Mon projet 2 6

Liebherr’s new battery-operated crawler crane fosters safe, quiet job sites

18/03/22-FR Bas de page

Liebherr's nieuwe batterij-aangedreven rupskraan bevordert veilige, stille werkterreinen

Liebherr lr 1160 1 unplugged 2 1536x1024Liebherr's nieuwe LR 1160.1 unplugged is een 160-tons batterijgevoede rupskraan met nieuwe Gradient Travel Aid-technologie. De elektrohydraulische aandrijving heeft dezelfde prestatiespecificaties als de conventionele versie en beide versies worden op dezelfde manier bediend. De LR 1160.1 unplugged produceert geen uitstoot en werkt op een laag geluidsniveau, waardoor hij zeer geschikt is voor geluidsgevoelige ruimtes.
Opladen en ruisonderdrukking

Volgens Liebherr is het geluidsdrukniveau van drie losgekoppelde kranen in ruststand, op een afstand van 16 m, gelijk aan dat van een normaal gesprek op de bouwplaats op een afstand van één meter, wat overeenkomt met een waarde van 60 dB( EEN).

De LR 1160.1 unplugged kan met of zonder kabel worden gebruikt en de capaciteit van de batterij is ontworpen voor 8 uur hijswerk.

Ook kan de kraan zonder beperkingen worden bediend terwijl hij is aangesloten op een conventionele elektrische voeding met 63 A, of binnen 4,5 uur wordt opgeladen. Met een voeding van 125 A kan de batterij in slechts 2,5 uur worden opgeladen.
Een op veiligheid gericht ontwerp

Volgens Liebherr hebben de ontwerpers van de kraan grote nadruk gelegd op de veiligheid van de LR 1160.1 unplugged en is hij uitgerust met alle gevestigde assistentiesystemen voor een veilige bediening.

De nieuwste functie van de LR 1160.1 unplugged is de Gradient Travel Aid voor het veilig nemen van hellingen en hellingen. Het besturingssysteem van de kraan berekent automatisch het zwaartepunt en waarschuwt de machinist voordat de kraan het veilige gebied verlaat. Tijdens het rijden ontvangt de machinist te allen tijde informatie over de toegestane en werkelijke helling en het totale zwaartepunt van de kraan. Indien nodig kan de giekhoek worden gewijzigd zodat de machine in het veilige gebied blijft.

Ook berekent de bodemdrukvisualisatie de werkelijke bodemdruk van de machine in realtime en vergelijkt deze met de gespecificeerde veiligheidslimieten van de relevante werklocatie. De machinist weet dus permanent of de machine zich in een kritiek gebied bevindt of nadert.

Bij het oprichten of neerlaten van de giek geeft de giek-op-en-neer-assistent de nadering van de kantelgrens aan en stopt automatisch met werken voordat de machinist onbedoeld een onveilige zone betreedt.

NJC.© Info LIEBHERR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/03/22

La nouvelle grue sur chenilles à batterie de Liebherr favorise des chantiers sûrs et silencieux

Liebherr lr 1160 1 unplugged 2 1536x1024La nouvelle LR 1160.1 unplugged de Liebherr est une grue sur chenilles de 160 tonnes alimentée par batterie et dotée de la nouvelle technologie Gradient Travel Aid. L'entraînement électro-hydraulique a les mêmes spécifications de performances que la version conventionnelle et les deux versions fonctionnent de la même manière. Le LR 1160.1 débranché ne produit aucune émission et fonctionne à un faible niveau de bruit, ce qui le rend bien adapté aux zones sensibles au bruit.
Charge et réduction du bruit

Selon Liebherr, le niveau de pression acoustique de trois grues débranchées en mode ralenti, à une distance de 16 m, équivaut à celui d'une conversation normale sur le chantier à une distance d'un mètre, ce qui correspond à une valeur de 60 dB( UNE).

Le LR 1160.1 débranché peut fonctionner avec ou sans câble et la capacité de la batterie est conçue pour 8 heures d'opération de levage.

De plus, la grue peut être utilisée sans restriction lorsqu'elle est branchée sur une alimentation électrique conventionnelle de 63 A, ou chargée en 4,5 heures. En utilisant une alimentation de 125 A, la batterie peut être chargée en seulement 2,5 heures.
Une conception centrée sur la sécurité

Selon Liebherr, les concepteurs de la grue ont mis l'accent sur la sécurité du LR 1160.1 débranché et il est équipé de tous les systèmes d'assistance établis pour un fonctionnement sûr.

La dernière fonctionnalité du LR 1160.1 débranché est l'aide au voyage en pente pour la négociation en toute sécurité des pentes et des pentes. Le système de commande de la grue calcule automatiquement le centre de gravité et avertit l'opérateur avant que la grue ne quitte la zone de sécurité. Pendant le déplacement, l'opérateur reçoit à tout moment des informations sur la pente autorisée et réelle et sur le centre de gravité global de la grue. Si nécessaire, l'angle de la flèche peut être modifié afin que la machine reste dans la zone de sécurité.

De plus, la visualisation de la pression au sol calcule la pression au sol réelle de la machine en temps réel et la compare aux limites de sécurité spécifiées du chantier concerné. Ainsi, l'opérateur sait en permanence si la machine se trouve ou s'approche d'une zone critique.

Lors du déploiement ou de l'abaissement de la flèche, l'assistant de montée et descente de flèche indique l'approche du bord de basculement et arrête automatiquement l'opération avant que l'opérateur n'entre par inadvertance dans une zone dangereuse.

NJC.© Info LIEBHERR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.