Sigma nl 20230327

Konecranes partners with Pesmel to supply automated warehouse container handling systems

12/01/22-FR Bas de page

Konecranes werkt samen met Pesmel om geautomatiseerde magazijncontainer-handlingsystemen te leveren

Warehouse artist illustration e49Konecranes werkt samen met Pesmel om geautomatiseerde magazijncontainerbehandelingstechnologie te leveren die een revolutie teweegbrengt in de materiaalbehandeling in logistieke hubs en distributiecentra. Konecranes en Pesmel hebben op 25 november 2021 een Memorandum of Understanding ondertekend om de wereldwijd verkrijgbare nieuwe oplossing onder het Konecranes-merk aan te bieden.

De oplossing zal containers volautomatisch behandelen in een hoogbouwmagazijn, waar ze tot 14 hoog worden gestapeld. Dit vermindert de benodigde ruimte voor containers tot 80%. Geautomatiseerde containertracking maakt deel uit van een beheersysteem dat eenvoudig kan worden geïntegreerd met het algemene logistieke beheersysteem van de faciliteit.

Tero Vallas, Business Development Manager, Konecranes Port Solutions, zei: "Veel logistieke operaties en distributiecentra worden geconfronteerd met het verwerken van een groot aantal inkomende en uitgaande containers, met een grote operationele complexiteit en een toenemende schaarste aan land. Nu, van Konecranes en Pesmel, zijn er oplossingen voor het hanteren van magazijncontainers beschikbaar die orde zullen scheppen in de containerchaos terwijl ze de complexiteit elimineren, de doorvoer verbeteren en ook de ruimte die nodig is voor containers in logistieke hubs en distributiecentra aanzienlijk verminderen.”

De verwachting is dat de containervaart in de toekomst zal groeien, zowel in volume als in snelheid. Hoe beter containers worden behandeld op logistieke hubs en distributiecentra, hoe beter hun klanten worden bediend, op manieren die een beslissend concurrentievoordeel opleveren. Konecranes en Pesmel zijn hier om dat voordeel te geven.

"Samenwerken met Konecranes is een geweldige kans voor Pesmel om onze hoogbouwmagazijntechnologie naar een nieuw bedrijfsgebied te brengen", aldus Tony Leikas, CEO van Pesmel.

Over Pesmel

Pesmel is het bedrijf Material Flow How®. Pesmel, opgericht in 1978 en met hoofdkantoor in Finland, heeft meer dan 40 jaar ervaring in het leveren van oplossingen die materiaalstromen en logistiek verbeteren in verschillende soorten opslag- en productiefaciliteiten. Pesmel richt zich op het bedienen van klanten over de hele wereld in de pulp- en papier-, metaal- en bandenindustrie.

Een sterke focus op klanten en toewijding aan bedrijfsgroei en continue verbetering maken Konecranes tot een leider in de hijsindustrie. Dit wordt ondersteund door investeringen in digitalisering en technologie, plus ons werk om materiaalstromen efficiënter te maken met oplossingen die de economie koolstofarm maken en circulariteit en veiligheid bevorderen.

NJC.© Info : Konecranes Oyj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/01/22

Konecranes s'associe à Pesmel pour fournir des systèmes automatisés de manutention de conteneurs d'entrepôt

Warehouse artist illustration e49Konecranes s'associe à Pesmel pour fournir une technologie de manutention automatisée des conteneurs d'entrepôt qui révolutionne la manutention des matériaux dans les centres logistiques et les centres de distribution. Konecranes et Pesmel ont signé un protocole d'accord le 25 novembre 2021, pour fournir la nouvelle solution disponible dans le monde entier sous la marque Konecranes.

La solution gérera les conteneurs de manière entièrement automatique dans un entrepôt à hauts rayonnages, où ils sont empilés jusqu'à 14 de hauteur. Cela réduit l'espace nécessaire pour les conteneurs jusqu'à 80 %. Le suivi automatisé des conteneurs fait partie d'un système de gestion qui peut être facilement intégré au système global de gestion logistique de l'établissement.

Tero Vallas, directeur du développement commercial, Konecranes Port Solutions, a déclaré : « De nombreuses opérations logistiques et centres de distribution sont confrontés à la gestion d'un grand nombre de conteneurs entrants et sortants, avec une grande complexité opérationnelle et une pénurie croissante de terres. Désormais, chez Konecranes et Pesmel, des solutions de manutention de conteneurs en entrepôt sont disponibles qui imposeront de l'ordre dans le chaos des conteneurs tout en éliminant la complexité, en améliorant le débit et en réduisant considérablement l'espace nécessaire pour les conteneurs dans les centres logistiques et les centres de distribution.

Le transport par conteneurs devrait croître à l'avenir, à la fois en volume et en vitesse. Mieux les conteneurs sont traités dans les hubs logistiques et les centres de distribution, mieux leurs clients seront servis, de manière à leur donner un avantage concurrentiel décisif. Konecranes et Pesmel sont là pour donner cet avantage.

« Le partenariat avec Konecranes est une excellente occasion pour Pesmel d'intégrer notre technologie d'entrepôt à grande hauteur dans un nouveau domaine d'activité », a déclaré Tony Leikas, PDG de Pesmel.

À propos de Pesmel

Pesmel est la société Material Flow How®. Fondée en 1978 et basée en Finlande, Pesmel a plus de 40 ans d'expérience dans la fourniture de solutions qui améliorent les flux de matériaux et la logistique dans différents types d'entrepôts et d'installations de fabrication. Pesmel se concentre sur le service à ses clients du monde entier dans les secteurs des pâtes et papiers, des métaux et de la fabrication de pneus.

Une forte concentration sur les clients et un engagement envers la croissance de l'entreprise et l'amélioration continue font de Konecranes un leader de l'industrie du levage. Ceci est soutenu par des investissements dans la numérisation et la technologie, ainsi que par notre travail pour rendre les flux de matières plus efficaces avec des solutions qui décarbonisent l'économie et font progresser la circularité et la sécurité.

NJC.© Info : Konecranes Oyj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.