Sigma nl 20230327

iveco TRUCKS GLS updates its fleet with 120 IVECO S-WAY

05/08/21-FR bas de page

Als onderdeel van zijn toewijding aan duurzaamheid actualiseert GLS zijn vloot met 120 IVECO S-WAY LNG- en Bio-LNG-aangedreven voertuigen

Iveco s way lng gls pr

​GLS, een van de belangrijkste expreskoeriers in Italië, actualiseert zijn vloot met een grotere focus op ecologische duurzaamheid. Dankzij het partnerschap met IVECO zullen 120 nieuwe IVECO S-WAY LNG- en Bio-LNG-aangedreven voertuigen zijn vloot vervoegen.

De nieuwe IVECO S-WAY-voertuigen - die een dieselwagenpark zullen vervangen dat bestaat uit 70% Euro VI-voertuigen en 30% Euro V-voertuigen - zullen een aanzienlijk positieve impact hebben op het milieu: het gebruik van fossiel methaan zal resulteren in een vermindering van CO2 van -7300 ton, wat gelijk staat aan het vervangen van 745 dieselvoertuigen door elektrische aangedreven door 100% hernieuwbare energie, of het planten van 146.000 bomen op een oppervlakte die vergelijkbaar is met 487 voetbalvelden. Met biomethaan neemt deze waarde exponentieel toe, waardoor een CO2-reductie van -78.000 ton wordt bereikt, wat overeenkomt met 8000 auto's minder of 1,5 miljoen bomen geplant op een oppervlakte gelijk aan meer dan 5000 voetbalvelden.

Dit initiatief maakt deel uit van het bredere Climate Protect Project van GLS, dat tot doel heeft 100% van de uitstoot die het produceert tegen 2022 te compenseren door middel van gecertificeerde compensatieprogramma's en de uitstoot tegen 2025 aanzienlijk te verminderen door gebruik te maken van milieuvriendelijke transportsystemen, met elektrische/hybride tracties voor de laatste mijl transport en tracties voor langeafstandsmissies.

"Dit ambitieuze nieuwe project met IVECO maakt deel uit van onze bredere strategie om ervoor te zorgen dat ten minste 20-25% van onze vloot tegen 2022 is uitgerust met tractie met een lage milieu-impact en tegen 2025 45-50%", zegt Klaus Schaedle, Group Area Managing Director bij GLS – “Wij zijn van mening dat bio-LNG-technologie een diepgaande impact kan hebben in onze sector door de uitstoot tot 95% te verminderen, en daarom gaan we snel en vastberaden in deze richting met de steun van IVECO.”

Fabrizio Buffa, IVECO Italië Market Alternative Propulsions Manager, zegt: “De inzet van de toeleveringsketen van GLS is een sterk bewijs van de historische verandering die de transportsector momenteel ondergaat, die steeds deugdzamer en duurzamer wordt. We zijn vereerd om GLS samen te werken in hun missie. Biomethaan heeft zowel ecologische als economische voordelen, het kan lokaal worden geproduceerd via een proces dat waardevolle bijproducten genereert, zoals bio-CO2 dat kan worden hergebruikt in de voedingsindustrie en biomest dat kan worden gebruikt in de landbouwsector. IVECO-voertuigen op biomethaan zijn daarom de oplossing van het heden voor de toekomst van onze planeet.”

Info IVECO TRUCKS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/08/21

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, GLS met à jour sa flotte avec 120 véhicules IVECO S-WAY LNG et Bio-LNG

Iveco s way lng gls pr

​GLS, l'un des principaux courriers express en Italie, met à jour sa flotte en mettant davantage l'accent sur la durabilité environnementale. Grâce à son partenariat avec IVECO, 120 nouveaux véhicules IVECO S-WAY LNG et Bio-LNG rejoindront sa flotte.

Les nouveaux véhicules IVECO S-WAY - qui remplaceront un parc de véhicules diesel composé à 70 % de véhicules Euro VI et à 30 % de véhicules Euro V - auront un impact très positif sur l'environnement : l'utilisation de méthane fossile entraînera une réduction des émissions de CO2 soit -7 300 tonnes, ce qui équivaudrait à remplacer 745 véhicules diesel par des véhicules électriques alimentés à 100 % en énergie renouvelable, ou à planter 146 000 arbres sur une superficie comparable à 487 terrains de football. Avec le biométhane, cette valeur augmente de façon exponentielle, atteignant une réduction de CO2 de -78 000 tonnes, soit l'équivalent de 8 000 voitures en moins ou 1,5 million d'arbres plantés occupant une superficie équivalente à plus de 5 000 terrains de football.

Cette initiative fait partie du projet plus large de protection du climat de GLS, qui vise à compenser 100 % des émissions qu'il produit d'ici 2022 grâce à des programmes de compensation certifiés et à réduire considérablement les émissions d'ici 2025 en utilisant des systèmes de transport respectueux de l'environnement, avec des tractions électriques/hybrides pour la dernière fois. mile transport et tractions pour les missions longue distance.

« Ce nouveau projet ambitieux avec IVECO fait partie de notre stratégie plus large visant à garantir qu'au moins 20 à 25 % de notre flotte soit équipée d'une traction à faible impact environnemental d'ici 2022 et 45 à 50 % d'ici 2025 », déclare Klaus Schaedle, directeur général de la zone du groupe. chez GLS - "Nous pensons que la technologie Bio-LNG peut avoir un impact profond dans notre industrie en aidant à réduire les émissions jusqu'à 95%, et pour cette raison, nous avançons rapidement et avec détermination dans cette direction avec le soutien d'IVECO."

Fabrizio Buffa, IVECO Italie Market Alternative Propulsions Manager, déclare : « L'engagement de la chaîne d'approvisionnement de GLS est un témoignage fort du changement historique que connaît actuellement le secteur des transports, qui est de plus en plus vertueux et durable. Nous sommes honorés de collaborer avec GLS dans leur mission. Le biométhane présente des avantages à la fois environnementaux et économiques, il peut être produit localement grâce à un processus qui génère des sous-produits précieux, tels que le bio-CO2 qui peut être réutilisé dans l'industrie alimentaire et les biofertilisants qui peuvent être utilisés dans le secteur agricole. Les véhicules IVECO propulsés au biométhane sont donc la solution du présent pour l'avenir de notre planète.

Info IVECO TRUCKS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.