Mon projet 2 6

Hydrema updates its versatile Backhoe Loaders

17/02/22-FR Bas de page

Hydrema actualiseert zijn veelzijdige graaflaadcombinaties

1 dfe

Hydrema's nieuwste G-serie graaflaadmachines hebben verschillende updates en verbeteringen

De laatste update van de Hydrema graaflaadmachines dateert van 3,5 jaar toen Hydrema, de Deense fabrikant van bouwmachines, de 900F graaflaadcombinaties lanceerde. Nu lanceert Hydrema nu de G-serie met meer verbeteringen en updates. Veel van de verbeteringen zijn specifiek op de wensen en feedback van de klant ontwikkeld en ontworpen.

Het assortiment bestaat uit vier modellen - de 906G en 908G met 122 pk en de grotere 926G en 928G met 147 pk. Alle machines worden geleverd met knikbesturing en wielen van gelijke grootte voor efficiënte laadschoptaken. In combinatie met de hydraulische zijwaarts verschuivende graafmachine en het werkgebied van 280' zijn deze machines de ultieme combinatie van een lader van 10 ton en een graafmachine van 8-10 ton.

De nieuwe G-serie knikladers van Hydrema is goed te herkennen aan de zwartgeverfde assen en hydraulische cilinders. Ook is het mogelijk om zwart gekleurde spatborden en dakdelen te laten maken of uw machine in aangepaste kleuren te laten spuiten.

Veelzijdigheid maakt het verschil

Veelzijdigheid is een sleutelwoord voor Hydrema machines. Kleinere aannemers kunnen bieden op opdrachten met slechts één machine, waar het normaal gesproken nodig is om meerdere machines te hebben om de taak te voltooien.

“De graaflaadcombinaties van Hydrema zijn vooral in Scandinavië erg populair. We hopen dat andere markten snel de Scandinavische markten zullen volgen, en merken dat de veelzijdigheid van onze machine overal past, zegt projectmanager compacte producten Jonas Laustsen, Hydrema A/S.

De zuinige Cummins-motor in de 900G-serie is geüpdatet om te voldoen aan de Stage V-emissienormen. De motor werkt goed en is zeer effectief, zelfs bij lage toerentallen.

Het nieuwe Single Module nabehandelingssysteem combineert DOC, DPF en SCR. Het is een stabiel robuust systeem geassembleerd in één onderhoudsvrije unit - en het enige systeem met één module dat momenteel op de markt verkrijgbaar is.

De twee modellen 906G en 908G hebben nu een maximale snelheid van 40 km/u, wat betekent dat alle modellen in de nieuwe G-serie 40 km/u op de weg kunnen worden goedgekeurd (afhankelijk van de regio).

2 1d9

Snellere machines

Hydrema staat bekend om het maken van machines met een laag brandstofverbruik en we hebben een tandje bijgezet op de klimaatagenda.

“De G-serie heeft een intelligent centraal smeersysteem dat alleen smeert wanneer dat nodig is. Daarnaast is er een automatische accu-isolator die de stroom naar de accu's onderbreekt wanneer de machine inactief is”, zegt Jonas Laustsen.

Bovendien is de snelheid van de 906G en 908G iets verhoogd, zodat alle modellen nu tot 40 km/u kunnen rijden (afhankelijk van de regio), wat de transporttijd tussen taken verkort.

Met een nieuw interieurdesign, meervoudig verstelbare armleuningen en meer verstelmogelijkheden van de joystickfuncties, biedt de nieuwe serie graaflaadmachines verschillende gebruiksvriendelijke updates.

Comfort en service voorop

4 b59Hoewel Hydrema al topscores scoort op het gebied van comfort en veiligheid, heeft de 900G-serie het comfort in de cabine verbeterd met een nieuwe meervoudig verstelbare armleuning en een mobiele koel-/verwarmingsbox van 8 liter. We hebben de mogelijkheid van individuele aanpassing van de joysticks door de bestuurder vergroot. Vanaf het instrumentenpaneel kan de machinist eenvoudig de gevoeligheid van de joysticks aanpassen en de functie en richting van de joystickrollen wijzigen.

Het achterruitgedeelte is opnieuw ontworpen om het openen en sluiten in de comfortabele en stille cabine gemakkelijker te maken. Ook het interieur van de cabine heeft een make-over gehad, waardoor deze nu een verfrissende nieuwe kleur heeft gekregen.

“We hebben ook een op afstand bedienbare lamp geïnstalleerd, wat handig is als we op een vroege winterochtend bij een donkere machine aankomen. De kleine afstandsbediening past in de sleutelbundel en er is nu een "Welkom-licht" en "Volg mij thuis-licht". Daarnaast hebben we een elektrisch op afstand bedienbare optie gemaakt voor het openen en sluiten van de motorkap - wanneer open gaat het lampje in de motorruimte aan', zegt Jonas Laustsen.

Ook het onderhoud van de vier nieuwe modellen is op verschillende punten vereenvoudigd. Ze hebben nu onder meer aftapkranen, verbeterde toegang tot het luchtfilter en nieuwe zekeringenkasten.

Goede gegevensuitwisseling

Het efficiënte volg- en gegevensverzamelingssysteem Hydrema Telematics is nu standaard in alle machines. Dit systeem zorgt voor een efficiënte gegevensuitwisseling tussen klant en machine. Dit kan helpen bij het plannen van onderhoudstaken en het diagnosticeren van problemen, het tot een minimum beperken van uitvaltijd en het verbeteren van de efficiëntie. Het serviceteam van Hydrema kan de klant helpen bij het snel en accuraat identificeren van storingen door alarmcodes en andere vitale gegevens weer te geven via het online portaal.

Ook kan de software van de machine worden bijgewerkt via Hydrema Telematics zodat de klant altijd verzekerd is van de laatste versie.
NJC.© Info: Hydrema Group

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/02/22

Hydrema met à jour ses chargeuses-pelleteuses polyvalentes

1 dfe

Les dernières chargeuses-pelleteuses de la série G d'Hydrema bénéficient de plusieurs mises à jour et améliorations

La dernière mise à jour des chargeuses-pelleteuses Hydrema remonte à 3,5 ans lorsque Hydrema, le fabricant danois d'équipements de construction, a lancé la série de chargeuses-pelleteuses 900F. Hydrema lance maintenant la série G avec plus d'améliorations et de mises à jour. De nombreuses améliorations ont été développées et conçues spécifiquement selon les souhaits et les commentaires des clients.

La gamme se compose de quatre modèles - les 906G et 908G avec 122 ch et les plus grands 926G et 928G avec 147 ch. Toutes les machines sont équipées d'une direction articulée et de roues de taille égale pour des tâches de chargement efficaces. Couplées à la pelle hydraulique à déplacement latéral et à la zone de travail de 280 pieds, ces machines constituent la combinaison ultime de chargeuse de 10 tonnes et de pelle de 8 à 10 tonnes.

Les nouvelles chargeuses-pelleteuses articulées de la série G d'Hydrema sont facilement reconnaissables sur les arbres et les vérins hydrauliques peints en noir. Il est également possible d'avoir des garde-boue et des sections de toit de couleur noire ou de faire peindre votre machine dans des couleurs personnalisées.

La polyvalence fait la différence

La polyvalence est un mot clé pour les machines Hydrema. Les petits entrepreneurs peuvent soumissionner sur des travaux avec une seule machine alors qu'il serait normalement nécessaire d'avoir plusieurs machines différentes pour accomplir la tâche.

« Les rétrocaveuses d'Hydrema sont très populaires, en particulier en Scandinavie. Nous espérons que d'autres marchés suivront bientôt les marchés scandinaves, et remarquons que la polyvalence de notre machine s'intègre partout », déclare Jonas Laustsen, chef de projet pour les produits compacts, Hydrema A/S.

Le moteur Cummins économe en carburant de la série 900G a été mis à jour pour répondre aux normes d'émission Stage V. Le moteur fonctionne bien et est très efficace même à bas régime.

Le nouveau système de post-traitement à module unique combine DOC, DPF et SCR. Il s'agit d'un système robuste et stable assemblé dans une unité sans entretien - et le seul système à module unique actuellement disponible sur le marché.

Les deux modèles 906G et 908G ont désormais une vitesse maximale de 40 km/h, ce qui signifie que tous les modèles de la nouvelle série G peuvent être homologués pour la route à 40 km/h (selon la région).

2 1d9

Machines plus rapides

Hydrema est connu pour fabriquer des machines à faible consommation de carburant et nous l'avons fait monter d'un cran en ce qui concerne l'agenda climatique.

« La série G dispose d'un système de lubrification central intelligent qui ne lubrifie qu'en cas de besoin. De plus, il y a un coupe-batterie automatique qui coupe l'alimentation des batteries lorsque la machine est inactive », explique Jonas Laustsen.

De plus, la vitesse des 906G et 908G a été légèrement augmentée, de sorte que tous les modèles peuvent désormais rouler jusqu'à 40 km/h (en fonction de la région), ce qui réduit le temps de transport entre les tâches.

Avec un nouveau design intérieur, des accoudoirs multi-réglables et plus d'options de réglage des fonctions du joystick, la nouvelle série de chargeuses-pelleteuses offre plusieurs mises à jour conviviales.

4 b59

Confort et service au premier plan

Bien qu'Hydrema obtienne déjà les meilleures notes en matière de confort et de sécurité, la série 900G a amélioré les niveaux de confort de la cabine avec un nouvel accoudoir multi-réglable et une boîte de refroidissement/chauffage mobile de 8 litres. Nous avons augmenté la possibilité d'adaptation individuelle des joysticks par le conducteur. Depuis le tableau de bord, l'opérateur peut facilement régler la sensibilité des joysticks et modifier la fonction et la direction des molettes du joystick.

La section de la lunette arrière a été repensée pour faciliter l'ouverture et la fermeture dans l'habitacle confortable et silencieux. L'intérieur de la cabine a également fait peau neuve, il a donc maintenant une nouvelle couleur rafraîchissante.

« Nous avons également installé une lumière télécommandée, ce qui est pratique lorsque l'on arrive devant une machine sombre un matin d'hiver. La petite télécommande s'adapte au paquet de clés et il y a maintenant une "Welcome-light" et une "Follow me home-light". De plus, nous avons créé une option électrique télécommandée pour l'ouverture et la fermeture du capot - lorsqu'il est ouvert, la lumière dans le compartiment moteur s'allume », explique Jonas Laustsen.

L'entretien des quatre nouveaux modèles a également été simplifié dans divers domaines. Entre autres choses, ils ont maintenant des vannes de vidange, un meilleur accès au filtre à air et de nouvelles boîtes à fusibles.

Bon échange de données

Le système efficace de suivi et de collecte de données Hydrema Telematics est désormais installé de série sur toutes les machines. Ce système assure un partage efficace des données entre le client et la machine. Cela peut aider à planifier les tâches de maintenance et à diagnostiquer les problèmes, à minimiser les temps d'arrêt et à améliorer l'efficacité. L'équipe de service d'Hydrema peut aider le client à identifier les défauts rapidement et avec précision en affichant les codes d'alarme et d'autres données vitales via le portail en ligne.

Le logiciel de la machine peut également être mis à jour via Hydrema Telematics afin que le client soit toujours assuré de la dernière version.
NJC.© Infos : Groupe Hydrema

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Date de dernière mise à jour : 16/02/2022

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.