Mon projet 2 6

India-Bitumen plays a vital sustainability role in road construction

07/10/21-FR bas de page

Bitumen speelt een cruciale rol in duurzaamheid in de wegenbouw

What is bitumen e1400082840487

Bitumen, het bindmiddel dat op de weg wordt gebruikt, heeft het aanzien van transport veranderd sinds de toepassing ervan. Het vormde de mobiliteit zoals we die kennen en zou de toekomst van transport inhouden met zijn voordelen op het gebied van flexibiliteit en duurzaamheid.

Bitumen is een kleverig, zwart materiaal dat koolwaterstoffen met een hoog molecuulgewicht bevat. Het is het resultaat van destillatie van ruwe olie tijdens het raffinageproces en heeft aan belang gewonnen vanwege de verscheidenheid aan eigenschappen zoals waterbestendigheid, hechting, hoog verwekingspunt, duurzaamheid en hardheid.
India: grootste verbruiker van bitumen

India heeft, na alleen de VS, het grootste wegennet, waardoor het land de grootste verbruiker van bitumen is. Bovendien voorziet India in ongeveer 90% van de vraag naar bitumen en importeert het de overige 10% uit Iran en de VAE.

Volgens Allied Market Research wordt verwacht dat de Indiase bitumenmarkt in 2026 $ 3,6 miljard zal bereiken, met een CAGR van 2,8% van 2019 tot 2026. De snelgroeiende markt is te wijten aan de sterke toename van bouw- en wegenbouwactiviteiten, de ontwikkeling van slimme steden , aanleg van start- en landingsbanen, snelwegen en snelwegen.

Bovendien heeft de Indiase regering zwaar geïnvesteerd in de markt om verschillende projecten te voltooien, zoals zesbaans snelwegen en het verbeteren van de wegverbindingen in de door Naxal getroffen gebieden. Het land gebruikt echter nog steeds traditionele methoden om bitumen te gebruiken, wat een aanzienlijke negatieve impact heeft op het milieu. Zo heeft de regering instructies uitgevaardigd over de toepassing van bitumen en manieren om milieuproblemen die het gevolg zijn van het gebruik van bitumen te elimineren.

De focus op duurzaamheid zal zeker toenemen in de Indiase bitumenmarkt. Shell had al een kosteneffectief, met polymeer gemodificeerd bitumen op de markt gebracht dat hoogwaardige wegtoepassingen biedt waarbij gebruik wordt gemaakt van teruggewonnen asfalt uit weglagen. Verder heeft Shell een bitumenproduct geïntroduceerd dat heeft bijgedragen aan het verminderen van de impact van wegverharding op het lokale milieu en de luchtkwaliteit. Aangezien de bitumenindustrie verantwoordelijk is voor de aantasting van de lokale luchtkwaliteit, werd de vraag naar milieuvriendelijker bitumen en duurzame manieren om wegen aan te leggen steeds belangrijker.

Zo investeren steeds meer bedrijven in de ontwikkeling van duurzamere bitumenoplossingen die asfalt bieden met verbeterde stroefheidseigenschappen en getextureerd asfalt om busbanen af ​​te bakenen. Dergelijk gemodificeerd bitumen zou veel kansen bieden in de mobiliteitsindustrie.
Bitumen en de toekomst van transport

Aangezien bitumen een integraal onderdeel is van de wegenbouw, is het in de wereld van vandaag van groot belang wanneer moderne technologieën worden geïntroduceerd om wegen van de toekomst te ontwikkelen. De toekomst van mobiliteit ligt bij autonome voertuigen waar de veelzijdigheid en flexibiliteit van bindende materialen zoals bitumen een enorm verschil zullen maken.

Sinds de introductie van bitumen in de wegenbouw wordt het toegepast als hechtmiddel in waterdichtingsmaterialen, de ontwikkeling van dakbanen en het onderhoud van wegen. Hoewel de technologie de afgelopen jaren zo enorm is vooruitgegaan, vertrouwt de wereld nog steeds op moderne asfaltwegen en dus van bitumen. Bovendien heeft het bitumen, dat wordt gebruikt in moderne toepassingen zoals landingsbanen op vliegvelden en Formule 1-racebanen, de modernste technische eigenschappen. Bitumen van de wereld van vandaag biedt de grootst mogelijke efficiëntie, duurzame materialen en duurzaamheid die bepaalde toepassingen vereisen.

De wereld van morgen vraagt ​​om duurzaamheid en nul effect op klimaatverandering. Zo investeren steeds meer bedrijven in elektrische voertuigen en andere duurzame vervoerswijzen. Canada heeft al zijn voornemens uitgesproken over CO2-neutraliteitsdoelstellingen en bitumen speelt een cruciale rol bij het bereiken van die doelstellingen. De ontwikkelingen in traditioneel bitumen zouden een belangrijk moment zijn voor de toekomst van wegen en hun rol in de samenleving van morgen.

Bitumen gebruikt in wegdek is ook 100% herbruikbaar. Als het op de juiste manier wordt ingezameld, kan het meerdere keren worden gebruikt, wat helpt om een ​​stap in de richting van koolstofneutraliteit te zetten. Bovendien helpt de herbruikbaarheid van bitumen bij het verminderen van de CO2-uitstoot in combinatie met de productie van asfalt.

De Covid-19-pandemie heeft een kans geboden om innovatieve oplossingen te bedenken en te implementeren om de langetermijnimpact van menselijk handelen op het milieu te minimaliseren. Daarom is bitumen het centrum van Industrie 4.0 geworden, aangezien ontwikkelingen in de bitumenindustrie zouden leiden tot nieuwe toepassingen van bitumen, zoals trottoirs voor twee doeleinden en intelligente wegen.

De integratie van nieuwe technologieën in combinatie met een toename van investeringen in O&O om bitumen en traditionele wegenbouwmethoden te verbeteren, zou de toekomst van het transport vormgeven.

NJC.© Info Allied Market Research  https://www.alliedmarketresearch.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/10/21

Le bitume joue un rôle vital de durabilité dans la construction de routes

What is bitumen e1400082840487

Le bitume, le liant utilisé lors des déplacements routiers a changé la face du transport depuis son application. Il a façonné la mobilité telle que nous la connaissons et tiendrait l'avenir du transport avec ses avantages en termes de flexibilité et de durabilité.

Le bitume est un matériau noir collant qui contient des hydrocarbures de poids moléculaire élevé. C'est le résultat de la distillation du pétrole brut pendant le processus de raffinage et a gagné en importance en raison de sa variété de propriétés telles que la résistance à l'eau, l'adhérence, le point de ramollissement élevé, la durabilité et la dureté.
Inde : plus gros consommateur de bitume

Après les États-Unis, l'Inde possède le plus grand réseau routier, faisant du pays le plus gros consommateur de bitume. De plus, l'Inde répond à environ 90 % de sa demande de bitume et importe les 10 % restants d'Iran et des Émirats arabes unis.

Selon Allied Market Research, le marché indien du bitume devrait atteindre 3,6 milliards de dollars d'ici 2026, avec un TCAC de 2,8% de 2019 à 2026. La croissance rapide du marché est due à l'essor des activités de construction de bâtiments et de routes, au développement de villes intelligentes. , la construction de pistes d'aéroport, d'autoroutes et d'autoroutes.

En outre, le gouvernement indien a massivement investi sur le marché pour mener à bien plusieurs projets tels que l'aménagement d'autoroutes à six voies et l'amélioration de la connectivité routière dans les zones touchées par Naxal. Cependant, le pays utilise toujours des méthodes traditionnelles pour utiliser le bitume, ce qui a un impact négatif important sur l'environnement. Ainsi, le gouvernement a émis des instructions sur l'application du bitume et les moyens d'éliminer les problèmes environnementaux qui découlent de l'utilisation du bitume.

L'accent mis sur la durabilité est appelé à augmenter sur le marché indien du bitume. Shell avait déjà lancé un bitume modifié aux polymères rentable qui offre des applications routières hautes performances utilisant l'asphalte récupéré des couches de route. De plus, Shell a lancé un produit à base de bitume qui a permis de réduire l'impact du pavage des routes sur l'environnement local et la qualité de l'air. Comme l'industrie du bitume est responsable de compromettre la qualité de l'air local, la demande de bitume plus respectueux de l'environnement et de moyens durables de construire des routes a pris de l'importance.

Ainsi, de plus en plus d'entreprises investissent dans le développement de solutions de bitume plus durables qui offrent des asphaltes avec des propriétés d'adhérence améliorées et des asphaltes texturés pour délimiter les voies de bus. Un tel bitume modifié offrirait de nombreuses opportunités dans l'industrie de la mobilité.
Bitume et avenir des transports

Comme le bitume fait partie intégrante de la construction routière, il revêt une grande importance dans le monde d'aujourd'hui lorsque les technologies modernes sont introduites pour développer les routes du futur. L'avenir de la mobilité réside dans les véhicules autonomes où la polyvalence et la flexibilité des matériaux liants tels que le bitume feront une énorme différence.

Depuis l'introduction du bitume dans la construction routière, il a trouvé une application comme adhésif dans les matériaux d'imperméabilisation, le développement de membranes de toiture et l'entretien des routes. Même si la technologie a tellement progressé au cours des dernières années, le monde dépend toujours des routes asphaltées modernes et donc du bitume. De plus, le bitume - qui est utilisé dans des applications modernes telles que les pistes d'aérodrome et les circuits de Formule 1 - possède des propriétés d'ingénierie de pointe. Le bitume du monde d'aujourd'hui offre la plus grande efficacité, des matériaux durables et la durabilité que certaines applications exigent.

Le monde de demain exige durabilité et effet zéro sur le changement climatique. Ainsi, de plus en plus d'entreprises investissent dans les véhicules électriques et autres modes de transport durables. Le Canada a déjà déclaré ses intentions concernant les cibles de zéro carbone net et le bitume joue un rôle essentiel dans la réalisation de ces cibles. Les évolutions du bitume traditionnel seraient un moment important pour l'avenir des routes et leur rôle dans la société de demain.

Le bitume utilisé dans les revêtements routiers est également 100 % réutilisable. S'il est collecté correctement, il peut être utilisé plusieurs fois, ce qui aide à faire un pas vers les objectifs de neutralité carbone. De plus, la réutilisation du bitume contribue à réduire les émissions de carbone couplées à la production d'asphalte.

La pandémie de Covid-19 a offert l'opportunité de réfléchir et de mettre en œuvre des solutions innovantes pour minimiser l'implication à long terme des actions humaines sur l'environnement. C'est pourquoi le bitume est devenu le centre de l'Industrie 4.0, car les développements dans l'industrie du bitume conduiraient à de nouvelles applications du bitume telles que les chaussées à double usage et les routes intelligentes.

L'intégration de nouvelles technologies couplée à une augmentation des investissements dans la R&D pour améliorer le bitume et les méthodes traditionnelles de construction de routes façonnerait l'avenir des transports.
NJC.© Info Allied Market Research   https://www.alliedmarketresearch.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Date de dernière mise à jour : 06/10/2021

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.