Sigma nl 20230327

Kobelco USA Introduces Next Generation SK55SRX-7

31-01/22-FR Bas de page

Kobelco USA introduceert volgende generatie SK55SRX-7

800x0 s3 55186 mnsw mc kob sk55srx 7 1

Kobelco Construction Machinery USA heeft het nieuwe SK55SRX-7 minigraafmachinemodel voor Noord-Amerika geïntroduceerd.

Kobelco begrijpt het belang van minigraafmachines voor zijn totale productassortiment. Minimodellen spelen een sleutelrol in landschapsarchitectuur, nutsvoorzieningen en bij kleine bouwprojecten, maar ze kunnen ook essentiële ondersteuning bieden op grotere werkterreinen.

De volgende generatie SK55SRX-7 levert betere prestaties en productiviteit dan het vorige model en volgt het Kobelco Performance X Design-concept voor een verbeterd ontwerp en comfort voor de machinist. Dit versterkt de voortdurende toewijding van Kobelco om de kleinere machines te ontwerpen met dezelfde kwaliteit, het gevoel en het comfort als de grotere graafmachinemodellen, aldus de fabrikant.

De nieuwe SK55SRX-7 met standaard zwaar contragewicht weegt 11.817 lbs. met luifel en 12.147 lbs. met cabine en heeft een 37 pk Yanmar Tier IV final dieselmotor. Max. graafhoogte met de standaard arm is 19 ft. 6 in., max. bereik op grondniveau is 20 ft., max. graafdiepte is 12 ft. 9 in. en werkbreedte is 6 ft. 5 in.

Prestaties zijn de sleutel tot minigraafmachines, vooral wanneer de projectdeadlines krap zijn. De geheel nieuwe SK55SRX-7 profiteert van verbeterde hydraulische prestaties in vergelijking met de vorige 6E-serie.

Het nieuwe hydraulische systeem verkort de graafcyclustijd met tot wel 7 procent, en deze hoge prestatie kan worden gehandhaafd zonder snelheidsvermindering, zelfs bij een zware last of bij het rijden op een helling. Bovendien verhogen de opnieuw ontworpen rijmotoren de rijsnelheid tot 12 procent en de klimsnelheden tot 10 procent.

Andere voordelen van het nieuwe hydraulische systeem zijn onder meer een soepelere werking en verbeterde nivelleringsprestaties.

Het geïntegreerde stromingspompsysteem stelt operators in staat om extra vermogen van de derde pomp te benutten, die anders het zwenk- en dozercircuit aandrijft. Deze extra output wordt naar de arm en giek geleid voor extra kracht bij het graven, wat resulteert in een snelle en soepele hefoperatie, zelfs met zware lasten.

Net als alle Kobelco-machines met een korte radius (SR), heeft de SK55SRX-7 een compacte zwenkarm voor gebruik in beperkte ruimtes, zoals op stedelijke of residentiële werkterreinen, waardoor een kleiner werkoppervlak mogelijk is. De standaardarm is 5 ft 7 inch, maar voor taken waarbij extra bereik nodig is, is er een lange arm van 6 ft 4 inch. Beide armen worden geleverd met een vooraf geïnstalleerde duimbeugel.

Een bidirectioneel dozerblad met vlotter wordt standaard geleverd en het unieke bladontwerp zorgt ervoor dat de aarde altijd naar voren valt en niet achter het blad tijdens het dozeren, wat betekent dat er meestal maar "één doorgang" nodig is en dit bespaart tijd op het werkterrein. In de cabine kan de dozer worden bediend met de ergonomisch ontworpen hendel, die gemakkelijker vast te pakken is, en de eerste en tweede snelheidsschakelaars zijn verplaatst om de manoeuvreerbaarheid te verbeteren. Een viervoudig (power angle) dozerblad met vlotter is ook als optie verkrijgbaar.

Duurzaamheid en betrouwbaarheid van de SK5SRX-7 wordt gegarandeerd door een versterkte constructie. De giek, arm en zwenkbeugel hebben allemaal grote dwarsdoorsnedesegmenten voor extra sterkte van de bevestiging, en de met bouten aangedraaide pennen vergrendelen de giek stevig om te voorkomen dat de giektop zijdelings opengaat. De bak is voorzien van een gietijzeren tussenschakel en de dozersteunen van de doosconstructie zorgen voor meer sterkte.

De serie minigraafmachines wordt nu geleverd met een standaard garantie van drie jaar of 3.000 uur.

Ondanks zijn compacte formaat volgt de SK55SRX-7 ook hetzelfde "Performance meets Design"-concept als eerder uitgebracht op de SK75SR-7, SK85CS-7, SK140SR-7 en ED160BR-7 modellen. Een nieuw ontworpen cabine biedt verbeterde ergonomie, zodat de machinist de bedieningshendels horizontaal kan bewegen zonder de pols te draaien, en de vergrote polssteunen houden de onderarmen van de machinist in positie, waardoor vermoeidheid wordt verminderd en een stabiele werking mogelijk is, aldus de fabrikant.

900x0 s3 55186 mnsw mc kob sk55srx 7 2De automatische klimaatregeling (op cabinemodellen), smartphonehouder (Bluetooth handsfree ingeschakeld), USB/AUX-poort, DAB+-radio, bekerhouder en jashaak zorgen voor extra comfort tijdens lange werkuren. Een nieuw kleurendisplay is nu standaard en biedt gemakkelijke toegang tot de bedrijfsgeschiedenis, onderhoudscyclus en brandstof- en watertemperatuurmeters. Het kan ook worden gebruikt om de hydraulische oliestroom naar de aanbouwdelen aan te passen.

In de energiebesparende modus past de SK55SRX-7 de S-modus aan om 26 procent minder brandstof te verbruiken in vergelijking met de H-modus, en er is standaard een automatische vertragingsschakelaar geïnstalleerd. Het raam aan de rechterkant van de cabine kan zowel naar voren als naar achteren worden geopend en gesloten om ventilatie te vergemakkelijken en het gemakkelijker te maken om grondwerkers te horen wanneer dat nodig is.

Wat de veiligheid van de machinist betreft, voldoet de zeer sterke cabine/canopy aan de ROPS-, TOPS- en OPG Level 1 (top guard)-normen, en er zijn af fabriek nieuwe led-werklampen op de giek, bovenaan vooraan en aan de linkerkant van de cabine gemonteerd. Voorste en bovenste cabinebeschermingen van gaas zijn als optie verkrijgbaar. De wisserbevestiging is ook naar de rechterbovenhoek van de cabinesteun verplaatst en de opening van het dakraam is vergroot om het zicht van de machinist op het werkterrein te verbeteren.

Als het gaat om het geluid in de cabine, is Kobelco's geïntegreerde geluids- en stofreductie-koelsysteem (iNDr), dat meestal wordt gebruikt in zijn zwaardere machines, een superieure methode van geluidsonderdrukking die zowel een laag geluidsniveau als uitzonderlijke motorkoeling bevordert, verbeterde betrouwbaarheid en minimale stilstandtijd van de machine. , en een comfortabelere werkomgeving, aldus de fabrikant.

Het iNDr-filter heeft een mesh met hoge dichtheid van 30 lijnen per inch om stof op te vangen en te voorkomen dat de radiatoren verstopt raken. De SK55SRX-7 biedt ook gemakkelijke toegang tot het motorcompartiment, wat gemakkelijk dagelijks onderhoud bevordert en de tijd voor inspectie en reiniging verkort.

NJC.© Info KOBELCO, bezoek http://www.KOBELCO-USA.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/01/22

Kobelco USA présente la nouvelle génération de SK55SRX-7

800x0 s3 55186 mnsw mc kob sk55srx 7 1

Kobelco Construction Machinery USA a présenté le nouveau modèle de mini-pelle SK55SRX-7 pour l'Amérique du Nord.

Kobelco comprend l'importance des mini-pelles pour sa gamme globale de produits. Les mini-modèles jouent un rôle clé dans l'aménagement paysager, les services publics et les petits projets de construction, mais ils peuvent également fournir un soutien vital sur les grands chantiers.

Le SK55SRX-7 de nouvelle génération offre des performances et une productivité accrues par rapport au modèle précédent et suit le concept Kobelco Performance X Design pour une conception et un confort de l'opérateur améliorés. Cela renforce l'engagement continu de Kobelco à concevoir des machines plus petites avec la même qualité, la même sensation et le même confort que les modèles de pelles plus grandes, a déclaré le fabricant.

Le nouveau SK55SRX-7 avec contrepoids lourd standard pèse 11 817 livres. avec auvent et 12 147 lbs. avec cabine et dispose d'un moteur diesel final Yanmar Tier IV de 37 ch. La hauteur de creusage maximale avec le bras standard est de 19 pi 6 po, la portée maximale au niveau du sol est de 20 pi, la profondeur de creusage maximale est de 12 pi 9 po et la largeur de travail est de 6 pi 5 po.

La performance est essentielle pour les opérateurs de mini-pelles, en particulier lorsque les délais de projet sont serrés. Le tout nouveau SK55SRX-7 bénéficie de performances hydrauliques améliorées par rapport à la série 6E précédente.

Le nouveau système hydraulique réduit la durée du cycle d'excavation jusqu'à 7 %, et ces hautes performances peuvent être maintenues sans réduire la vitesse, même avec une charge lourde ou lors de la montée d'une pente. De plus, les moteurs de déplacement repensés augmentent la vitesse de déplacement jusqu'à 12 % et les vitesses de montée jusqu'à 10 %.

Les autres avantages du nouveau système hydraulique incluent un fonctionnement plus fluide et des performances de nivellement améliorées.

Le système de pompe à débit intégré permet aux opérateurs d'exploiter la sortie supplémentaire de la troisième pompe, qui alimente autrement le circuit de rotation et de bulldozer. Cette sortie supplémentaire est dirigée vers le bras et la flèche pour plus de puissance lors du creusement, ce qui permet une opération de levage rapide et fluide, même avec de lourdes charges.

Comme toutes les machines à rayon court (SR) de Kobelco, la SK55SRX-7 est dotée d'un déport arrière compact pour une utilisation dans des espaces restreints, tels que les chantiers urbains ou résidentiels, permettant une empreinte de travail réduite. Le bras standard mesure 5 pieds 7 pouces, mais pour les travaux nécessitant une portée supplémentaire, il existe un bras de 6 pieds 4 pouces de long. Les deux bras sont livrés avec un support de pouce préinstallé.

Une lame de bulldozer bidirectionnelle avec flotteur est livrée en standard et la conception unique de la lame garantit que la terre tombe toujours vers l'avant et non derrière la lame lors du somnolage, ce qui signifie qu'un seul passage est généralement nécessaire, ce qui permet de gagner du temps sur le chantier. À l'intérieur de la cabine, le bulldozer peut être contrôlé par le levier de conception ergonomique, plus facile à saisir, et les commutateurs de première et deuxième vitesses ont été repositionnés pour améliorer la maniabilité. Une lame de remblayage à quatre voies (angle de puissance) avec flotteur est également disponible en option.

La durabilité et la fiabilité du SK5SRX-7 sont assurées par une construction renforcée. La flèche, le bras et le support de balançoire ont tous de larges segments de section transversale pour une force de fixation accrue, et les goupilles serrées par des boulons verrouillent fermement la flèche pour empêcher le haut de la flèche de s'ouvrir latéralement. Le godet est doté d'un lien de renvoi en fonte et les supports de bulldozer de construction en caisson offrent une plus grande résistance.

La gamme de mini-pelles est désormais livrée avec une garantie standard de trois ans ou 3 000 heures.

Malgré sa taille compacte, le SK55SRX-7 suit également le même concept "La performance rencontre le design" que celui précédemment publié sur les modèles SK75SR-7, SK85CS-7, SK140SR-7 et ED160BR-7. Une cabine nouvellement conçue offre une ergonomie améliorée pour permettre à l'opérateur de déplacer les leviers de commande horizontalement sans se tordre le poignet, et les repose-poignets agrandis maintiennent les avant-bras de l'opérateur en position, réduisant la fatigue et permettant un fonctionnement stable, selon le fabricant.

900x0 s3 55186 mnsw mc kob sk55srx 7 2La climatisation automatique (sur les modèles à cabine), le support pour smartphone (avec fonction mains libres Bluetooth), le port USB/AUX, la radio DAB+, le porte-gobelet et la patère offrent un confort supplémentaire pendant les longues heures de fonctionnement. Un nouvel écran couleur est maintenant de série et offre un accès facile à l'historique de fonctionnement, au cycle d'entretien et aux jauges de température du carburant et de l'eau. Il peut également être utilisé pour régler le débit d'huile hydraulique vers les accessoires.

En mode d'économie d'énergie, le SK55SRX-7 adapte le mode S pour permettre une consommation de carburant inférieure de 26 % par rapport au mode H, et un commutateur de décélération automatique est installé en standard. La fenêtre du côté droit de la cabine peut être ouverte et fermée vers l'avant et vers l'arrière pour faciliter la ventilation et mieux entendre les travailleurs au sol en cas de besoin.

En termes de sécurité de l'opérateur, la cabine/auvent haute résistance est conforme aux normes ROPS, TOPS et OPG niveau 1 (protection supérieure), et de nouveaux phares de travail à LED sont montés sur la flèche, le haut avant et le côté gauche de la cabine depuis l'usine. Des protections avant et supérieures de cabine de type grillagé sont disponibles en option. Le support d'essuie-glace a également été déplacé vers le coin supérieur droit du support de la cabine et l'ouverture de la lucarne a été agrandie pour améliorer la visibilité de l'opérateur sur le chantier.

En ce qui concerne le bruit de la cabine, le système de refroidissement intégré de réduction du bruit et de la poussière (iNDr) de Kobelco, généralement utilisé dans ses machines plus lourdes, est une méthode supérieure de suppression du bruit qui favorise un faible bruit ainsi qu'un refroidissement exceptionnel du moteur, une fiabilité accrue et un temps d'arrêt minimal de la machine. , et un environnement de travail plus confortable, a déclaré le fabricant.

Le filtre iNDr dispose d'un maillage haute densité de 30 lignes par pouce pour collecter la poussière et l'empêcher de boucher les radiateurs. Le SK55SRX-7 offre également un accès facile au compartiment moteur, favorisant un entretien quotidien facile qui réduit le temps d'inspection et de nettoyage.

NJC© Info KOBELCO, visitez  http://www.KOBELCO-USA.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.