Mon projet 2 6

Manitowoc cranes News

31/05/21-FR bas de page

Vertegenwoordigers van het kraanverhuurbedrijf Vernazza Autogru woonden onlangs een sleuteloverdracht bij in de fabriek van Manitowoc Niella Tanaro in Italië, bij de overhandiging van een nieuwe Grove GMK5250XL-1, een van de eerste eenheden die in Italië werden verkocht.
Klanten van Vernazza Autogru in Frankrijk reserveren de nieuwe Grove GMK5250XL-1 voordat deze de fabriek in Manitowoc verlaat

41336 french c

 Verschillende klanten van Vernazza Autogru hebben al gevraagd om de nieuwe Grove GMK5250XL-1 zelfrijdende wegkraan van het verhuurbedrijf te reserveren voordat deze officieel wordt overgedragen aan de Manitowoc-fabriek in Niella Tanaro, Italië.
 De langverwachte vijfassige kraan met een capaciteit van 250 ton maakt deel uit van de Franse vloot van Vernazza Autogru, waar hij dankzij het compacte ontwerp, het manoeuvreergemak en de 78,5 m lange hoofdmast (de langste van alle vijfassige kranen op de markt) efficiënt een breed scala aan taken uit te voeren.
 Vernazza Autogru vertrouwt op de betrouwbare technische ondersteuning van Manitowoc sinds het bedrijf zijn eerste Grove-kraan in 2001 kocht. Het bedrijf prijst het reactievermogen en de professionaliteit van de Manitowoc-teams in Wilhelmshaven, Duitsland, en Niella Tanaro, in Italië.

Vernazza Autogru is al heel lang klant bij Manitowoc en kocht zijn eerste Grove-kraan, een 40-tons GMK2035-model, in 2001. Met de nieuwe GMK5250XL-1 telt de vloot van het bedrijf nu in totaal acht kranen. -bewegende zelfrijdende kranen, met capaciteiten variërend van 35 tot 450 ton.

De nieuwste aanwinst, de GMK5250XL-1, is een vijfassige zelfrijdende wegkraan met een hoofdmast van 78,5 m en een capaciteit van 250 ton. Het werd gekocht ter ondersteuning van de Franse activiteiten van het bedrijf, die worden beheerd door Paolo Delfino, algemeen directeur van Vernazza SAS (Frankrijk).

Vernazza Autogru Managing Director Diego Vernazza begon interesse te krijgen in de GMK5250XL-1 toen deze werd gelanceerd op de Bauma-show in München in 2019. De indrukwekkende lengte van de zevendelige TWIN-LOCK giek, de MEGATRAK onafhankelijke ophanging met elektronisch stuursysteem , de compacte afmetingen, het transportgemak en de extreme veelzijdigheid maakten een sterke en blijvende indruk.

“We waren meteen overtuigd door de GMK5250XL-1”, vertelt Diego Vernazza enthousiast. "En ik denk dat we niet de enige waren, want veel van onze gespecialiseerde klanten hadden, zodra ze hoorden van onze aankoopbeslissing, al gevraagd om deze kraan voor hun locaties te reserveren, zelfs voordat de kraan werd afgeleverd. . "

41336 man2

“Een mobiele telescoopkraan van deze categorie, met een giek van 78,5 m, is voor ons een buitengewone hulpbron”, vervolgt hij. “We kunnen rekenen op het compacte formaat van een vijfassige expediteur in combinatie met de typische gieklengte van een zesassige kraan. "


Klanten van Vernazza Autogru in Frankrijk reserveren de nieuwe Grove GMK5250XL-1 voordat deze de fabriek in Manitowoc verlaat

Meer mogelijkheden op de bouwplaats
Vernazza Autogru zet mobiele kranen in Frankrijk in verschillende industrieën in en de nieuwe Grove GMK5250XL-1 zal het aantal banen dat het bedrijf kan doen uitbreiden.

"De 10,5 m langere giek in vergelijking met het 220 t Grove-model dat we al in onze vloot hebben, zal onze werkmogelijkheden vergroten, vooral in havengebiedoperaties en in onderhoud of uitrusting van schepen. , evenals op het gebied van kernenergie, constructie en de industrie ”, legt Paolo Delfino uit.

“Ook de montagemogelijkheden zijn toegenomen ten opzichte van vroeger en in veel gevallen hoeven we de pijl niet te gebruiken vanwege de lengte en sterkte van de hoofdmast. Houd er ook rekening mee dat een tweede lier vaak nodig is en in deze gevallen is de dubbele klapjib, met een geïntegreerde giek van 3,8 m voorzien van twee katrollen, een ideale oplossing voor bediening met twee haken. ! »Voegt Paolo Delfino toe.

Door de jaren heen dat Vernazza Autogru met Grove-kranen heeft gewerkt, hebben de Italiaanse vestigingen van Manitowoc bij Niella Tanaro zichzelf gevestigd als een excellentiecentrum voor service, onderhoud en technische ondersteuning.

41336 mani

“We kunnen perfect communiceren met het team en we waarderen de manier waarop ze problemen in realtime oplossen en altijd onmiddellijk reageren. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en professionaliteit zijn van een zeer hoge standaard ”, zegt Massimo Mastrorilli, technisch directeur en inkoopmanager bij Vernazza Autogru.

Een niet aflatende toewijding aan klanten
Ondanks de moeilijkheden veroorzaakt door de pandemie, heeft de betrouwbaarheid van Manitowoc's after-sales service de fabrikant in staat gesteld om sterke relaties met zijn klanten en een benijdenswaardige positie op de markt te behouden.

"In zo'n moeilijke tijd voor de productiesector zorgt Manitowoc voor zijn klanten en behaalt het uitstekende resultaten", zegt Giorgio Angelino, senior vice president voor mobiele kranen in Europa en algemeen directeur van Manitowoc in Italië. “We maken een zeer goede groei door op de Italiaanse markt en hebben ons in de loop der jaren vooral gericht op klantenservice. Voor ons is dit de sleutel tot technische en commerciële groei en het werpt zijn vruchten af. De loyaliteit van invloedrijke acteurs als Vernazza Autogru is belangrijk. Hier bij Niella Tanaro zijn het onze mensen, technische expertise en goede klantrelaties die het verschil maken. Tot slot wil ik het hele Vernazza Autogru-team bedanken voor het vertrouwen dat ze in Grove hebben gesteld en voor deze 20 jaar samenwerking in Italië, Frankrijk en daarbuiten", besluit hij.

MANITOWOC Info www.manitowoc.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/05/21

Des représentants de la société de location de grues Vernazza Autogru ont récemment assisté à une cérémonie de remise des clés dans l’usine Manitowoc Niella Tanaro en Italie, lors de la remise d’une nouvelle Grove GMK5250XL-1, l’une des premières unités vendues en Italie.
Les clients français de Vernazza Autogru réservent la nouvelle Grove GMK5250XL-1 avant même qu’elle ne quitte l’usine Manitowoc

41336 french c

 Plusieurs clients de Vernazza Autogru ont déjà demandé à réserver la nouvelle grue automotrice routière Grove GMK5250XL-1 du loueur avant sa remise officielle à l’usine Manitowoc de Niella Tanaro, en Italie.
    La grue à cinq essieux d’une capacité de 250 t, très attendue, a rejoint la flotte française de Vernazza Autogru, où sa conception compacte, sa facilité de manœuvre et sa longue flèche principale de 78,5 m (la plus longue de toutes les grues à cinq essieux sur le marché) lui permettront de réaliser efficacement un large éventail de travaux.
    Vernazza Autogru fait confiance à l’assistance technique fiable de Manitowoc depuis que l’entreprise a acheté sa première grue Grove en 2001. L’entreprise loue la réactivité et le professionnalisme des équipes Manitowoc de Wilhelmshaven, en Allemagne, et de Niella Tanaro, en Italie.

Vernazza Autogru est un client de longue date de Manitowoc, puisqu’il acheté sa première grue Grove, un modèle GMK2035 de 40 t, en 2001. Avec la nouvelle GMK5250XL-1, la flotte de l’entreprise compte désormais un total de huit grues automotrices routières et trois grues automotrices lentes Grove, avec des capacités allant de 35 à 450 tonnes.

Sa dernière acquisition, la GMK5250XL-1, est une grue automotrice routière à cinq essieux avec une flèche principale de 78,5 m et une capacité de 250 tonnes. Elle a été achetée pour soutenir les opérations françaises de la société, qui sont gérées par Paolo Delfino, directeur général de Vernazza SAS (France).

41336 man2

Le directeur général de Vernazza Autogru, Diego Vernazza, a commencé à s’intéresser à la GMK5250XL-1 lors de son lancement au salon Bauma de Munich en 2019. La longueur impressionnante de la flèche TWIN-LOCK à sept sections, la suspension indépendante MEGATRAK avec système de direction électronique, ses dimensions compactes, sa facilité de transport et son extrême polyvalence lui ont fait une impression forte et durable.

« Nous avons été immédiatement séduits par la GMK5250XL-1, » s’enthousiasme Diego Vernazza. « Et je pense que nous n’étions pas les seuls, car nombre de nos clients spécialisés, dès qu’ils ont appris notre décision d’achat, ont déjà demandé à réserver cette grue pour leurs chantiers, avant même la livraison de la grue automotrice routière. »

« Une grue mobile télescopique de cette catégorie, avec une flèche de 78,5 m, représente pour nous une ressource extraordinaire, » poursuit-il. « Nous pouvons compter sur le format compact d’un porteur à cinq essieux associé à la longueur de flèche typique d’une grue à six essieux. »


Les clients français de Vernazza Autogru réservent la nouvelle Grove GMK5250XL-1 avant même qu’elle ne quitte l’usine Manitowoc

Des possibilités accrues sur le chantier
Vernazza Autogru déploie des grues mobiles en France dans divers secteurs et la nouvelle Grove GMK5250XL-1 élargira l’éventail de travaux que l’entreprise est en mesure d’accomplir.

« La flèche plus longue de 10,5 m par rapport au modèle Grove de 220 t que nous avons déjà dans notre flotte augmentera nos possibilités de travail, en particulier dans les opérations en zone portuaire et dans l’entretien ou l’équipement des navires, ainsi que dans le domaine de l’énergie nucléaire, de la construction et de l’industrie, » explique Paolo Delfino.

« Les possibilités de montage ont également augmenté par rapport au passé et, dans de nombreux cas, nous n’avons pas besoin d’utiliser la fléchette en raison de la longueur et de la force de la flèche principale. Il faut également garder en tête qu’un deuxième treuil s’avère souvent nécessaire et dans ces cas, la double fléchette pliante , avec une flèchette intégrée de 3,8 m équipée de deux poulies, est une solution idéale pour un fonctionnement à deux crochets ! » ajoute Paolo Delfino.

Pendant toutes les années où Vernazza Autogru a travaillé avec des grues Grove, les opérations italiennes de Manitowoc à Niella Tanaro se sont affirmées comme un centre d’excellence pour le service, la maintenance et l’assistance technique.

41336 mani

« Nous pouvons parfaitement communiquer avec l’équipe et nous apprécions la façon dont elle s’occupe de tous les problèmes en temps réel, réagissant immédiatement et à tout moment. La disponibilité, la fiabilité et le professionnalisme sont de très haut niveau, » se félicite Massimo Mastrorilli, le directeur technique et responsable des achats chez Vernazza Autogru.

Un engagement sans faille vis à vis de la clientèle
Malgré les difficultés causées par la pandémie, la fiabilité du service après-vente de Manitowoc a permis au fabricant de maintenir des relations solides avec ses clients et une position enviable sur le marché.

« Dans une période aussi difficile pour le secteur manufacturier, Manitowoc prend soin de ses clients et obtient d’excellents résultats, » déclare Giorgio Angelino, le vice-président senior pour les grues mobiles en Europe et directeur général de Manitowoc en Italie. « Nous connaissons une très bonne croissance sur le marché italien, et nous avons notamment mis l’accent sur le service à la clientèle au fil des ans. Pour nous, c’est la clé de la croissance technique et commerciale et cela porte ses fruits. La fidélité d’acteurs influents tels que Vernazza Autogru est importante. Ici, à Niella Tanaro, c’est notre personnel, notre expertise technique et nos bonnes relations avec les clients qui font la différence. Pour conclure, je tiens à remercier toute l’équipe de Vernazza Autogru pour la confiance qu’elle a accordée à Grove et pour ces 20 ans de partenariat en Italie, en France et au-delà, » conclut-il.

Info MANITOWOC www.manitowoc.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.