Sigma nl 20230327

KLEMM Introduces KR 800-3G Drilling Rig

13/12/21-FR Bas de page

KLEMM presenteert de KR 800-3G, de nieuwste boormachine in zijn compacte productassortiment.

800x0 s3 54684 mnsw klemm kr800 3g 2Met een bedrijfsgewicht van 10 ton en een boorddieselmotor is de KR 800-3G het lichtste en kleinste model in de KLEMM 800-serie.

"Toen we onze nieuwste boorinstallatie ontwikkelden, hadden we de behoefte van onze klanten aan een universele machine die zo compact en krachtig mogelijk is", zegt Roy Rathner, algemeen directeur bij KLEMM.

Op basis van een pendelchassis heeft de KR 800-3G volgens de fabrikant compacte afmetingen, een zeer krachtige aandrijflijn en een extreem flexibele kinematica.

Met een totale breedte van slechts 5,9 ft., een verstelbare mast voor verschillende slaglengtes en de mogelijkheid om verschillende roterende koppen of hydraulische drifters te monteren - voor zowel enkel- als dubbelkops boren - voldoet de KR 800-3G aan het brede scala van eisen van boren in besloten ruimten.

De boorinstallatie kan worden gebruikt voor het plaatsen van micropalen, ankers en grondspijkers, maar ook voor onderbouwingen en andere soorten injectieboringen.

Het hart van de nieuw ontwikkelde kinematica is een zogenaamde "Rollover", een rotatietandwiel met eindeloze rotatie. Dit rotatiemechanisme werkt als schakel tussen de hoofdmast en de mastdrager inclusief de mast.

De Rollover maakt ankerboorposities mogelijk in hoeken tussen 0 en 90 graden in richtingen zowel dwars op de rijrichting als in de rijrichting. Bij puur verticaal boren kunnen boorpunten tot ongeveer 15,7 inch van de buitenrand van de sporen worden bereikt. Hierdoor worden de manoeuvres die nodig zijn om de boorinstallatie het volgende boorpunt te laten bereiken tot een minimum beperkt - wat een belangrijk voordeel is voor de boorefficiëntie, vooral bij het boren van micropalen.

Een ander belangrijk voordeel is het nieuwe mastconcept, dat bestaat uit een basiselement en een verlenging.

Aan de mast is een modulaire, eenvoudig aan te passen klem- en breekeenheid bevestigd, waardoor de mast kan worden opgesteld in zes verschillende totale lengtes tussen 131,8 en 196,8 inch. Dit betekent dat de mastlengte individueel kan worden geconfigureerd voor zowel de beperkte omstandigheden van het boorproject en de verschillende boormethoden die nodig zijn om de klus te klaren.

De kabelrups kan als één geheel worden verplaatst en kan daarom worden aangepast aan de geselecteerde boormastlengte. Dit vermijdt elk uitsteeksel voorbij het uiteinde van de mast en vermijdt zo het gevaar van een botsing met bijvoorbeeld andere gebouwen of bouwapparatuur, aldus de fabrikant.

Omdat het opnieuw aansluiten van hydraulische leidingen niet nodig is, kunnen eventuele mastaanpassingen met relatief weinig inspanning direct op de bouwplaats plaatsvinden. Met een terugtrekkracht van 60 kN biedt het nieuwe type 162-3 boormastsysteem voldoende reserves voor grotere boordiameters tot 10 inch en is het geschikt voor zwaardere geologische omstandigheden.

Met behulp van de afstandsbediening met display kan de booroperator altijd een veilige werkhouding rondom de boorinstallatie innemen. De hoge functionele veiligheid van het besturingsconcept zorgt ervoor dat de veiligheid van de operator wordt geboden in overeenstemming met de eisen van EN 16228. Bovendien kan een scheidingsinrichting worden aangebracht ter bescherming tegen bewegende delen in het werkproces.

De dieselmotor van 100 kW voldoet aan de emissienormen EU V en Tier 4f. Een versie met EU IIIA-emissienorm (90 kW vermogensklasse) is ook beschikbaar.

Het hydraulische systeem biedt maximaal vijf pompen, waarvan twee load-sensing, waardoor het optimaal is voor de efficiënte werking van verschillende hoofdverbruikers bij verschillende drukniveaus. CAN-bus-aangedreven besturingsblokken met hoge precisie-besturing en reproduceerbaarheid zorgen voor een uiterst nauwkeurige en nauwkeurige bediening van de boorinstallatie.

Slimme functies zoals PowerSharing, dat is ontwikkeld en gepatenteerd door KLEMM, en het Energy Efficiency Package (EEP), een geïntegreerde standaardfunctie op KLEMM-boorinstallaties, ondersteunen de gebruiker bij het realiseren van een milieuvriendelijke en kostenefficiënte bouwplaats.

Voorbeelden hiervan zijn de aanzienlijke vermindering van brandstofverbruik, vervuilende stoffen en geluidsemissies.

Na hun eerste internationale beursoptreden op Geofluid in Italië bewijzen de eerste KR 800-3G's al hun waarde op bouwplaatsen in Zwitserland en in het buitenland.
NJC.© Info KLEMM   http://https://www.klemm-bohrtechnik.de/1/startseite/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/12/21

KLEMM présente le KR 800-3G, la dernière foreuse de sa gamme de produits de classe compacte.

800x0 s3 54684 mnsw klemm kr800 3g 2Avec un poids opérationnel de 10 tonnes et un moteur diesel embarqué, le KR 800-3G est le modèle le plus léger et le plus petit de la série KLEMM 800.

« Lorsque nous avons développé notre dernière foreuse, nous avions à l'esprit les besoins de nos clients pour une machine universelle aussi compacte et puissante que possible », a déclaré Roy Rathner, directeur général de KLEMM.

Basé sur un châssis pendulaire, le KR 800-3G présente des dimensions compactes, un groupe motopropulseur très puissant et une cinématique extrêmement souple, selon le constructeur.

Avec une largeur totale de seulement 5,9 pieds, un mât réglable pour différentes longueurs de course et la possibilité de monter diverses têtes rotatives ou dériveurs hydrauliques - pour le forage à une ou deux têtes - le KR 800-3G répond à la large gamme de exigences de forage dans des espaces confinés.

L'appareil de forage peut être utilisé pour l'installation de micropieux, d'ancrages et de clous de sol, ainsi que pour le renforcement et d'autres types de forage par injection.

Le cœur de la cinématique nouvellement développée est ce qu'on appelle un "Rollover", qui est un engrenage de rotation à rotation sans fin. Cet engrenage de rotation fonctionne comme un lien entre la flèche principale et le support de mât, y compris le mât.

Le Rollover permet des positions de forage d'ancrage à des angles compris entre 0 et 90 degrés dans des directions à la fois transversales à la direction de déplacement et dans la direction de déplacement. Lors du forage purement vertical, des points de forage jusqu'à environ 15,7 pouces du bord extérieur des chenilles peuvent être atteints. Cela permet de réduire au minimum les manœuvres nécessaires pour que la foreuse atteigne le prochain point de forage, ce qui est un avantage important pour l'efficacité du forage, en particulier lors du forage de micro-pieux.

Un autre avantage important est le nouveau concept de mât, qui se compose d'un élément de base et d'une extension.

Attaché au mât est une unité de serrage et de rupture modulaire et facile à régler, qui permet au mât d'être installé dans six longueurs différentes entre 131,8 et 196,8 pouces. Cela signifie que la longueur du mât peut être configurée individuellement pour s'adapter à la fois aux espaces confinés. les conditions du projet de forage et les différentes méthodes de forage requises pour accomplir le travail à accomplir.

La chaîne porte-câbles peut être repositionnée comme une seule unité et peut donc être ajustée pour s'adapter à la longueur de mât de forage sélectionnée. Cela évite toute saillie au-delà de l'extrémité du mât évitant ainsi le danger de collision avec, par exemple, tout autre bâtiment ou équipement de bâtiment, selon le fabricant.

Comme il n'est pas nécessaire de reconnecter les conduites hydrauliques, les réglages du mât peuvent être effectués directement sur le chantier avec relativement peu d'efforts. Avec une force de rétraction de 60 kN, le nouveau système de mât de forage de type 162-3 offre des réserves suffisantes pour des diamètres de forage plus importants allant jusqu'à 10 pouces et convient aux conditions géologiques plus exigeantes.

À l'aide de la télécommande avec écran, l'opérateur de forage peut toujours adopter une position de travail sûre autour de la plate-forme de forage. La sécurité fonctionnelle élevée du concept de commande garantit que la sécurité de l'opérateur est assurée conformément aux exigences de la norme EN 16228. De plus, un dispositif de séparation pour la protection contre les pièces mobiles dans le processus de travail peut être fourni.

Le moteur diesel de 100 kW est conforme aux normes d'émissions EU V et Tier 4f. Une version avec la norme d'émissions EU IIIA (classe de puissance 90 kW) est également disponible.

Le système hydraulique offre jusqu'à cinq pompes, dont deux à détection de charge, ce qui le rend optimal pour le fonctionnement efficace de plusieurs consommateurs principaux à différents niveaux de pression. Les blocs de commande pilotés par bus CAN avec un contrôle et une reproductibilité de haute précision assurent une manipulation extrêmement précise et précise de la foreuse.

Des fonctionnalités intelligentes telles que PowerSharing, qui est développé et breveté par KLEMM, et l'Energy Efficiency Package (EEP), une fonctionnalité standard intégrée sur les appareils de forage KLEMM, aident l'utilisateur à réaliser un chantier de construction respectueux de l'environnement et rentable.

On peut en voir des exemples dans la réduction significative de la consommation de carburant, des polluants et des émissions sonores.

Après sa première apparition au salon international Geofluid en Italie, les premiers KR 800-3G font déjà leurs preuves sur les chantiers en Suisse et à l'étranger.
NJC.© Info KLEMM     http://https://www.klemm-bohrtechnik.de/1/startseite/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.