Sigma nl 20230327

Hyster® lithium-Ion lift

07/06/-FR bas de page

Hyster heeft aangekondigd dat zijn heftrucks met een hefcapaciteit van 10-18 ton nu verkrijgbaar zijn met een elektrische aandrijflijn, waardoor bedrijven emissievrije doelstellingen kunnen bereiken door over te stappen op elektrische vorkheftrucks.
Hyster lithium ion lift trucks for 10 18 tonne loads b c14

De nieuwe Hyster® J10-18XD-heftrucks heffen tot 18 ton en zijn voorzien van lithium-ionbatterijpakketten die volledig vermogen en acceleratie leveren, vergelijkbaar met een dieselheftruck, maar zonder uitstoot.

"Dit is een doorbraak voor bedrijven in de zware industrie die groene doelen willen bereiken in fabrieken, magazijnen en werven", zegt Jan-Willem van den Brand, Director Global Market Development, Big Trucks, voor Hyster. "Met ondersteuning van Hyster is de overgang naar schone elektrische stroom nu eenvoudiger dan ooit en zonder concessies te doen aan prestaties of efficiëntie."

“Behandelingen die zware taken uitvoeren in veeleisende industrieën, zoals die doorgaans worden aangetroffen in hout-, metaal- en constructietoepassingen, kunnen vertrouwen op deze nieuwe elektrische vorkheftrucks binnen en buiten, voor ICE-achtige prestaties in één, twee of drie ploegen, naast het gemak van opportunity charging”, vervolgt Jan-Willem.

De nieuwe Big Trucks zijn ook intelligent ontworpen om oververhitting te voorkomen, door op unieke wijze vloeistofgekoelde motoren en omvormers te combineren met 350 Volt lithium-ionbatterijen. Het hoogspannings- en laagstroomsysteem in de nieuwe vrachtwagens vermindert niet alleen de warmteontwikkeling aanzienlijk, maar bevat ook speciaal ontworpen watergekoelde motoren en aandrijfcontrollers om verdere warmteontwikkeling te voorkomen. Batterijbewakingssystemen helpen ook om onder- en overladen te beheersen.

Hyster lithium ion lift trucks for 10 18 tonne loads c daf

Of de vrachtwagens nu worden gebruikt om stalen staven uit een trein te lossen, betonnen mallen in een productieproces te voeren of op hout gebaseerde panelen door een productielocatie te transporteren, de nieuwe elektrische vrachtwagens van Hyster kunnen een nog betere productiviteit bieden dan een dieselalternatief. De stille en comfortabele cabine verbetert ook de bestuurderservaring, naast uitstekend zicht, ergonomie en productiviteitsverhogende eigenschappen.

"Het maakt niet uit of de truck wordt gebruikt voor periodiek of continu gebruik, u kunt met deze trucks rijden als een diesel", zegt Jan-Willem, die uitlegt dat de nieuwe elektrische modellen, net als een IC-aangedreven Hyster Big Truck, een uitzonderlijk tractievermogen bieden, acceleratie en trekkracht.

In combinatie met de juiste toepassing en bedrijfsintensiteit kunnen de Hyster® J10-18XD-heftrucks echter ook helpen bij het verlagen van de totale eigendomskosten.

De geïntegreerde lithium-ionbatterijen leveren hogere prestaties dan loodzuuraccu's en hebben een langere levensduur, waardoor de kosten laag blijven. Bovendien kan elke vrachtwagen worden uitgerust met modulaire batterijpakketten om het nodige vermogen op te slaan dat nodig is om aan de operationele behoeften te voldoen. Het systeem is optimaal ontworpen voor opladen met hoog vermogen, waardoor het niet nodig is om batterijen te verwisselen, zodat de uptime wordt gemaximaliseerd en ploegenwisselingen en pauzes productief worden. De nieuwe truckoptie vereist slechts 11 minuten opladen voor maximaal een uur werk.

"Omdat er minder tijd nodig is voor het opladen, kan een breed scala aan toepassingen profiteren van een grotere beschikbaarheid van vrachtwagens", zegt Jan-Willem. “Bij operaties met twee- of drieploegendiensten kan de lading gemakkelijk worden bijgevuld, waardoor batterijwissel en een aparte laadruimte niet nodig zijn. Omdat de batterij en elektromotor onderhoudsvrij zijn, helpt dit ook de kosten te verlagen, wat verder bijdraagt ​​aan een lage Total Cost of Ownership.”

Mobil modulare anlage f0d 1

Om bedrijven te ondersteunen bij hun reis van een diesel- naar een elektrisch wagenpark, werkt Hyster nauw samen met de operaties om de overgang te plannen, door opties te bieden waarmee de juiste elektrische heftruck kan worden geconfigureerd voor verschillende toepassingsbehoeften. De experts van Hyster adviseren ook over de noodzakelijke veranderingen in elektrische en infrastructuurbehoeften, plus een geschikte laadstrategie en -proces. Verdere ondersteuning wordt gegeven door middel van training en onderhoud gedurende de levensduur van de heftruck.

“Groene doelstellingen zijn ook belangrijk voor veel bedrijven, waarvan sommige de implementatie van zonnepanelen en andere on-site methoden voor het opwekken van elektriciteit onderzoeken. In veel landen zijn er ook fiscale prikkels en subsidies die bedrijven ondersteunen die willen investeren in emissievrije apparatuur”, zegt Jan-Willem. "Voor dit soort toepassingen zijn deze nieuwe trucks een ideale keuze in vergelijking met diesel, zowel ecologisch als economisch."

Degenen die overstappen op lithium-ion-vorkheftrucks krijgen de steun van hun lokale Hyster-dealers. Over de hele wereld werken ze samen met elke klant om de exacte vereisten voor de specifieke toepassing te bepalen en het batterijsysteem te configureren voor de toepassing.

Info MOLOKINI MARKETING LTD; Hyster-Yale Group, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/06/21

Hyster a annoncé que ses chariots d'une capacité de levage de 10 à 18 tonnes sont désormais disponibles avec une transmission électrique, aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs de zéro émission en passant aux chariots élévateurs électriques.
Hyster lithium ion lift trucks for 10 18 tonne loads b c14

Les nouveaux chariots élévateurs Hyster® J10-18XD soulèvent jusqu'à 18 tonnes et sont équipés de batteries lithium-ion fournissant une puissance et une accélération complètes, comparables à un chariot élévateur diesel mais sans émissions.

« Il s'agit d'une percée pour les entreprises de l'industrie lourde qui souhaitent atteindre des objectifs écologiques dans les usines, les entrepôts et les chantiers », déclare Jan-Willem van den Brand, directeur du développement du marché mondial, Big Trucks, pour Hyster. « Avec le soutien d'Hyster, la transition vers une énergie électrique propre est désormais plus simple que jamais et ne fait aucun compromis sur les performances ou l'efficacité. »

« Les opérations entreprenant des tâches difficiles dans des industries exigeantes, telles que celles que l'on trouve généralement dans le bois, les métaux et les applications de construction, peuvent compter sur ces nouveaux chariots élévateurs électriques à l'intérieur et à l'extérieur, pour des performances de type ICE sur un, deux ou trois quarts de travail, ainsi que la commodité de facturation d'opportunité », poursuit Jan-Willem.

Les nouveaux Big Trucks sont également conçus intelligemment pour éviter la surchauffe, combinant de manière unique des moteurs et des onduleurs refroidis par liquide avec des batteries lithium-ion de 350 volts. Le système haute tension et courant faible des nouveaux camions non seulement réduit considérablement le développement de la chaleur, mais intègre également des moteurs refroidis par eau et des contrôleurs d'entraînement spécialement conçus pour empêcher davantage l'accumulation de chaleur. Les systèmes de surveillance des batteries aident également à contrôler la sous-charge et la surcharge.

Hyster lithium ion lift trucks for 10 18 tonne loads c daf

Que les camions soient utilisés pour décharger des barres d'acier d'un train, alimenter des moules en béton dans un processus de fabrication ou transporter des panneaux à base de bois sur un site de fabrication, les nouveaux camions électriques Hyster peuvent offrir une productivité encore meilleure qu'une alternative diesel. La cabine silencieuse et confortable améliore également l'expérience du conducteur, ainsi qu'une visibilité, une ergonomie et des fonctionnalités d'amélioration de la productivité exceptionnelles.

« Que le camion soit utilisé pour un fonctionnement périodique ou continu, vous pouvez conduire ces camions comme un diesel », explique Jan-Willem, expliquant que comme avec un Hyster Big Truck à moteur thermique, les nouveaux modèles électriques offrent une puissance de traction exceptionnelle, accélération et traction au timon.

Cependant, associés à l'application et à l'intensité de fonctionnement appropriées, les chariots élévateurs Hyster® J10-18XD peuvent également aider les opérations à réduire le coût total de possession.

Les batteries lithium-ion intégrées produisent des performances supérieures à celles de leurs homologues au plomb et ont un cycle de vie plus long, ce qui permet de réduire les coûts. De plus, chaque camion peut être équipé de blocs-batteries modulaires pour stocker l'énergie nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels. Le système est conçu de manière optimale pour une charge d'opportunité à haute puissance, éliminant le besoin d'échanger les batteries, de sorte que la disponibilité est maximisée et que les changements de quart et les pauses deviennent productifs. La nouvelle option camion ne nécessite que 11 minutes de charge pour jusqu'à une heure de travail.

« Avec moins de temps nécessaire pour la charge, une large gamme d'applications peut bénéficier d'une plus grande disponibilité des camions », explique Jan-Willem. « Les opérations avec deux ou trois équipes peuvent facilement recharger la charge, évitant ainsi le besoin d'échanger la batterie et d'avoir une salle de charge séparée. Comme la batterie et le moteur électrique ne nécessitent aucun entretien, cela permet également de réduire les coûts, contribuant ainsi à un faible coût total de possession. »

Mobil modulare anlage f0d 1

Pour aider les entreprises dans leur transition d'un parc diesel à un parc électrique, Hyster travaille en étroite collaboration avec les opérations pour planifier la transition, en fournissant des options qui permettent de configurer le bon chariot élévateur électrique pour les différents besoins des applications. Les experts d'Hyster conseillent également sur les modifications nécessaires des besoins en électricité et en infrastructure, ainsi qu'une stratégie et un processus de charge adaptés. Une assistance supplémentaire est fournie par la formation et l'entretien tout au long de la durée de vie du chariot élévateur.

« Les objectifs verts sont également importants pour de nombreuses entreprises, dont certaines explorent la mise en œuvre de panneaux solaires et d'autres méthodes de production d'électricité sur site. Dans de nombreux pays, il existe également des incitations fiscales et des subventions qui soutiennent les entreprises qui cherchent à investir dans des équipements à zéro émission », explique Jan-Willem. « Ces types d'applications feront de ces nouveaux camions un choix idéal par rapport au diesel, tant sur le plan environnemental qu'économique. »

Ceux qui passent aux chariots élévateurs lithium-ion reçoivent le soutien de leurs concessionnaires Hyster locaux. Partout dans le monde, ils travaillent avec chaque client pour déterminer les exigences exactes de l'application spécifique et configurer le système de batterie en fonction de l'opération.

Informations MOLOKINI MARKETING LTD; Groupe Hyster-Yale, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.