Mon projet 2 6

Komatsu and Honda

14/06/21-FR bas de page

Honda en Komatsu kondigen ontwikkeling van Micro Electric Excavators aan

Komatsu en Honda hebben vandaag aangekondigd dat ze een gezamenlijke basisovereenkomst voor de ontwikkeling hebben bereikt om de micrograafmachines van Komatsu, die gebruik maken van het verwisselbare Honda Mobile Power Pack (MPP), te elektrificeren en een systeem voor het delen van batterijen op te zetten, dat gebruikmaakt van de Honda MPP en wederzijds gebruik mogelijk maakt. van MPP's tussen verschillende bouwmachines en andere apparatuur voor de civiele techniek en de bouwsector.

Zowel Honda als Komatsu hebben de respectievelijke industrieën geleid en producten ontwikkeld die bijdragen aan het verminderen van de impact op het milieu. Honda heeft het assortiment producten dat wordt aangedreven door de Honda MPP uitgebreid. Komatsu realiseerde 's werelds eerste marktintroductie van hybride hydraulische graafmachines in 2008 en de lancering van de PC30E-5 mini elektrische graafmachine (hydraulische aandrijving) voor verhuur in Japan in april 2020.

In het kader van de betrokken gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst zullen de twee partijen Komatsu's PC01-micrograafmachine elektrificeren door deze uit te rusten met Honda MPP's en een elektrische aandrijfeenheid (eGX), omdat deze doorgaans zeer dicht bij mensen, bomen en bloemen wordt gebruikt voor pijplegwerkzaamheden , tuinieren, landbouw, veeteelt en dergelijke. Komatsu werkt aan de lancering van de PC01 micro-elektrische graafmachine tegen het einde van FY2021.

Dankzij de elektrificatie van de micrograafmachine worden geluid en uitlaatwarmte dynamisch verminderd, en de PC01 zal milieuvriendelijk zijn zonder uitlaatgassen en zal een comfortabel werkniveau mogelijk maken op verschillende werkplekken, zowel binnen als buiten. Bovendien biedt de verwisselbare Honda MPP het aangeboren voordeel van continu gebruik van elektrische machines zonder de batterij op te laden.
Honda mobiel accupakket

Honda mobile power pack

Uitgerust met de Honda MPP, zal de PC01 de stroomvoorziening vereenvoudigen en het gemak voor klanten vergroten. Na de lancering van de PC01 zullen Honda en Komatsu verificatietests uitvoeren om het gemak van elektrische bouwmachines te verbeteren door Honda MPP's te leveren aan civieltechnische en bouwplaatsen en door aftersalesdiensten aan te bieden, waaronder een batterijwisselsysteem.

Met het oog op de toekomst zullen de twee partners niet alleen gezamenlijke elektrificatie van andere micro- en mini-elektrische graafmachines tot de klasse van 1 ton uitvoeren, maar ook gezamenlijke onderzoeken uitvoeren naar op MPP gebaseerde elektrificatie voor een verscheidenheid aan apparatuur die wordt gebruikt in de civiele techniek en bouwplaatsen, evenals de lancering van bedrijven in het buitenland.

Komatsu promoot de elektrificatie van bouwmachines en versnelt de commercialisering ervan om ze in de toekomst verder te verspreiden. Onder de huidige overeenkomst voor gezamenlijke ontwikkeling zal Komatsu werken aan de verspreiding van elektrische graafmachines (d.w.z. onze micro-elektrische graafmachines).

Pc01

Daarnaast zal een verscheidenheid aan elektrische apparatuur op civieltechnische en bouwplaatsen deel uitmaken van onze slimme en elektrische operaties, waarbij wordt gewerkt met Honda's elektrische mobiliteits- en stroomproducten. Samen met Honda zal Komatsu ook werken aan de ontwikkeling van een breed netwerk van op MPP gebaseerde systemen voor het delen van batterijen die worden gebruikt door de civiele techniek en de bouwsector.

Komatsu zal bijdragen aan het realiseren van een op recyclen gerichte en duurzame samenleving zonder milieu-impact, door verder te bevorderen dat er geen uitstoot is op de bouwplaatsen van klanten en door gebruik te maken van hernieuwbare energie.

info KOMATSU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/06/21

Honda et Komatsu annoncent le développement de micro-pelles électriques

Komatsu et Honda ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de développement commun de base pour électrifier les micro-pelles de Komatsu, qui utilisent le bloc d'alimentation mobile Honda (MPP) échangeable, et établir un système de partage de batterie, qui utilise le Honda MPP et permet une utilisation mutuelle des MPP parmi différents équipements de construction et autres équipements pour les industries du génie civil et de la construction.

Honda et Komatsu ont tous deux été à la tête de leurs industries respectives, en développant des produits qui contribuent à atténuer l'impact environnemental. Honda a élargi la gamme de produits alimentés par le Honda MPP. Komatsu a réalisé la première introduction sur le marché mondial des pelles hydrauliques hybrides en 2008, et le lancement de la mini-pelle électrique PC30E-5 (entraînement hydraulique) pour une utilisation en location au Japon en avril 2020.

Dans le cadre de l'accord de développement conjoint concerné, les deux parties électrifieront la micro-pelle PC01 de Komatsu en l'équipant de MPP Honda et d'un groupe motopropulseur électrifié (eGX), car elle est généralement utilisée très près des personnes, des arbres et des fleurs pour les travaux de pose de canalisations. , le jardinage, l'agriculture, l'élevage et autres. Komatsu travaille au lancement de la micro-pelle électrique PC01 d'ici la fin de l'exercice 2021.

Grâce à l'électrification de la micro-pelle, le bruit et la chaleur d'échappement seront réduits de manière dynamique, et le PC01 sera respectueux de l'environnement sans gaz d'échappement et permettra un niveau de travail confortable sur différents chantiers, à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, le Honda MPP échangeable offre un avantage inné d'utilisation continue des machines électriques sans recharger la batterie.
Bloc d'alimentation mobile Honda

Honda mobile power pack

Équipé du Honda MPP, le PC01 simplifiera l'alimentation électrique et améliorera le confort pour les clients. Après le lancement du PC01, Honda et Komatsu effectueront des tests de vérification pour améliorer la commodité des équipements de construction électriques en fournissant des MPP Honda aux chantiers de génie civil et de construction et en proposant des services après-vente, y compris un système d'échange de batterie.

Pour l'avenir, les deux partenaires entreprendront non seulement l'électrification conjointe d'autres micro et mini-pelles électriques jusqu'à la classe 1 tonne, mais s'engageront également dans des études conjointes d'électrification à base de MPP pour une variété d'équipements utilisés dans le génie civil et les chantiers de construction, ainsi que les lancements d'entreprises à l'étranger.

Komatsu promeut l'électrification des équipements de construction et accélère leur commercialisation afin de les diffuser davantage à l'avenir. Dans le cadre de l'accord de développement conjoint actuel, Komatsu s'efforcera de diffuser les pelles électriques (c'est-à-dire nos micropelles électriques).

Pc01

De plus, une variété d'équipements électriques sur les chantiers de génie civil et de construction rejoindra nos opérations intelligentes et électriques, en collaboration avec les produits de mobilité électrique et d'alimentation de Honda. En collaboration avec Honda, Komatsu travaillera également au développement d'un vaste réseau de systèmes de partage de batteries à base de MPP utilisés par les industries du génie civil et de la construction.

Komatsu contribuera à la réalisation d'une société durable et axée sur le recyclage ayant un impact environnemental nul, en promouvant davantage les émissions zéro des chantiers de construction des clients et en utilisant des énergies renouvelables.

info KOMATSU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.