Mon projet 2 6

Liebherr’s turnover rises amid challenges

07/04/22-FR bas de page

Omzet Liebherr stijgt te midden van uitdagingen

750x500 top 1649145169 05apr22 liebherr earth moving 2021 96dpiThe R 976-E is one of two electric crawler excavators for mining and quarrying applications

De omzet van Liebherr Group steeg in 2021 met 12,6% en bereikte bijna het recordcijfer van 2019.

De omzet bedroeg € 11.639 miljoen (£ 9.769 miljoen) in 2021, een stijging van € 1.298 miljoen in 2020 en dicht bij het recordcijfer van € 11.750 miljoen in 2019.

Het bedrijf zei dat de omstandigheden in het afgelopen boekjaar moeilijk waren voor maakbedrijven. Vanaf het tweede kwartaal in 2021 was het tot op zekere hoogte extreem moeilijk om verschillende grondstoffen, componenten en elektronische onderdelen in te kopen. Dit resulteerde in prijsstijgingen en knelpunten in de wereldwijde toeleveringsketens, zei het. Desondanks groeide de Liebherr Group in 11 van de 13 productsegmenten en in bijna alle verkoopregio's.

De inkomsten in de productsegmenten grondverzet, material handling-technologie, diepe funderingsmachines, mobiele en rupskranen, torenkranen, betontechnologie en mijnbouw waren 17% hoger dan in het voorgaande jaar, namelijk € 8.009 miljoen. In de andere segmenten, waaronder maritieme kranen, ruimtevaart- en transportsystemen, tandwieltechnologie en automatiseringssystemen, koelkasten en diepvriezers, evenals componenten en hotels, realiseerde Liebherr een totale omzet van €3.630 miljoen, een stijging van 3,9% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De omzet steeg in de Europese Unie, van oudsher de sterkste verkoopregio van de Groep. In bijna alle EU-markten werden hoge groeicijfers opgetekend, waarbij vooral Frankrijk een bovengemiddelde ontwikkeling liet zien. Buiten de EU was er een duidelijke stijging van de omzet in onder meer het Verenigd Koninkrijk. Positieve ontwikkeling was ook te zien in Noord-Amerika, maar ook in Midden- en Zuid-Amerika, waar vooral uit Brazilië een sterke groei kwam. De Liebherr Groep werd geconfronteerd met dalingen in Afrika, maar ook in het Nabije en Midden-Oosten, terwijl het boekjaar in Azië en Oceanië eindigde met een matige stijging.

In 2021 behaalde de Liebherr Group een nettowinst over het jaar van € 545 miljoen, een waarde boven het niveau van vóór de pandemie. Ook in boekjaar 2021 was er een forse stijging van het aantal medewerkers. Aan het einde van het jaar had de Liebherr Group wereldwijd 49.611 mensen in dienst, een stijging van 1.686 in vergelijking met het voorgaande jaar.

Liebherr investeerde vorig jaar €559 miljoen in onderzoek en ontwikkeling. Het grootste deel hiervan werd gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Tal van samenwerkingsverbanden met universiteiten, of instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstituten zijn gestart of voortgezet.

Alternatieve aandrijftechnologieën blijven een speerpunt van de onderzoeksprojecten. Zo werkte het in 2021 aan verbrandingsmotoren op waterstof en hun injectietechnologieën, maar ook aan elektrische aandrijvingen. Het breidde zijn portfolio van bouwmachines met elektrische aandrijving uit met twee volledig elektrische truckmixers op vijfassige chassisframes, de twee elektrische rupsgraafmachines (R 976-E en R 980 SME-E) en de batterij-aangedreven rupskranen LR 1160.1 Unplugged en LR 1130.1 Unplugged, beide zonder lokale emissies. De start van de ontwikkelingsfase van de eerste volledig elektrische offshore kraan markeerde de start van de elektrificatie van het productportfolio op dit gebied. Daarnaast heeft Liebherr verschillende productlijnen voorbereid voor het gebruik van met waterstof behandelde plantaardige oliën (HVO) als brandstof. De vestigingen in Ehingen en Kirchdorf an der Iller (beide in Duitsland) tanken nu al standaard af fabriek alle machines met klimaatneutrale brandstof.

De groep zei dat het 2022 begon met een goede situatie in termen van bestellingen. De negatieve effecten op haar activiteiten als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn echter al zichtbaar. “Liebherr volgt en beoordeelt de huidige situatie in Oekraïne en Rusland op dagelijkse basis en is momenteel bezig zijn Russische activiteiten aan te passen aan de uitgebreide sancties die aan het land zijn opgelegd”, klinkt het.

“Tegelijkertijd zijn er nog steeds onzekerheden met betrekking tot de pandemiegerelateerde beperkingen, de effecten van forse prijsstijgingen voor veel goederen en diensten, tekorten aan bepaalde grondstoffen en het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten, evenals knelpunten in verschillende leveringen. kettingen. Het is ook onduidelijk hoe fiscale en monetaire beleidsmaatregelen uiteindelijk de Liebherr Group zullen beïnvloeden.”

Ondanks de moeilijke omstandigheden is Liebherr voorzichtig optimistisch over de rest van het jaar.

In een latere persconferentie onthulde Liebherr dat het had besloten zich niet terug te trekken uit Rusland omdat het van mening is dat het verantwoordelijk is voor zijn 2.300 werknemers daar, verdeeld over twee fabrieken en acht verkoop- en servicevestigingen. "Onze toewijding aan onze medewerkers stopt niet bij onze grenzen", zegt Andreas Bohm, algemeen directeur van Liebherr International. Hij benadrukte dat Liebherr "helemaal tegen deze oorlog" was en de positie van het bedrijf elke dag bekeek, maar het onderscheid maakte tussen het Russische volk en de Russische regering. Sinds het begin van de oorlog zijn er echter geen nieuwe machines naar Rusland verscheept, voegde hij eraan toe.
NJC.© Info LIEBHERR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/04/22

Le chiffre d'affaires de Liebherr augmente malgré les défis

750x500 top 1649145169 05apr22 liebherr earth moving 2021 96dpiThe R 976-E is one of two electric crawler excavators for mining and quarrying applications

Le chiffre d'affaires du groupe Liebherr a augmenté de 12,6 % en 2021, atteignant presque le chiffre record de 2019.

Son chiffre d'affaires était de 11,639 millions d'euros (9,769 millions de livres sterling) en 2021, en hausse de 1298 millions d'euros par rapport à 2020 et proche du chiffre record de 2019 de 11,750 millions d'euros.

La société a déclaré que les conditions de l'exercice écoulé étaient difficiles pour les entreprises manufacturières. À partir du deuxième trimestre de 2021, il a été dans une certaine mesure extrêmement difficile de se procurer diverses matières premières, composants et pièces électroniques. Cela a entraîné des hausses de prix et des goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, a-t-il déclaré. Malgré cela, le groupe Liebherr a progressé dans 11 de ses 13 segments de produits et dans presque toutes ses régions de vente.

Les revenus des segments terrassement, technique de manutention, machines pour fondations profondes, grues mobiles et sur chenilles, grues à tour, technologie du béton et produits miniers ont augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente, à 8 009 millions d'euros. Dans les autres segments, y compris les grues maritimes, les systèmes aérospatiaux et de transport, la technologie des engrenages et les systèmes d'automatisation, les réfrigérateurs et congélateurs, ainsi que les composants et les hôtels, Liebherr a réalisé un chiffre d'affaires total de 3 630 millions d'euros, soit une augmentation de 3,9 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes ont augmenté dans l'Union européenne, qui est traditionnellement la première région de vente du Groupe. Des taux de croissance élevés ont été enregistrés sur presque tous les marchés de l'UE, la France en particulier affichant une évolution supérieure à la moyenne. En dehors de l'UE, les ventes ont nettement augmenté au Royaume-Uni, entre autres régions. Une évolution positive a également été constatée en Amérique du Nord, ainsi qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud, où la forte croissance est venue notamment du Brésil. Le groupe Liebherr a fait face à des baisses en Afrique, ainsi qu'au Proche et Moyen-Orient, alors que l'exercice en Asie et Océanie s'est terminé par une hausse modérée.

En 2021, le groupe Liebherr a réalisé un bénéfice net pour l'année de 545 millions d'euros, une valeur supérieure au niveau d'avant la pandémie. L'exercice 2021 a également vu une augmentation significative du nombre d'employés. A la fin de l'année, le groupe Liebherr employait 49 611 personnes dans le monde, soit une augmentation de 1 686 par rapport à l'année précédente.

Liebherr a investi l'an dernier 559 millions d'euros dans la recherche et le développement. La majeure partie de cette somme a été utilisée dans le développement de nouveaux produits. De nombreuses coopérations avec des universités, ou des établissements d'enseignement supérieur et des instituts de recherche ont été initiées ou poursuivies.

Les technologies d'entraînement alternatives continuent d'être au centre des projets de recherche. En 2021, il a par exemple travaillé sur les moteurs thermiques à hydrogène et leurs technologies d'injection, ainsi que sur les motorisations électriques. Elle a élargi son portefeuille de machines de construction à entraînement électrique avec deux camions malaxeurs tout électriques sur châssis à cinq essieux, les deux pelles électriques sur chenilles (R 976-E et R 980 SME-E) et les grues sur chenilles à batterie LR 1160.1 débranché et LR 1130.1 débranché, tous deux sans émission locale. Le démarrage de la phase de développement de la première grue offshore tout électrique a marqué le lancement de l'électrification du portefeuille de produits dans ce domaine. De plus, Liebherr a préparé diverses gammes de produits pour l'utilisation d'huiles végétales hydrotraitées (HVO) comme carburant. Les sites d'Ehingen et de Kirchdorf an der Iller (tous deux en Allemagne) alimentent déjà toutes les machines avec le carburant climatiquement neutre départ usine en standard.

Le groupe a indiqué avoir commencé 2022 avec une bonne situation en termes de commandes. Cependant, les effets négatifs sur ses activités dus à la guerre en Ukraine sont déjà perceptibles. "Liebherr surveille et évalue quotidiennement la situation actuelle en Ukraine et en Russie et est actuellement en train d'adapter ses activités russes aux sanctions étendues imposées au pays", a-t-il déclaré.

"Dans le même temps, il existe encore des incertitudes concernant les restrictions liées à la pandémie, les effets des fortes hausses de prix de nombreux biens et services, les pénuries de certaines matières premières et le manque de travailleurs qualifiés, ainsi que les goulots d'étranglement dans différents approvisionnements. chaîne. On ne sait pas non plus comment les mesures de politique budgétaire et monétaire affecteront finalement le groupe Liebherr. »

Malgré les conditions difficiles, Liebherr est prudemment optimiste pour le reste de l'année, a-t-il ajouté.

Lors d'un point de presse ultérieur, Liebherr a révélé qu'il avait décidé de ne pas se retirer de Russie car il considère qu'il y a des responsabilités pour ses 2 300 employés répartis dans deux usines et huit succursales de vente et de service. "Notre engagement envers nos employés ne s'arrête pas à nos frontières", a déclaré Andreas Bohm, directeur général de Liebherr International. Il a souligné que Liebherr était "totalement contre cette guerre" et réexaminait chaque jour la position de l'entreprise, mais qu'elle faisait la différence entre le peuple russe et le gouvernement russe. Cependant, aucune nouvelle machine n'a été expédiée en Russie depuis le début de la guerre, a-t-il ajouté.
NJC.© Info LIEBHERR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.