Mon projet 2 6

Haver and Boecker Niagara launched New F-Class Vibrating Screen at MINExpo

10/11/21-FR bas de page

Haver en Boecker Niagara lanceren nieuw trilscherm van de F-Klasse op MINExpo

Niagara niagarafclass

Haver & Boecker Niagara heeft een revolutie teweeggebracht in zijn kenmerkende Niagara F-Klasse trilscherm met nieuwe technologie voor vereenvoudigd onderhoud in combinatie met maximale prestaties en een lange levensduur. Het nieuwe ontwerp behoudt de technische voordelen waar de originele F-Klasse bekend om staat, zoals het verbeteren van de prestaties op het gebied van materiaalstratificatie en het verminderen van verblinding en pegging.

Haver & Boecker Niagara lanceerden de volgende generatie Niagara F-Klasse op MINExpo 2021 in Las Vegas.

"Ons nieuwe ontwerp resulteert in een duurzamer en onderhoudsvriendelijker trilscherm met dezelfde toonaangevende prestaties die klanten van de F-Klasse verwachten", zegt Duncan High, de productmanager achter het nieuwe F-Klasse-ontwerp van Haver & Boecker Niagara. .

Het trilscherm wordt nu voornamelijk vervaardigd met trillingsbestendige slotbouten in plaats van het traditionele laswerk dat in eerdere ontwerpen werd gebruikt. Slotbouten zijn effectiever in het handhaven van de structurele integriteit tijdens de veeleisende dragende, trillingsarme werking van een trillend scherm, terwijl het onderhoud gemakkelijker, veiliger en kosteneffectiever wordt. Barrails worden nu met borgbouten aan de dwarsbalken bevestigd, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden vervangen als ze versleten zijn. De robuustheid van de machine maakt het ook mogelijk om dwarsbalken om de vier poten te plaatsen en vast te zetten in plaats van om de twee poten, wat zorgt voor meer vrije ruimte en eenvoudiger onderhoud.

Het nieuwe ontwerp van de F-Klasse biedt de mogelijkheid om de machine te upgraden met het nieuwe Drop Guard-systeem van Haver & Boecker Niagara. De voeringen bieden bescherming voor de dwarsbalken van de machine, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van het trillende scherm wordt verlengd. De blauwe voering valt eenvoudig over de dwarsbalk zonder lijm of gereedschap, waardoor de installatie snel en eenvoudig is.

Bovendien hebben Haver & Boecker Niagara de flat-deck-modellen van de nieuwe F-Klasse opnieuw ontworpen om de grootst mogelijke hoeveelheid open ruimte voor modulaire schermmedia te creëren. Met vervangbare polyurethaanankers is het nieuwe modulaire dek met hoge open ruimte geschikt voor vrijwel alle modulaire schermmedia met pen en huls. De polyurethaan ankers zijn eenvoudig te vervangen en voorkomen vroegtijdige slijtage aan het dekframe. Bovendien voorkomt het open ontwerp van het modulaire dek ophoping van materiaal op de barrails.

De F-Klasse kan ook worden vervaardigd voor zijwaarts gespannen of onderdeks aan het einde gespannen schermmedia. Elke nieuwe zijwaarts gespannen machine wordt geleverd met Haver & Boecker Niagara's kenmerkende Ty-Rail™ snelspansysteem met de mogelijkheid om de schermwisseltijden te halveren.

De nieuwe F-Klasse blijft de kenmerkende prestaties leveren waar de machine bekend om staat in zware toepassingen, zoals scalperen, nat en droog zeven, ontstoffen en meer. Ondersteund door hoogwaardige, dubbele sferische rollagers, creëert de dubbele excentrische asconstructie van de machine een constante slag om de g-kracht te behouden tijdens materiaalstijging, wat zorgt voor een constante materiaalstratificatie om productspecificaties te garanderen. Het creëert ook een dynamisch uitgebalanceerd systeem dat vrijwel geen trillingen in de constructie - of het chassis - overbrengt, waardoor de integriteit van de constructie behouden blijft en tegelijkertijd meerdere machine-installaties mogelijk zijn. Bovendien vermindert de dubbele excentrische asconstructie verblinding en vastpinnen, terwijl de algehele zeefefficiëntie wordt verbeterd.

Het trillende scherm is nog steeds uitgerust met afschuifrubbers in plaats van veren. Afschuifbare rubberen steunen minimaliseren de zijwaartse beweging die wordt veroorzaakt door traditionele veren. Dit vermindert het geluid, zorgt voor een soepelere werking en verlengt de levensduur van een trillend scherm.

De F-Klasse is verkrijgbaar met verschillende configuraties en upgrades en kan zowel in stationaire als draagbare toepassingen worden gebruikt.

Alle Haver & Boecker Niagara trilzeven ondergaan uitgebreide tests, inspecties en de toonaangevende Pulse Vibration Analysis voorafgaand aan verzending om een ​​juiste balans en soepele werking te garanderen.

Haver en Boecker Niagara lanceren nieuw trilscherm van de F-Klasse op MINExpo

NJC.© Info Haver & Boecker Niagara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/11/21

Haver et Boecker Niagara ont lancé le nouveau crible vibrant de classe F à MINExpo

Niagara niagarafclass

Haver & Boecker Niagara a révolutionné son crible vibrant Niagara de classe F avec une nouvelle technologie pour une maintenance simplifiée combinée à des performances et une longévité maximales. La nouvelle conception conserve les avantages techniques pour lesquels la Classe F d'origine est connue, tels que l'amélioration des performances de stratification des matériaux et la réduction de l'aveuglement et de l'ancrage.

Haver & Boecker Niagara a lancé la prochaine génération de Niagara Classe F au MINExpo 2021 à Las Vegas.

« Notre nouvelle conception se traduit par un crible vibrant plus durable et plus facile à entretenir avec les mêmes performances que les clients attendent de la Classe F », a déclaré Duncan High, chef de produit derrière la nouvelle conception de la Classe F de Haver & Boecker Niagara. .

Le crible vibrant est maintenant principalement fabriqué avec des boulons de blocage résistants aux vibrations au lieu du soudage traditionnel utilisé dans les conceptions précédentes. Les boulons de verrouillage sont plus efficaces pour maintenir l'intégrité structurelle pendant le fonctionnement exigeant et à fortes vibrations d'un crible vibrant, tout en rendant la maintenance plus pratique, plus sûre et plus rentable. Les rails de barre sont maintenant fixés aux traverses avec des boulons de blocage, ce qui les rend faciles à échanger s'ils s'usent. La robustesse de la machine permet également de positionner et de verrouiller les traverses tous les quatre pieds au lieu de tous les deux pieds, ce qui permet un meilleur dégagement et un entretien plus facile.

La nouvelle conception de la Classe F offre la possibilité de mettre à niveau la machine avec le nouveau système Drop Guard de Haver & Boecker Niagara. Les revêtements protègent les traverses de la machine, réduisant à la fois l'usure et prolongeant la durée de vie du crible vibrant. La doublure bleue tombe simplement sur la traverse sans adhésif ni outil requis, ce qui rend l'installation rapide et facile.

De plus, Haver & Boecker Niagara a repensé les modèles à plate-forme plate de la nouvelle Classe F pour créer la plus grande quantité d'espace ouvert possible pour les supports d'écran modulaires. Doté d'ancrages en polyuréthane remplaçables, le nouveau pont modulaire à grande surface ouverte convient à pratiquement tous les supports de criblage modulaires à broches et à manchons. Les ancrages en polyuréthane sont faciles à remplacer et évitent l'usure prématurée de la charpente du pont. De plus, la conception ouverte du pont modulaire empêche l'accumulation de matériau sur les rails de la barre.

La Classe F peut également être fabriquée pour des supports de tamis à tension latérale ou à tension d'extrémité du pont inférieur. Chaque nouvelle machine à tension latérale est livrée avec le système de tension rapide Ty-Rail™ signature de Haver & Boecker Niagara avec la possibilité de réduire de moitié les temps de changement de tamis.

La nouvelle Classe F continue de présenter les performances remarquables pour lesquelles la machine est connue dans les applications difficiles, telles que le scalpage, le criblage humide et sec, le dépoussiérage et plus encore. Soutenu par des roulements à rouleaux doubles sphériques hautes performances, le double arbre excentrique de la machine crée une course constante pour maintenir la force g pendant la poussée du matériau, fournissant une stratification constante du matériau pour garantir les spécifications du produit. Il crée également un système équilibré dynamiquement qui ne transmet pratiquement aucune vibration à la structure - ou au châssis - préservant l'intégrité de la structure tout en permettant également l'installation de plusieurs machines. De plus, le double arbre excentrique réduit le colmatage et le chevillage tout en améliorant l'efficacité globale du criblage.

Le crible vibrant continue d'être équipé de supports en caoutchouc de cisaillement plutôt que de ressorts. Les supports en caoutchouc de cisaillement minimisent le mouvement latéral causé par les ressorts traditionnels. Cela réduit le bruit, maintient un fonctionnement plus fluide et prolonge la durée de vie d'un tamis vibrant.

La Classe F est disponible avec une variété de configurations et de mises à niveau, et peut être utilisée dans des applications stationnaires et portables.

Tous les tamis vibrants Haver & Boecker Niagara sont soumis à des tests approfondis, à une inspection et à l'analyse des vibrations par impulsions à la pointe de l'industrie avant l'expédition pour garantir un équilibre correct et un fonctionnement en douceur.

Haver et Boecker Niagara ont lancé le nouveau crible vibrant de classe F à MINExpo

NJC.© Info Haver & Boecker Niagara

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.