden zogenaamde "slimme actuatoren" gebruikt om een ​​energiezuinige omzetting van hydraulisch vermogen naar een variabele kracht en snelheid te realiseren. Het systeem maakt ook energieterugwinning en prestatieverhoging van de roterende belastingen van de machine mogelijk, zoals de zwenkfunctie door de introductie van variabele hydraulische machines.

Door sterk verminderde energieverliezen en de vermogensbijdrage van hydraulische accumulatoren kan een kleinere krachtbron worden gebruikt en is de behoefte aan koeling verminderd. Met een hoger beschikbaar vermogen kunnen cyclustijden worden verkort, bijvoorbeeld bij het laden van een vrachtwagen, wat bijdraagt ​​aan zowel efficiëntieverhoging als kostenvoordeel voor de klant.

"We zijn erg trots op deze erkenning, die we delen met onze samenwerkingspartners", zegt Kim Heybroek, onderzoeksingenieur bij Volvo CE Emerging Technologies en lid van het winnende team. "Het potentieel van de innovatie is een sterke drijfveer voor ons geweest in het project, waardoor het een opwindende reis is om deel van uit te maken, omdat we de aanzienlijke voordelen zien die het zal bieden voor onze klanten en helpen bij het bouwen van de wereld waarin we willen leven. "

De Volvo Technology Award is een erkenning voor uitstekende technische vooruitgang die bijdraagt ​​aan de verbetering van de hightech concurrentiepositie en technologische expertise van de Volvo Group. Eerdere ontvangers waren onder meer wereldberoemde innovaties zoals de Duo-Prop marine drive, het City Filter dat wordt gebruikt om vrachtwagens en busuitlaten te zuiveren, Volvo's zij-airbags (SIPS) en het Electric Site emissievrije steengroeve-onderzoeksproject.

De winnaars van de Volvo Technology Award 2021 zijn: Kim Heybroek, Sangki Bae, Junwoo Kim, Byeongmo Ko, Donghun Oh, Wonkil Choe, Wontaek Oh en Namgyu Kim.

Info VOLVO CE   https://www.volvogroup.com/en/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/09/21

Innovant pour l'efficacité hydraulique des pelles hydrauliques, le système Common Pressure Rail Hybrid de Volvo Construction Equipment (Volvo CE) est une autre innovation qui améliore les performances tout en réduisant les émissions de CO2 conformément aux ambitions nettes zéro du groupe Volvo d'ici 2040.

800x0 s3 53705 6a00d8341c4fbe53ef027880469c02200d 500wi

L'équipe Volvo CE de Suède et de Corée du Sud a travaillé en étroite collaboration avec la société finlandaise Norrhydro dans le projet de recherche, tirant parti d'une idée initialement née de collaborations universitaires. Aujourd'hui, l'innovation est devenue une solution du monde réel avec des essais clients en cours sur le terrain et elle devrait accélérer l'introduction de la mobilité électrique sur la plus grande plate-forme de pelle Volvo CE. L'entreprise prévoit que la nouvelle technologie sera disponible sur le marché des excavatrices dans un avenir proche.

« Cette innovation permet à Volvo CE d'offrir à ses clients une solution électro-hydraulique vraiment unique, poussant l'efficacité énergétique à de nouveaux niveaux. Elle démontre la passion de nos ingénieurs à proposer des solutions et des systèmes orientés client qui conduiront à la transformation vers le zéro net. C'est également un exemple de notre force à travailler en partenariat et à obtenir des résultats étonnants », a déclaré Lars Stenqvist, CTO du groupe Volvo.

Comment ça fonctionne

L'innovation permet de nouvelles façons de réduire les pertes d'énergie dans l'hydraulique. Dans la nouvelle architecture du système, toutes les fonctions de travail de la machine sont connectées à un stockage d'énergie hydraulique via un rail de pression commun, composé de deux ou plusieurs conduites de pression. Le stockage d'énergie, constitué d'accumulateurs hydrauliques, permet une récupération efficace de l'énergie cinétique et une alimentation de pointe.

Pour les fonctions entraînées par vérin, ce que l'on appelle des « actionneurs intelligents » sont utilisés pour obtenir une conversion écoénergétique de la puissance hydraulique en une force et une vitesse variables. Le système permet également la récupération d'énergie et l'augmentation des performances des charges rotatives de la machine, telles que la fonction de pivotement grâce à l'introduction de machines hydrauliques variables.

En raison des pertes d'énergie considérablement réduites et de la contribution de puissance des accumulateurs hydrauliques, une source d'énergie plus petite peut être utilisée et le besoin de refroidissement est réduit. Avec une puissance disponible plus élevée, les temps de cycle peuvent être raccourcis, par exemple lors du chargement d'un camion, ce qui contribue à la fois à une augmentation de l'efficacité et à des économies de coûts pour le client.

« Nous sommes vraiment fiers de cette reconnaissance, que nous partageons avec nos partenaires de collaboration », a déclaré Kim Heybroek, ingénieur de recherche Volvo CE Emerging Technologies et membre de l'équipe gagnante. « Le potentiel de l'innovation a été un moteur important pour nous dans le projet, ce qui en fait un voyage passionnant auquel faire partie, car nous voyons les avantages importants qu'il offrira à nos clients et contribuera à construire le monde dans lequel nous voulons vivre. "

Le Volvo Technology Award est une marque de reconnaissance pour des avancées techniques exceptionnelles qui contribuent à l'amélioration de la compétitivité et de l'expertise technologique du groupe Volvo. Parmi les lauréats précédents figuraient des innovations de renommée mondiale telles que l'entraînement marin Duo-Prop, le filtre City utilisé pour purifier les gaz d'échappement des camions et des bus, les airbags latéraux (SIPS) de Volvo et le projet de recherche sur les carrières sans émissions du site électrique.

Les lauréats du Volvo Technology Award 2021 sont : Kim Heybroek, Sangki Bae, Junwoo Kim, Byeongmo Ko, Donghun Oh, Wonkil Choe, Wontaek Oh et Namgyu Kim.

Info VOLVO CE  https://www.volvogroup.com/en/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.