Mon projet 2 6

MATEXPO Nomination AWARDS 2021

07/09/21-

Soiré GALA remise AWARDS

12 3

Verhelst et pre sentatriceDe winnaars zijn……

INTERPARTS die 2 Awards wint: Innovation Award en Safety Award voor zijn transparante bak en LODAX voor de Safety Award ook voor zijn stabilisatorblokken. De uitreiking van zijn Awards vond die avond plaats, we waren aanwezig "Road Equipment News" tijdens de officiële openingsceremonie van Matexpo in aanwezigheid van Johan Verhelst President van Matexpo voor een menigte van enthousiasme, waanzinnige avond die eindigde in de vroege uurtjes ... ...

Les gagnants sont .....

INTERPARTS qui rafle 2 Awards : l’Innovation Award et le Safety Award pour son godet transparent et LODAX pour le safety Award également pour ses blocs stabilisateurs. La remise de ses Awards à eu lieu ce soir , nous étions présent "Road Equipment News" lors de la cérémonie d’ouverture officielle  de Matexpo en présence de Johan Verhelst Président de Matexpo devant une foule enthousiaste soirée endiablé qui se termina au p'tite heures ....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/07/21- FR bas de page

GENOMINEERDEN MATEXPO AWARDS 2021 BEKENDGEMAAKT

12

De genomineerden voor de MATEXPO Awards 2021 zijn gekend. De onafhankelijke jury bestaande uit specialisten uit de sector selecteerde onder leiding van juryvoorzitter Danny Van Parys de drie genomineerden voor de drie Awards – de Innovation Award powered by ING voor het meest innovatieve product, de Green Award voor het product met de meest milieuvriendelijke eigenschappen en de Safety Award voor de meest vernieuwende veiligheidstoepassing – dewelke u hieronder in willekeurige volgorde terugvindt. In totaal werden dit jaar 51 dossiers ingediend: 22 voor de Innovation Award powered by ING, 17 voor de Green Award en 12 voor de Safety Award. De winnaars per categorie worden bekendgemaakt op dinsdagavond 7 september tijdens de officiële openingsceremonie van MATEXPO.

INNOVATION AWARD POWERED BY ING

Atlas Copco Belgium BV - Power Technique – ZenergiZe energieopslagsysteem (Atlas Copco)
Atlas Copco’s ZenergiZe is een nieuwe serie lithium-ion energieopslagsystemen die kunnen worden gebruikt als standalone oplossing of in combinatie met generatoren om een hybride energieoplossing, hernieuwbare energiebronnen of microgrids te creëren. ZenergiZe stoot noch CO2 noch NOx uit, maakt geen lawaai en heeft vrijwel geen onderhoudsbehoeften, waardoor operators de impact op het milieu kunnen minimaliseren en tegelijkertijd kunnen profiteren van een lage cost of ownership.

Interparts – Transparante laadbak voor wielladers (DOOSAN)
De transparante laadbak van Doosan is een volledig geïntegreerd systeem waarmee de bestuurder van een wiellader de blinde hoeken voor de bak op de machine kan zien via de monitor in de cabine. Het gepatenteerde systeem registreert beelden aan de voorzijde van de wiellader met twee camera's gemonteerd aan de boven- en onderzijde van de machine en toont de gecombineerde beelden in realtime op de monitor in de cabine met behulp van een gebogen projectiemethode.

Olivier NV & ProFound – ProsecO 430 Verwisselbare en recycleerbare boorkroon (Olivier & ProFound)
In samenwerking met ProFound heeft Olivier nv een boorkroon ontwikkeld die op de werf in slechts 10 minuten kan worden vervangen. Bovendien is dit proces erg milieuvriendelijk, want de versleten boorkronen kunnen voor 100% worden gerecycleerd. Het door Olivier nv gepatenteerde wisselsysteem, dat bestaat uit 4 pluggen, zorgt ervoor dat een versleten boorkroon gemakkelijk kan worden losgemaakt. Dit wisselsysteem gaat perfect samen met de door ProFound gepatenteerde gietijzeren boorkroon.

GREEN AWARD

Firma Luyckx NV – H2 Dual Fuel Techniek (Hitachi ZX350-7 & New Holland T5.140 AC)
De hoge belastingsfactoren van dieselmotoren bij graafmachines en landbouwtractoren laat op dit ogenblik niet toe om machines op een “commercieel kostenefficiënte manier” uit te rusten met batterijen en/of brandstofceltechnologie. Om een oplossing te bieden werden in samenwerking met CMB.TECH de Hitachi ZX350-7 en de New Holland T5.140 AC omgebouwd om waterstof bij in de dieselmotor te mengen. Deze voorbehandeling zorgt ervoor dat de CO2- en de NOx-uitstoot van de machine drastisch gereduceerd kan worden.

Manitou Benelux – Reviv’Oil hydrauliekoliebeheer (Manitou)
Vervuiling is de oorzaak van 70% van de defecten aan mechanische onderdelen in hydraulische en smeersystemen. Manitou biedt een oplossing met een hydraulisch reservoir dat ontworpen is om de monstername en reiniging van hydraulische olie te vergemakkelijken. Dankzij het 3-in-1 mobiele apparaat (monstername/reiniging/verversing) kan men gemakkelijk een oliemonster nemen voor analyse, de olie filtreren om deze te reinigen tijdens preventief onderhoud en/of vervangen wanneer een olieverversing noodzakelijk is.

Near grid Solutions BV – Power Booster mobiele stadsbatterij (Near grid Solutions)
De Power Booster is een alternatief voor dieselgroepen op werven. Het betreft een mobiele stadsbatterij die men aansluit op het laagspanningsnet van 400 V 3 fasen 25 A. De batterij levert het hoge elektrische vermogen voor de torenkraan en werfmachines. De Power Booster ‘tankt bij ‘ van het net, zodra dit kan, met een laag elektrisch vermogen. De Power Booster is even snel en vlot inzetbaar als dieselgroepen, maar heeft niet de nadelen ervan. Het is een betrouwbare, duurzame oplossing, stil en flexibel, met bewezen track record.

SAFETY AWARD

CGK Group – Stabilisatieblokken (LODAX)
LODAX stabilisatieblokken zijn ontworpen om voornamelijk statische belastingen (bv. zware machines of producten) veilig te ondersteunen en te stabiliseren. De kunststof blokken kunnen veilig op elkaar worden gestapeld en zorgen voor een meerlaagse en stevige ondersteuning. De blokken, gemaakt van gerecycled plastic materiaal, kunnen gebruikt worden om zware machines te ondersteunen tijdens elke onderhoudsactiviteit.

Husqvarna Construction – Doorslijper met beschermkap tegen terugslag (Husqvarna K 970 SmartGuard & K 770 SmartGuard)
SmartGuard is een verlengde zaagbladbeschermkap die de kansen op een ongeval en omstandigheden waarbij een terugslag optreedt, verkleint, door de nadruk te leggen op een correcte techniek en een correcte zaagwijze. De twee benzinedoorslijpers K 770 en K 970 zijn beide verkrijgbaar met een af-fabriek voorgemonteerde SmartGuard beschermkap, die tevens ook los verkrijgbaar is om achteraf te worden gemonteerd op een K 770 en K 970.

Interparts – Transparante laadbak voor wielladers (DOOSAN)
De transparante laadbak van Doosan is een volledig geïntegreerd systeem waarmee de bestuurder van een wiellader de blinde hoeken voor de bak op de machine kan zien via de monitor in de cabine. Het gepatenteerde systeem registreert beelden aan de voorzijde van de wiellader met twee camera's gemonteerd aan de boven- en onderzijde van de machine en toont de gecombineerde beelden in realtime op de monitor in de cabine met behulp van een gebogen projectiemethode.

Info MATEXPO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/07/21

CANDIDATS NOMINÉS AUX MATEXPO AWARDS 2021

12

Les nominés pour les Matexpo Awards 2021 sont connus. Sous la direction du président du jury Danny Van Parys, le jury indépendant composé de spécialistes du secteur a sélectionné les trois nominés pour les trois prix - l'Innovation Award powered by ING pour le produit le plus innovant, le Green Award pour le produit présentant les caractéristiques les plus respectueuses de l'environnement et le Safety Award pour l'application de sécurité la plus innovante - que vous pouvez découvrir ci-dessous dans un ordre aléatoire. Au total, 51 candidatures ont été soumises cette année: 22 pour l'Innovation Award powered by ING, 17 pour le Green Award et 12 pour le Safety Award. Les lauréats de chaque catégorie seront annoncés dans la soirée du mardi 7 septembre lors de la cérémonie d'ouverture officielle de MATEXPO.

INNOVATION AWARD POWERED BY ING

Atlas Copco Belgium BV - Power Technique – Système de stockage d'énergie ZenergiZe (Atlas Copco)
ZenergiZe d'Atlas Copco est une nouvelle gamme de systèmes de stockage d'énergie lithium-ion qui peuvent être utilisés comme solution autonome ou combinés à des groupes électrogènes pour créer une solution d'alimentation hybride, des sources d'énergie renouvelables ou des micro-réseaux. ZenergiZe n'émet ni CO2 ni NOx, ne fait pas de bruit et ne nécessite pratiquement aucune entretien, ce qui permet aux opérateurs de minimiser l'impact environnemental tout en bénéficiant d'un faible coût de possession.

Interparts – Godet transparent pour chargeurs sur roues (DOOSAN)
Le godet transparent de Doosan est un système entièrement intégré qui permet à l'opérateur d'une chargeuse sur pneus de voir les angles morts situés devant le godet de la machine via le moniteur de la cabine. Le système breveté capture des images de l'avant de la chargeuse sur pneus à l'aide de deux caméras montées sur le dessus et le dessous de la machine et affiche les images combinées en temps réel sur l'écran de la cabine en utilisant une méthode de projection incurvée.

Olivier NV & ProFound – ProsecO 430 Couronne de forage interchangeable et recyclable (Olivier & ProFound)
En collaboration avec ProFound, Olivier NV a développé une couronne de forage qui peut être remplacée sur place en 10 minutes seulement. En outre, ce procédé est très respectueux de l'environnement, car les couronnes de forage usées peuvent être recyclées à 100%. Le système de changement breveté par Olivier NV, qui se compose de 4 chevilles, permet de retirer facilement une couronne de forage usée. Ce système de changement est parfaitement compatible avec le trépan en fonte breveté de ProFound.

GREEN AWARD

Firma Luyckx NV – Technologie H2 Dual Fuel (Hitachi ZX350-7 & New Holland T5.140 AC)
Les facteurs de charge élevés des moteurs diesel des excavatrices et des machines agricoles ne permettent pas actuellement d'équiper les machines de batteries et/ou de la technologie des piles à combustible d'une manière 'commercialement rentable'. Pour apporter une solution, en collaboration avec CMB.TECH, le Hitachi ZX350-7 et le New Holland T5.140 AC ont été convertis pour mélanger de l'hydrogène au moteur diesel. Ce prétraitement permet de réduire considérablement les émissions de CO2 et de NOx de la machine.

Manitou Benelux – Reviv'Oil gestion de l’huile hydraulique (Manitou)
La pollution est à l’origine de 70% des pannes de composants mécaniques dans les circuits hydraulique et de lubrification. Manitou propose une solution avec un bac hydraulique prédisposé pour faciliter le prélèvement et la dépollution de l’huile hydraulique. Grâce à un équipement mobile 3 en 1 (prélèvement/dépollution/vidange), on peut facilement prélever un échantillon d’huile pour la faire analyser, filtrer l’huile afin de la dépolluer lors d’une maintenance préventive et/ou la remplacer lorsque la vidange est nécessaire.

Near grid Solutions BV – Batterie urbaine mobile Power Booster (Near grid Solutions)
Le Power Booster est une alternative aux groupes diesel sur les chantiers de construction. Il s'agit d'une batterie urbaine mobile qui est connectée au réseau basse tension de 400 V 3 phases 25 A. La batterie fournit la puissance électrique élevée pour la grue à tour et les machines du chantier. Le Power Booster se recharge sur le réseau, dès que cela est possible, avec une faible puissance électrique. Le Power Booster est aussi rapide et facile à utiliser que l'énergie diesel, mais n'en a pas les inconvénients. C'est une solution fiable, durable, silencieuse et flexible qui a fait ses preuves.

SAFETY AWARD

CGK Group – Blocs stabilisateurs (LODAX)
Les blocs de stabilisation LODAX sont conçus pour soutenir et stabiliser en toute sécurité des charges principalement statiques (par exemple, des machines ou des produits lourds). Les blocs en plastique peuvent être empilés en toute sécurité les uns sur les autres et constituent un support solide et multicouche. Fabriqués en plastique recyclé, les blocs peuvent être utilisés pour soutenir des machines lourdes pendant toute activité de maintenance.

Husqvarna Construction – Découpeuse avec protection contre le rebond (Husqvarna K 970 SmartGuard & K 770 SmartGuard)
SmartGuard est un carter de disque qui réduit les risques d'accident et de rebond, en mettant l'accent sur une technique correcte et une coupe adéquate. Les deux découpeuses à essence K 770 et K 970 sont disponibles avec une protection SmartGuard montée en usine, qui est également disponible séparément pour un montage ultérieur sur une K 770 ou une K 970.

Interparts – Godet transparent pour chargeurs sur roues (DOOSAN)
Le godet transparent de Doosan est un système entièrement intégré qui permet à l'opérateur d'une chargeuse sur pneus de voir les angles morts situés devant le godet de la machine via le moniteur de la cabine. Le système breveté capture des images de l'avant de la chargeuse sur pneus à l'aide de deux caméras montées sur le dessus et le dessous de la machine et affiche les images combinées en temps réel sur l'écran de la cabine en utilisant une méthode de projection incurvée.

Info MATEXPO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 08/09/2021

  • 6 votes. Moyenne 5 sur 5.