Mon projet 2 6

Komatsu and Anglo American Minas-Rio put RC Mining Bulldozer to work in Brazil

31/03/22-FR Bas de page

Komatsu en Anglo American Minas-Rio zetten RC Mining Bulldozer aan het werk in BraziliëKom1Bulldozer D375A at the Minas-Rio mine in Brazil (Non-remotely

Komatsu Ltd. heeft vandaag aangekondigd dat Anglo American Minas-Rio, een groot Brits resource group-bedrijf, en Komatsu een memorandum van overeenstemming hebben ondertekend via Komatsu Brazil International Ltda., een volledige dochteronderneming van Komatsu, om een ​​proef uit te voeren met een groot ICT-bedrijf mijnbouwbulldozer met afstandsbedieningsfunctionaliteit.

De bedrijven zijn van plan om de D375Ai-8 tele-afstandsbediening bulldozer te testen in de Minas-Rio ijzermijn die eigendom is van Anglo American in Brazilië. Door middel van deze proef, die dit kalenderjaar zal worden uitgevoerd, zullen de twee bedrijven streven naar een nieuwe oplossing die de veiligheid en productiviteit op mijnsites verbetert.

Komatsu heeft grote bulldozers met telebesturing ontwikkeld voor mijnen met als doel massaproductie tegen het einde van FY2022 door de technologieën en knowhow te integreren die de Komatsu Group tot op heden heeft gecultiveerd. Naast het verbeteren van de veiligheid en productiviteit, is de nieuwe machine bedoeld om klanten te helpen die het moeilijk hebben om personeel te krijgen vanwege een tekort aan bekwame operators.

Kom2Door gebruik te maken van meerdere hoogwaardige camera's die rond de carrosserie en werkapparatuur zijn geïnstalleerd en videotransmissietechnologie met lage vertraging, krijgt de operator een werkomgeving die dicht bij de daadwerkelijke operatie ligt, ook al is de operatiekamer enkele kilometers verwijderd van het voertuig .

Dit afstandsbedieningssysteem is uitgerust met een automatische bladbesturing die de noodzaak van gedetailleerde bladbewerkingen tijdens graaf- en nivelleringsprocessen (Intelligent Machine Control) elimineert met de combinatie van het machinegeleidingssysteem "ProVision" van Modular Mining Systems, Inc. (hoofdkantoor: Arizona, VS), een volledige dochteronderneming van Komatsu.

Het was moeilijk om het conventionele afstandsbedieningssysteem toe te passen op werk dat delicate bediening vereist, zoals nivellering vanwege de invloed van vertraging, maar door gebruik te maken van deze automatische bladbesturing is productie dicht bij het instappen mogelijk. Het zal mogelijk zijn om productiviteit te bereiken, en zelfs operators met weinig rijervaring zullen werk van hoge kwaliteit kunnen leveren.

“We denken dat dit een zeer belangrijk strategisch project is tussen Anglo en Komatsu voor de implementatie van geavanceerde mijntechnologie op de huidige mijnsite. Anglo Minas-Rio verwacht de operationele veiligheid van de mijnbouwdozer te verbeteren en het productieproces van ijzererts te optimaliseren.” zei Agnus Dei Delgado, Mine Service Manager, Minas-Rio mine, Anglo American.

Komatsu begon in de jaren '60 met de ontwikkeling van tele-dozertechnologie en heeft in die tijd gewerkt aan het nastreven van veiligheid op polaire werklocaties, zoals onderzeese bulldozers met afstandsbediening. Het bedrijf ontwikkelt momenteel methoden om het bodemverwijderingsproces in mijnen aan te pakken en is van plan om tegen het einde van FY2022 demonstratie-experimenten uit te voeren op de locaties van klanten.

"Het is een groot genoegen voor Komatsu om onze nieuwste teledozer te implementeren in de mijn van Minas-Rio om bij te dragen aan de verbetering van de operationele veiligheid, gebruikmakend van technologie." zei Norihisa Matsumoto, Fellow, Development Division, Komatsu Ltd.

Naast de ijzermijn Minas-Rio bekijkt Komatsu het potentieel voor een extra proef met afstandsbediening op een locatie bij een klant. Verder ontwikkelt Komatsu momenteel de automatische werking van grote bulldozers voor mijnen, gericht op het grondverwijderingsproces en is van plan om dit jaar demonstratie-experimenten uit te voeren op een locatie bij een klant. Het bedrijf zet zich in om te blijven werken.

Samen met klanten werkt Komatsu aan het realiseren van veilige, zeer productieve, slimme en schone werkplekken van de toekomst.
NJC.© Info KOMATSU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/03/22

Komatsu et Anglo American Minas-Rio mettent le RC Mining Bulldozer au travail au Brésil

Kom1Bulldozer D375A at the Minas-Rio mine in Brazil (Non-remotely

Komatsu Ltd. a annoncé aujourd'hui qu'Anglo American Minas-Rio, une importante société britannique du groupe de ressources, et Komatsu ont signé un protocole d'accord par l'intermédiaire de Komatsu Brazil International Ltda., une filiale à 100 % de Komatsu, pour effectuer un essai d'un grand ICT bulldozer minier avec fonctionnalité de contrôle à distance.

Les sociétés ont l'intention de tester le bulldozer télécommandé D375Ai-8 dans la mine de fer Minas-Rio appartenant à Anglo American au Brésil. Grâce à cet essai, qui sera mené cette année civile, les deux sociétés viseront à établir une nouvelle solution qui améliore la sécurité et la productivité sur les sites miniers.

Komatsu a développé de grands bulldozers télécommandés pour les mines dans le but d'une production de masse d'ici la fin de l'exercice 2022 en intégrant les technologies et le savoir-faire que le groupe Komatsu a cultivés jusqu'à aujourd'hui. En plus d'améliorer la sécurité et la productivité, la nouvelle machine vise à aider les clients qui ont du mal à sécuriser les ressources humaines en raison d'une pénurie d'opérateurs qualifiés.

Tirant parti de plusieurs caméras de haute qualité installées autour de la carrosserie du véhicule et de l'équipement de travail et de la technologie de transmission vidéo à faible délai, l'opérateur dispose d'un environnement d'exploitation proche de l'opération réelle, même si la salle d'opération est à plusieurs kilomètres du véhicule .

Ce système de télécommande est équipé d'un contrôle automatique de la lame qui élimine le besoin d'opérations détaillées de la lame pendant les processus d'excavation et de nivellement (Intelligent Machine Control) avec la combinaison du système de guidage de la machine "ProVision" de Modular Mining Systems, Inc. (Siège : Arizona, États-Unis), une filiale à 100 % de Komatsu.

Kom2Il était difficile d'appliquer le système de télécommande conventionnel à des travaux nécessitant une opérabilité délicate telle que le nivellement en raison de l'influence du retard, mais en utilisant cette commande automatique de lame, une production proche de l'opération d'embarquement est possible. Il sera possible d'atteindre la productivité, et même les opérateurs ayant peu d'expérience de conduite pourront réaliser un travail de haute qualité.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un projet stratégique très important entre Anglo et Komatsu pour la mise en œuvre d'une technologie minière de pointe sur le site minier actuel. Anglo Minas-Rio prévoit d'améliorer la sécurité opérationnelle des bouteurs miniers et l'optimisation du processus de production de minerai de fer. » a déclaré Agnus Dei Delgado, directeur du service minier, mine Minas-Rio, Anglo American.

Komatsu a commencé à développer la technologie des bulldozers télécommandés dans les années 1960 et, à cette époque, a travaillé à la sécurité des chantiers polaires, tels que les bulldozers sous-marins télécommandés. La société développe actuellement des méthodes pour cibler le processus d'élimination des sols dans les mines et prévoit de mener des expériences de démonstration sur les sites des clients d'ici la fin de l'exercice 2022.

"C'est un grand plaisir pour Komatsu de mettre en œuvre notre dernier bouteur télécommandé à la mine Minas-Rio pour contribuer à l'amélioration de la sécurité opérationnelle, en tirant parti de la technologie." a déclaré Norihisa Matsumoto, Fellow, Division du développement, Komatsu Ltd.

En plus de la mine de fer Minas-Rio, Komatsu étudie la possibilité d'un essai supplémentaire de télécommande sur le site d'un client. En outre, Komatsu développe actuellement le fonctionnement automatique de gros bulldozers pour les mines, ciblant le processus d'enlèvement de terre, et prévoit de mener des expériences de démonstration sur le site d'un client cette année. La Société est déterminée à continuer à travailler.

En collaboration avec ses clients, Komatsu s'efforce de créer des lieux de travail sûrs, hautement productifs, intelligents et propres du futur.
NJC.© Infos KOMATSU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.