Mon projet 2 6

MAN eTGE now also drives electrically in parks and

19/07/21-FR bas de page

MAN eTGE rijdt nu ook elektrisch in parken en op bouwplaatsen

800 man etge derivatives 3 way box body 03

MAN speelt in op de toenemende vraag naar milieuvriendelijke oplossingen in stedelijke gebieden
Extra toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld in meubeltransport, in gemeenten, in de bouw of in de tuin- en landschapsarchitectuur

800 man etge derivatives 3 way tipper 02

Hij is al in gebruik bij een meubelwinkelketen in Nederland: de MAN eTGE met gesloten opbouw. Daar maakt het de lokale emissievrije bezorging van de vaak omvangrijke meubelpakketten binnen de metropool Amsterdam mogelijk. Met deze stap levert het meubelbedrijf een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad aan de Amstel en speelt daarmee ook in op het toegenomen aantal thuisbezorgingen sinds de coronacrisis, waardoor schoon vervoer nog belangrijker wordt.

Dat steeds meer bedrijven er zo over denken, blijkt ook uit de huidige registratiestatistieken in Europa (EU 27+3). Van januari tot mei 2021 is het aantal batterij-elektrische bestelwagens (BEV) tussen 3 en 6 ton GVW meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot ongeveer 2.200 eenheden (+135%).

Voorheen was de MAN eTGE leverbaar als gesloten bestelwagen in het goederenvervoer en als stationwagen in het personenvervoer. Om zijn klanten een nog breder aanbod te bieden in de klasse van elektrische lichte bedrijfswagens, biedt MAN Truck & Bus, in samenwerking met gerenommeerde carrosseriebouwers, de eTGE aan met gesloten opbouw of met platform of als driezijdige kipper.

800 man etge derivatives 3 way tipper 04

"In de nieuwe case-versie wordt de eTGE nog aantrekkelijker voor bezorgers. Omdat veel klanten in het stedelijke bezorgverkeer geïnteresseerd zijn in veel laadvolume, of het nu gaat om leveringen van grote online bestellingen of voor leveringen van meubels. tegelijkertijd wordt het vooral in de stad steeds belangrijker om de uitlaat- en geluidsemissies duurzaam te verminderen. De MAN eTGE met gesloten opbouw biedt hiervoor de ideale combinatie", legt Martin Imhoff, Head of Product Marketing Van bij MAN Truck & Bus uit. .

Met gesloten opbouw heeft de MAN eTGE een laadruimte van 3.280 mm lang, 2.060 mm breed en 2.000 mm hoog (optioneel 2.200 mm). Dit komt overeen met een royaal laadvolume van 13,5 kubieke meter. De laadhoogte is 1.050 mm. De bagageruimte is gemakkelijk te bereiken door middel van een uitschuifbare 4-traps instaphulp aan de achterzijde. In het interieur bevinden zich aan de zijkant en voorkant rails voor het veilig opbergen van de lading. De laadbak voor droge lading is afkomstig van de firma SPIER Fahrzeugwerk uit Steinheim, Duitsland en wordt door de opbouwfabrikant op de eTGE gemonteerd.

De tweede nieuwigheid in het MAN eTGE-assortiment heeft een ander doel: gemeentelijke diensten, de bouwsector en tuin- en landschapsarchitectuur. Hierbij zijn een dieplader of een driezijdige kipper vaak de meest gewilde carrosserievorm. Deze biedt MAN nu aan in samenwerking met de fabrikant Schoon Fahrzeugsysteme uit Wiesmoor, Duitsland. Het platform is 3.255 mm lang en 2.040 mm breed. De neerklapbare zijwanden zijn 300 mm hoog. In het platform zijn 10 sjorogen met elk een trekkracht van 500 daN geïntegreerd. Met het platform is het laadvermogen 820 kg, met de driezijdige kipbak nog 750 kg.


De technische prestatiegegevens van de MAN eTGE blijven met de nieuwe montagemogelijkheden ongewijzigd. Hij heeft een batterijcapaciteit van 35,8 kWh en een elektrisch aandrijfvermogen van 100 kW. Zijn aandrijfkoppel van 290 Nm geeft hem een ​​hoge wendbaarheid voor zijn typische gebruik in stadsdistributievervoer. Volgens de WLTP-testprocedure is de actieradius 115 km, maar bij echt gebruik in de stad kan dit oplopen tot 120 tot 130 km, afhankelijk van de vervoersomstandigheden.

800 man etge derivatives 3 way box body 04

Een groot voordeel van de eTGE is de uitgebreide veiligheids- en comfortuitrusting, waarvan ook de nieuwe carrosserievarianten profiteren. Standaardfuncties zijn onder meer: ​​Emergency Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Hill Start Assist, High Beam Assist, Fatigue Assist en Crosswind Assist. Parkeersensoren voor en achter zorgen voor veilig manoeuvreren tijdens het in- en uitladen, terwijl led-koplampen en led-dagrijlichten te allen tijde schijnen voor een goed zicht. Op het gebied van comfort blinkt de elektrische bestelwagen van MAN uit met het MAN Media Van Navigation-infotainmentsysteem, Climatronic-airconditioning, multifunctioneel stuurwiel en de Comfort Plus-bestuurdersstoel.

Om de overgang naar elektrische mobiliteit zo soepel mogelijk te laten verlopen, biedt MAN wagenparkbeheerders advies van de experts van MAN Transport Solutions. Onder andere vragen over resourceplanning, laadinfrastructuur, batterijbeheer en kosteneffectiviteit worden duurzaam beantwoord.

Ook bij de service kunnen exploitanten van elektrische voertuigen van MAN rekenen op professionele ondersteuning. De serviceteams van MAN zijn specifiek gekwalificeerd voor het onderhoud en de reparatie van elektrische voertuigen en de werkplaatsen zijn hierop specifiek ingericht.
Info MAN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19/07/21

Le MAN eTGE roule désormais également électriquement dans les parcs et sur les chantiers de construction

800 man etge derivatives 3 way box body 03

MAN répond à la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement dans les zones urbaines
Applications supplémentaires possibles, par exemple dans le transport de meubles, dans les municipalités, dans la construction ou dans le jardinage et l'aménagement paysager

800 man etge derivatives 3 way tipper 02

Il est déjà utilisé dans une chaîne de magasins de meubles aux Pays-Bas : le MAN eTGE avec caisse. Là, il permet la livraison locale sans émission de colis de meubles souvent volumineux dans la métropole d'Amsterdam. Avec cette étape, l'entreprise de meubles contribue à l'amélioration de la qualité de l'air dans la ville sur l'Amstel et répond ainsi également à l'augmentation du nombre de livraisons à domicile depuis la crise corona, ce qui rend les transports propres encore plus importants.

Le fait que de plus en plus d'entreprises pensent de cette façon se reflète également dans les statistiques d'enregistrement actuelles en Europe (UE 27+3). De janvier à mai 2021, le nombre de camionnettes électriques à batterie (BEV) entre 3 et 6 t de PTAC a plus que doublé par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre environ 2 200 unités (+ 135 %).

Auparavant, le MAN eTGE était disponible en tant que fourgon dans le domaine du transport de marchandises et en tant que break dans le domaine du transport de passagers. Afin d'offrir à ses clients une gamme encore plus large dans la catégorie des véhicules utilitaires légers électriques, MAN Truck & Bus, en coopération avec des carrossiers de renom, propose l'eTGE avec caisse ou avec plate-forme ou comme benne à trois voies.

800 man etge derivatives 3 way tipper 04

« Dans la nouvelle version du boîtier, l'eTGE devient encore plus attrayant pour les chauffeurs-livreurs. Parce que de nombreux clients du trafic de livraison urbain sont intéressés par un volume de chargement important, que ce soit pour les livraisons de commandes en ligne de gros volumes ou pour les livraisons de meubles. Dans le même temps, il devient de plus en plus important, surtout en ville, de réduire durablement les émissions de gaz d'échappement et de bruit. Le MAN eTGE avec carrosserie fourgon offre la combinaison idéale pour cela », explique Martin Imhoff, responsable du marketing produit Van chez MAN Truck & Bus .

Avec sa carrosserie fourgon, le MAN eTGE dispose d'un espace de chargement de 3 280 mm de longueur, 2 060 mm de largeur et 2 000 mm de hauteur (en option 2 200 mm). Cela correspond à un volume de chargement généreux de 13,5 mètres cubes. La hauteur de chargement est de 1050 mm. L'espace de chargement est facilement accessible grâce à une aide à l'entrée extensible à 4 niveaux à l'arrière. À l'intérieur, il y a des rails sur le côté et à l'avant pour un stockage sûr de la charge. La carrosserie de la boîte à cargaison sèche provient de la société SPIER Fahrzeugwerk de Steinheim, en Allemagne, et est montée sur l'eTGE par le carrossier.

La deuxième nouveauté de la gamme MAN eTGE répond à un autre objectif : les services communaux, le bâtiment et le jardinage et l'aménagement paysager. Ici, un plateau ou une benne à trois voies sont souvent la forme de corps la plus recherchée. MAN les propose désormais en coopération avec le fabricant Schoon Fahrzeugsysteme de Wiesmoor, en Allemagne. La plate-forme mesure 3 255 mm de longueur et 2 040 mm de largeur. Les parois latérales rabattables ont une hauteur de 300 mm. 10 œillets d'arrimage, chacun d'une force de traction de 500 daN, sont intégrés dans la plateforme. Avec la plate-forme, la charge utile est de 820 kg, avec la benne basculante à trois voies elle est encore de 750 kg.


Les caractéristiques techniques de performance du MAN eTGE restent inchangées avec les nouvelles options de montage. Il a une capacité de batterie de 35,8 kWh et une puissance d'entraînement électrique de 100 kW. Son couple moteur de 290 Nm lui confère une grande agilité pour son utilisation typique dans le transport de distribution urbaine. Selon la procédure de test WLTP, l'autonomie est de 115 km, mais peut aller jusqu'à 120 à 130 km en utilisation réelle en ville, selon les conditions de transport.

800 man etge derivatives 3 way box body 04

Un avantage majeur de l'eTGE est son équipement complet de sécurité et de confort, dont bénéficient également les nouvelles variantes de carrosserie. Les caractéristiques standard comprennent : l'assistance au freinage d'urgence, l'assistance au maintien de voie active, l'assistance au démarrage en côte, l'assistance aux feux de route, l'assistance à la fatigue et l'assistance au vent latéral. Les capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière garantissent des manœuvres sûres pendant le chargement et le déchargement, tandis que les phares principaux à LED et les feux de jour à LED brillent pour une bonne visibilité à tout moment. En termes de confort, le fourgon électrique MAN brille avec le système d'infodivertissement MAN Media Van Navigation, la climatisation Climatronic, le volant multifonction et le siège conducteur Comfort Plus.

Afin de faciliter au maximum la transition vers la mobilité électrique, MAN propose aux exploitants de flottes les conseils des experts de MAN Transport Solutions. Entre autres, les questions sur la planification des ressources, l'infrastructure de charge, la gestion des batteries et la rentabilité reçoivent une réponse durable.

Les conducteurs de véhicules électriques MAN peuvent également compter sur une assistance professionnelle en matière d'entretien. Les équipes de service MAN sont spécifiquement qualifiées pour l'entretien et la réparation des véhicules électriques et les ateliers sont spécialement équipés en conséquence.
Info MAN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.