Sigma nl 20230327

Keltbray to trial fuel cell generators

17/03/22-FR Bas de page

Keltbray gaat brandstofcelgeneratoren testen

750x500 top 1647247184 h power generator 1024x792Images-Keltbray has teamed up with AFC Energy

Keltbray is van plan om het gebruik van een waterstof-brandstofcelgenerator te testen om een ​​van zijn bouwplaatsen in Londen van stroom te voorzien.

Keltbray heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met AFC Energy, een leverancier van technologieën voor de opwekking van waterstof, om de inzet van brandstofcellen op een bouwplaats te testen.

Keltbray heeft ingestemd met de lease van AFC Energy een initiële nul-emissie hybride brandstofcel (HFC) generator als een demonstratie van hoe de bouwsector vandaag de dag sites koolstofvrij kan maken.

De verwachting is dat hij eind juni ergens in Londen zal worden ingezet. De precieze locatie moet nog worden bevestigd.

AFC Energy is een in Surrey gevestigde ontwikkelaar van alkalische brandstofcellen die waterstof gebruiken voor elektriciteitsproductie. Dit wordt de eerste HFC-implementatie in het VK.

De twee bedrijven hebben een routekaart geschetst om eind 2022 verdere systeemimplementaties te overwegen.
Gerelateerde informatie

Keltbray en AFC Energy hebben de afgelopen vijf maanden samengewerkt bij het herzien van emissievrije, brandstofcelgeneratoren die in staat zijn flexibele brandstofstrategieën voor waterstof, ammoniak en methanol te accepteren als middel om koolstofarm te maken.

Met de afschaffing van de Britse £ 0,4861 per liter Red Diesel-subsidie ​​​​vanaf april 2022, samen met recente prijsstijgingen van dieselbrandstof, worden de bouw en andere tijdelijke stroomgebruikers geconfronteerd met materiële stijgingen van de kosten van het gebruik van dieselgeneratoren in vergelijking met de kosten van schone alternatieven zoals brandstofceltechnologieën.

Kiro Tamer, hoofd milieuduurzaamheid bij Keltbray, zei: "Dit is een belangrijke stap voorwaarts in onze reis naar een netto nul toekomst. Keltbray streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de planeet en dit partnerschap stelt ons in staat om de sector verder te versnellen

transitie naar een duurzamere wereld. Samenwerking is de sleutel tot echte verandering en de hele sector moet samenwerken om ervoor te zorgen dat we de manier waarop we de gebouwde omgeving leveren, transformeren. Het gebruik van deze innovatieve technologie stelt ons in staat een sleutelrol te spelen in het helpen van de industrie bij het verminderen van haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.”

AFC Energy chief executive Adam Bond zei: "Als een innovatieve en sociaal verantwoordelijke Britse aannemer, blijft Keltbray toonaangevend leiderschap tonen door, door de toepassing van waterstof-brandstofcel-stroomgeneratortechnologie, te benadrukken hoe de bouwsector het voordeel ziet van het verdringen van zeer vervuilende fossiele brandstoffen ten gunste van geavanceerde oplossingen voor schone energie.”
NJC.© Info KELTBRAY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/03/22

Keltbray teste des générateurs de piles à combustible

750x500 top 1647247184 h power generator 1024x792Images-Keltbray has teamed up with AFC Energy

Keltbray prévoit de tester l'utilisation d'un générateur de pile à combustible à hydrogène pour alimenter l'un de ses chantiers de construction à Londres.

Keltbray a signé un accord de collaboration avec AFC Energy, un fournisseur de technologies de production d'électricité à base d'hydrogène, pour tester le déploiement de piles à combustible sur un chantier de construction.

Keltbray a accepté de louer à AFC Energy un premier générateur de pile à combustible hybride (HFC) à zéro émission comme une vitrine de la façon dont l'industrie de la construction peut décarboniser les sites aujourd'hui.

Il devrait être déployé sur un site quelque part à Londres d'ici la fin juin. L'emplacement précis n'a pas encore été confirmé.

AFC Energy est un développeur de piles à combustible alcalines basé à Surrey qui utilise l'hydrogène pour la production d'électricité. Ce sera son premier déploiement HFC au Royaume-Uni.

Les deux sociétés ont défini une feuille de route pour envisager de nouveaux déploiements de systèmes fin 2022.
Informations connexes

Keltbray et AFC Energy travaillent ensemble depuis cinq mois pour examiner des générateurs électriques à pile à combustible à zéro émission capables d'accepter des stratégies d'alimentation flexibles à travers l'hydrogène, l'ammoniac et le méthanol comme moyen de décarbonisation.

Avec la suppression de la subvention britannique de 0,4861 £ par litre de diesel rouge à partir d'avril 2022, ainsi que les récentes augmentations du prix du carburant diesel, la construction et d'autres utilisateurs temporaires d'électricité sont confrontés à des augmentations importantes du coût d'utilisation des générateurs diesel par rapport au coût de alternatives propres telles que les technologies des piles à combustible.

Kiro Tamer, responsable de la durabilité environnementale chez Keltbray, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante dans notre cheminement vers un avenir net zéro. Keltbray s'efforce d'apporter une contribution positive à la planète et ce partenariat nous permet d'accélérer encore la croissance du secteur.

transition vers un monde plus durable. La collaboration est essentielle pour parvenir à un véritable changement et l'ensemble du secteur doit travailler ensemble pour s'assurer que nous transformons la façon dont nous livrons l'environnement bâti. L'utilisation de cette technologie innovante nous permet de jouer un rôle clé en aidant l'industrie à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

Le directeur général d'AFC Energy, Adam Bond, a déclaré : « En tant qu'entrepreneur britannique innovant et socialement responsable, Keltbray continue de faire preuve d'un grand leadership en mettant en évidence, grâce à l'adoption de la technologie des générateurs d'énergie à pile à combustible à hydrogène, comment l'industrie de la construction voit l'avantage de déplacer les énergies fossiles hautement polluantes. carburants au profit de solutions énergétiques propres de pointe.
NJC.© Infos KELTBRAY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.