Mon projet 2 6

In Spain's largest wind farm: Transbiaga with three Liebherr LG 1750s in operation

02/02/22-FR Bas de page

In het grootste windpark van Spanje: Transbiaga met drie Liebherr LG 1750's in bedrijf

Liebherr lg1750 transbiaga 01 300dpi 4f8Three LG 1750s from Transbiaga make their debut at the Spanish wind farm Gecama erecting wind turbines with 120-metre hub heights IMAGE SOURCE: Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Drie LG 1750's van Transbiaga debuteren op het Spaanse windpark Gecama

De Liebherr LG 1750 mobiele kranen met traliegiek bouwen 67 windturbines met een naafhoogte van 120 meter

Goede bediening, hoog draagvermogen en mobiliteit van de kranen zijn cruciaal

Werken in het grootste windpark van Spanje: het kraan- en zwaartransportbedrijf Transbiaga werkt met drie nieuwe Liebherr LG 1750 mobiele kranen met traliegiek in het windpark Gecama. Daar worden 67 windturbines met een spilhoogte van 120 meter neergezet om energie uit hernieuwbare bronnen aan het landelijke elektriciteitsnet te leveren.
Advertentie

Vier Liebherr LG 1750 mobiele kranen met traliegiek, 67 windturbines en 120 meter naafhoogte: volle bak voor de zwaargewichten bij het Gecama windpark in de Spaanse provincie Cuenca. De onderdelen van de betonnen torens wegen tot 255 ton. De gondel, inclusief generator, weegt 140 ton. De rotorbladen wegen 21 ton en zijn 74 meter lang. "Naast onze drie nieuwe LG 1750's is er ook een LG 1750 van Grúas Ibarrondo, onze partner in dit windproject", zegt Jon Usabiaga, CEO van Transbiaga. De turbines werden vervaardigd door de Nordex Group, een van 's werelds grootste fabrikanten van windturbines, gevestigd in Hamburg en Rostock.

Transbiaga is zeer bekend met het gebruik van de Liebherr LG 1750 mobiele kraan met traliegiek, aangezien het bedrijf al vijf andere eenheden in zijn vloot heeft. "Naast de goede bedienbaarheid hebben we voor dit kraanmodel gekozen vanwege het hoge draagvermogen en de mobiliteit, factoren die aansluiten bij de wensen en eisen van een windpark. We kochten het nieuwe materieel met het nog sterkere SX-gieksysteem. we zijn ook goed gepositioneerd voor de toekomstige generatie windturbines", meldt Jon Usabiaga. "De kranen zijn geconfigureerd met 165 meter hoofdmast en F-jib."

De drie nieuwe Liebherr LG 1750's vullen de machines van Transbiaga perfect aan, "omdat we ze gebruiken als hoofdkranen voor de montage van windmolenparken. Ze zijn onmisbaar om dit soort projecten op de meest efficiënte manier en met de hoogst mogelijke kwaliteit uit te voeren", benadrukt Usabiaga. . "Ze zijn bijzonder geschikt om in windparken te werken, omdat ze onafhankelijk kunnen rijden op de paden tussen elke turbine. Ze hebben een kleinere breedte dan een rupskraan." Transbiaga richt haar werkzaamheden voornamelijk op de montage van windparken in Europa en Latijns-Amerika. Om dit soort projecten uit te kunnen voeren beschikt het bedrijf ook over acht units van de Liebherr LR 1600/2W smalspoor rupskraan, die ook voorbestemd is voor het rijden op smalle sporen in windparken.

Liebherr lg1750 transbiaga 02 300dpi 7e5

Components of the concrete towers weigh up to 255 tonnes. The nacelle with the generator of the Nordex DELTA4000 wind turbine weighs 140 tonnes. The rotor blades weigh 21 tonnes and are 74 metres long. Image source: Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Grootste windmolenpark van Spanje

Het Gecama-windpark, eigendom van Enlight Renewable Energy, is het grootste windpark in Spanje dat in één fase is gebouwd. Gelegen in de provincie Cuenca, zal het een gebied van 41 km2 beslaan en bijna 80 km wegennet hebben. Gecama zal een geïnstalleerd vermogen hebben van meer dan 300 megawatt, zo'n 1.000 gigawattuur per jaar opwekken en 160.000 ton CO2-uitstoot besparen.

Voor Transbiaga zijn de werkzaamheden aan de installatie van het Gecama windpark erg belangrijk. Usabiaga meldt: "We zijn er trots op dat gerenommeerde klanten als Nordex ons vertrouwen om dit soort windprojecten uit te voeren. Dit betekent dat we tot de benchmarks in de industrie wereldwijd behoren, zowel wat betreft de capaciteit van onze vloot als onze werkteams , en in termen van het handhaven van hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen." De bouw van dit windpark maakt deel uit van een reeks projecten die Transbiaga al jaren in Spanje uitvoert voor Nordex, een van haar grootste klanten. Andere actieve projecten zijn in Zweden, Chili, Brazilië, Mexico en Puerto Rico. Uitbreiding naar andere landen staat gepland voor later dit jaar.

Transbiaga heeft een vloot van 49 kranen. 43 mobiele en rupskranen met telescoop- en traliegieken zijn van Liebherr en getuigen van het vertrouwen dat Transbiaga heeft in de kwaliteit en prestaties van Liebherr-producten en klantenservice.

NJC.© Info: Liebherr-Werk Ehingen GmbH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/02/22

Dans le plus grand parc éolien d'Espagne : Transbiaga avec trois Liebherr LG 1750 en service

Liebherr lg1750 transbiaga 01 300dpi 4f8Three LG 1750s from Transbiaga make their debut at the Spanish wind farm Gecama erecting wind turbines with 120-metre hub heights IMAGE SOURCE: Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Trois LG 1750 de Transbiaga font leurs débuts au parc éolien espagnol Gecama

Les grues mobiles à flèche treillis Liebherr LG 1750 montent 67 éoliennes avec des hauteurs de moyeu de 120 mètres

Une bonne opérabilité, une capacité de charge élevée et la mobilité des grues sont cruciales

Travail dans le plus grand parc éolien d'Espagne : l'entreprise de grues et de transport lourd Transbiaga travaille avec trois nouvelles grues mobiles Liebherr LG 1750 à mât treillis dans le parc éolien Gecama. Là, 67 éoliennes d'une hauteur de moyeu de 120 mètres sont érigées pour alimenter le réseau électrique national en énergie à partir de sources renouvelables.
Publicité

Quatre grues mobiles à flèche treillis Liebherr LG 1750, 67 éoliennes et 120 mètres de hauteur de moyeu : pleine opération pour les poids lourds du parc éolien Gecama dans la province espagnole de Cuenca. Les composants des tours en béton pèsent jusqu'à 255 tonnes. La nacelle, y compris le générateur, pèse 140 tonnes. Les pales du rotor pèsent 21 tonnes et mesurent 74 mètres de long. "En plus de nos trois nouveaux LG 1750, il y a aussi un LG 1750 de Grúas Ibarrondo, notre partenaire dans ce projet éolien", déclare Jon Usabiaga, PDG de Transbiaga. Les éoliennes ont été fabriquées par le groupe Nordex, l'un des plus grands fabricants d'éoliennes au monde, basé à Hambourg et Rostock.

Transbiaga connaît bien l'utilisation de la grue mobile à flèche treillis Liebherr LG 1750, car l'entreprise compte déjà cinq autres unités dans sa flotte. "En plus de sa bonne opérabilité, nous avons également choisi ce modèle de grue en raison de sa grande capacité de charge et de sa mobilité, facteurs qui répondent aux besoins et aux exigences d'un parc éolien. Nous avons acheté le nouvel équipement avec le système de flèche SX encore plus solide. Cela signifie nous sommes également bien positionnés pour la future génération d'éoliennes », rapporte Jon Usabiaga. "Les grues sont configurées avec une flèche principale de 165 mètres et un F-jib."

Les trois nouvelles Liebherr LG 1750 complètent parfaitement les machines de Transbiaga, « car nous les utilisons comme grues principales pour le montage de parcs éoliens. Elles sont indispensables pour mener à bien ce type de projet de la manière la plus efficace et avec la meilleure qualité possible », souligne Usabiaga. . "Ils sont particulièrement bien adaptés pour travailler dans les parcs éoliens, car ils peuvent se déplacer indépendamment sur les chemins entre chaque turbine. Ils ont une largeur inférieure à celle d'une grue sur chenilles." Transbiaga concentre ses activités principalement sur le montage de parcs éoliens en Europe et en Amérique latine. Pour pouvoir mener à bien ce type de projet, l'entreprise dispose également de huit unités de la grue sur chenilles à voie étroite Liebherr LR 1600/2W, qui est également prédestinée à la conduite sur des voies étroites dans les parcs éoliens.

Liebherr lg1750 transbiaga 02 300dpi 7e5

Components of the concrete towers weigh up to 255 tonnes. The nacelle with the generator of the Nordex DELTA4000 wind turbine weighs 140 tonnes. The rotor blades weigh 21 tonnes and are 74 metres long. Image source: Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Le plus grand parc éolien d'Espagne

Le parc éolien Gecama, propriété d'Enlight Renewable Energy, est le plus grand parc éolien d'Espagne construit en une seule phase. Situé dans la province de Cuenca, il couvrira une superficie de 41 km2 et disposera de près de 80 km de réseau routier. Gecama disposera d'une capacité installée de plus de 300 mégawatts, générera environ 1 000 gigawattheures par an et économisera 160 000 tonnes d'émissions de CO2.

Pour Transbiaga, les travaux d'installation du parc éolien Gecama sont très importants. Usabiaga rapporte : « Nous sommes fiers que des clients aussi renommés que Nordex nous fassent confiance pour réaliser ce type de projet éolien. Cela signifie que nous sommes parmi les références de l'industrie dans le monde, tant au niveau de la capacité de notre flotte que de nos équipes de travail. , et en termes de maintien de normes de sécurité et de qualité élevées." La construction de ce parc éolien fait partie d'une série de projets que Transbiaga réalise en Espagne depuis des années pour Nordex, l'un de ses plus gros clients. D'autres projets actifs sont en Suède, au Chili, au Brésil, au Mexique et à Porto Rico. L'expansion à d'autres pays est prévue pour plus tard cette année.

Transbiaga dispose d'un parc de 49 grues. 43 grues mobiles et sur chenilles à flèche télescopique et treillis sont de Liebherr, témoignant de la confiance de Transbiaga dans la qualité et la performance des produits et du service client de Liebherr.

NJC.© Info : Liebherr-Werk Ehingen GmbH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.