Logo njc  Terre 23121     We are followed in more  than 110 countries 10/03/21 on 30/09/22 - 187.257 visits © 

Liebherr launches Crane Planner 2.0

11/02/22-FR Bas de page

Liebherr lanceert Crane Planner 2.0

20220204 163343 liebherrcraneplannerrealtime

De kranen LTM 1650-8.1, LTM 1450-8.1, LTM 1300-6.2, LTM 1250-5.1 en LTM 1230-5.1 zijn nu in het programma opgenomen

De nieuwste software-update voor hijsplanning van Liebherr omvat nu een driedimensionale hijsplanning die kan worden uitgevoerd voor andere LTM mobiele kranen uit Ehingen.
Snelle generatie van nauwkeurige rapporten inclusief een combinatie van alle planningsgegevens (steundrukken, zwaartepunten, hefcapaciteiten, enz.) voor alle machines tijdens elke afzonderlijke taak.

Naast de LTM 1750‑9.1 die al in het programma was opgenomen, zijn nu ook de LTM 1650-8.1, LTM 1450-8.1, LTM 1300-6.2, LTM 1250-5.1 en LTM 1230-5.1 beschikbaar voor planningswerkzaamheden. Regelmatig worden er extra mobiele telescopische kranen toegevoegd aan Crane Planner 2.0. De update bevat ook de nieuwe afstandstool, waarmee objecten zoals machines en gebouwen tot centimeters nauwkeurig ten opzichte van elkaar kunnen worden gepositioneerd.

20220204 163251 liebherrcraneplannerreportDe Liebherr Crane Planner 2.0 helpt gebruikers om oplossingen en procedures voor hun hijswerkzaamheden vooraf te identificeren. Hierdoor kunnen zowel gecompliceerde heavy lifts met rupskranen als zogenaamd snelle en gemakkelijke taxiliften door mobiele kranen veilig worden uitgevoerd. De tool combineert een interactieve 3D-visualisatie van de machines, de lasten en omringende objecten met afmetingen, een positioneringstool en Google Maps, zonder dat dure CAD-programma's of krachtige computers nodig zijn, aldus het bedrijf. De resultaten van het planningsproces kunnen in de vorm van een rapport worden geëxporteerd en naar de klant worden gestuurd.
De weergegeven gegevens worden bepaald door hetzelfde rekenlogicasysteem als de live gegevens die worden gegenereerd door echte mobiele kranen en rupskranen. Elke keer dat de configuratie, belasting of geometrie wordt gewijzigd, wordt in realtime een nieuwe berekening uitgevoerd.

20220204 163410 liebherrcraneplanner3dsoftwareDe gegevens die in Crane Planner 2.0 worden weergegeven, worden bepaald met behulp van exact dezelfde rekenlogica als de live gegevens die worden gegenereerd door de echte mobiele en rupskranen. Kerngegevens zoals gronddrukken, steundrukken, hefvermogens en zwaartepunten worden gelijktijdig berekend. Elke keer dat de configuratie, belasting of geometrie wordt gewijzigd, wordt een nieuwe berekening uitgevoerd.

Uitdagende planningstaken kunnen professioneel in 2D worden uitgevoerd met behulp van de 'gratis' versie. Het scala aan functies is vergelijkbaar met de beproefde LICCON werkplanner. De 'Pro'-versie bevat ook gedetailleerde, interactieve 3D-modellen van de kranen, evenals een bibliotheek met verschillende 3D-objecten zoals gebouwen, wegen, machines of laadobjecten. Kaartweergaven van Google Maps en 3D-gegevens kunnen op de juiste schaal in het display worden opgenomen.
NJC.© Info LIEBHERR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/02/22

Liebherr lance Crane Planner 2.0

20220204 163343 liebherrcraneplannerrealtime

Les grues LTM 1650-8.1, LTM 1450-8.1, LTM 1300-6.2, LTM 1250-5.1 et LTM 1230-5.1 sont désormais incluses dans le programme

La dernière mise à jour du logiciel de planification de levage de Liebherr inclut désormais une planification de levage en trois dimensions qui peut être effectuée pour d'autres grues mobiles LTM d'Ehingen.
Génération rapide de rapports précis comprenant une combinaison de toutes les données de planification (pressions d'appui, centres de gravité, capacités de levage, etc.) pour toutes les machines à chaque étape du travail.

20220204 163251 liebherrcraneplannerreportEn plus du LTM 1750‑9.1, qui était déjà inclus dans le programme, les LTM 1650-8.1, LTM 1450-8.1, LTM 1300-6.2, LTM 1250-5.1 et LTM 1230-5.1 sont désormais également disponibles pour les travaux de planification. Des grues mobiles télescopiques supplémentaires sont ajoutées à Crane Planner 2.0 à intervalles réguliers. La mise à jour inclut également le nouvel outil de distance, qui permet de positionner des objets tels que des machines et des bâtiments les uns par rapport aux autres avec une précision centimétrique.

Le Liebherr Crane Planner 2.0 aide les utilisateurs à identifier à l'avance des solutions et des procédures pour leurs travaux de levage. Cela permet de réaliser en toute sécurité des levages lourds compliqués avec des grues sur chenilles ainsi que des levages en taxi soi-disant rapides et faciles par des grues mobiles. L'outil combine une visualisation 3D interactive des machines, des charges et des objets environnants avec des dimensions, un outil de positionnement et Google Maps, sans avoir besoin de programmes de CAO coûteux ou d'ordinateurs hautes performances, a indiqué la société. Les résultats du processus de planification peuvent être exportés sous forme de rapport et envoyés au client.
Les données affichées sont déterminées par le même système de logique de calcul que les données en direct générées par de vraies grues mobiles et sur chenilles. A chaque changement de configuration, de charge ou de géométrie, un nouveau calcul est effectué en temps réel.

20220204 163410 liebherrcraneplanner3dsoftwareLes données affichées dans Crane Planner 2.0 sont déterminées en utilisant exactement la même logique de calcul que les données en direct générées par les grues mobiles et sur chenilles réelles. Les données clés telles que les pressions au sol, les pressions d'appui, les capacités de levage et les centres de gravité sont calculées simultanément. A chaque changement de configuration, de charge ou de géométrie, un nouveau calcul est effectué.

Les tâches de planification difficiles peuvent être réalisées de manière professionnelle en 2D à l'aide de la version "gratuite". La gamme de fonctions est similaire au planificateur de travail éprouvé LICCON. La version « Pro » contient également des modèles 3D détaillés et interactifs des grues, ainsi qu'une bibliothèque avec divers objets 3D tels que des bâtiments, des routes, des machines ou des objets de charge. Les vues cartographiques de Google Maps et les données 3D peuvent être incluses dans l'affichage à l'échelle correcte.
NJC.© Info LIEBHERR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.