Mon projet 2 6

MANITOU + 12% ...

29/04/21-FR bas de page

De omzet voor Manitou steeg met 12% tot € 471 miljoen in het eerste kwartaal van het boekjaar 2021, vergeleken met dezelfde periode in 2020.

Manitou2 277012

Het kwartaal, dat eindigde op 31 maart, kende ook een record orderontvangst bij de in Frankrijk gevestigde fabrikant van € 815 miljoen, vergeleken met € 400 miljoen in het eerste kwartaal vorig jaar. De orderportefeuille is in het kwartaal gestegen naar € 1.344 miljoen, vergeleken met € 648 miljoen, wat het bedrijf omschreef als een ongekend hoog niveau.
Manitou 2

Michel Denis, president en CEO, zei: "De activiteit in het eerste kwartaal bevestigt en versterkt het herstel dat we eind 2020 hebben gezien. Alle markten en activiteitensectoren hebben een extreem aanhoudende groei doorgemaakt."

Met een kwartaalomzet van € 388 miljoen boekte de productdivisie ook een groei van 12%, of 15% tegen constante wisselkoersen, vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. De nieuwe productdivisie, die de vroegere Material Handling & Access (MHA) en De divisies van Compact Equipment Product (CEP) zijn bezig hun toeleveringsketen op te voeren en naar fase vijf van de productie voor Europa te gaan. Vorige week kondigde de divisie, als onderdeel van dat preocess, een uitbreiding van haar assortiment voor de bouwsector aan door middel van een aantal productintroducties en vernieuwingen.

De Services and Solutions Division (S&S) rapporteerde ook een omzetstijging van 12%, een stijging van 14% tegen constante wisselkoersen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, tot € 83 miljoen. De fabrikant zei dat de activiteiten in de S & S-divisie zeer sterk waren in alle markten, met druk op beschikbaarheid en prijzen bij de distributie van reserveonderdelen.

In het verlengde van het thema voegde Denis toe: “Vanuit operationeel oogpunt organiseren we de aanpassing van de snelheid van onze productielijnen, rekening houdend met de tijd die nodig is om onze hele toeleveringsketen te versnellen en met de noodzaak om extra mankracht aan te werven en op te leiden. De situatie wordt ingewikkelder door spanningen over de beschikbaarheid van bepaalde componenten. "

Dit heeft geleid tot prijsinflatie voor grondstoffen en sommige componenten, waarbij Manitou die verhogingen doorberekende aan zijn klanten. Gezien de sterke orderportefeuille zullen deze stijgingen zich volgens het bedrijf voor het eerst aan het einde van het jaar voelen.

“We blijven volledig gefocust op de opleving. Onze versnelling wordt nog steeds beperkt door een ecosysteem dat niet sneller kan opstijgen. We bevestigen onze bedrijfs- en winstverwachtingen voor het jaar, terwijl we zeer waakzaam blijven over de vertragingen die kunnen voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid van sommige componenten of een verdere verslechtering van de gezondheidssituatie, ”zei Denis.

Info Manitou

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/04/21

Le chiffre d'affaires augmente de 12% à 471 millions d'euros pour Manitou au premier trimestre de son exercice 2021, par rapport à la même période en 2020.

Manitou2 277012

Le trimestre, qui s'est terminé le 31 mars, a également vu une prise de commandes record chez le constructeur français de 815 millions d'euros, contre 400 millions d'euros au premier trimestre de l'année dernière. Le carnet de commandes a bondi à 1 344 millions d'euros au cours du trimestre, contre 648 millions d'euros, que la société a qualifié de niveau sans précédent.
Manitou 2

Michel Denis, président-directeur général, a déclaré: «L'activité du premier trimestre confirme et amplifie le rebond que nous avons vu fin 2020. Tous les marchés et secteurs d'activité ont connu une croissance extrêmement soutenue.

Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 388 millions d'euros, la Division Produits enregistre également une croissance de 12%, soit 15% à taux de change constants, par rapport au premier trimestre 2020. La nouvelle Division Produits, qui regroupe les anciennes Material Handling & Access (MHA) et Les divisions des produits d'équipement compact (CEP) sont en train de renforcer leur chaîne d'approvisionnement et de passer à la cinquième étape de sa production pour l'Europe. La semaine dernière, dans le cadre de ce pré-processus, la division a annoncé une extension de sa gamme pour le secteur de la construction grâce à un certain nombre de lancements et de renouvellements de produits.

La Division Services et Solutions (S&S) enregistre également une hausse de 12% de son chiffre d'affaires, en hausse de 14% à taux de change constants, par rapport à la même période de l'année dernière, à 83 millions d'euros. Le fabricant a déclaré que l'activité de la division S&S était très forte sur tous les marchés, avec une pression sur la disponibilité et les prix dans la distribution des pièces de rechange.

Développant sur le thème, Denis a ajouté: «D'un point de vue opérationnel, nous organisons l'adaptation des vitesses de nos lignes de production, en tenant compte du temps nécessaire pour accélérer l'ensemble de notre supply chain et de la nécessité de recruter et de former du personnel supplémentaire. La situation est rendue plus complexe par les tensions sur la disponibilité de certains composants. »

Cela a conduit à une inflation des prix des matières premières et de certains composants, Manitou répercutant ces augmentations sur ses clients. Selon l'entreprise, compte tenu de la solidité du carnet de commandes, ces hausses se feront d'abord sentir en fin d'année.

«Nous restons pleinement concentrés sur la reprise. Notre accélération est encore limitée par un écosystème qui ne peut pas décoller plus vite. Nous confirmons nos prévisions d'activité et de résultats pour l'année, tout en restant très vigilants sur les retards qui pourraient résulter du manque de disponibilité de certains composants ou d'une nouvelle détérioration de la situation sanitaire », a déclaré Denis.

Info Manitou

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !