Mon projet 2 6

MAN TGX also „Sustainable Truck of the Year 2022”

17/11/21-FR Bas de page

MAN TGX ook "Duurzame vrachtwagen van het jaar 2022"

1920 p eot tgx sustainable truck of theyear award 2022 1De 510 pk-variant van MAN's vlaggenschipvrachtwagen ontving de prestigieuze prijs in de categorie opleggertrekkers op de Italiaanse Ecomondo, een van Europa's toonaangevende vakbeurzen voor duurzame en regeneratieve circulaire economie. De jury, bestaande uit internationale topjournalisten, prees de TGX 18.510 als bijzonder brandstofbesparend, efficiënt en milieuvriendelijk. De titel is een van de vele internationale prijzen die de nieuwe generatie vrachtwagens van MAN al heeft gewonnen sinds de marktintroductie in februari 2020, waaronder de International Truck of the Year 2021 en designprijzen zoals de Red Dot Design en German Design Award.
MAN TGX 18.510 is "Duurzame Vrachtwagen van het Jaar 2022"
Op de Ecomondo-beurs krijgt de MAN TGX 18.510 de onderscheiding in de categorie opleggertrekker
Naast de "Sustainable Truck of the Year 2022" heeft de MAN TGX sinds zijn selectie als "International Truck of the Year 2021" tal van andere internationale onderscheidingen ontvangen.

"De Sustainable Truck of the Year 2022-prijs voor de MAN TGX is een bijzonder belangrijk nieuw succes, omdat het onze focus op milieuvriendelijke en duurzame transportoplossingen eert die de veeleisende en hectische dagelijkse activiteiten van onze klanten zo eenvoudig, veilig en efficiënt maken als De consequent positieve feedback die we hebben ontvangen voor onze nieuwe generatie vrachtwagens van klanten, experts en het publiek sinds de marktintroductie, maakt ons erg trots en spoort ons aan om consequent door te gaan op deze weg", zegt Göran Nyberg, lid van de Raad van Bestuur van Verkoop en klantoplossingen bij MAN Truck & Bus.

De wedstrijd "Duurzame Vrachtwagen van het Jaar", die nu voor de zesde keer wordt gehouden, werd gelanceerd door het Italiaanse tijdschrift "Vado e Torno", dat gespecialiseerd is in duurzame transportkwesties. De focus ligt op duurzaamheidsinnovaties voor het goederenvervoer over de weg die al op de markt beschikbaar zijn. De felbegeerde prijs wordt uitgereikt in drie categorieën - trekker, distributie en bestelwagen - op basis van een gedetailleerd evaluatieconcept voor duurzaamheid en efficiëntie. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de reductie van emissies, maar ook met andere aspecten van de impact van het voertuig op het milieu, de veiligheid en de levenskwaliteit van de mensen, evenals de duurzaamheid van de gehele productiecyclus. Ook aspecten van gebruikerscomfort worden meegenomen in de beoordeling. De jury rechtvaardigde dan ook haar stem voor de MAN TGX 18.510: "De nieuwste generatie van de MAN TGX heeft de lat voor kwaliteit en efficiëntie hoger gelegd. Verdere verfijnde aerodynamica verbetert de luchtstromen ten voordele van een lagere luchtweerstand, wat resulteert in brandstofbesparing en lagere emissies Efficiënte kinematica wordt gegarandeerd door de beproefde 12,4-liter motor met 510 pk in combinatie met de TipMatic-transmissie. De comfortabele en functionele cabine is ontworpen om u zich thuis te laten voelen, zowel tijdens het rijden als tijdens pauzes aan boord."

Van "International Truck of the Year 2021" tot "Sustainable Truck of the Year 2022": nieuwe MAN Truck Generation wint talrijke onderscheidingen

1920 p eot tgx sustainable truck of theyear award 2022 2Naast de "Duurzame Truck van het Jaar 2022" heeft de nieuwe MAN Truck Generation sinds zijn marktintroductie nog tal van andere onderscheidingen ontvangen. De nieuwe MAN TGX won bijvoorbeeld de felbegeerde titel van "International Truck of the Year 2021" in het jaar van zijn marktdebuut. De internationale jury uit 25 landen erkende de MAN TGX als bijzonder geavanceerd op het gebied van rijcomfort, kwaliteit van werken en leven, veiligheid, brandstofefficiëntie, connectiviteit, innovatieve diensten en bedienings- en weergavefilosofie. De ITOY-award werd gevolgd door een aantal nationale onderscheidingen, uitgereikt door bedrijfswagenjournalisten, chauffeurs of lezers van vakbladen. MAN ontving in Rusland twee onderscheidingen: "Best Commercial Vehicle of the Year" voor de nieuwe MAN TGX en "Dump Truck of the Year 2021" voor de nieuwe MAN TGS 33.510 6x6 BB. In Polen ontdekten lezers van het bedrijfswagenmagazine Polski Traker dat de MAN TGX de chauffeur niet alleen een optimale werkplek biedt, maar ook het werk van de vervoerder vereenvoudigt met aanzienlijk lagere bedrijfskosten. In Litouwen hebben chauffeurs en een panel van experts verschillende vrachtwagens getest tijdens een tweedaags evenement. Uiteindelijk werd de nieuwe MAN TGX uitgeroepen tot "Litouwse vrachtwagen van het jaar". In opdracht van het Duitse tijdschrift VerkehrsRundschau heeft een marktonderzoeksinstituut de populairste merken in de transport- en logistieke sector in Duitsland bepaald voor de "Image Award". In de categorie "Vrachtwagens tot 18 ton" prezen de ondervraagde wagenparkbeheerders het comfort, de eersteklas chauffeursfocus en de veiligheid van de nieuwe MAN TGL en TGM. Lezers van de vakbladen voor bedrijfsvoertuigen "lastauto omnibus", "FERNFAHRER" en " trans aktuell" waren eveneens onder de indruk van de nieuwe MAN Truck Generation en verkozen de nieuwe MAN TGM, TGS en TGX tot beste bedrijfsvoertuigen in hun respectievelijke categorieën. chauffeurswerkplek en won een Red Dot in de Red Dot Design Award, twee iF Design Awards en een gouden award in de German Design Award.
NJC.©  Info MAN Trucks

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/11/21

MAN TGX également « Camion durable de l'année 2022 »

1920 p eot tgx sustainable truck of theyear award 2022 1La variante de 510 ch du camion phare de MAN a reçu le prestigieux prix dans la catégorie des tracteurs de semi-remorques à l'Ecomondo en Italie, l'un des principaux salons européens de l'économie circulaire durable et régénérative. Le jury, composé des meilleurs journalistes spécialisés dans le commerce international, a salué le TGX 18.510 comme étant particulièrement économe en carburant, efficace et respectueux de l'environnement. Le titre est l'un des nombreux prix internationaux que la nouvelle génération de camions MAN a déjà remportés depuis son lancement sur le marché en février 2020, notamment l'International Truck of the Year 2021 ainsi que des prix de design tels que le Red Dot Design et le German Design Award.
MAN TGX 18.510 est « Camion durable de l'année 2022 »
Au salon Ecomondo, le MAN TGX 18.510 reçoit le prix dans la catégorie tracteur de semi-remorque
Outre le « Camion durable de l'année 2022 », le MAN TGX a remporté de nombreux autres prix internationaux depuis sa sélection en tant que « Camion international de l'année 2021 »

« Le prix du camion durable de l'année 2022 pour le MAN TGX est un nouveau succès particulièrement important, car il honore notre concentration sur des solutions de transport respectueuses de l'environnement et durables qui rendent les activités quotidiennes exigeantes et mouvementées de nos clients aussi simples, sûres et efficaces que Les retours toujours positifs que nous avons reçus de la part des clients, des experts et du public pour notre nouvelle génération de camions depuis son lancement sur le marché nous rendent très fiers et nous incitent à continuer sur cette voie », a déclaré Göran Nyberg, membre du conseil d'administration de Ventes et solutions client chez MAN Truck & Bus.

Le concours « Camion durable de l'année », qui en est à sa sixième année, a été lancé par le magazine italien « Vado e Torno », spécialisé dans les questions de transport durable. L'accent est mis sur les innovations en matière de durabilité pour le transport routier de marchandises qui sont déjà disponibles sur le marché. Le prix convoité est décerné dans trois catégories - tracteur routier, distribution et fourgon - sur la base d'un concept d'évaluation détaillé pour la durabilité et l'efficacité. Cela prend en compte non seulement la réduction des émissions, mais également d'autres aspects de l'impact du véhicule sur l'environnement, la sécurité et la qualité de vie des personnes, ainsi que la durabilité de l'ensemble du cycle de production. Les aspects du confort de l'utilisateur sont également inclus dans l'évaluation. En conséquence, le jury a justifié son vote pour le MAN TGX 18.510 : « La dernière génération du MAN TGX a placé la barre plus haut en termes de qualité et d'efficacité. Un aérodynamisme encore plus raffiné améliore les flux d'air au profit d'une traînée réduite, ce qui entraîne des économies de carburant et des émissions réduites. . La cinématique efficace est assurée par le moteur éprouvé de 12,4 litres développant 510 ch en combinaison avec la transmission TipMatic. La cabine confortable et fonctionnelle est conçue pour que vous vous sentiez comme chez vous à la fois pendant la conduite et pendant les pauses à bord.

De « Camion international de l'année 2021 » à « Camion durable de l'année 2022 » : la nouvelle génération de camions MAN remporte de nombreux prix

1920 p eot tgx sustainable truck of theyear award 2022 2Outre le « Camion durable de l'année 2022 », la nouvelle génération de camions MAN a reçu de nombreux autres prix depuis son lancement sur le marché. Par exemple, le nouveau MAN TGX a remporté le titre convoité de « Camion international de l'année 2021 » l'année même de ses débuts sur le marché. Le jury international de 25 pays a reconnu le MAN TGX comme particulièrement avancé en termes de confort de conduite, de qualité de travail et de vie, de sécurité, d'économie de carburant, de connectivité, de services innovants et de philosophie de fonctionnement et d'affichage. Le prix ITOY a été suivi d'un certain nombre de prix nationaux présentés par des journalistes de véhicules utilitaires, des conducteurs ou des lecteurs de magazines spécialisés. MAN a reçu deux prix en Russie : « Meilleur véhicule utilitaire de l'année » pour le nouveau MAN TGX et « Camion à benne basculante de l'année 2021 » pour le nouveau MAN TGS 33.510 6x6 BB. En Pologne, les lecteurs du magazine de véhicules utilitaires Polski Traker ont découvert que le MAN TGX offre non seulement au conducteur un poste de travail optimal, mais facilite également le travail du transporteur avec des coûts d'exploitation considérablement réduits. En Lituanie, des chauffeurs et un panel d'experts ont testé divers camions lors d'un événement de deux jours. Finalement, le nouveau MAN TGX a été nommé « Camion lituanien de l'année. Au nom du magazine allemand VerkehrsRundschau, un institut d'études de marché a déterminé les marques les plus populaires dans le secteur du transport et de la logistique en Allemagne pour le « Image Award ». dans la catégorie « Camions jusqu'à 18 tonnes », les gestionnaires de flotte interrogés ont salué le confort, l'attention portée au conducteur et la sécurité des nouveaux MAN TGL et TGM. Les lecteurs des revues spécialisées sur les véhicules utilitaires « lastauto omnibus », « FERNFAHRER » et « » trans aktuell" ont également été impressionnés par la nouvelle génération de camions MAN et ont élu les nouveaux MAN TGM, TGS et TGX les meilleurs véhicules utilitaires dans leurs catégories respectives. Le MAN TGX a également impressionné les experts en design avec, entre autres, le design particulièrement pratique du Il a remporté un Red Dot au Red Dot Design Award, deux iF Design Awards et une médaille d'or au German Design Award.
NJC.© Info MAN Trucks

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 16/11/2021

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.