Sigma nl 20230327

Industrial reducers MAXXDRIVE® -

15/06/21-FR bas de page

MAXXDRIVE® industriële tandwielkasten - NORD's sterkste tandwielkast voor elke situatie
NORD DRIVESYSTEMS 'uitgebreid portfolio van tandwielkasten met parallelle as en conische tandwielen van NORD DRIVESYSTEMS biedt hoge uitgangskoppels van 15 tot 282 kNm in 11 maten. Naast deze beproefde standaardserie biedt NORD DRIVESYSTEMS de nieuwe MAXXDRIVE® XT-serie met thermisch geoptimaliseerde kegelwielkasten in zeven maten van 15 tot 75 kNm.

In combinatie met het uitgebreide programma accessoires en opties maakt dit modulaire systeem het mogelijk om tandwielkasten te ontwerpen die bij uitstek geschikt zijn voor zware toepassingen, zoals transportbanden of roerwerken.


MAXXDRIVE industriële tandwielkasten - NORD's sterkste tandwielkast voor elke situatie
NORD_MAXXDRIVE-Portfolio.jpg: Het uitstekende MAXXDRIVE®-portfolio voor industriële tandwielkasten op basis van het NORD modulaire systeem dekt alle industriële toepassingen tot 282 kNm.

39970 nord maxxdrive portfolio print

MAXXDRIVE® industriële tandwielkasten worden gebruikt wanneer hoge koppels en hoge uitgangsvermogens vereist zijn. In combinatie met de juiste accessoires biedt MAXXDRIVE® voor elk klantproject een technisch en economisch perfecte aandrijfoplossing.

De uitgebreide configuratie- en montagemogelijkheden van de MAXXDRIVE® industriële tandwielkast maken zowel gestandaardiseerde als op maat gemaakte aandrijfoplossingen mogelijk. De combinatie van motoren, verloopstukken en koppelings- en remsystemen resulteert bijvoorbeeld in complete units met een nauwkeurig ontwerp, montageklaar geleverd, gemonteerd op een draaivoet voor de motor of het frame. Als alternatief kan de motorbevestiging worden gemaakt met behulp van een IEC / NEMA-adapter.

Een breed scala aan beschikbare flens- en uitgaande asversies zorgt ervoor dat de oplossing altijd optimaal geschikt is voor de toepassing van de klant. Het mechanische en thermische ontwerp van alle NORD industriële tandwielkasten is altijd gebaseerd op de bestaande bedrijfsgegevens van de toepassing en de omgevingsomstandigheden op de plaats van installatie. Het MAXXDRIVE®-portfolio garandeert zo maximaal maatwerk en creëert aandrijfsystemen die voldoen aan de vraag naar betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Een verscheidenheid aan opties voor op maat gemaakte toepassingsconcepten
Typische MAXXDRIVE® toepassingen zijn aandrijvingen voor transportbanden, bestaande uit een elektromotor, een koppelingssysteem en een industriële tandwielkast met een axiaalventilator. De prioriteit hierbij is om te profiteren van voldoende warmteafvoer om een ​​optimaal thermisch vermogen te verkrijgen. De nieuwe MAXXDRIVE® XT industriële tandwielkasten, met hun zwaar geribbelde behuizingen, zijn hiervoor bij uitstek geschikt. De vermogens- en snelheidsbereiken van toepassingsgeoptimaliseerde tweetraps conische tandwielkasten zijn speciaal ontworpen voor toepassingen die een laag toerentalbereik in combinatie met een hoog vermogen vereisen. De uitgangskoppels van de MAXXDRIVE® XT-serie variëren tussen 15 en 75 kNm en de snelheidsverhoudingen tussen 6,3 en 22,4. MAXXDRIVE® XT industriële tandwielkasten zijn verkrijgbaar in zeven verschillende maten met vermogens van 50 tot 1500 kW. Een andere typische toepassing voor deze robuuste lijn industriële tandwielkasten van NORD omvat aandrijvingen voor meng- en roertoepassingen. Door de compacte en robuuste MAXXDRIVE®-reductor uit te rusten met flens- en versterkte lageruitvoeringen (VL2 / KL2 - VL6 / KL6) kan de aandrijving optimaal worden aangepast aan de toepassingsbelastingen. Afgedichte IEC / NEMA-adapters (SAFOMI) en TRUE DRYWELL-afdichting aan de uitgaande as zorgen voor de best mogelijke bedrijfszekerheid. Het gehele aandrijfsysteem, van NORD elektromotoren tot flensaansluitingen, wordt geleverd als een kant-en-klare unit, die eenvoudig verticaal op de applicatie kan worden gemonteerd.

Concepten voor netwerkonderhoud
NORD biedt ook innovatieve concepten op het gebied van voorspellend onderhoud, met name voor MAXXDRIVE® industriële tandwielkasten. De NORD-frequentieomvormer is daarbij een essentieel onderdeel. Statusgegevens die beschikbaar zijn in de schijf kunnen worden gecommuniceerd naar een hoger besturingssysteem of rechtstreeks naar een beveiligde cloud. De aandrijving kan ook direct gegevens van externe sensoren registreren voor trillingsbewaking of voor het meten van de temperatuur van het oliebad van de versnellingsbak. Veranderingen in de systeemstatus kunnen in een vroeg stadium worden gesignaleerd (condition monitoring) en voorspellend onderhoud kan tijdig worden ingepland.

Info NORD Drivesystems

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/06/21

Réducteurs industriels MAXXDRIVE® - Le plus résistant de NORD pour chaque situation
Le portefeuille complet de réducteurs à arbres parallèles et à couple conique MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS propose des couples de sortie élevés de 15 à 282 kNm, et ce, en 11 tailles. Outre cette série standard éprouvée, NORD DRIVESYSTEMS propose la nouvelle série MAXXDRIVE® XT avec des réducteurs à couple conique à la conception thermique optimisée, dans sept tailles allant de 15 à 75 kNm.

Associé à son programme complet d’accessoires et d’options, ce système modulaire permet de concevoir des réducteurs parfaitement adaptés aux applications à usage intensif, telles que les convoyeurs ou les agitateurs.


Réducteurs industriels MAXXDRIVE - Le plus résistant de NORD pour chaque situation
NORD_MAXXDRIVE-Portfolio.jpg : Le portefeuille de réducteurs industriels MAXXDRIVE® exceptionnel reposant sur le système modulaire NORD couvre tous les champs d’application industriels jusqu’à 282 kNm.

39970 nord maxxdrive portfolio print

Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® sont utilisés quand on recherche des couples et des puissances de sortie élevés. Associé aux accessoires adaptés, MAXXDRIVE® propose une solution d’entraînement parfaite du point de vue technique et économique, pour chaque projet client.

Les options complètes de configuration et de montage du réducteur industriel MAXXDRIVE® permettent de proposer des solutions d’entraînement aussi bien standardisées que sur mesure. La combinaison de moteurs, de réducteurs et de systèmes de couplage et de freinage, par exemple, permet d’obtenir des unités complètes de conception précise, fournies prêtes à installer, montées sur une base pivotante pour le moteur ou un châssis. En alternative, la fixation moteur peut être réalisée au moyen d’un adaptateur CEI/NEMA.

Un éventail étendu de versions de brides et d’arbres de sortie disponibles garantit que la solution est toujours idéalement adaptée à l’application du client. La conception mécanique et thermique de tous les réducteurs industriels NORD repose toujours sur les données d’exploitation existantes de l’application et sur les conditions ambiantes sur le site d’installation. Le portefeuille MAXXDRIVE® garantit ainsi une personnalisation maximale, en créant des systèmes d’entraînement qui répondent à la demande en termes de fiabilité et de longue durée de service.

Une variété d’options pour des concepts d’application sur mesure
Les applications MAXXDRIVE® types sont des entraînements pour des convoyeurs à bande, composés d’un moteur électrique, d’un système de couplage et d’un réducteur industriel avec un ventilateur axial. La priorité, ici, consiste à bénéficier d’une dissipation thermique suffisante pour obtenir une puissance thermique optimale. Les nouveaux réducteurs industriels MAXXDRIVE® XT, avec leurs carters fortement nervurés sont idéalement adaptés à cette fin. Les plages de puissance et de vitesse des réducteurs à couple conique à deux trains optimisés en fonction des applications ont spécialement été conçues pour les applications nécessitant des plages de vitesses faibles associées à des puissances élevées. Les couples de sortie de la série MAXXDRIVE® XT varient entre 15 et 75 kNm et les rapports de vitesse entre 6,3 et 22,4. Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® XT sont disponibles dans sept tailles différentes avec des puissances comprises entre 50 et 1 500 kW. Une autre application type pour cette gamme robuste de réducteurs industriels de NORD inclue les entraînements pour les applications de mélange et d’agitation. En équipant le réducteur compact et robuste MAXXDRIVE® de versions à bride et paliers renforcés (VL2/KL2 - VL6/KL6), l’entraînement peut être ajusté, de manière optimale, aux charges des applications. Les adaptateurs CEI/NEMA étanches (SAFOMI) et une étanchéité TRUE DRYWELL au niveau de l’arbre de sortie permettent de bénéficier de la meilleure fiabilité opérationnelle possible. La totalité du système d’entraînement, des moteurs électriques NORD aux raccords à bride, est fournie sous forme d’unité prête à installer, qui peut se monter facilement à la verticale sur l’application.

Concepts de maintenance en réseau
NORD propose également des concepts innovants en matière de maintenance prédictive, notamment pour les réducteurs industriels MAXXDRIVE®. Le variateur de fréquence NORD est un composant essentiel dans ce domaine. Les données d’état disponibles dans le variateur peuvent être communiquées à un système de contrôle de niveau supérieur ou directement à un cloud sécurisé. Le variateur peut également enregistrer directement les données des capteurs externes pour la surveillance des vibrations ou pour la mesure de la température du bain d’huile du réducteur. Les changements d’état du système peuvent être détectés à un stade précoce (surveillance d’état) et la maintenance prédictive peut être programmée à temps.

Info NORD Drivesystems

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.