Mon projet 2 6

KOMATSU news eu.....

19/04/21 -FR bas de page

Komatsu Nieuws
IMC 2.0: DE LUS IS GESLOTEN VOOR EEN POOLSE KLANT

In 2017 nam het bedrijf Budorealizacja uit My?lenice de eerste Komatsu-graafmachine met intelligente machinebesturing (iMC) in Polen in gebruik. Drie jaar later beschikt het bedrijf over 10 iMC Komatsu-graafmachines en bulldozers. Ook het machinepark is gegroeid, aangezien deze Poolse klant de eerste was die de iMC 2.0-versie van het PC210LCi-11-model ontving.
IMC 2.0: DE LUS IS GESLOTEN VOOR EEN POOLSE KLANT

39343 komatsu
Jan Le?czowski, eigenaar van Budorealizacja, legt de grondgedachte uit om te investeren in Komatsu's iMC-technologie: “Ik was overtuigd van de sterke punten van een standaard 3D-besturingssysteem en de intelligente Komatsu-graafmachine voldeed aan onze verwachtingen. Na afronding van de aankoop leverde Komatsu Polen ons een gebruiksklare graafmachine met het iMC-systeem. Er was geen installatie of kalibratie nodig. We konden dus direct met de training beginnen zonder ingewikkelde voorbereiding van de machine op de site. Het kon zeer snel volledig worden benut.?

Mateusz ?azarczyk was de eerste actieve Poolse coureur op de eerste PC210LCi-11. Hij had toen nog weinig ervaring in het vak. Hij had nog nooit met een schop gewerkt die was uitgerust met 3D-technologie. De heer Le?czowski zag dit niet als een probleem. "Ik koos voor deze jonge man omdat ik begreep dat er een nieuwe generatie chauffeurs op de markt kwam die open stond voor nieuwe technologieën. Dus ik dacht dat de iMC-machine van Komatsu ideaal zou zijn voor Mateusz, en ik had gelijk.?

“Ik was overtuigd van de sterke punten van een standaard 3D-besturingssysteem en de intelligente graafmachine van Komatsu voldeed aan onze verwachtingen.

Mateusz ?azarczyk herinnert zich zijn grip op deze innovatieve machine. "Na het laden van de 3D-modellering en het voltooien van een training bij de ingenieurs van Komatsu, kon ik de eerste manoeuvres uitvoeren. Het systeem zorgde voor de aansturing van de hydraulische elementen en bracht de rand van de bak om het gevraagde oppervlak te bereiken. Gezien de precisie van de taluds en greppels, leek het erop dat ik minstens 15 jaar met een GNSS-graafmachine had gewerkt! Het intelligente systeem van Komatsu biedt vele voordelen en helpt de machinist echt bij zijn dagelijkse taken. Het verbetert de doorvoer echt en stelt de operator in staat om te werken zonder constant correcties aan te brengen of opnieuw te beginnen. Ik denk dat ik een missie twee keer zo snel kan voltooien als met een conventionele graafmachine, en zonder dat ik een landmeter of ingenieur nodig heb. Dus ik werk sneller en efficiënter. Prestaties, veiligheid en comfort zijn voor mij de echte troeven van een Komatsu iMC-graafmachine.?

Mateusz voegt eraan toe: “De meeste chauffeurs vinden het Komatsu iMC-systeem erg intuïtief. Het systeem biedt veel mogelijkheden. Bij de start richten we ons op de belangrijkste aspecten. Dan ontdekken we altijd meer geavanceerde functies. Ik kon te allen tijde op de steun van Komatsu Polen rekenen. Toen ik de meest voorkomende functies leerde, maakte ik me geen zorgen meer over fouten. Het iMC-systeem is een echte aanwinst op de werf geworden.

Mateusz benadrukt ook het belang van de ondersteuning op afstand die door de ingenieurs van Komatsu wordt geboden. 'Ik herinner me dat ik in een gebied was dat niet onder het basisstation viel. De timing was erg krap. Een Komatsu-specialist heeft mijn graafmachine op afstand opnieuw geprogrammeerd zodat ik het internetverbindingssysteem kon gebruiken. Dus ik kon weer aan het werk en het op tijd afmaken. Hij waardeert vooral het 3D-systeem en de machine-integratie. “Dit maakt een efficiënte besturing mogelijk en in het geval van een probleem worden de machine en het 3D-besturingssysteem verzorgd door Komatsu Polen. Het is zeer belangrijk. De positie van de GNSS-antennes op de leuningen is ook een voordeel. Er zit dus geen aangroei op de graafmachine die het manoeuvreren in krappe ruimtes zou kunnen beperken. Bovendien is het niet nodig om gevaarlijke gebieden te betreden om toegang te krijgen tot de antennes, wat het risico op vallen aanzienlijk beperkt.?

We kunnen dus zeggen dat de cirkel rond is voor Mateusz en iMC. Komatsu heeft onlangs een nieuwe serie iMC 2.0-graafmachines gelanceerd. Mateusz zal opnieuw de eerste Pool zijn die de nieuwe PC210LCi-11 en zijn iMC 2.0-technologie test. “Er zijn wijzigingen aangebracht in het nieuwe iMC-systeem om het nog beter te maken. Ik kan nu de automatische kantelbediening op een kantelbak gebruiken. Het iMC 2.0-systeem biedt ook een functie voor het vasthouden van de bakkanteling. Dus als ik de bak op een zijhelling plaats en deze functie activeer, wordt de bakhoek automatisch aangepast om dezelfde harkhoek te behouden als ik de arm naar mij toe beweeg. Het is hetzelfde als ik de lepel opzij trek, omdat de bak automatisch sluit om de hoek te behouden.?

Dat Mateusz ?azarczyk nu overschakelt naar iMC 2.0 is ook erg blij met Maciej Gremblewski, iMC Product Manager bij Komatsu Polen. “Ik was verheugd om te horen dat Mateusz zal werken met de eerste Komatsu iMC 2.0-graafmachine in Polen. Ik was er zeker van dat hij alle nieuwe functies van het systeem snel onder de knie zou krijgen en ze onmiddellijk zou kunnen gebruiken. Ik ging naar de site en ik had gelijk. Bij Komatsu Polen hechten we veel belang aan training van operators. We weten hoe belangrijk het is om kennis over te dragen aan machine-operators. Hoe meer operators over iMC weten, hoe efficiënter ze zullen zijn. Aangezien Komatsu standaard een gekalibreerd 3D-systeem aanbiedt, verspillen onze trainers geen tijd op de werf en wijden ze zich volledig aan effectieve training.?

Info www.komatsu.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19/04/21

Komatsu News    
IMC 2.0 : LA BOUCLE EST BOUCLÉE POUR UN CLIENT POLONAIS

En 2017, la société Budorealizacja de My?lenice a commencé à utiliser la première pelle Komatsu dotée du système de contrôle intelligent (intelligent Machine Control - iMC) en Pologne. Trois ans plus tard, l’entreprise compte 10 pelles et bouteurs iMC Komatsu. Le parc machines s’est d’ailleurs élargi, puisque ce client polonais a été le premier à recevoir la version iMC 2.0 du modèle PC210LCi-11.
IMC 2.0 : LA BOUCLE EST BOUCLÉE POUR UN CLIENT POLONAIS

39343 komatsu
Jan Le?czowski, propriétaire de Budorealizacja, explique les motifs justifiant l’investissement dans la technologie iMC de Komatsu : « J’étais convaincu des atouts d’un système de contrôle 3D de série et la pelle intelligente Komatsu a répondu à toutes nos attentes. Au terme de l’achat, Komatsu Pologne nous a fourni une pelle prête à l’emploi dotée du système iMC. Aucune installation ni aucun étalonnage n’ont été nécessaires. Nous avons donc pu commencer directement les formations sans une préparation complexe de la machine sur le chantier. Elle a pu être pleinement exploitée très rapidement. »

Mateusz ?azarczyk a été le premier conducteur polonais actif sur la première PC210LCi-11. À l’époque, il n’avait que peu d’expérience dans le métier. Il n’avait d’ailleurs jamais travaillé avec une pelle dotée d'une technologie 3D. M. Le?czowski n’y a pas vu un problème. « J’ai choisi ce jeune homme car j’avais compris qu’une nouvelle génération de conducteurs ouverts aux nouvelles technologies arrivait sur le marché. J’ai donc pensé que la machine iMC de Komatsu serait idéale pour Mateusz, et je ne me suis pas trompé. »

“ J’étais convaincu des atouts d’un système de contrôle 3D de série et la pelle intelligente Komatsu a répondu à toutes nos attentes.

Mateusz ?azarczyk se souvient de sa prise en main sur cette machine novatrice. « Après avoir chargé la modélisation 3D et au terme de la formation auprès des ingénieurs Komatsu, j’ai pu effectuer les premières manœuvres. Le système assurait le contrôle des éléments hydrauliques et amenait le bord du godet afin de réaliser la surface demandée. En voyant la précision des talus et des fossés, on aurait cru que j’avais travaillé avec une pelle GNSS pendant au moins 15 ans ! Le système intelligent Komatsu offre de nombreux avantages et aide véritablement le conducteur dans ses tâches quotidiennes. Il améliore réellement le rendement et permet à l’opérateur de travailler sans devoir sans cesse apporter des corrections ni recommencer. Je pense pouvoir réaliser une mission deux fois plus rapidement qu’avec une pelle classique, et sans le recours à un géomètre ni à un ingénieur. Je travaille donc plus rapidement et plus efficacement. Le rendement, la sécurité et le confort sont pour moi les véritables atouts d’une pelle iMC Komatsu. »

Mateusz ajoute « La plupart des conducteurs trouvent que le système iMC de Komatsu est très intuitif. Le système offre de nombreuses possibilités. Au départ, on se concentre sur les aspects les plus importants. Puis, on découvre toujours plus les fonctions avancées. J’ai pu en toutes circonstances compter sur l’appui de Komatsu Pologne. Au fil de l’apprentissage des fonctions les plus courantes, j’ai cessé de m’inquiéter des erreurs éventuelles. Le système iMC est devenu un véritable atout sur le chantier.

Mateusz souligne également l'importance de l’assistance à distance offerte par les ingénieurs de Komatsu. « Je me souviens m’être retrouvé dans une zone non couverte par la station de base. Le timing était vraiment serré. Un spécialiste de Komatsu a reprogrammé à distance ma pelle afin que je puisse utiliser le système de connection Internet. J’ai ainsi pu reprendre le travail et l’achever dans les temps. » Il apprécie tout particulièrement le système 3D et l'intégration machine. « Cela permet un pilotage efficace et en cas de problème, la prise en charge de la machine et du système de contrôle 3D est assurée par Komatsu Pologne. C’est très important. La position des antennes GNSS sur les mains courantes constitue également un atout. Il n’y a ainsi aucune excroissance sur la pelle qui pourrait limiter les manœuvres dans les espaces confinés. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de s’aventurer dans les zones dangereuses pour accéder aux antennes, ce qui limite considérablement le risque de chute. »

On peut donc dire que la boucle est bouclée pour Mateusz et l’iMC. Komatsu a récemment lancé une nouvelle série de pelles iMC 2.0. Mateusz sera une nouvelle fois le premier Polonais à tester la nouvelle PC210LCi-11 et sa technologie iMC 2.0. « Des modifications ont été apportées au nouveau système iMC pour encore l’améliorer. Je peux désormais utiliser la commande d’inclinaison automatique sur un godet inclinable. Le système iMC 2.0 prévoit aussi une fonction de maintien d’inclinaison du godet. Ainsi, si je place le godet sur un talus et active cette fonction, lorsque je déplace le balancier vers moi, l’angle du godet s’adapte automatiquement afin de conserver le même angle de coupe. C’est la même chose si j'écarte le balancier puisque le godet se ferme automatiquement pour maintenir l’angle. »

Le fait que Mateusz ?azarczyk passe désormais à l’iMC 2.0 fait aussi le bonheur de Maciej Gremblewski, Responsable produit iMC chez Komatsu Pologne. « J’ai été ravi d’apprendre que Mateusz travaillerait avec la première pelle iMC 2.0 Komatsu en Pologne. J’étais sûr qu’il maîtriserait rapidement toutes les nouvelles fonctions du système et qu’il pourrait les exploiter immédiatement. Je me suis rendu sur le chantier et j’avais bien raison. Chez Komatsu Pologne, nous accordons beaucoup d’importance à la formation des opérateurs. Nous savons qu’il est important de transmettre les connaissances aux conducteurs des machines. Plus les opérateurs connaîtront l’iMC, plus ils seront efficaces. Puisque Komatsu propose un système 3D calibré et monté de série, nos formateurs ne perdent pas de temps sur le chantier et se consacrent pleinement à une formation efficace. »

www.komatsu.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 18/04/2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !